Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Herbert Zbigniew

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Herbert Zbigniew:     more books (100)
 1. The Collected Poems: 1956-1998 by Zbigniew Herbert, 2007-02-01
 2. The Labyrinth on the Sea: Essays by Zbigniew Herbert, 2008-02-28
 3. Elegy For The Departure by Zbigniew Herbert, 1990-02-01
 4. Zbigniew Herbert: The Collected Prose, 1948-1998 by Alissa Valles, Charles Simic Zbigniew Herbert, 2010
 5. Selected Poems by Zbigniew Herbert, 1999-07-01
 6. Barbarian In The Garden by Zbigniew Herbert, 1986-04-30
 7. Essays on the Dramatic Works of Polish Poet Zbigniew Herbert by Charles S. Kraszewski, 2002-10
 8. Mr Cogito (Modern European Poetry) by Zbigniew Herbert, 1995-02-01
 9. A Fugitive from Utopia: The Poetry of Zbignew Herbert by Stanislaw Baranczak, 1987-09-16
 10. Zbigniew Herbert: Epilog Burzy = Zbigniew Herbert : Epilogue of the Storm (English and Polish Edition) by Zbigniew Herbert, Maria Dorota Pienkowska, 2001
 11. Report from the Besieged City and Other Poems (Oxford Poets) by Zbigniew Herbert, 1989-03
 12. The King of the Ants by Zbigniew Herbert, 1999-11-09
 13. Herrn Cogitos Vermächtnis. by Zbigniew Herbert, 2000-08-01
 14. Im Vaterland der Mythen by Zbigniew Herbert, 2001-09-01

1. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert, The poet and essayist, author of plays and radiodramas, was born in 1924. He was a writer of great accomplishment
http://www.polska2000.pl/en/authors/herbert_zbigniew.html
Zbigniew Herbert
Herbert won many Polish and foreign literary awards, including the Koscielski Prize(1963), the Austrian Nikolaus Lenau Preis (1965), the Herder Prize (1973), and the Jerusalem Prize (1990). He is one of the most frequently translated Polish writers. Reviewers have identified the keys to an understanding of Herbert's poetry as disinheritance, irony and faithfulness. His verse is an attempt at renewing tradition as a fundamental value for the life of the individual. His lyrical tales contrast the moral sterility and disorientation of contemporary man to the ethical code of the heroes of Mediterranean culture, the "defenders of kingdoms without end and cities of ashes". Pan Cogito, the hero of a famous 1974 cycle and of many later works, personifies the disparity between the feeling of reality and the yearning for fame. "He is a gray man, a reader of newspapers and habitué of dirty peripheral districts, and yet on the other hand he is the reflection of the popular consciousness without submitting to it; he seeks support in the lost heritage of mankind," wrote Stanislaw Baranczak in his 1984 study of Herbert, Fugitive from Utopia . Irony complicates the apparent simplicity and unambiguity of Herbert's verse. This irony is also an artistic device and an attitude towards existence. The objects of ironic exposure are the appearances that masquerade as the essence of things (as in The Return of Pan Cogito ), the appearances of truth that masquerade as truth itself (

2. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert, Ur. 1924 we Lwowie, zm. 1998 w Warszawie. Poetai eseista, autor utworów dramatycznych i sluchowisk, pisarz o
http://www.polska2000.pl/pl/authors/herbert_zbigniew.html
Zbigniew Herbert Ur. 1924 we Lwowie, zm. 1998 w Warszawie. Poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i s³uchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyj¹tkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwik³anej w historiê XX w. Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Nale¿y do najczêœciej t³umaczonych polskich pisarzy. Jako poeta debiutowa³ w 1950, jednak pierwsz¹ ksi¹¿kê poetyck¹ ( Struna œwiat³a ) wyda³ dopiero w 1956 roku. Kluczami do zrozumienia poezji Herberta s¹ kategorie wydziedziczenia, ironii i wiernoœci. Wiersze poety stanowi¹ próbê odnowienia tradycji jako aksjologicznego fundamentu ¿ycia jednostki. W lirycznych przypowieœciach dokonuje siê przeciwstawienie obrazu moralnej ja³owoœci i zagubienia wspó³czesnego cz³owieka etycznemu kodeksowi bohaterów kultury œródziemnomorskiej, "obroñców królestwa bez kresu i miasta popio³ów". Pan Cogito, bohater s³ynnego cyklu z 1974 i wielu wierszy póŸniejszych, uosabia rozdarcie pomiêdzy poczuciem rzeczywistoœci a pragnieniem chwa³y.
Ironia komplikuje pozorn¹ prostotê i jednoznacznoœæ Herbertowych wierszy, bêd¹c jednoczeœnie figur¹ artystyczn¹ i postaw¹ wobec bytu. Przedmiotem ironicznych demaskacji bywa pozór udaj¹cy istotê rzeczy, pozór prawdy chc¹cy uchodziæ za prawdê sam¹, zadufanie w przebieg³oœæ i si³ê czy przywi¹zanie do pojêæ fa³szywych, s³owem - pogl¹d o bezalternatywnoœci tego, co zwykliœmy uwa¿aæ za rzeczywiste. Ironia okazuje siê form¹ solidarnoœci, gdy¿ ofiarowuje cz³owiekowi wyzwolenie spod w³adzy komuna³u, pomaga mu zrozumieæ œwiat i godnie ¿yæ.

3. WIEM: Herbert Zbigniew
herbert zbigniew (19241998), polski wybitny poeta, dramatopisarz i eseista. W 1943 rozpocz studia na konspiracyjnych kursach Uniwersytetu
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00a2f0.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Polska
Herbert Zbigniew widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Herbert Zbigniew (1924-1998), polski wybitny poeta, dramatopisarz i eseista. W 1943 rozpocz±³ studia na konspiracyjnych kursach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. ¯o³nierz Armii Krajowej . Od 1944 w Krakowie, 1948 w Sopocie, 1949 w Toruniu, od 1950 w Warszawie. Ukoñczy³ studia prawnicze i ekonomiczne w Krakowskiej Akademii Handlowej i Uniwersytecie Miko³aja Kopernika. W latach 1965-1968 cz³onek redakcji miesiêcznika Poezja Pracowa³ dorywczo jako ekonomista. Debiutowa³ w prasie 1948. W 1956 wyda³ pierwszy tomik poetycki Struna ¶wiat³a , nastêpnie Hermes, pies i gwiazda Studium przedmiotu Napis Pan Cogito 18 wierszy Raport z oblê¿onego miasta Arkusz Elegia na odej¶cie (Pary¿ 1990), Rovigo Epilog burzy Jego poezja ma charakter filozoficzno-intelektualny i nawi±zuje do kultur przesz³o¶ci, ze staro¿ytno¶ci± greck± i rzymsk± na czele. Pos³uguje siê chêtnie parabol± o charakterze etycznym i egzystencjalnym. Cechuje siê neoklasycznym umiarem formy. Nadaje wspó³czesny sens tragizmowi. Dramaty (1970) zawieraj± g³ównie krótkie formy, tak¿e radiowe, np.

4. WIEM: Herbert Zbigniew
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl H......herbert zbigniew (19241998), polski wybitny poeta, dramatopisarz i eseista. HerbertZbigniew (1924-1998), polski wybitny poeta, dramatopisarz i eseista.
http://wiem.onet.pl/wiem/00a2f0.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Polska
Herbert Zbigniew widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Herbert Zbigniew (1924-1998), polski wybitny poeta, dramatopisarz i eseista. W 1943 rozpocz±³ studia na konspiracyjnych kursach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. ¯o³nierz Armii Krajowej . Od 1944 w Krakowie, 1948 w Sopocie, 1949 w Toruniu, od 1950 w Warszawie. Ukoñczy³ studia prawnicze i ekonomiczne w Krakowskiej Akademii Handlowej i Uniwersytecie Miko³aja Kopernika. W latach 1965-1968 cz³onek redakcji miesiêcznika Poezja Pracowa³ dorywczo jako ekonomista. Debiutowa³ w prasie 1948. W 1956 wyda³ pierwszy tomik poetycki Struna ¶wiat³a , nastêpnie Hermes, pies i gwiazda Studium przedmiotu Napis Pan Cogito 18 wierszy Raport z oblê¿onego miasta Arkusz Elegia na odej¶cie (Pary¿ 1990), Rovigo Epilog burzy Jego poezja ma charakter filozoficzno-intelektualny i nawi±zuje do kultur przesz³o¶ci, ze staro¿ytno¶ci± greck± i rzymsk± na czele. Pos³uguje siê chêtnie parabol± o charakterze etycznym i egzystencjalnym. Cechuje siê neoklasycznym umiarem formy. Nadaje wspó³czesny sens tragizmowi. Dramaty (1970) zawieraj± g³ównie krótkie formy, tak¿e radiowe, np.

5. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert
http://www.herbert.prv.pl/
Serwis PRV.PL w trakcie przenosin.. Przepraszamy. Nie znamy daty uruchomienia (ok. 22-23 w dniu 24 marca

6. Herbert Zbigniew - 89 Wierszy - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
herbert zbigniew,89 wierszy,Herbert,Zbigniew,89,wierszy,A5,K.,Krynicka Ksiegarniawysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks265163.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
89 wierszy
Herbert Zbigniew Wyd. A5 K. Krynicka Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Twarda z obwolut± Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Wybór i uk³ad AutoraRysunki na obwolucie wybrano ze szkicowników podró¿nych Autora Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Labirynt nad morzem Autor: Herbert Zbigniew Wyd. Fundacja Zeszytów Literackich Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Struna ¶wiat³a Autor: Herbert Zbigniew Wyd. Wydawnictwo Dolno¶l±skie Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Rovigo Autor: Herbert Zbigniew Wyd. Wydawnictwo Dolno¶l±skie Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Napis Autor: Herbert Zbigniew Wyd. Wydawnictwo Dolno¶l±skie Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Pan Cogito Autor: Herbert Zbigniew Wyd.

7. Herbert Zbigniew - Labirynt Nad Morzem - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
herbert zbigniew,Labirynt nad morzem,Herbert,Zbigniew,Labirynt,nad,morzem,Fundacja,Zeszytów,LiterackichKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych
http://wysylkowa.pl/ks264766.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Labirynt nad morzem
Herbert Zbigniew Wyd. Fundacja Zeszytów Literackich Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Ksi±¿ka, która nie doczeka³a siê publikacji za ¿ycia autora, wraz z' Barbarzyñc± w ogrodzie' i 'Martw± natur± z wêdzid³em' tworzy trylogiê - niezwyk³± opowie¶æ o sztuce i cywilizacji Po³udnia i Pó³nocy, od antyku do czasów wspó³czesnych. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Król mrówek Prywatna mitologia Autor: Herbert Zbigniew Wyd. A5 K. Krynicka Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce 89 wierszy Autor: Herbert Zbigniew Wyd. A5 K. Krynicka Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Elegia na odej¶cie Autor: Herbert Zbigniew Wyd. Wydawnictwo Dolno¶l±skie Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Napis Autor: Herbert Zbigniew Wyd.

8. Herbert Zbigniew Rovigo
Translate this page herbert zbigniew Rovigo. Titel Rovigo. Autor herbert zbigniew. RubrikGebundene Ausgabe Hardcover Kategorie Belletristik Lyrik
http://www.kaufhauschef.de/Herbert-Zbigniew-Rovigo-3518407066.html
Herbert Zbigniew Rovigo
Titel: Rovigo.
Autor: Herbert Zbigniew
Rubrik: Gebundene Ausgabe Hardcover
Kategorie: Belletristik Lyrik Dramatik Essays Polnische Literatur
Information: Belletristik
Markiewicz Henryk Polnischer ...

Blumenberg Hans Arbeit am Myt...

Home

Link

9. Buecher Suchen Hilfe Home Uebersicht Neu Links AGB Versand
Translate this page Suche nach herbert zbigniew 2 Titel gefunden Titel 2 angezeigt, stapelnoder bestellen. Herbert, Zbigniew, Ein Barbar in einem Garten.
http://buchantiquariat.com/buecher/linxuche.php3?suchstr=Herbert Zbigniew

10. Herbert Zbigniew Stilleben Mit Kandare Skizzen Und Apokryphen
Translate this page herbert zbigniew Stilleben mit Kandare Skizzen und Apokryphen. Titel Stillebenmit Kandare Skizzen und Apokryphen. Autor herbert zbigniew.
http://www.lager-universum.de/Herbert-Zbigniew-Stilleben-mit-Kandare-Skizzen-351
Herbert Zbigniew Stilleben mit Kandare Skizzen und Apokryphen
Titel: Stilleben mit Kandare Skizzen und Apokryphen
Autor: Herbert Zbigniew
Rubrik: Gebundene Ausgabe Hardcover
Kategorie: Belletristik Romane Erzählungen Polnische Literatur Romane Erzählungen
Information: Belletristik
Der Verleger und seine Autore...

Nooteboom Cees Selbstbildnis ...

Vargas Llosa Mario Tod in den...

Beckett Samuel Traum von mehr...
...
Home

11. Herbert Zbigniew Gewitter Epilog
Translate this page herbert zbigniew Gewitter Epilog. Titel Gewitter Epilog. Autor HerbertZbigniew. Rubrik Gebundene Ausgabe Hardcover Kategorie
http://www.lager-universum.de/Herbert-Zbigniew-Gewitter-Epilog-3518410873.html
Herbert Zbigniew Gewitter Epilog
Titel: Gewitter Epilog
Autor: Herbert Zbigniew
Rubrik: Gebundene Ausgabe Hardcover
Kategorie: Belletristik Lyrik Dramatik Essays Polnische Literatur
Information: Belletristik
Weiss Peter Die Situation....

Hein Christoph Willenbrock....

Frisch Max Im übrigen bin ich...

Huchel Peter Wie soll man da ...
...
Home

12. POEMA.art.pl - Literatura I Sztuka ::: Zbigniew Herbert :::
Zbigniew Herbert. herbert zbigniew (19241998), polski wybitny poeta, dramatopisarzi eseista. Spis publikacji dzialu Zbigniew Herbert
http://www.poema.art.pl/site/sub_159.html
Strona g³ówna Poezja polska Zbigniew Herbert
Spis rzeczy :
 • Polska wspó³czesna
 • Warsztaty WNN
 • Debiuty [a-c]
 • Debiuty [d-f] ...
 • [ Linki ]
  Szukaj :
  Nasi czytelnicy :
 • Do³±cz do nas
 • Lista dyskusyjna
 • Chat Poema
 • Zasady serwisu ...
 • Kontakt
  Nasi admini :
 • Zaloguj siê
 • Wizard publikacji
 • Lista u¿ytkowników
 • Pomoc

 • Anon ID : 611847
  OW : 24-marzec-2003
  Ilo¶æ wizyt : 1
  Obejrzanych stron : 1
  U¿ytkowników online :
  Zbigniew Herbert

  Spis publikacji dzia³u "Zbigniew Herbert" Tytu³ publikacji Autor/opiekun Data publikacji ods³./op. 17 IX Zbigniew Herbert 05-grudzieñ-2002 Apollo i Marsjasz Zbigniew Herbert 23-styczeñ-2002 Bajka japoñska Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002 Ballada o starych kawalerach Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002 Brewiarz I Zbigniew Herbert 06-marzec-2002 Brewiarz IV Zbigniew Herbert 06-marzec-2002 Cesarz Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002 Chcia³bym opisaæ Zbigniew Herbert 06-marzec-2002 Co my¶li Pan Cogito o piekle Zbigniew Herbert 06-marzec-2002 Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi Zbigniew Herbert 23-styczeñ-2002 Dawni Mistrzowie Zbigniew Herbert 26-styczeñ-2003 Dlaczego klasycy Zbigniew Herbert 19-styczeñ-2003 Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin Zbigniew Herbert 19-styczeñ-2003 Do Ryszarda Krynickiego - list Zbigniew Herbert 26-styczeñ-2003 Dom Zbigniew Herbert 25-kwiecieñ-2002 Domy przedmie¶cia Zbigniew Herbert 26-styczeñ-2003 Domys³y na temat Barabasza Zbigniew Herbert 06-marzec-2002 Dró¿nik Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002 Dziadek Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002 Gabinet ¶miechu Zbigniew Herbert 24-styczeñ-2002

  13. Herbert Zbigniew Inschrift Gedichte Aus Zehn Jahren
  Translate this page herbert zbigniew Inschrift Gedichte aus zehn Jahren. herbert zbigniew.Inschrift Gedichte aus zehn Jahren. Belletristik Lyrik Dramatik
  http://www.marktplatzverzeichnis.de/Herbert-Zbigniew-Inschrift-Gedichte-aus-zehn
  Herbert Zbigniew Inschrift Gedichte aus zehn Jahren
  Herbert Zbigniew
  Inschrift Gedichte aus zehn Jahren
  Belletristik Lyrik Dramatik Essays Polnische Literatur
  Belletristik
  Eich Günter Aus dem Chinesisc...

  Hildesheimer Wolfgang Biosphä...

  Bachmann Ingeborg Malina. Rom...

  Home
  ...
  Grün Willi H. Steuern sparen ...

  14. Herbert
  Zbigniew Herbert Click on photo for a discussion of Herbert's poetryHerbert was born 1986. POEMS by ZBIGNIEW HERBERT. These poems
  http://www.uvm.edu/~sgutman/Herbert.html
  Zbigniew Herbert
  Click on photo for a discussion of Herbert's poetry Herbert was born in 1924 in Lvov, which was then in eastern Poland but is currently in the Ukraine.
  Four of his books of poetry have been translated into English:
  Elegy for the Departure
  Mr. Cogito
  Selected poems
  Three books of essays have also been translated: King of the Ants: Mythological Essays
  Still Life With a Bridle : Essays and Apocryphas
  Barbarian in the Garden
  POEMS by ZBIGNIEW HERBERT These poems, and others by Herbert, are found at http://redfrog.norconnect.no/~poems/poets/herbert.html
  which is managed by the Polish Academic Information Center at the State University of New York, Buffalo. Pebble
  by Zbigniew Herbert The pebble
  is a perfect creature equal to itself mindful of its limits filled exactly with a pebbly meaning with a scent that does not remind one of anything does not frighten anything away does not arouse desire its ardour and coldness are just and full of dignity I feel a heavy remorse when I hold it in my hand and its noble body is permeated by false warmth - Pebbles cannot be tamed to the end they will look at us with a calm and very clear eye Translated by Peter Dale Scott and Czeslaw Milosz

  15. EKultura.com - Herbert Zbigniew - Przes³anie Pana Cogito
  przodków Gilgamesza Hektora Rolanda obronców królestwa bez kresu i miasta popiolówBadz wierny Idz z tomu Pan Cogito , 1974 herbert zbigniew (Drukuj
  http://ekultura.com/literatura/3/pokaz.php?a=13&w=3

  16. EKultura.com - Herbert Zbigniew - Pan Cogito Rozmy¶la O Cierpieniu
  oczywiscie grac bawic sie z nim bardzo ostroznie jak z chorym dzieckiem wymuszajacna koncu glupimi sztuczkami nikly usmiech herbert zbigniew (Drukuj
  http://ekultura.com/literatura/3/pokaz.php?a=13&w=0

  17. Poznañska Ksiêgarnia Naukowa - Kapita³ka
  herbert zbigniew (PIW). EPISTOLOGRAFIA ISBN 8306-02816-3 ROK 2000. HERBERTZBIGNIEW, ZAWIEYSKI JERZY (Wi). EPISTOLOGRAFIA ISBN 83-88032-51-8 ROK 2002.
  http://www.kapitalka.com.pl/cgi-bin/kapitalka/katalog.cgi?kat=EPIST

  18. Zbigniew Herbert
  Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz; Brewiarz; Dawni mistrzowie;Domy przedmiescia; Do Ryszarda Krynickiego; Guziki; Jonasz; Kamyk;Kot;
  http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/herbert/herbert.htm
  Zbigniew Herbert

  19. Herbert Zbigniew
  herbert zbigniew * Brzeg * Chcialbym opisac * Co bedzie * Epizod * Jedwab duszy* Kamyk * Kropka * Opis króla * Pozegnanie miasta * Sprawozdanie z raju
  http://www.republika.pl/najladniejsze_wiersze/herbert_zbigniew.htm
  POWRÓT NASTÊPNY POETA H erbert Z bigniew
  B
  rzeg
  C
  hcia³bym opisaæ ... imowy ogród

  20. Zbigniew Herbert
  Zbigniew Herbert (19241998) Raport z oblezonego miasta Zbyt staryzeby nosic bron i walczyc jak inni – wyznaczono mi z
  http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/Herbert.html
  Zbigniew Herbert (1924-1998)
  Raport z oblê¿onego miasta
  Zbyt stary ¿eby nosiæ broñ i walczyæ jak inni –
  wyznaczono mi z ³aski poœledni¹ rolê kronikarza
  zapisujê – nie wiadomo dla kogo – dzieje oblê¿enia
  mam byæ dok³adny lecz nie wiem kiedy zacz¹³ siê najazd
  przed dwustu laty w grudniu wrzeœniu mo¿e wczoraj o œwicie
  wszyscy choruj¹ tutaj na zanik poczucia czasu
  pozosta³o nam tylko miejsce przywi¹zania do miejsca
  jeszcze dzier¿ymy ruiny œwi¹tyñ widma ogrodów i domów
  jeœli stracimy ruiny nie pozostanie nic piszê tak jak potrafiê w rytmie nieskoñczonych tygodni poniedzia³ek: magazyny puste jednostk¹ obiegow¹ sta³ siê szczur wtorek: burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców œroda: rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internowa³ pos³ów nie znamy ich miejsca pobytu to znaczy miejsca kaŸni czwartek: po burzliwym zebraniu odrzucono wiêkszoœci¹ g³osów wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji pi¹tek: pocz¹tek d¿umy sobota: pope³ni³ samobójstwo N.N. niez³omny obroñca niedziela: nie ma wody odparliœmy szturm przy bramie wschodniej zwanej Bram¹ Przymierza wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdo³a poruszyæ unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszê o faktach podobno tylko one cenione s¹ na obcych rynkach a le z niejak¹ dum¹ pragnê donieœæ œwiatu ¿e wyhodowaliœmy dziêki wojnie now¹ odmianê dzieci nasze dzieci nie lubi¹ bajek bawi¹ siê w zabijanie na jawie i we œnie marz¹ o zupie chlebie i koœci zupe³nie jak psy i koty wieczorem lubiê wêdrowaæ po rubie¿ac h Miasta wzd³u¿ granic naszej niepewnej wolnoœci

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter