Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Waltari Mika

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Waltari Mika:     more books (102)
 1. The Egyptian: A Novel by Mika Waltari, 2002-04-01
 2. The Wanderer by Mika Waltari, 1964
 3. The Etruscan by Mika Waltari, 1971
 4. The Adventurer by Mika Waltari, 1965
 5. The Dark Angel by mika waltari, 1953
 6. The Dark Angel by Mika Waltari, 1989
 7. Obras Completas Mika Waltari by Mika Waltari, 1958-01-01
 8. The Roman by Mika Toimi Waltari, 1994-06
 9. THE EGYPTIAN by Mika Waltari, 1949
 10. THE SECRET OF THE KINGDOM by Mika Toimi Waltari, 1961
 11. The Dark Angel 1ST by Mika Waltari, 1953
 12. The Tree of Dreams by Mika Waltari, 1966-01-01
 13. A Stranger Came to the Farm by Mika Waltari, 1952
 14. The Secret of the Kingdom by Mika Waltari, 1994-06

1. WIEM: Waltari Mika Toimi
waltari mika Toimi (19081979), fiski pisarz. Urodzi si jako syn Toimi Armasa Waltariego, pastora i nauczyciela i Olgi Marii Johansson
http://www.encyklopedia.pl/wiem/007bfc.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Finlandia
Waltari Mika Toimi widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Waltari Mika Toimi (1908-1979), fiñski pisarz. Urodzi³ siê jako syn Toimi Armasa Waltariego, pastora i nauczyciela i Olgi Marii Johansson - pracowniczki urzêdu geodezyjnego. Dziadek pisarza - Gustaf Helenius - pochodzi³ z miejscowo¶ci Katinala w okrêgu Hattula. Przeprowadzi³ siê do Helsinek i pracowa³ tam jako murarz. Zmieni³ tak¿e nazwisko na Waltari - by³a to nazwa jego rodzinnej farmy. Rodzina matki przyby³a do Helsinek z Laukkoski w okrêgu Pornainen. Ojciec pisarza zmar³ w 1914. gdy Waltari mia³ piêæ lat, m³odzieniec dorasta³ wraz z dwoma braæmi wychowywany przez matkê. Przysz³y pisarz by³ wychowankiem Suomalainen normaalilyseo grammar school w Helsinkach. Po jej ukoñczeniu w 1926. rozpocz±³ studia teologiczne, lecz po kilku kryzysach duchowych zmieni³ profil na historiê i literaturê. W czasie studiów zaprzyja¼ni³ siê z  Paulem Morandem - francuskim dyplomat± i pisarzem. Pierwszy utwór Jumalaa paossa (Uciekaj±c od Boga

2. WIEM: Waltari Mika Toimi
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl W......waltari mika Toimi (19081979), finski pisarz. Literatura, Finlandia WaltariMika Toimi (1908-1979), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/007bfc.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Finlandia
Waltari Mika Toimi widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Waltari Mika Toimi (1908-1979), fiñski pisarz. Urodzi³ siê jako syn Toimi Armasa Waltariego, pastora i nauczyciela i Olgi Marii Johansson - pracowniczki urzêdu geodezyjnego. Dziadek pisarza - Gustaf Helenius - pochodzi³ z miejscowo¶ci Katinala w okrêgu Hattula. Przeprowadzi³ siê do Helsinek i pracowa³ tam jako murarz. Zmieni³ tak¿e nazwisko na Waltari - by³a to nazwa jego rodzinnej farmy. Rodzina matki przyby³a do Helsinek z Laukkoski w okrêgu Pornainen. Ojciec pisarza zmar³ w 1914. gdy Waltari mia³ piêæ lat, m³odzieniec dorasta³ wraz z dwoma braæmi wychowywany przez matkê. Przysz³y pisarz by³ wychowankiem Suomalainen normaalilyseo grammar school w Helsinkach. Po jej ukoñczeniu w 1926. rozpocz±³ studia teologiczne, lecz po kilku kryzysach duchowych zmieni³ profil na historiê i literaturê. W czasie studiów zaprzyja¼ni³ siê z  Paulem Morandem - francuskim dyplomat± i pisarzem. Pierwszy utwór Jumalaa paossa (Uciekaj±c od Boga

3. Sinuhe Der Ägypter Waltari Mika
Translate this page Sinuhe der Ägypter waltari mika. Titel Sinuhe der Ägypter. Autorwaltari mika. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Ägypten
http://www.1a-lexikonbox.de/Waltari-Mika-Sinuhe-der-Aegypter-3404100409.html
Sinuhe der Ägypter Waltari Mika
Titel: Sinuhe der Ägypter.
Autor: Waltari Mika
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Ägypten Romane Erzählungen Finnische Literatur
Kategorie: Belletristik
Ligensa Elfie Der Nelkenkönig...

Mennigen Peter Der blaue Diam...

Konsalik Heinz Günther Die Bl...

Follett Ken Nacht über den Wa...
...
Home

4. Sinuhe Der Ägypter Waltari Mika
Translate this page Sinuhe der Ägypter waltari mika. Belletristik Romane Erzählungen Ägypten RomaneErzählungen Finnische Literatur Sinuhe der Ägypter. waltari mika.
http://www.gkbb.de/Waltari-Mika-Sinuhe-der-Aegypter-3404100409.html
Sinuhe der Ägypter Waltari Mika
Belletristik Romane Erzählungen Ägypten Romane Erzählungen Finnische Literatur
Sinuhe der Ägypter.
Waltari Mika
Taschenbuch Paperback
Belletristik
Höss Dieter Hössliche Weihnac...

Schnor Mia U. Süßer die Katze...

Vandenberg Philipp Der grüne ...

Konsalik Heinz Günther Die Li...
...
Home

5. Biblioteka Centralna PZN - Katalog Ksi±¿ek
waltari mika. Egipcjanin Sinuhe POWIESC HISTORIA Egipt starozytnosc * 93 WaltariMika. Egipcjanin Sinuhe POWIESC HISTORIA Egipt starozytnosc * 93
http://www.biblioteka-pzn.org.pl/katalog/W.HTM
Katalog ksi±¿ek
Katalog ksi±¿ek mówionych - alfabetycznie
A B C D ... Z
Walker Elaine.
Blueprint. Intermediate
PODRÊCZNIK JÊZYKI OBCE W JÊZYKU OBCYM
Weakland Alben. Fizyka, kobiety i skrzypce. Einstein prywatnie
SZKICE FIZYKA USA 20 w. *
Walker Elaine. Blueprint. Intermediate
PODRÊCZNIK JÊZYKI OBCE W JÊZYKU OBCYM
Walker Elaine. Blueprint. Intermediate
PODRÊCZNIK JÊZYKI OBCE W JÊZYKU OBCYM
W³odek Stanis³aw. Kuchnia w³oska
PORADNIK GOSPODARSTWO DOMOWE * Wittlin Tadeusz. Orfeusz w piekle XX wieku. (Fragmenty) OPOWIADANIE PSYCHOLOGIA USA wspó³cz. W JÊZYKU OBCYM #oe 3 Weiser Franciszek. ¦wiat³o gór nie zgas³o POWIE¦Æ RELIGIA Austria 20 w. * Wahl”” Per. ¦miej±cy siê policjant POWIE¦Æ KRYMINA£ Szwecja wspó³cz. * Wahl”” Per. Cz³owiek z Saffle POWIE¦Æ KRYMINA£ Szwecja wspó³cz. * Wachowicz Barbara. Marie jego ¿ycia SZKICE BIOGRAFICZNA Polska 19 w. * Wachowicz Barbara. Marie jego ¿ycia SZKICE BIOGRAFICZNA Polska 19 w. * Wachowicz Barbara. Malwy na Lewadach SZKICE BIOGRAFICZNA Polska 19 w. * Wahl”” Per. ¦miej±cy siê policjant POWIE¦Æ KRYMINA£ Szwecja wspó³cz. *

6. Sinuhe Der Ägypter. Waltari Mika
Translate this page Sinuhe der Ägypter. waltari mika. Titel Sinuhe der Ägypter. Autorwaltari mika. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen
http://www.biografien-und-mehr.de/Waltari-Mika-Sinuhe-der-Aegypter-3404100409.ht
Sinuhe der Ägypter. Waltari Mika
Titel: Sinuhe der Ägypter.
Autor: Waltari Mika
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Ägypten, Romane Erzählungen, Finnische Literatur
Rubrik2: Belletristik
Fischer Marie Louise Die Leih...

Bombeck Erma Ich stell mein H...

Deveraux Jude Und am Ende sie...

Konsalik Heinz Günther Babkin...
...
Link

7. Ètenáøský deník - Nejvìtší ètenáøský Deník Na èeském Internetu
Seznam autoru písmeno W (nalezeno 12) waltari mika - Egyptan Sinuhetwaltari mika - Egyptan Sinuhet I. waltari mika - Egyptan Sinuhet II.
http://www.ctenarsky-denik.cz/index.php?akce=3&pis=w

8. Ètenáøský deník - Nejvìtší ètenáøský Deník Na èeském Internetu
Seznam del písmeno E (nalezeno 7) Edison - Nezval Vítezslav Egyptan Sinuhet- waltari mika Egyptan Sinuhet I. - waltari mika Egyptan Sinuhet II.
http://www.ctenarsky-denik.cz/index.php?akce=2&pis=e

9. Bojkovice.NET - Knihovna - Seznam Knih Podle Autora - W
Walser Martin, Príboj, 1992 Walser Martin, Spolúcast pri mém konci, 1967 WalshJohn, Casu je málo a voda stoupá, 1970 waltari mika, Ctyri západy
http://www.bojkovice.net/knihovna/knaw.php
Knihovna - Seznam knih podle autora - W Domácí stránka > Knihovna - Seznam knih podle autora - W N ezávislý E lektronický T isk HOME ÈLÁNKY DISKUZE INFORMACE ... Mapa stránek DOPORUÈUJEME pda.bojkovice.cz
pda.bojkovice.net

manas.info

Bojkovice.cz
...
DDM Bojkovice

VYHLEDÁVÁNÍ na webu bojkovice.net
Internet
MÌSTSKÁ KNIHOVNA Vyhledávání knih (lze zadat více slov oddìlených mezerou)
Seznam knih podle autora

A
B C ... ostatní
ZAJÍMAVÉ ODKAZY U¾iteèné odkazy Plavání Zlín Dopravní informace Zajímavé èlánky na Internetu
Seznam knih podle autora - W
Wadeson Jacki , Vlasy. Úèesy. Techniky, 1995 Wagner Otto , S cizineckou legií proti Rommelovi, 1995 Wagnerová Magdalena , Pohádky pod pol¹táø, 1992 Wagoner David , Kdepak se dnes veèer toulá mùj kluk?, 1974 Wahlgren Anna , Mu¾ v sukni, 1988 Wachowicz Barbara , Marie jeho ¾ivota. Henryk Sienkiewicz, 1979 Wain John , Pospíchej dolù, 1978 Wain John , Zima v horách, 1980 Wainwright John , Po pøeslici, 1987 Waldapfel - Trencsényi Imre , Mytologie, 1967 Walker Charles , Kamenní svedkovia dávnych èias, 1987 Wallace Edgar , Brána zrádcù, 1995 Wallace Edgar , Èerný opat, 1992 Wallace Edgar , Doktor Laffin, 1992 Wallace Edgar , Katu¹ka a deset. Smeèka dìsu, 1992

10. Mika Waltari
Mika Waltari strona po?wiecona finskiemu pisarzowi i jego twórczosci,zwlaszcza ksiazkom historycznym. Mika (Toimi) Waltari - ur.
http://www.republika.pl/finn/
@import url(lit.css) Strona g³ówna Biografia Polskie wydania Opinie, recenzje Mika (Toimi) Waltari ur. 19 wrze¶nia 1908 r. w Helsinkach, zm. 26 sierpnia 1979 r. w Helsinkach. Pseudonimy literackie: Leo Arne, Kristian Korppi, Nauticus, Leo, Rainio, M. Ritvala. Fiñski pisarz o niezwykle bogatym dorobku i miêdzynarodowej s³awie; najbardziej znane s± jego powie¶ci historyczne, w¶ród nich najs³ynniejszy "Egipcjanin Sinuhe" (tytu³ orygina³u: "Sinuhe, Egyptiläinen" wyd. 1945 r.). Uznawany jest za jednego z najwiêkszych pisarzy fiñskich dwudziestego wieku. Gor±co witam wszystkich na nowej wersji witryny po¶wiêconej najwiêkszemu pisarzowi fiñskiemu XX w.
Moim zamierzeniem by³o jak najbardziej przystêpne przedstawienie sylwetki fiñskiego "tytana pióra" oraz krótkich recenzji jego ksi±¿ek dostêpnych w polskim przek³adzie.
Mam nadziejê, ¿e choæ czê¶æ odwiedzaj±cych tê witrynê zainteresuje siê jego twórczo¶ci±, bowiem Waltari nie tylko pozwala przyjemnie spêdziæ czas, ale równie¿ pobudza do refleksji.
¯yczê wiêc mi³ego zwiedzania i zapraszam dalej...

11. Mika Waltari
Mika Waltari (19081979). W 1931 r. Mika Waltari ozenil sie z MarjattaLuukkonen. Ich córka Satu Waltari zostala pozniej znana pisarka.
http://www.republika.pl/finn/old/waltari.htm
Mika Waltari (1908-1979)
Mika Waltari urodzi³ siê jako syn Toimi Armasa Waltariego, pastora i nauczyciela i Olgi Marii Johansson - pracowniczki urzêdu geodezyjnego. Zarówno rodzice ojca jak i matki wywodzili siê z terenów wiejskich. Dziadek pisarza - Gustaf Helenius - pochodzi³ z miejscowo¶ci Katinala w okrêgu Hattula. Przeprowadzi³ siê do Helsinek i pracowa³ tam jako murarz. Zmieni³ tak¿e nazwisko na Waltari - by³a to nazwa jego rodzinnej farmy. Rodzina matki przyby³a do Helsinek z Laukkoski w okrêgu Pornainen. Ojciec pisarza zmar³ w 1914 r. gdy Waltari mia³ piêæ lat i m³odzieniec dorasta³ wraz z dwoma braæmi wychowywany przez matkê. Utraconego rodzica zastêpowali Waltariemu: doktor teologii Toivo Waltari - brat ojca, in¿ynier i kolekcjoner sztuki Jalo Sihtola - znajomy ojca, a tak¿e przyjaciel matki Kalle Uusitalo - inspektor szlaków kolejowych. Toivo Waltari po ¶mierci Armasa, wzi±³ na siebie rolê g³owy rodziny, Sihtola natomiast pomaga³ Waltariemu stawiaæ pierwsze kroki jako pisarzowi oraz rozbudzi³ w nim zami³owanie do malarstwa. Wakacje spêdza³ w domu Kalle Uusitalo w miejscowo¶ci Hyvinkää, której obraz pojawia siê czêsto w jego twórczo¶ci. Z czasów m³odo¶ci Waltari najbardziej zapamiêta³ pierwsz± wojnê ¶wiatow±, fiñsk± wojnê domow± (1917-18) i g³ód, który pó¼niej nast±pi³.

12. Waltari Mika Sinuhe Der Ägypter.
Translate this page waltari mika Sinuhe der Ägypter. Titel Sinuhe der Ägypter. Autor WaltariMika. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen, Ägypten
http://www.buecher-klassiker.de/Waltari-Mika-Sinuhe-der-Aegypter-3404100409.html
Waltari Mika Sinuhe der Ägypter.
Titel: Sinuhe der Ägypter.
Autor: Waltari Mika
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Ägypten, Romane Erzählungen, Finnische Literatur
Rubrik2: Belletristik
Endo Hiroki Eden 05.-38988510...

Sonoda Kenichi Exaxxion, Stag...

Sonoda Kenichi Exaxxion, Stag...

Sonoda Kenichi Exaxxion, Stag...
...
Link

13. Arimon Kirja Ja Konsultointi - Kirjaluettelot
Turunen Heikki Turunen Heikki Turunen Heikki Turunen Heikki Tyler Anne Utrio KaariUtrio Kaari Utrio Kaari Utrio Kaari Utrio Kaari waltari mika waltari mika
http://www.arimonkirja.net/kirjat=suomalainenkirjakerho.htm
Kirjailija
Author Kirja
Bok
Book Hinta
Pris
Price Kunto
Kond.
Cond.
Sidonta
Bindning
Binding Painos Edition Edition Vuosi Year Kust. Publish Sivut Sidor Pages KPL Archer Jeffrey Archer Jeffrey Bagley Desmond Bagley Desmond Barber Noel Barber Noel Barber Noel Barber Noel Beauman Sally Biggs Ronald (Mackenzie) Boulle Pierre Braine John Brink Andre Buck Pearl S. Buck Pearl S. Carleton Jetta Chase-Riboud Barbara Christie Agatha Clavell James Clavell James Cleland John Coetzee J.M. Corman Avery Crichton Michael Cussler Clive Dean Maureen Deighton Len Dickey James Durrell Gerald Eden Dorothy Eden Dorothy Erdrich Louise Fitzgerald F. Scott Follett Ken Follett Ken Forsyth Frederick Forsyth Frederick Francis Clare Frizell Bernard Green Gerald Green Gerald Greene Graham Greene Graham Greene Graham Guareschi Giovanni Harrison Sarah Hartley Norman Herlin Hans Hietamies Laila Hietamies Laila Hunter Robin Huovinen Veikko Huovinen Veikko Innes Hammond Joenpelto Eeva Joenpelto Eeva Joenpelto Eeva Joenpelto Eeva Joenpelto Eeva Kaipainen Anu

14. Biblioteca Italiana Per I Ciechi - Catalogo Del Libro Informatico
Translate this page Walser Robert - L'assistente - Einaudi - 3 Walser Robert - La passeggiata - AdelphiEdizioni - 1 waltari mika - Fine Van Brooklin - Iperborea - 1 waltari mika
http://www.bibciechi.it/catinf/letteraturaVZ.htm
Servizio Nazionale del Libro Informatico per i Ciechi
CATALOGO DELLE OPERE DISPONIBILI
(Aggiornato al 28 febbraio 2002)
Sezione VIII - Letteratura
Sottosezione 3 - Romanzi, Racconti, Novelle (V - Z) Vacca Roberto - Greggio e pericoloso - Arnoldo Mondadori Editore -
Vallorani Nicoletta - La fidanzata di Zorro - Marcos y Marcos - 1
Van Hamme Jean - Largo Winch - Arnoldo Mondadori - 1
Van Straten Giorgio - Il mio nome a memoria - Mondadori - 4
Van Vogt Alfred Elton - Ricerca del futuro - Libra Editrice - 4
Vargas Llosa Mario - La guerra della fine del mondo - Einaudi - 10
Vargas Llosa Mario - La zia Julia e lo scribacchino - Einaudi - 5
Vassalli Sebastiano - Il Cigno - Einaudi - 2
Vassalli Sebastiano - La chimera - Einaudi - 4
Venturi Maria - Incantesimo - RAI-ERI/Rizzoli - 3
Venturi Maria - La donna per legare il sole - Rizzoli - 2 Veraldi Attilio - La mazzetta - Rizzoli Editore - 3 Veraldi Attilio - Naso di cane - Mondadori - 1 Veraldi Attilio - Uomo di conseguenza - Rizzoli Editore - 3 Vercors - Il silenzio del mare - Le armi della notte - Einaudi - 2 Verga Giovanni - Eros - Mondadori - 1 Verga Giovanni - I Malavoglia - Garzanti - 6 Verga Giovanni - I Malavoglia - il Bivacco - 1 Verga Giovanni - Mastro don Gesualdo - Il Bivacco - 1 Verga Giovanni - Novelle scelte - Il Bivacco - 1 Verga Giovanni - Storia di una capinera - Arnoldo Mondadori Editore - 2 Verga Giovanni - Una peccatrice - Il Bivacco - 1 Vergani Martina - In fondo al lago - La Tartaruga Edizioni - 1

15. Mika WALTARI - Vikipedio
Mika WALTARI. Mika WALTARI (* je la 19a de septembro 1908 en Helsinki,+ je la 26-a de augusto 1979 en Helsinki) estis finna verkisto.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Mika_WALTARI
Vikipedio Ĉefpaĝo Enkonduko Helpo ... Ensalutu La Libera Enciklopedio Aliaj lingvoj: Angla Franca
Presebla versio
Mika WALTARI
El Vikipedio, la libera enciklopedio. Literaturo Finnlingva Literaturo Finna Lingvo Mika WALTARI (* je la 19-a de septembro en Helsinki , + je la 26-a de aŭgusto en Helsinki) estis finna verkisto. Kiel junulo li komencis verki poezion, poste dediĉis sin al prozo. La plej grandajn sukcesojn li gajnis per la verkado de historiaj romanoj. Famaj verkoj:
 • Suuri illusioni (1928) Vieras mies tuli taloon (1937) Mikael Karvajalka (1948) Johannes Angelos (1952) Turms, kuolematon (1955) Felix onnellinen (1958) Valtakunnan salaisuus (1959) Ihmiskunnan viholliset (1964)

Redaktu la paĝon
Diskutu la paĝon Malnovaj versioj Ligiloj ĉi tien ... Rilataj paĝoj
Aliaj lingvoj: Angla Franca
Ĉefpaĝo
Pri Vikipedio Trovu:
Montrita 80-foje. Laste redaktita je 19:22, 27. Feb 2003. La enhavo de Vikipedio disponeblas laŭ permesilo GNU Free Documentation License Trovu Foliumado Ĉefpaĝo
Lastaj ŝanĝoj

Hazarda paĝo

Novaj paĝoj
...
Aktualaĵoj
Redaktado Redaktu la paĝon
Helpo pri redaktado
Paĝagado Diskutu la paĝon Presebla versio Paĝinformoj Malnovaj versioj Ligiloj ĉi tien Rilataj paĝoj Personaĵoj Ensalutu

16. BookService.pl - Ksiêgarnia Internetowa, Ksi±¿ka, Ksi±¿ki, S³ownik, S³own
Maria Efektywny nadzór korporacyjny Rudolf Stanislaw Janusz Tadeusz i inni Efemerydyplanet 1950-2050 - Egipcjanin Sinuhe - waltari mika Egipcjanin Sinuhe
http://www.bookservice.pl/X/lista_e.htm
ksiêgarnia internetowa, ksi±¿ka, ksi±¿ki, dobra ksi±¿ka, tania ksi±¿ka, akademicka ksi±¿ka, s³ownik, s³owniki, tanie ksi±¿ki, ksiêgarnia wysy³kowa, tania, sprzeda¿ wysy³kowa, tanio BookService.pl
Ksi±¿ki dostêpne u nas!
Zapraszamy na nasze strony: www.bookservice.pl
e
e - Commerce -
Gregor Bogdan, Stawiszyñski Marcin
E jak Euro Poradnik przedsiêbiorcy -
Werwiñska Joanna ...
Ezamin wstêpny neofilologia -

KONIEC LISTY NA LITERÊ e ksiêgarnia internetowa, ksi±¿ka, ksi±¿ki, dobra ksi±¿ka, tania ksi±¿ka, akademicka ksi±¿ka, s³ownik, s³owniki, tanie ksi±¿ki, ksiêgarnia wysy³kowa, tania, sprzeda¿ wysy³kowa, tanio BookService.pl

17. OBSAH
Garland Alex Tesseract (Rubášová). waltari mika Štastná hvezda (Blažke). WaltariMika Krvavá lázen (Blažke). waltari mika Temný andel (Blažke).
http://www.ceskaliteratura.cz/recenze/
ÈESKÁ LITERATURA NA INTERNETU
RECENZE
Lobo
Éric: Tibet - dny sváteèní (Blažke) Šmíd Jan: Obrázky z Normandie (Blažke) Zvìøina Josef: Vzdor ducha (Blažke) Antologie: Zpìvník z Uppsaly (Blažke) Antologie: Od bøehù k horám (Hájek) Bartošek Karel: Èeský vìzeò (Blažke) Bašó Macuo: Úzká stezka do vnitrozemí (Sárközi) Blažke Jaroslav: Kouzelné zrcadlo literatury I a II (Sárközi) Èulík Jan: ...jak Èeši jednají (Sárközi) Daníèek, Marxová, Pìkný: Židovská roèenka 5762 (Blažke) Deml Jakub: Milý pane Josefe B. (Václavík) Documenta 11, Kassel, Nìmecko (Hájek) Douroff Anastasia: Zkoušené Rusko (Blažke) Duerr Hans Peter: Sedna aneb Láska k životu (Sárközi) Fridrich Radek: Pra (Sárközi) Fynn Pane Bùh, tady Anna (Blažke) Gaïourek Ivan a Nehnìvajsa Jiøí: Žaláøovaní, pronásledovaní a zneuznaní (Blažke) Gamow George: Moje svìtoèára (Blažke) Garland Alex: Tesseract (Rubášová) Havlíèková Helena: Dìdictví (Blažke) Hogg James: Vyznání ospravedlnìného høíšníka (Blažke) Hrubý Petr: Osudné iluze. Èeští spisovatelé a komunismus 1917-1987 (Blažke) Ionesco Eugene: Samotáø (Blažke) Kratochvil Jiøí: Brno nostalgické i ironické (Blažke) Krchovský J.H.:

18. Librairie Gallimard Montréal - Rayon
Translate this page LES AMANTS DE BYZANCE - waltari mika. PRESSE POCKET - 09/1992, généralementdisponible dans les 10 jours, $9.95. LES AMANTS DE BYZANCE - waltari mika.
http://www.gallimardmontreal.com/gallim/site/rayon.jsp?pRayonID=36

19. Mika Waltari - Wikipedia
Mika Waltari. From Wikipedia, the free encyclopedia. Mika Waltari (19081979)Finnish author. Waltari was born in Helsinki, Finland
http://www.wikipedia.org/wiki/Mika_Waltari
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Esperanto
Mika Waltari
From Wikipedia, the free encyclopedia. Mika Waltari Finnish author. Waltari was born in Helsinki Finland and lost his father at the age of 5. He witnessed Finnish Civil War in Helsinki. Instead of studying theology as his mother wished, he turned to philosophy and literature. His first book Jumalaa Paossa was published in 1925. In 1927 he went to Paris and wrote Suuri Illusioni about bohemian life. He also became a member of literary movement of Flamebearers. In the 1930s and 1940s Waltari was a journalist and critic and wrote for several newspapers including Suomen Kuvalehti , prominent illustrated weekly magazine. He participated in several literary competitions. He wrote books in many genres, including three popular mysteries that starred Inspector Palmu, a gruff detective of Helsinki police department. He also scripted a cartoon

20. Kaunokirjallisuus
3,5. waltari mika, Kolme pienoisromaania, 1997, sid.kuvak.kuin uusiFine van Brooklyn,Kuun maisema,Sellaista ei tapahdu, 7,5. Waltari
http://personal.inet.fi/yritys/hervannan.antikva/Kaunokirjallisuus.html

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter