Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Bataille Georges

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 87    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Bataille Georges:     more books (99)
 1. A Tale of Satisfied Desire by Georges Bataille, 2010-07-01
 2. The Tears of Eros by Georges Bataille, 2001-01-01
 3. The Impossible by Georges Bataille, 2001-01-01
 4. My Mother, Madame Edwarda and The Dead Man by Georges Bataille, 1969
 5. Story of the Eye by Georges Bataille, 2001-01-01
 6. Accursed Share, Vol. 1: Consumption by Georges Bataille, 1991-03-26
 7. Georges Bataille and the Mysticism of Sin by Peter Tracey Connor, 2003-09-24
 8. The Bataille Reader (Blackwell Readers) by Georges Bataille, 1997-09-16
 9. Erotism: Death and Sensuality by Georges Bataille, 1986-01-01
 10. Literature and Evil by Georges Bataille, 2001-04-01
 11. Visions Of Excess: Selected Writings, 1927-1939 (Theory andHistory of Literature) by Georges Bataille, 1985-06-20
 12. Georges Bataille: An Intellectual Biography by Michel Surya, 2010-03-15
 13. Bataille's Peak: Energy, Religion, and Postsustainability by Allan Stoekl, 2007-10-08
 14. Inner Experience (SUNY Series Intersections: Philosophy and Critical Theory) by Georges Bataille, 1988-03

1. Georges Bataille
Biography, list of works.Category Society Philosophy Philosophers Bataille, Georges......Georges Bataille was born in Billon, Puyde-Dôme, in central France. His motherattempted suicide several times, but none of her desperate acts succeeded.
http://www.kirjasto.sci.fi/bataille.htm
Choose another writer in this calendar: by name:
A
B C D ... Z by birthday from the calendar Credits and feedback Georges Bataille (1897-1962) French essayist, philosophical theorist, novelist, often called the "metaphysician of evil." Bataille was interested in sex, death, degradation, and the power and potentialities of obscene. He rejected traditional literature and considered that the ultimate aim of all intellectual, artistic, or religious activity should be the annihilation of the rational individual in a violent, transcendental act of communion. Roland Barthes , Julia Kristeva, and Philippe Sollers have all written enthusiastically about his work. "Blameless, shameless. The more desperate the eroticism, the more hopelessly women show off their heavy breasts, opening their mouths and screaming out, the greater the attraction. In contrast, a promise of light awaits at the limits of the mystical outlook. I find this unbearable and soon returned to insolence and erotic vomit - which doesn't respect anybody or anything. How sweet to enter filthy night and proudly wrap myself in it. The whore I went with was as uncomplicated as a child and she hardly talked. There was another one, who came crashing down from a tabletop - sweet, shy, heartbreakingly tender, as I watched her with drunken, unfeeling eyes." (from Guilty In the 1920 Bataille was involved with the Surrealist movement, but he called himself the "enemy from within." He was officially excommunicated from its inner circles by

2. Ycq - Fehler
ycq.de. bataille georges. (B). Der Wunsch nach einer souveränen Existenz.
http://www.ycq.de/bataille_georges.htm
Die von Ihnen aufgerufenen Seite konnte leider nicht gefunden werden!
weiter zur Startseite

3. Das Obszöne Werk Bataille Georges
Translate this page Das obszöne Werk bataille georges. Titel Das obszöne Werk. Autorbataille georges. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen
http://www.buch-zentrale.de/Bataille-Georges-Das-obszoene-Werk-3499128934.html
Das obszöne Werk Bataille Georges
Titel: Das obszöne Werk.
Autor: Bataille Georges
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Französische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Mulisch Harry Die Entdeckung ...

Ossietzky Carl von Lesebuch. ...

Grimes Martha Inspektor Jury ...

DeLillo Don Americana....
...
Home

4. Au Fil De Mes Lectures : Recueil De Citations
Translate this page 14) Aymé Marcel (3) Bach Richard (12) Balzac Honoré de (34) Baricco Alessandro(86) Barjavel René (82) Baruk Stella (7) bataille georges (4) Bauchau Henry
http://www.gilles-jobin.org/citations/?au=32

5. Bataille Georges
Georges Bataille Svrchovanost. (preklad Ladislav Šerý, nakl. Herrmann synové, Praha 2000, 300 s.). G. Bataille (18971962) má
http://www.livres.cz/autori/bataille/svrchovanost.htm
Georges Bataille: Svrchovanost
G. Bataille (1897-1962) má v rámci francouzské kultury zvláštní postavení: je nejen autorem skandálních literárních textù (Pøíbìh oka, Madame Edwarda /vydal Dauphin /, Matka), ale s vìdecko-poetickou dùkladností také promýšlí základní pøedpoklady a možnosti lidského vìdomí (Vnitøní zkušenost, Metoda meditace), odhaluje skryté zákonitosti ekonomického fungování velkých spoleèenských systémù (Prokletá èást), zamýšlí se nad podstatou náboženství (Teorie náboženství), nad genezí umìleckého chápání svìta (Lascaux aneb Zrození umìní) i nad mezemi moderní filosofie (O Nietzscheovi). Bataillovo myšlení se pohybuje na hranici možného; skrze interpretaci svìta a èlovìka mu jde o hledání, jehož nejvyšší metou je dosažení nezávislosti na "øádu vìcí", tedy dosažení stavu, který nazývá svrchovaností a jejž nachází v rovinì politicko-sociální (Svrchovanost) i v rovinì sexuální (Erotismus). Ve Svrchovanosti (La Souveraineté, 1953-54) odhaluje Bataille rozpory a spojitosti mezi svìtem praktického užití a svìtem svrchovaným, mezi služebností a posvátnem, mezi otrockou prací a okázalým pøepychem, mezi bezuzdnou akumulací a neutilitární spotøebou, mezi zákazem a jeho pøekroèením. Stejnì jako v Prokleté èásti, i zde vychází z trvalého vytváøení nadbytku, ale neukazuje jeho dùsledky ve spoleèenské, nýbrž v individuální rovinì. Skrze pojem svrchovanosti nám pøedkládá nový pohled na roli, kterou v moderních dìjinách hrál fenomén komunismu, i na postavení náboženství èi vìdy ve službách výroby.

6. BATAILLE Georges
Translate this page auteurs du XXème siècle. bataille georges (1897-1962). Si vous arrivez pour lapremière fois sur ELLIT , nous ne saurions trop vous conseiller de cliquer ici)
http://www.rabac.com/demo/ELLIT/aut-20e/BATAILL.htm
BATAILLE Georges
ici)

Le Bleu du ciel,
1943, essai
La part maudite 1949, essai
, 1957, essai
, 1957, Essai
DEMO
ici)
FAQ
http://www.rabac.com

NICE tel 04 93 88 07 78

7. Bataille Georges Impossible
Translate this page bataille georges Impossible. bataille georges. Impossible. BrochéLittérature française Romans contemporains Littérature
http://www.decouvrez-cadeaux.com/Bataille-Georges-Impossible-270730123X.html
Bataille Georges Impossible
Bataille Georges
Impossible
Broché
Littérature française Romans contemporains
Littérature
Binswanger Ludwig Introductio...

Descombes Vincent L'inconscie...

Cassirer Ernst Substance et f...

Home
...
Zelbstein Uri Les certitudes ...

8. Bataille Georges L'Erotisme
Translate this page bataille georges L'Erotisme. bataille georges. L'Erotisme. BrochéErotisme Littérature érotique - Essais Sciences Humaines Livres
http://www.decouvrez-cadeaux.com/Bataille-Georges-LErotisme-2707302538.html
Bataille Georges L'Erotisme
Bataille Georges
L'Erotisme
Broché
Erotisme Littérature érotique - Essais Sciences Humaines Livres Scientifiques et Techniques Sciences Humaines
Littérature Sciences humaines et Spiritualités
Robbe-Grillet Alain, Matthews...

Amin Samir L'économie arabe c...

Amin Samir L'économie arabe c...

Home
...
Bleibtreu Clara La genèse des...

9. WIEM: Bataille Georges
bataille georges (18971962), francuski filozof, pisarz i krytyk literacki. BatailleGeorges (1897-1962), francuski filozof, pisarz i krytyk literacki.
http://wiem.onet.pl/wiem/016232.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Francja
Bataille Georges widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Bataille Georges (1897-1962), francuski filozof, pisarz i krytyk literacki. Pocz±tkowo zwi±zany z  surrealizmem , wypracowa³ z czasem indywidualny swiatopogl±d i w³asne formy ekspresji. Traktuj±c pisanie jako swoist± prowokacjê, tworzy³ dzie³a trudne, czêsto niespójne, pe³ne paradoksów, enigmatycznych formu³, aforyzmów. Podejmowa³ szeroki zakres tematów - od osobistych wyznañ i wspomnieñ, poprzez problematykê filozoficzn±, literacko-artystyczn± i historyczn±, po zagadnienia z krêgu ekonomii polit. Znany za ¿ycia stosunkowo nielicznym, szerok± popularno¶æ zyska³ po ¶mierci, staj±c siê jednym z najbardziej wp³ywowych my¶licieli koñca XX w. Uznawany jest za prekursora postmodernizmu Niektóre prace: L'experience intérieure Sur Nietzsche La part maudite Literatura a z³o (1957, wydanie polskie 1992), Historia erotyzmu (1957, wydanie polskie 1992), Moja matka (1966, wydanie polskie 1991); ponadto w Polsce zbiór Historia oka i inne historie (1991). Zainicjowa³ dzia³alno¶æ wielu czasopism, m.in. 1946 miesiêcznika literacki "Critique".

10. Das Obszöne Werk. Bataille Georges
Translate this page Das obszöne Werk. bataille georges. Titel Das obszöne Werk. Autorbataille georges. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen
http://www.kinderbuecherspass.de/Bataille-Georges-Das-obszoene-Werk-3499128934.h
Das obszöne Werk. Bataille Georges
Titel: Das obszöne Werk.
Autor: Bataille Georges
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Französische Literatur, Romane Erzählungen
Rubrik2: Belletristik
Moser Milena Gebrochene Herze...

Lessing Doris Der Sommer vor ...

Schwaiger Brigitte Schönes Li...

Jelinek Elfriede Theaterstück...
...
Link

11. GEORGES BATAILLE
Przeklady na jezyk polski. bataille georges Na marginesie zycia, przel.J. Lisowski not. na s. 252. bataille georges Niezgoda, przel. J
http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/Bibliografie/Bataillebiblio.htm
Wybrana bibliografia Georgesa Bataille'a
Przek³ady na jêzyk polski
Bataille Georges: Na marginesie ¿ycia prze³. J. Lisowski, "Twórczo¶æ" nr 4 (1957), s.116-119 [z not. na s. 252] Bataille Georges: Niezgoda , prze³. J. Rogoziñski, "Nowa Kultura", nr 32 (1960), s. 4 [wiersz] Filozofia egzystencjalna , wybór i wstêpy L. Ko³akowski, K. Pomian, W-wa 1965, PWN, bibliogr. Wybrane teksty z historii filozofii. [Przedm.:] L. Ko³akowski: Filozofia egzystencji i pora¿ka egzystencji , K. Pomian: Egzystencjalizm i filozofia wspóczesna . [M. in. tekst G. Bataille'a] Hemingway w oczach krytyki ¶wiatowej. Wybór, kalendarium ¿ycia i twórczo¶æ E. Hemingwaya : L. Elektrowicz. S³owo wstêpne: H. Krzeczkowski, W-wa 1968, PIW, bibliogr. [M. in.] G. Bataille: Hemingway w ¶wietle Hegla , prze³. E. Krasnowolska. Bataille Georges: Oresteja , [Fragm.], [wiersz] prze³. J. Rogoziñski, "Poezja", nr 8 (1970), s.39-42. Bataille Georges: Baudelaire , prze³. E. Wende, "Poezja", nr 10 (1971), s. 26-41 [szkic z okazji studium J. P. Sartre'a Baudelaire , 1946 r.].

12. Bataille Georges
Translate this page bataille georges. Méthode de méditation.Je pense comme une fille enlève sa robe.
http://lorencio1.free.fr/citations/batailleG.htm
Bataille Georges Méthode de méditation Je pense comme une fille enlève sa robe.

13. Histoire De L'oeil Bataille Georges
Translate this page Histoire de l'oeil bataille georges. Auteur bataille georges. Titre Histoirede l'oeil. Rubriques Poche Rubriques 2 Erotisme Littérature
http://www.auteursprix.com/Bataille-Georges-Histoire-de-loeil-2070728501.html
Histoire de l'oeil Bataille Georges
Auteur: Bataille Georges
Titre: Histoire de l'oeil
Rubriques: Poche
Rubriques 2: Erotisme Littérature érotique - Romans Romans contemporains Erotisme - Romans Littérature française
Rubriques 3: Littérature Poches
Collectif Le Débat, numéro 73...

Saxo Grammaticus La Geste des...

Moïse de Khorène, Mahé Annie...

Home
...
Link

14. Bataille Georges - Ksi±dz C. - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
bataille georges,Ksiadz C.,Bataille,Georges,Ksiadz,C.,KR Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks238430.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Ksi±dz C.
Bataille Georges Wyd. KR Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: L abbe C T³umacz: Krzysztof Jarosz Ksi±dz uosabia ¶wiat zakazu, granicy i trwa³o¶ci. Jako istota zamkniêta udaje zrazu, ¿e nie dostrzega wyzwania, jakim jest postaæ Eponiny i jej rozj±trzony erotyzm, lecz w koñcu mo¿e go ju¿ tylko wywy¿szyæ. Rozdzia³y ksi±¿ki to kolejne ekspozycje przej¶cia ksiêdza C. Ze ¶wiata PROFANUM, w którym ¿y³ od dziecka, do ¶wiata sakralnego, w którym ¿yj± brat ksiêdza i jego kochanka. Ze¶lizgiwanie siê przybiera kszta³t koncentrycznych kó³, ksi±dz przekracza coraz bardziej zakazane granice, dystansuj±c wreszcie w upodleniu nawet w³asnego brata. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Do¶wiadczenie wewnêtrzne Autor: Bataille Georges Wyd.

15. Bataille Georges - Ksi±dz C. - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
bataille georges,ksiadz c.,Bataille,Georges,ksiadz,c.,Akademia,Klon,Spólka,z,ooKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks53179.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Ksi±dz C.
Bataille Georges Wyd. KR Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: L abbe C T³umacz: Krzysztof Jarosz Ksi±dz uosabia ¶wiat zakazu, granicy i trwa³o¶ci. Jako istota zamkniêta udaje zrazu, ¿e nie dostrzega wyzwania, jakim jest postaæ Eponiny i jej rozj±trzony erotyzm, lecz w koñcu mo¿e go ju¿ tylko wywy¿szyæ. Rozdzia³y ksi±¿ki to kolejne ekspozycje przej¶cia ksiêdza C. Ze ¶wiata PROFANUM, w którym ¿y³ od dziecka, do ¶wiata sakralnego, w którym ¿yj± brat ksiêdza i jego kochanka. Ze¶lizgiwanie siê przybiera kszta³t koncentrycznych kó³, ksi±dz przekracza coraz bardziej zakazane granice, dystansuj±c wreszcie w upodleniu nawet w³asnego brata. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Do¶wiadczenie wewnêtrzne Autor: Bataille Georges Wyd.

16. Progetto Democratico - Bataille Georges
Translate this page di politica, cultura e società a Bologna e dintorni Attualità Archivio PersoneE-mail Statistiche del sito Siti-consigliati Documenti Georges Bataille
http://www.geocities.com/progettodemocratico/persone/pers73.htm
Rivista di politica, cultura e società a Bologna e dintorni
Attualità
Archivio Persone
E-mail
Statistiche del sito
Siti-consigliati
Documenti Georges Bataille
Biografia non disponibile Se ne parla in...
Caro Assessore Monaco occhio o ti fregano il posto
[09 Febbraio 2001] Temi principali:
Città

Cultura

Economia

Elezioni
...
Religione

17. Bataille Georges Das Obszöne Werk
Translate this page bataille georges Das obszöne Werk. Titel Das obszöne Werk. Autorbataille georges. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen
http://www.roman-sammlung.de/Bataille-Georges-Das-obszoene-Werk-3499128934.html
Bataille Georges Das obszöne Werk
Titel: Das obszöne Werk.
Autor: Bataille Georges
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Französische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Pester Thomas, Walther Die ...

Flitner Andreas, Wittig Opti...

Mestrup Heinz Die SED...

Steckling Fred, Stecklin Wir ...
...
Home

18. Jean Jacques Pauvert
Translate this page HISTOIRE D’O - REAGE PAULINE - 83.80 F HISTOIRE DE L’OEIL - bataille georges- 89 F IMPRESSIONS D’AFRIQUE - ROUSSEL RAYMOND - 105 F JEOU P’OU T’OUAN
http://www.freecyb.com/pauvert/

librairie en ligne

pauvert - BRETON ANDRE - 149 F ARCANE 17 - BRETON ANDRE - 89 F BABYLONE - CREVEL RENE - 120 F CHRONIQUES DE JAZZ - VIAN BORIS - 95 F DETOURS - CREVEL RENE - 85 F
ECRITS DE LAURE
- LAURE - 100 F EX - NOVUS, TITUS, LIBUS - 79 F - REAGE PAULINE - 83.80 F
- BATAILLE GEORGES - 89 F
- ROUSSEL RAYMOND - 105 F
- LI YU - 120 F - VIAN BORIS - 82 F
- SARRAZIN ALBERTINE - 88 F
- VIAN BORIS - 78 F
- CREVEL RENE - 120 F
- AVRIL NICOLE - 46 F - VIAN BORIS - 89 F - LEFEVRE FRANCOISE - 64 F LA CLE DES CHAMPS - BRETON ANDRE - 98 F LA DOUBLURE - ROUSSEL RAYMOND - 72 F LA FEMME BUISSONNIERE - DUFOUR - 35 F LA JAVA - DEPLAND - 27 F LA MORT DIFFICILE - CREVEL RENE - 95 F LE BLEU DU CIEL - BATAILLE GEORGES - 89 F LE BOUT DU COMPTE - LEFEVRE FRANCOISE - 64 F LE CRI DU CORPS - LAURY AGNES - 60 F LE MORT - BATAILLE GEORGES - 59 F - DARMON - 88 F - DALI SALVADORE - 89 F LE PARC DES ARCHERS - HARDELLET ANDRE - 72 F LE PETIT - BATAILLE GEORGES - 59 F LE PROCES DE GILLES DE RAIS - BATAILLE GEORGES - 98 F LE ROMAN CASSE ET DERNIERS ECRITS - CREVEL RENE - 89 F LE SEUIL DU JARDIN - HARDELLET ANDRE - 98 F LE VOLEUR DARIEN - 65 F LES CHASSEURS - HARDELLET ANDRE - 79 F - APOLLINAIRE GUILLAUME - 85 F - BATAILLE GEORGES - 150 F LES ONZE MILLE VERGES - APOLLINAIRE GUILLAUME - 89 F LES PIEDS DANS LE PLAT - CREVEL RENE - 95 F LOCUS SOLUS - ROUSSEL RAYMOND. - 105 F

19. Après 94
Translate this page APOLLON bataille georges CAILLOIS ROGER CAMUS ALBERT DIONYSOS FRANCE NIETZSCHEFRIEDRICH PERSONNAGE LITTERAIRE. bataille georges DON ECRITURE FRANCE PERTE.
http://www.litterature20.paris4.sorbonne.fr/Nonfictiondepuis1994.htm
Après 94 Par noms d’auteur A 18LIT. ET CIV.FRANCAISES 9515799JGUIMOND CATHERINE UNIVERSITE DE CAEN 9511GOULET ALAIN DOCTORAT NOUVEAU REGIME LA FEMME DANS L'OEUVRE D'ALAIN. ALAIN FEMME FRANCE 18LIT. ET CIV.FRANCAISES 9818246GBLANDINIERES SOPHIE UNIVERSITE DE PARIS 4 9710AUTRAND MICHEL DOCTORAT NOUVEAU REGIME LE RIRE D'ARTAUD. ARTAUD ANTONIN COMIQUE FRANCE HUMOUR IRONIE RIRE 18LIT. ET CIV.FRANCAISES 9519533TDEGIOANNI NADIA DEGIOANNI UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE 1 9511GLEIZE JEAN-MARIE DOCTORAT NOUVEAU REGIME ANTONIN ARTAUD, VOYAGE AU PAYS DU SANG QUI PARLE. ARTAUD ANTONIN CHAMANISME FRANCE MEXIQUE TRANSPERSONNALITE

20. Classement Par Auteur
Translate this page ALLEMAGNE bataille georges ESTHETIQUE LITTERAIRE ETHIQUE FRANCE NIETZSCHE FRIEDRICHPENSEE POESIE TRANSGRESSION. bataille georges FRANCE HAINE IMPOSSIBLE POESIE.
http://www.litterature20.paris4.sorbonne.fr/Poesiedepuis1994.htm
Classement par auteur Apollinaire 18LIT. ET CIV.FRANCAISES 9803590B CHAMBRON CORINNE FRITZ UNIVERSITE DE DIJON 9711COURTOIS MARTINE DOCTORAT NOUVEAU REGIME LA BOTANIQUE DE GUILLAUME APOLLINAIRE. APOLLINAIRE GUILLAUME BOTANIQUE FRANCE PLANTE POESIE STYLISTIQUE SYMBOLIQUE 15LIT. ET CIV. COMPAREES 0109224X CHIANCA VENANCIO KARINA UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE 0102MAYAUX CATHERINE DOCTORAT NOUVEAU REGIME LE LYRISME CHEZ GUILLAUME APOLLINAIRE ET VINICIUS DE MORAES. APOLLINAIRE GUILLAUME BOSSA NOVA BRESIL FRANCE LYRISME MORAES VINICIUS DE MUSIQUE

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 87    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter