Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Sirius R U

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 189    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Sirius R U:     more books (34)
 1. Mondo 2000 a Users Guide Signed Edition by R U Sirius, 1992-01-01
 2. Everybody Must Get Stoned by R.U. Sirius, 2009-04-01
 3. How to Mutate and Take Over the World by St. Jude, R. U. Sirius, 1996-02-20
 4. 21st Century Revolutionary: R.U. Sirius 1984-1998 by Eve Berni, 1999-06-01
 5. The Revolution: Quotations from Revolution Party Chairman R. U. Sirius by R. U. Sirius, 2000-05
 6. THE CYBERPUNK HANDBOOK by ST JUDE, R.U. SIRIUS, BRUCE STERLING (FOREWORD) BART NAGEL, 1996
 7. Counterculture Through the Ages by Ken [a.k.a. R.U. Sirius] and Dan Joy Goffman, 2004
 8. Mondo 2000 Magazine (Issue 11)
 9. Mondo 2000: A User's Guide to the New Edge : Cyberpunk, Virtual Reality, Wetware, Designer Aphrodisiacs, Artificial Life, Techno-Erotic Paganism, an by Rudy Rucker, R. U. Sirius, et all 1992-11
 10. Mondo 2000, No. 7, 1992 by R.U. Sirius, 1992
 11. Our right to death: how medical breakthroughs challenge easy answers about suicide.(Unplugged: Reclaiming Our Right to Die in America)(Book review): An article from: Reason by R.U. Sirius, 2007-02-01
 12. How to Mutate and take Over the World by R. U. Sirius, 1996
 13. How to Mutate & Take Over World by R.U. Sirius, 1997-11-11
 14. The Revolution Quotations from Revolution Party Chairman R. U. Sirius by Introduction by Andrei Codrescu, 2000-01-01

1. Web Of Deceit
Wellcome to the Hello and welcome to the (cue the music) WEB OF DECEIT. presided by Mondo 2000 cofounder and former Editor-In-Chief R. U. Sirius and member of MV, hopes to amuse you with half-truths
http://www.scrappi.com/deceit
Wellcome to the R
U M
V
Hello and welcome to the (cue the music) WEB OF DECEIT. This website, presided by Mondo 2000 co-founder and former Editor-In-Chief R. U. Sirius and member of MV , hopes to amuse you with half-truths and nearly deep thoughts, false hopes, hollow promises, overstated hyperbole and mega-flashy redundancy.
An Offer You Can't Understand
Nearly Deep Thoughts:
Quotations and Recent Articles by R. U. Sirius
an Exploded Post-Novel
The Mutate Project
Oh, so THAT's what they've been up to....? Better check this out.
The Cyberpunk Handbook:
The Real Cyberpunk Fake Book
A history of Mondo 2000 from the pages of the SF Weekly
by Jack Boulware
About R. U. Sirius ... who is this guy?
Campaign '00 R. U. Sirius about America?
R. U. Interactive the mailbox.
Takin' care of business
This site brought to you by
last updated 07.17.00

2. The Official Home Of The REVOLUTION®
A broadbased, non-ideological anti-authoritarian political party/organization book and site from Category Society Politics Revolution......Think really different! The REVOLUTION(R), The Revolution® Quotations from RevolutionParty Chairman RU Sirius RU Sirius Introduction by Andrei Codrescu.
http://www.revolting.com/
Quotations from Revolution Party Chairman R.U. Sirius
R.U. Sirius
Introduction by Andrei Codrescu

3. Shift.com - Profile - R.U. SIRIUS UNPLUGGED
R.U. Sirius UNPLUGGED One of the earliest adopters of cyberculture, the co-founder of
http://www.shift.com/content/web/387/1.html
sign up free streaming search
search filter
search shift.com advertising
profile
print page email to a friend
page R.U. Sirius on:
mondo 2000

smart drugs

thresher

revolution party
...
the state of the net

There was a time when the name R.U. Sirius was synonymous with cyberculture. His seminal magazine Mondo 2000 predated Wired , and was even more enthusiastic in its wow gosh Mondo , he went on to write for magazines like Salon and Disinformation , and edited Getting It . He created the Revolution Party, a non-ideological anti-authoritarian political organization ("If even the alternative parties like Libertarian and Green seem a bit rigid to you, consider joining us"), and campaigned for Presidency of the United States. His latest project, The Thresher , is a political magazine. But The Thresher is a print magazine. Sirius hardly goes online anymore, except for research. The truth is, the Godfather of GeekChic has moved on. Shift.com talked to him about his current projects and the things he's left behind. past: S: Have you ever read Patrick Farley’s e-sheep comic? He did this one, this autobiographical comic, where there’s this guy, a parody of you... What he tells the main character, the autobiographical character, is that you made up all the stuff for your magazine.

4. R.U. Sirius
Sirius is cofounder and Editorin-Chief of MONDO 2000 magazine and a member of MONDO Vanilli, the first virtual reality rock band.
http://www.caipirinha.com/Collaborators/sirius.html
General Contents Film Music Fashion ... Book
R.U. SIRIUS
R.U. Sirius
is cofounder and Editor-in-Chief of MONDO 2000 magazine and a member of MONDO Vanilli, the first virtual reality rock band.
other sp collaborators

5. HotWired: P O P Bio - R. U. Sirius
R. U. Sirius. R. U. Sirius is cofounder of MONDO 2000, vocalist-and-lead theoretician for MONDO Vanilli, and one of the
http://hotwired.lycos.com/People/Bios/sirius.r
R. U. Sirius
R. U. Sirius is co-founder of MONDO 2000 , vocalist-and-lead theoretician for MONDO Vanilli, and one of the few authentic fake media cyberpunks living today. Has co-authored two books with former MONDO 2000 Senior Editor St. Jude, How to Mutate and Take Over the World (fiction, Ballantine Books, fall, 1995) and Cyberpunk Handbook: The Real Cyberpunk Fake Book (humor, Random House, fall, 1995). Pop's pull-down menu Pick one, then press Go. Pop Page Features Reading Gallery Movies Multimedia Music Pop Talk TeeVee About Us Archive The first year Feedback Help About Us Jobs ... Terms of Service

6. Information On R.U. Sirius
Information on R.U. Chairman of THE REVOLUTION, a new political party for people who feel excluded by mainstream politics. Freelance writer, editor, speaker and performer Titular EditorIn-Chief Axcess magazine. by R.U. Sirius and St. Jude. MONDO 2000 A User's Guide to the New Edge (HarperCollins, 1992), by R.U. Sirius and Rudy
http://cw99.sdsmt.edu/sirius.html
Information on R.U. Sirius
CURRENT: Chairman of THE REVOLUTION, a new political party for people who feel excluded by mainstream politics. Freelance writer, editor, speaker and performer Titular Editor-In-Chief: Axcess magazine. Axcess is a Berkeley, California based, GenX oriented magazine with a circulation of 20,000. Sirius was recently hired to bring quality writing into the publication. Publisher/Editor of REVOLTING! www.revolting.com. "Radical Tabloid" currently being converted into a site for THE REVOLUTION Guest Editor and Regular Columnist: 21%C magazine. Recently guest edited a special edition of the Australian magazine 21%C . Regular columnist: DisInformation (www.disinfo.com) Co-Author: Design For Dying , HarperEdge. by Timothy Leary and R.U. Sirius Author of 21st Century Revolutionary , a collection of his writings and interviews to be published by Fringecore Publishing in Belgium, Winter 1998 Correspondent: Wired MONDO 2000 GENERAL R.U. Sirius is best known as co-founder and original Editor-In-Chief of Mondo 2000 where he served from 1989 - 1993. Considered the predecessor to

7. SimTeam : R.U. Sirius - Interview 1989
Interview 1989 Quelle est votre définition de la Réalité Virtuelle ? R.U. Je ne suis pas un adepte de la VR.
http://www.simteam.com/VR/sirius.htm
R.U. Sirius
Interview - 1989
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.

8. Àññîöèàöèÿ ÑÈÐÈÓÑ :: Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèí
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.sirius.ru/
Ñáîð è ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ äåëåãàöèè Àññîöèàöèè "ÑÈÐÈÓÑ" äëÿ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè CeBIT 2003 ñîñòîèòñÿ 12 ìàðòà 2003 ãîäà â 5-00 óòðà â çäàíèè àýðîïîðòà "Øåðåìåòüåâî - 2" ïîä òàáëî âûëåòà. Âûëåò ïî ìàðøðóòó: Ìîñêâà - Áåðëèí ðåéñîì 111 â 7-40 ÷àñ. Âîçâðàùåíèå 18 ìàðòà ðåéñîì 114 Áåðëèí - Ìîñêâà â 17-55 ÷àñ. Ïðåäëàãàåì Âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â IV-ì Ìåæäóíàðîäíîì ñèìïîçèóìå "Íîâûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè, íàóêå è ýêîíîìèêå" äëÿ ðóêîâîäèòåëåé âóçîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ êîìïàíèé íà îñòðîâå Ìàëüòà ñ 02 ïî 09 ìàÿ 2003 ãîäà (îòåëü "NEW DOLMEN HOTEL").  ïåðèîä ñ 12 ïî 19 ìàðòà 2003 ãîäà â ãîðîäå àííîâåð (åðìàíèÿ) ñîñòîèòñÿ Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà CeBIT 2003. [
Àññîöèàöèÿ "ÑÈÐÈÓÑ" ïðîâåëà Îáùåå ñîáðàíèå è ïðèíÿëà â ñâîè ðÿäû 26 íîâûõ ÷ëåíîâ

 ãîðîäå àííîâåð (åðìàíèÿ) 13 - 20 ìàðòà 2002 ãîäà ñîñòîÿëàñü Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà CåBIT 2002

"Èäåàëüíàÿ àçåòà" è ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà "Ðàïèäà" äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå

 ãîðîäå àííîâåð (åðìàíèÿ) 13 - 20 ìàðòà 2002 ãîäà ïðîâîäèòñÿ Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà CÅBIT 2002
...
- I êâàðòàë 2002 ã.

E-mail

9. Danske Specialstyrker: Jægerkorpset, Frømandskorpset, Siriuspatruljen, Patrulj
Danske Specialenheder (Special Operations Forces / SOF) og Fjernopklaringsenheder (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP) J¦gerkorpset, Fr¸mandskorpset, Sirius patruljen, PTRKMP / DDIV og Patruljekompagni / HOK.
http://www.geocities.com/dk_special_operations_forces/
Danske Specialstyrker og patruljeenheder in English Afghanistan Danske specialstyrker
i irak ?
... Hvad er forskellen på de danske patrulje- og specialenheder ?
I Danmark råder Forsvaret over 5 militære specialenheder som enten kan betegnes som Special Operations enheder (Special Operations Forces / SOF) eller fjernopklaringsenheder (Longe Range Reconnasains Patrol / LRRP).
Danmarks 5 SOF og LRRP-enheder er:
Jægerkorpset
- Hærens Special Operations enhed (SOF)
Frømandskorpset
- Søværnets Special Operations enhed (SOF)
Siriuspatruljen
- Patrulje Nordgrønland - Arktisk patrulje (LRRP)
Patruljekompagni / DDIV
- fjernopklaringsenhed (LRRP)
Patruljekompagni / HOK
- fjernopklaringsenhed (LRRP)
Andre danske opklarings og spejderenheder:
Udover SOF og LRRP-enheder råder Forsvaret over en række
opklarings- og spejderenheder på afdelingniveau i Hæren og Hjemmeværnet. Forskellen kan illustreres ved at opdele enhederne efter Opgaver, Kapaciteter, Aktionsradius, Operativ tid og indsættelsesformer. Læs mere: Hvad er forskellen på de danske enheder? www.patruljelinks.dk www.patruljelinks.dk

10. ABOUT R.U. SIRIUS
about R. U. Sirius ? The Official Bio R. U. Sirius is the cofounder and former Editor of the original cyberculture magazine, Mondo 2000.
http://www.scrappi.com/deceit/aboutrus.html
about R. U. SIRIUS ...? The Official Bio: R. U. Sirius is the co-founder and former Editor of the original cyberculture magazine, Mondo 2000. He currently writes regular monthly columns for Japan Esquire and Wave magazines, and is a contributing writer for Mondo 2000, Wired, Might, Boing bOING, io, and Future Sex. He has recently completed two books, with former Mondo 2000 Senior Editor St. Jude, "How to Mutate & Take Over the World" (fiction, Ballantine Books, Fall '95) and "Cyberpunk Handbook: The Real Cyberpunk Fake Book" (humor, Random House, Fall '95). He is lead conceptualist and does vocals and lyrics for Mondo Vanilli. He appears in the films Virtual Love and Twists of the Wire. He has been called lots of different names in various publications and has been compared to Andy Warhol, Beavis and Butthead, Voltaire, Charles Manson, David Letterman, Aleister Crowley and Gomez Addams. He admires Christy Canyon, Subcommandante Marcos, and Salvador Dali. What Other People Have Said About R. U. Sirius "as a spotter of trends, he's respected"

11. R.U. Sirius About America
RU Sirius. the only possible response to the other candidates. Mockthe Vote 2000 Vote for me and nobody gets hurt. RU Sirius.
http://www.scrappi.com/deceit/rusirusa/rusirusa.html
R. U. Sirius
the only possible response to the other candidates
Mock the Vote 2000 "It's time to whip America into shape."
Simone Third Arm "Vote for me and nobody gets hurt."
R. U. Sirius "Let's pull off his mask and see who he really is"
Scrappi DuChamp All over this great country of ours, people are saying,
"I'll vote for Him no matter what, but WHO IS HE?"
R.U. SIRIUS is an enigma so great he cannot be fully confined to soundbitten description.
R.U. SIRIUS is a feeling, DEEP INSIDE, that pours out through the pores of the collective American skin, ushering forth like a New Era. America has worked hard, and sweated long, far too long, to merely salt its own wounds.The sun is going down on our idealism; we are no longer satisfied to feel mindlessly justified.
We Need Proof that we are Better!
and R.U. Sirius can provide. Your needs, your dreams, your burning desires to assert your Personal Domination. Your one-on-one with those 2 RSVP parties that rage ceaselessly, the Demo-matrix and the Repo-lickin's- Yes, President Sirius will not only get you in on the guest list, you'll get your own backstage pass! "Let's eat cake!" -

12. Sirius/Dogon Mystery (Morgana's Observatory)
A book by Robert K.G.Temple offered for sale, described, and contrasted with skeptics' criticism.
http://www.dreamscape.com/morgana/thalass2.htm
Thalassa [Click on the name of the moon above for astronomical information.] Thalassa (Greek): Daughter of Aether and Hemera. "Thalassa" is also the Greek word for "sea." (Moon of Neptune
The Sirius Mystery
The Dogon, a tribe in West Africa, are believed to be of Egyptian descent. After living in Libya for a time, they settled in Mali, West Africa, bringing with them astronomy legends dating from before 3200 BCE. In the late 1940s, four of their priests told two French anthropologists of a secret Dogon myths about the star Sirius (8.6 light years from the earth). The priests said that Sirius had a companion star that was invisible to the human eye. They also stated that the star moved in a 50-year elliptical orbit around Sirius, that it was small and incredibly heavy, and that it rotated on its axis. All these things happen to be true. But what makes this so remarkable is that the companion star of Sirius, called Sirius B, was first photographed in 1970. While people began to suspect its existence around 1844, it was not seen through a telescope until 1862 and even then its great density was not known or understood until the early decades of the twentieth century. The Dogon beliefs, on the other hand, were supposedly thousands of years old. The Dogon name for Sirius B (Po Tolo) consists of the word for star (tolo) and the name of the smallest seed known to them (po). By this name they describe the star's smallness it is, they say, "the smallest thing there is." They also claim that it is "the heaviest star" and white. The Dogon thus attribute to Sirius B its three principal properties as a white dwarf: small, heavy, white.

13. Sirius Company Full And Self Serv Web Design, Marketing And Business Development
Offers site design and development, domain registrations, ecommerce solutions, hosting assistance, promotion services, and basic internet tutorials.
http://www.siriuscompany.com/
3 Easy Steps to Get Your Company Online
in 24 hours or less. Get Sirius and Gain Control!
Full Website and ECommerce System includes:
easy user design and editing, back office; automated
shipping and tax calculation, email client invoicing,
SSL secure payment processing, customized reporting.
Only $64. /month! STEP 1

Click "DOMAIN REGISTRATION and HOSTING SIGN UP."
Select a domain name and a hosting package. Your site will be activated within 24 hours. STEP 2
Return to this page to preview our self-serve ECommerce stores. STEP 3
Click Free Estore Trial to immediately begin building your Self-Serve store. For only $65 per month you can operate a full-fledged website PLUS ECommerce system, complete with backend administration, online processing interface, automated shipping and tax calculation and up to $10,000 products. Choose from several quality templates or contact us for a customized design quotation. Website hosting: $24.99/month Verio web hosting Bronze level

14. Project Gutenberg Titles By Sirius, R. U.
Project Gutenberg Titles by. RU Sirius. Cyberpunk Fakebook (first 31/2 chapters). You can also look up this author on The Online Books
http://digital.library.upenn.edu/webbin/gutbook/author?name=Sirius, R. U.

15. Sirius
Sirius became the specialist for decorative cookerhoods in private kitchens worldwide.
http://www.sirius-gmbh.com

16. HotWired: Bio - R. U. Sirius
R. U. Sirius. R. U. Sirius is cofounder of MONDO 2000, vocalist-and-lead theoretician for MONDO Vanilli, and one of the
http://hotwired.lycos.com/People/Bios/Sirius.r
R. U. Sirius
R. U. Sirius is co-founder of MONDO 2000 , vocalist-and-lead theoretician for MONDO Vanilli, and one of the few authentic fake media cyberpunks living today. Has co-authored two books with former MONDO 2000 Senior Editor St. Jude, How to Mutate and Take Over the World (fiction, Balantine Books, fall, 1995) and Cyberpunk Handbook: The Real Cyberpunk Fake Book (humor, Random House, fall, 1995). Pop's pull-down menu Pick one, then press Go. Pop Page Features Reading Gallery Movies Multimedia Music Pop Talk TeeVee About Us Archive The first year Feedback Help About Us Jobs ... Terms of Service

17. R.U. Sirius Interviewed
Features. RU Sirius Interviewed by RU Frivolous. Frivolous From theearly cybermag Mondo 2000 to a political party called The Revolution
http://www.essentialmedia.com/Shop/Sirius.html
R.U. Sirius Interviewed by R.U. Frivolous
Frivolous: From the early cybermag Mondo 2000 to a political party called The Revolution, is there a connecting link that runs through your work? Sirius: Ummm... failure?!! (laughs) Actually, I'd say inappropriate behavior. Mondo wasn't proper journalism and The Revolution isn't proper politics. Frivolous: You've chosen yourself as the Presidential candidate in the year 2000? Why Frivolous: But the political ideas expressed by you about The Revolution (http://www.the-revolution.org) are pretty serious, and get a positive response. Sirius: That too. I sort of get to exercise my chops as a political ranter with some ability to suggest policy ideas within the context of a perverse performance piece that might result in a valid political party and maybe even a Presidential campaign. A joke that comes true. Frivolous: So if you are elected President, what will be your 1st act? Sirius: First off, nude wrestling in a swimming pool full of Jello with Jenny McCarthy. Or maybe nude wrestling with Jello Biafra in a pool full of Jenny McCarthy. Secondly, pardon all prisoners in for marijuana possession. And third, phone up Saddam Hussein and try to get him to laugh. Frivolous: Wow, that's deep. So what's the party platform?

18. Sirius Satellite Radio
Includes a system overview, programming and channel information, how to join, broadcast channels and information for investors.
http://www.siriusradio.com/servlet/snav?/servlet/index.jsp

19. The Sirius Firework Co: Fireworks Displays For The UK
Perform displays for weddings, Guy Fawkes, 4th of July, new year or other private party or festival. Also provide displays for corporate clients and local councils as well as graduations and concerts.
http://www.thesiriusfirework.co.uk/
The Sirius Firework Company .... an outstanding company for professional fireworks displays in the UK. Select your Firework Event:
Please Select Wedding Fireworks New Years Eve Corporate Displays November 5th Private Parties Airfield Displays Home Page The Sirius Firework Co info:
Please Select About our Displays Our Prices Our Operating Areas Fireworks to Buy A Glossary of Fireworks Frequently Asked Questions Our Terms and Conditions Back to Homepage
The Sirius Firework Co ..... Homepage
If there is anything you wish to have clarified, if you would like to speak to us with reference to a firework display or if you would like to comment on our website, please contact us by clicking on the box above. The Sirius Firework Co Fireworks and firework displays for weddings, corporate events and other celebrations. For wedding firework information of wedding displays at fantastic prices, please contact us using the 'contact us' button in The Sirius Firework Co , firework website. Also contact us for any details of firework displays for corporate firework events or private firework celebrations. For Guy Fawkes, November 5th, bonfire night, fireworks night firework displays, use the contact form in our 'contact us' fireworks page - please enquire as soon as possible. Also for New Years Eve Firework displays also enquire as soon as possible. Fireworks and firework displays at any event, weddings, corporate events, bonfire night or new year's eve can be dangerous - please bear with us - any demands we may make are for your, and our, firework safety.

20. R. U. Sirius - The Nightlife Interview
RU Sirius The Nightlife Interview. Nightlife, September 24-October1, 1998, by Chris Wisemann. While That person is RU Sirius. Sirius
http://www.revolting.com/docs/nightlife.html
R. U. Sirius - The Nightlife Interview Nightlife, September 24-October 1, 1998 by Chris Wisemann While area Republicans welcome Newt Gingrich and Democrats mope about the implosion of their party (or lack thereof), the rest of Southern Illinois can enjoy a laugh while taking comfort in the fact that someone out there really speaks for them. That person is R.U. Sirius. Sirius, 46, is running for President of the United States in the 2000 election. He bills himself as "Chairing of the Revolution, a new political party dedicated to Victory Over Horseshit." 'Sirius will come to town Saturday, September 26 to deliver his " l5-Point Plan for Liberty and Justice in America " and " Post Modern Social Contract At 9 AM, WDBX's Light on the Law program will feature an interview with Sirius, followed by a 6 PM public reception at the Interfaith Center and an 8 PM lecture rally at Carbondale's town square pavilion. The Shawnee Green Party will sponsor Sirius' speaking engagement Sirius' career in radical politics began in high school in the '60s, when he begat a publication called the Lower Left Corner. By 1970, he became a Yippie (Youth International Party) and publisher/editor of Space newspaper in his hometown of Binghamton, NY But it was in 1984, after helping found High Frontiers magazine, that Sirius earned his reputation as a prophet of the information age. The publication morphed into the first cyber culture magazine, Mondo 2000, in 1989, and Sirius served as its editor-in-chief until 1992. It was five years before terms such as "information superhighway," "internet" and "world wide web" became household terms, and Sirius was already dancing on the cutting edge, daring others to follow.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 189    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20

free hit counter