Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Boll Heinrich

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 85    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Boll Heinrich:     more books (100)
 1. The Stories of Heinrich Boll (European Classics) by Heinrich Boll, 1995-09-27
 2. UND SAGTE KEIN EINZIGES WORT : Heinrich Boll (Twentieth Century Texts) by Heinrich Boll, 1988-04-07
 3. The Clown by Heinrich Boll, 2010-12-28
 4. Group Portrait with Lady by Heinrich Boll, 2011-04-05
 5. The Lost Honor of Katharina Blum by Heinrich Boll, 2009-12-31
 6. The Train Was On Time by Heinrich Boll, 2011-04-05
 7. Billiards at Half-Past Nine (Classic, 20th-Century, Penguin) by Heinrich Boll, 1994-09-01
 8. Irish Journal by Heinrich Boll, 2011-04-05
 9. A Soldier's Legacy (European Classics) by Heinrich Boll, 1994-11-23
 10. Der Zug War Punktlich (German Edition) by Heinrich Böll, 2004-12
 11. The Bread of Those Early Years (European Classics) by Heinrich Boll, 1994-10-12
 12. Clown by Heinrich Bolls, 1971
 13. The Silent Angel by Heinrich Boll, 2002-05-28
 14. The Narrative Fiction of Heinrich Böll: Social Conscience and Literary Achievement (Cambridge Studies in German)

1. WIEM: Boll Heinrich
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......wersja dla drukarki. Literatura, Teatr, Niemcy boll heinrich (19171985),widok strony znajdz podobne pokaz powiazane. Böll Heinrich
http://wiem.onet.pl/wiem/00b81f.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Teatr, Niemcy
Boll Heinrich widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Böll Heinrich (1917-1985), niemiecki pisarz, eseista, laureat Nagrody Nobla II wojny ¶wiatowej , walczy³ na froncie. W 1945 powróci³ do kraju z amerykañskiej niewoli, nastêpnie zacz±³ studiowaæ na wydziale filologii germañskiej uniwersytetu w Kolonii. Od 1951 po¶wiêci³ siê wy³±cznie pracy literackiej. Böll by³ zwi±zany z Grup± 47 - ko³em pisarzy zachodnioniemieckich, austriackich i szwajcarskich, po³±czonych wspólnym protestem przeciwko faszyzmowi , postuluj±cych literaturê zaanga¿owan± spo³ecznie. Kluczowym w±tkiem twórczo¶ci pisarza by³ rozrachunek z przesz³o¶ci± i wspó³czesno¶ci± Niemiec, dokonany z perspektywy chrze¶cijañskiego moralisty - w humanizmie chrze¶c. widzia³ Böll jedyne wyj¶cie z marazmu, jaki ogarn±³ Niemcy. Wojna stanowi±ca t³o nieomal wszystkich utworów pisarza przedstawiona - zosta³a jako si³a destrukcyjna, która zrujnowa³a spo³eczeñstwo niemieckie ( Gdzie by³e¶ Adamie?

2. North Of Boston Library Exchange /All Locations
Similar pages BoLL, Heinrich, Die schwartzen Schafe.Lame Duck Books. BoLL, Heinrich Die schwartzen Schafe. Opladen FriedrichMiddelhauve, 1951. 21pp., small narow octavo. First edition
http://catalog.noblenet.org/search~/a?SEARCH=Boll Heinrich

3. Within The Whirlwind Ginzburg Eugenia Boll Heinrich Boland Ian
Within the Whirlwind Ginzburg Eugenia boll heinrich Boland Ian. Title Withinthe Whirlwind Author Ginzburg Eugenia boll heinrich Boland Ian.
http://www.novelindex.com/Ginzburg-Eugenia-Boll-H-Within-the-Whirlwind-015697649
Within the Whirlwind Ginzburg Eugenia Boll Heinrich Boland Ian
Title: Within the Whirlwind
Author: Ginzburg Eugenia Boll Heinrich Boland Ian
Blank, Marion,Rose, Susan Pres...
Miller, Lucy Jane Miller Asses...

Miller, Lucy Jane Miller Asses...

Miller, Lucy Jane Firststep Sc...
...
Down to Business. Wi-3190194742...

4. Boll Heinrich - Bilard O Wpó³ Do Dziesi±tej - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
boll heinrich,Bilard o wpól do dziesiatej,Boll,Heinrich,Bilard,o,wpól,do,dziesiatej,MUZAKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w
http://wysylkowa.pl/ks253655.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Bilard o wpó³ do dziesi±tej
Boll Heinrich Wyd. MUZA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Twarda z obwolut± Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Billard um halb zehn T³umacz: Teresa Jêtkiewicz Seria: BB Autor ukazuje historiê kilku pokoleñ niemieckiej rodziny na przestrzeni osiemdziesiêciu lat, zawart± we wspomnieniach bohaterów ksi±¿ki. Podkre¶la destrukcyjny wp³yw wojny na moralno¶æ spo³eczeñstwa i stawia problem odpowiedzialno¶ci jednostki za wojenne zbrodnie. Ksi±¿ka zawiera równie¿ akcenty oskar¿ycielskie pod adresem tych, którzy, tak w przesz³o¶ci jak i w warunkach ekonomicznej prosperity, nie potrafi± dostrzec przyczyn swoich wojennych tragedii. Swoista symbolika pozwala czytelnikowi zrozumieæ intencje Bolla- m±drego moralisty, pogr±¿onego w problemach przesz³o¶ci swego narodu i poszukuj±cego drogi ocalenia w nim podstawowych ludzkich warto¶ci. Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych muzyka.wysylkowa.pl

5. Heinrich Böll
.. Valencia West LRC Boll, Heinrich Boll, Heinrich (1917-1985). Pathfinder. Hewas awarded the boll heinrich Irish Journal (European Classics) Books
http://www.virtualology.com/virtualpubliclibrary/halloffamousauthors/HeinrichBol
You are in: Virtual Public Library Hall of Famous Authors Heinrich Böll
Heinrich Böll
Literature - Nobel Prize 1972 Research Links Virtualology is not affiliated with the authors of these links nor responsible for its content.
Heinrich Boll Winner of the 1972 Nobel Prize in Literature
... Background: 1917-1985 Residence: Federal Republic of Germany ... Archive visitors [add
your own link]: Heinrich Boll page (submitted by Grace Budka); Heinrich ... Literature 1972
... contributed to a renewal of German literature". Heinrich
Böll. Federal Republic of Germany. 1917 - 1985. ... Heinrich Boll nacque a Colonia il 21 dicembre 1917
... Boll. Cenni biografici. Heinrich Boll nacque a Colonia il 21 dicembre 1917. Suo padre
faceva il falegname. Tra fratelli e fratellastri, i ragazzi Boll erano otto ... Heinrich Boll
Home_Page Heinrich Boll (1917-1985), Novelista alemán y premio Nobel, es una de
las principales figuras de la literatura alemana posterior a la II Guerra ... Heinrich Boll biography
... Heinrich Boll died near Bonn, West Germany in 1985. CHRONOLOGY. 1917. He was born in Cologne, Germany. (December 21). ...

6. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. Boll, Heinrich, 1917, 0. See Boll,Heinrich, 1917-. 9. Boll, Heinrich, 1917-, 9. Boll, Henrikh, 1917-, 0.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Boll Heinrich&index=AA

7. Libreria Paidos - Resultados De La Búsqueda
Similar pages Search Results 1. boll heinrich Lost Honor Of Katharina Blum. Ask our Bookseller. 5. Boll,Heinrich Verzamelde verhalen. 19471955. Amsterdam Amber 1988 399 pag.
http://www.libreriapaidos.com/resulta.asp?criterio=autor&texto=BOLL, HEINRICH

8. Narrativa Straniera
Translate this page Bernhard Thomas, Il soccombente, Adelphi, 3,50. boll heinrich, Dev'eri Adamo? Bompiani,1,50. boll heinrich, Che cosa faremo di questo ragazzo? Einaudi, 1,50.
http://www.ilponte.it/libreria/ns.html
www.ilponte.it NARRATIVA STRANIERA AUTORE TITOLO EDITORE ANNO EURO AA. VV. Hallucination orbit Editori riuniti AA.VV Narratori umoristi russi Messaggerie AA.VV Racconti dalla Cina Mondadori Adams Richard Le rocce di Korsan Rizzoli Aeron Clement Le fredde dune Tea Akunin B. La morte di Achille Frassinelli Akunin B. Il fante di picche Frassinelli Akunin B. La morte di Achille Frassinelli Akunin B. Gamberetto turco Frassinelli Aldington Richard Il duca di Wellington Mondadori Allende Isabel La casa degli spiriti Feltrinelli Allende Isabel Eva Luna racconta Feltrinelli Amado Jorge Dona Flor e i suoi due mariti bibl. Repubblica Ambler Eric Epitaffio per una spia Adelphi Ambler Erich Il processo Deltchev Adelphi Amis Kingsley Kipling Leonardo Andric Ivo Il ponte sulla Drina Mondadori Anonimo del '600 Memorie licenziose di un libertino Meb Antonaros Alfredo Mahò, storia di cinema e di petrolio Feltrinelli Aron Tamasi Abele, cervello fino Mondadori Asimov Isaac Preludio alla Fondazione Mondadori Asimov Isaac Il crollo della galassia centrale l'Unità Asimov Isaac L'altra faccia della spirale l'Unità Asimov Isaac Paria dei cieli l'Unità Austen Jane Orgoglio e pregiudizio Peruzzo Baker Nicholson L'ammezzato Einaudi Ballard J.G.

9. Baader-Meinhof: Heinrich Boll
Heinrich Böll. Significance Unknown. Born Unknown. Current Status Unknown. Thisname is referenced on these pages Unavailable. Heinrich Böll. Under Construction.
http://www.baader-meinhof.com/who/sympathizers/bollheinrich.html
Heinrich Böll
Significance
Unknown Born
Unknown Current Status
Unknown This name is referenced on these pages
Unavailable this is baader-meinhof who's who sympathizers
Heinrich Böll
Under Construction This is Baader-Meinhof © by Richard Huffman Sunday, June 06, 1999 05:14 PM

10. Heinrich Boll
Heinrich Boll. Winner of the Nobel Prize for Literature in 1972, Heinrich Boll wasone of the greatest novelists of the German experience in the 2nd World War.
http://home.teleport.com/~ash/lit/boll.html
Heinrich Boll.
Winner of the Nobel Prize for Literature in 1972, Heinrich Boll was one of the greatest novelists of the German experience in the 2nd World War. Boll's first book, The Silent Angel, has just recently been published. It had been suppressed by the German Government for over 41 years.
  The Silent Angel.
  A soldier returns to his home and faces the realities of post-war civilian life in Germany.
  Children Are Civilians Too.
  Little blurb still to come...
  The Clown.
  Little blurb still to come...
  The Mad Dog.
  Little blurb still to come...
  Billiards At Half-past Nine.
  If your daily routine included Billiards at Half-past Nine, you to would be adverse to change.
  Aquainted With The Night.
  Little blurb still to come...
HOME If you have any comments to make... try me here. Mail Mehr Lit!

11. NARR
Translate this page BER, 13. boll heinrich, Che cosa faremo di questo ragazzo, 833, 914/BOL,2. boll heinrich, Biliardo alle nove e mezzo, 833, 914/BOL, 10. BOLL
http://www.biblioteca.comune.siena.it/Feltre830.html
AUTORE TITOLO DEWEY COLLOCAZIONE NUMERO CASETTE ALEWYN R. Über Hugo von Hofmannsthal (Vedi HOFMANNSTHAL H.) 8/HOF*ALE AMEY Jean Jenseits von Schuld und Sùhne 914/AME ANDERSEN Hans Christian 38 Fiabe 813 6 R/AND ANDERSEN Hans Christian La sirenetta 83 R/AND BAUM Vicki Grand Hotel 912/BAU Beowulf Beowulf /BEO BERNARD Thomas Ausloschung - Ein Zerfall 914/BER BERNHARD Thomas Estinzione uno sfacelo 914/BER BOLL Heinrich Che cosa faremo di questo ragazzo 914/BOL BOLL Heinrich Biliardo alle nove e mezzo 914/BOL BOLL Heinrich Che cosa faremo di questo ragazzo 914/BOL BOLL Heinrich L'angelo tacque 914/BOL BOLL Heinrich Le opere 814/BOL BOLL Heinrich Opinioni di un clown 914/BOL BOLL Heinrich Racconti umoristici e satirici 914/BOL BORCHERT Wolfgang Draussen von der Tür 914/BOR BRECHT Bertold Madre Courage e i suoi figli 914/BRE BRECHT Bertolt L'abicì della guerra 914/BRE BROCH Hermann Der Tod des Vergil 914/BRO BRODTKORB Reidar Trenta gradi sotto zero 823 R/BRO BROWMAN Franz Oltre l'ultima frontiera 914/BRO BUBER-NEUMAN Margarete Milena-L'amica di Kafka 914/BUB BUCHNER Georg Teatro 912/BUC BÜRGER Gottfried August Münchhausens Abenteuer 6/BÜR CALEF Noël Ascensore per il patibolo (giallo) 087 291 4/CAL CANETTI Elias Das Augenspiel 914/CAN CANETTI Elias Die Fackel im Ohr 914/CAN CANETTI Elias Die gerettete Zunge 914/CAN CANETTI Elias El otro proceso de Kafka (Vedi KAFKA) 912/KAF*CAN CANETTI Elias Elias Canetti (Piel E.)

12. Heinrich Boll
Heinrich Boll, What I find particularly embarrassing are films aboutartists. Most films about artists must be made by people who
http://www.geocities.com/SouthBeach/Harbor/8642/boll.html
Heinrich Boll "What I find particularly embarrassing are films about artists. Most films about artists must be made by people who would have paid Van Gogh not even an ounce of tobacco for a picture but only half an ounce, and later would have regretted even that because they realized he would have sold it even for a pipeful of tobacco. In films about artists, the suffering of the artistic soul, the poverty and the wrestling with the demon are always put in the past. A living artist who has run out of cigarettes, can't even buy shoes for his wife, is of no interest to film people because three generations of nincompoops haven't yet confirmed that he is a genius."
THE CLOWN
Nobel Prize 1972 "How was it none of you ever had the idea of setting up a machine gun at the entrance of the trade schools and colleges, right after the exams, and shoot dead all those radiant successful graduates?"
BILLIARDS AT HALF-PAST NINE POSTSCRIPT
"STORY, n. A narrative, commonly untrue."
AMBROSE BIERCE

13. Phoenix Press: Silent Angel
SEARCH. The Silent Angel. Boll, Heinrich. Add to shopping basket Add toshopping basket. This volume contains two novels by Heinrich Boll.
http://www.phoenixpress.co.uk/titlelist.asp?authed=Boll Heinrich

14. Seix Barral - Libreros Reunidos, S.L.
In Spanish Newest version;$;10; boll heinrich
http://www.barataria.com/seixbarral.html
Booksellers - Libreros Reunidos, S.L.
Spanish books. At the right price at the right time.
Libros en español. Servicio rápido y económico en $USA.
Seix Barral
 • ADAMS RICHARD ;CUENTOS DE COLINA DE WATERSHIP;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910900;84-322-0753-5; In Spanish Newest version;$;13 ADAMS RICHARD ;LA COLINA DE WATERSHIP;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910899;84-322-0752-7; In Spanish Newest version;$;19 AGEE JAMES Y WALKER EVANS;ELOGIEMOS AHORA A HOMBRES FAMOSOS;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910838;84-322-0691-1; In Spanish Newest version;$;14 "ALAS LEOPOLDO ""CLARIN"" ;EL EXTRAÑO CASO DE GASPAR GANIJOSA;BIBLIOTECA BREVE (N);SEIX BARRAL;910999;84-322-1084-6; In Spanish Newest version;$;14" ALBERTI RAFAEL ;101 SONETOS;VARIOS SEIX BARRAL;SEIX BARRAL;925042;84-322-3843-0; In Spanish Newest version;$;4 ALBERTI RAFAEL ;A LA PINTURA;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910507;84-322-9530-2; In Spanish Newest version;$;6 ALBERTI RAFAEL ;ABIERTO A TODAS HORAS;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910510;84-322-9541-8; In Spanish Newest version;$;4 ALBERTI RAFAEL ;BALADAS Y CANCIONES DEL PARANA;BIBLIOTECA BREVE;SEIX BARRAL;910511;84-322-9542-6; In Spanish Newest version;$;5

15. Auteurs
Translate this page BOILEAU-NARCEJAC, Soleil dans la main (le). boll heinrich, Deux sacrements (Les).boll heinrich, Femmes devant un paysage fluvial. boll heinrich, Grimace (La).
http://clas.vjf.inserm.fr/biblio_auteurs.html
LISTE DES LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE DU CLAS AUTEURS TITRES AARONS Edward S Ombre sur la ville (une) ABECASSIS Eliette ABSIRE Alain Egal de Dieu (l') ADLER Laure A ce soir ADLER Laure Marguerite Duras AIKEN Joan Mort un dimanche de pluie ALEXANDRE Bernard Horsain (le) vivre et survivre en Pays de Caux ALEXIE Sherman Indian Killer ALIA Josette ALLENDE Isabel Eva Luna ALLENDE Isabel Paula ALLENDE Isabel Plan infini (le) ALTER Robert E. Attractions meurtres AMADO JORGE Boutique aux miracles (la) AMADO JORGE Chemins de la faim (les) AMBLER Eric AMETTE Jacques-Pierre Peau du monde (la) ANTIER Edwige Sages paroles d'enfants APPLEYARD Diane ARNAU Frank Dame au chinchilla (la) ARNOTHY Christine J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir ARNOTHY Christine Vent africain ASTAFIEV Victor Triste polar ATKINSON Kate ATTALI Jacques ATTALI Jacques Femme du menteur (la) ATTALI Jacques ATTALI Jacques ATTINELLI Lucio Ouverture sicilienne AURILLAC Michel AUSTEN Jane Emma AUSTER Paul AUSTER Paul Moon palace BABY Yvonne BACHMANN Ingeborg Malina Condorcet BADINTER Elisabeth L'un est l'autre BADINTER Elisabeth Emilie, Emilie

16. The Heinrich Boll Page
heinrich boll Page Final clarification, or, if you prefer, warning the title "What's to Become of the Boy?" should arouse neither false hopes nor false fears.
http://www.electroasylum.com/boll
Welcome to *the* Heinrich Boll Page Final clarification, or, if you prefer, warning: the title "What's to Become of the Boy?" should arouse neither false hopes nor false fears. Not every boy whose family and friends have reason to ask themselves and him this eternally apprehensive question does, after various delays and roundabout approaches, eventually become a writer; and I would like to stress that, at the time it was put, this question was both serious and warranted. In fact, I am not sure whether my mother, were she still alive, wouldn't still be asking the same question today: "What's to become of the boy?" Perhaps there are times when we should be asking it about elderly and successful church dignitaries, et cetera. What's to Become of the Boy? or Something to Do with Books ElectroAsylum Communications ElectroAsylum Main Page

17. The Conscience Of A Nation
Offers basic info about the summit, outlines its principal policy issues, and presents events and activities up to and during the summit.
http://www.english.upenn.edu/~afilreis/Holocaust/boll-brief-bio.html
LITERATURE OF THE HOLOCAUST Search for a (single) word: FILREIS HOME NEWS
The conscience of a nation: Heinrich Boll
Michael Butler HEINRICH BOLL
Die Fahigkeit zu trauern: Schriften und Reden
1983-1985 318 pp.3 88977 0614. DM 29.80.
GABRIELE HOFFMANN
Heinrich Boll: Eine Biographie
288 pp. 3 88977 103 3. DM 29.80.
Bornheim-Merten: Lamuv. Born in Wilhelmine Germany, growing up in the Weimar Republic, schooled in the Third Reich and surviving to become the Federal Republic's most relentless critic, Heinrich Boll's life can be seen as a paradigm of the bleak history of twentieth-century Germany. The final collection of speeches and essays from the last two years of his life reveals an undiminished vigour, an appetite for polemic and a concern for his country and its future. Although he hated the label, Boll functioned as "the conscience of the nation" in that he persistently attacked public hypocrisy and his fellow countrymen's propensity for selective amnesia about the past. "An individual, a society without memory is a sick individual, a sick society", he comments. Boll's unwelcome reminders of darker continuities were closely associated with his sympathy for contemporary victims: political refugees, the unemployed, dissidents and nonconformists of all kinds. His final writings, gathered in

18. Boll, Heinrich. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001
The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001. Böll, heinrich. (h n´r kh böl)(KEY) , 1917–85, German novelist, shortstory writer, and playwright.
http://www.bartleby.com/65/bo/Boll-Hei.html
Select Search All Bartleby.com All Reference Columbia Encyclopedia World History Encyclopedia World Factbook Columbia Gazetteer American Heritage Coll. Dictionary Roget's Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia Quotations Simpson's Quotations English Usage Modern Usage American English Fowler's King's English Strunk's Style Mencken's Language Cambridge History The King James Bible Oxford Shakespeare Gray's Anatomy Farmer's Cookbook Post's Etiquette Bulfinch's Mythology Frazer's Golden Bough All Verse Anthologies Dickinson, E. Eliot, T.S. Frost, R. Hopkins, G.M. Keats, J. Lawrence, D.H. Masters, E.L. Sandburg, C. Sassoon, S. Whitman, W. Wordsworth, W. Yeats, W.B. All Nonfiction Harvard Classics American Essays Einstein's Relativity Grant, U.S. Roosevelt, T. Wells's History Presidential Inaugurals All Fiction Shelf of Fiction Ghost Stories Short Stories Shaw, G.B. Stein, G. Stevenson, R.L. Wells, H.G. Reference Columbia Encyclopedia PREVIOUS NEXT ... BIBLIOGRAPHIC RECORD The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. (h KEY (1950; tr.

19. Kafka
de heinrich boll. Pri elrevigxo de sociologo. Elgermanigita de Vilhelmo LUTERMANO.
http://www.geocities.com/Paris/8159/kafkacx.html#boll
Franco KAFKO Kelkaj rakontoj
Elgermanigis: Vilhelmo LUTERMANO
Distrita elrigardo
La ekskurso montaren

La ujrajdisto

Pri la demando de la legxoj
...
Pensigo por rajdistoj
Cetere, mi aldonis rakonton de Heinrich Boell: En la lando de la Rujukoj (Im Lande der Rujuks) . Gxi povus certe interesi cxiujn E-istojn kaj ecx plie la E-ologojn! Franco KAFKO: Distrita elrigardo Kion ni faros en tiuj printempaj tagoj nun rapide venontaj? Cxi-matene la cxielo estis griza, sed, se oni nun iras al la fenestro, oni estas surprizita kaj apogas la vangon cxe la klinko de la fenestro.
. . . . Sube oni vidas la lumon de la jam sinkanta suno sur la vizagxo de infaneca knabino, kiu tiel iras kaj retrorigardas, kaj samtempe oni vidas sur gxi la ombron de la viro, kiu malantaux gxi pli rapide venas.
. . . . Poste la viro estas jam preterpasinta kaj la vizagxo de la infano estas tute hela. (elgermanigis Vilhelmo LUTERMANO) Noto pri la estigxo: antaux 1908; manuskripto ne konservigxis. Franco KAFKO: La ekskurso montaren "Mi ne scias", kriis mi sensone, "mi ja ne scias. Se neniu venas, nu, tiam venas neniu. Mi malicis al neniu, neniu malicis min, sed neniu volas min helpi. Plenplene da neniuj. Sed tiel ja ne estas. Nur ke neniu al mi helpas -, alie plenpleno da neniuj estus cxarme. Mi ja sxatus - kaj kial ne? - ekskursi kun societo de plenpleno da neniuj. Kompreneble en la montaron, kien do alie? Kiel tiuj neniuj premus sin unu kontraux la alian, tiuj multaj oblikve etenditaj kaj interkorcxigxintaj brakoj, tiuj multaj piedoj, disigitaj per etaj pasxetoj! Klare, ke cxiuj estas en frako. Ni iras iel tiel, la vento trafajfas la spacojn, kiujn niaj korpomembroj lasas apertaj. La koloj en montaro liberigxas! Estas miraklo, ke ni ne kantas."

20. Heinrich Boll Winner Of The 1972 Nobel Prize In Literature
heinrich boll, a Nobel Prize Laureate in Literature, at the Nobel Prize Internet Archive. heinrich boll page (submitted by Grace Budka). heinrich Boell (submitted by Lawrence Glatz)
http://www.almaz.com/nobel/literature/1972a.html
H EINRICH B ÖLL
1972 Nobel Laureate in Literature
  for his writing which through its combination of a broad perspective on his time and a sensitive skill in characterization has contributed to a renewal of German literature.
Background

  Residence: Federal Republic of Germany
Book Store Featured Internet Links

  Search WWW Search The Nobel Prize Internet Archive
Nobel News Links Links added by Nobel Internet Archive visitors Back to The Nobel Prize Internet Archive
Literature
... Medicine We always welcome your feedback and comments

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 85    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter