Geometry.Net - the online learning center
Home  - Computer - Loadtxt

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 53    1  | 2  | 3  | Next 20

         Loadtxt:     more detail

1. Loadtxt
Load. 2x4. Ain't My Bitch. Bleeding Me. Cure. Hero Of The Day. King Nothing. MamaSaid. Poor Twisted Me. Ronnie. The House Jack Built. The Outlaw Torn. Thorn Within.
http://www.staszic.edu.pl/metallica/Load/loadtxt.htm
Load Ain't My Bitch Bleeding Me Cure Hero Of The Day ... Powrót

2. JCH DOX!
LOADMUS LDA loadtxt STA $FC JSR FDTXTIN ;INPUT THE FILENAME ITSELF INTO THE ;INPUT LINE AT THE TOP OF THE SCREEN LDA
http://www.ludd.luth.se/~watchman/fairlight/c64/jchdox.html
JCH DOX!
< $7f $04 ! loop to position 4 This is a cool instrument, but I can make it cooler!! Lets put a HIHAT on this channel also!!! It can be made part of this instrument - by playing a noise waveform for only 1 50th of a second, it can make it sound like a HIHAT is also playing!!! This is how we do it: $18 $81 noise waveform $18 $41 note + 2 octaves, pulse wave selected (check pulse okay eg $800) $ 0c $41 note = 1 octave $00 $41 $0c $41 $00 $41 <0 NEWPLAYER WHICH IS 'UNKNOWN', ;AND THE VERSION NUMBER IS AT $0FEE. ; ;THE FIRST THING I WILL DO IS GET RID ;OF THE NEWPLAYER CHECK, AND MAKE IT ;PRINT 5 BYTES AT $0FEE UNLESS $0FF0 ;IS NOT A "." WHEREBY IT WILL PRINT ;".". ; ;======================================= ;======================================= ;FIRST CHECK FOR AN EARLY NEWPLAYER ;VERSION WHERE THE XX.XX DOESNT APPEAR ;AT $0FEE PRNEWPL LDX # <$E000 ;CHECK AGAINST LDY #>$E000 ;NEWPLAYER 05.02 JSR CMPNEWP BCS CHK0600 LDX # NP0502 JMP GOTNEWP CHK0600 LDX # <$E04E ;CHECK AGAINST LDY #>$E04E ;NEWPLAYER 06.00 JSR CMPNEWP BCS CHK0601 LDX #

3. OfficeVision/MVS - MVS Office Groupware Newsletters
http// users. theroom. dk/ sukos/ eksperten/ loadtxt. html. Og zip\'en
http://www-3.ibm.com/software/office/officevision/ovnlsp96.html
Home My account Select a country All software products ... Support Related software Office Solutions Product Family DisplayWrite/370 Document Connect Application Support Facility ... z/OS (TM) Related solutions Office Family News Office Solutions Product Family Related hardware IBM
Warranty info

Software
Office Family OfficeVision/MVS - MVS Office Groupware Newsletters Volume 2 Number 1 New Vision New Vision The MVS Office Groupware Newsletter Spring 1996 Spring 1996
a dallas systems center publication
Letter from the Editor

Welcome to the Spring 1996 issue of the newsletter. A lot has happened since we mailed our last issue in the Spring of 1995. If you are interested in learning more about Lotus Notes we encourage you to contact your local IBM and Lotus representatives or to attend a Lotus Symposium in your area. You'll find details on these events in the article "Introducing the 1996 Lotus Symposium." Lotus Notes is at the center of IBM's workgroup computing strategy. As part of that important strategy, IBM recently announced a feasibility port of Lotus Notes Release 4 to the S/390 platform. There are three articles on this topic. The first contains the official statement of the feasibility port of Lotus Notes to S/390, the second contains some commonly asked questions about the port, and the third describes why OS/390 was selected as the operating system platform for Lotus Notes on S/390.

4. Loadtxt
1.Ain't My Bitch 2.2 X 4 3.The House Jack Built 4.Until It Sleeps 5.King Nothing6.Hero of the Day 7.Bleeding Me 8.Cure 9.Poor Twisted Me 10.Wasting My Hate 11
http://home.swipnet.se/~w-35380/loadtxt.htm
Load
1.Ain't My Bitch
2.2 X 4

3.The House Jack Built

4.Until It Sleeps
...
14.The Outlaw Torn

Ain't My Bitch
(Hetfield, Ulrich)
Outta my way, outta my day
Outta your mind and into mine
Into no one, into not one
Into your step but outta time Head strong, what's wrong? I've already heard this song Before... you arrived But now it's time To kiss your ass good-bye *Draggin me down, why you around? So useless It ain't my fall, it ain't my call! It ain't my bitch Down on the sun, down and no fun Down and out, where the hell ya been Damn it all down, damn it unbound Damn it all down to hell again Stand tall, can't fall Never even bend at all Before... you arrived But now it's time To kiss your ass good-bye * Repeat Outta my way Outta my way, outta my day Outta your mind and into mine Into no one, into not one Into your step but outta time Head strong, what's wrong? I've already heard this song Before... you arrived But now it's time To kiss your ass good-bye * Repeat No way but down, why you around? No foolin' It ain't my smile, it ain't my style

5.     Flasher.ru - Èñõîäíèêè. SWF FLA.
'loadtxt MX'. loadtxt MX. 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
http://www.flasher.ru/sources/stats_2052
Flasher.ru Flash-×àò FAQ
Javascript
...
Temp

Ñòàòèñòèêà - 'LoadTxt MX' LoadTxt MX
CyberMax

Îïèñàíèå: Ïðèìåð çàãðóçêè òåêñòà (â òîì ÷èñëå è ñ HTML-ôîðìàòèðîâàíèåì) èç îáû÷íîãî òåêñòîâîãî ôàéëà.
Flasher.ru
 • Consortium
  Consortium

  Êòî äåëàåò Flash
  yurail
  Anton A. Volkov skaa [subway]design ... Legus Design Studio
 • 6. Re: LOADTXT ýòî âîîáùå õîðîøî :)
  The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.hdru.com/wwwboard/messages/3439.htm
  Re: LOADTXT ýòî âîîáùå õîðîøî :)
  Posted by Îëåã ðèáîâ (195.131.92.128) on April 03, 2001 at 05:22:44: In Reply to: Re: LOADTXT ýòî âîîáùå õîðîøî :) posted by Àðêàäèé Âîäÿíèê on April 02, 2001 at 09:49:59: : Íî íå äàâàéòå, êîìó ïîïàëî, ïðàâî "R ALL"!
  : Òîëüêî îáëàäàÿ ïðàâîì "R ALL" ìîæíî
  : çàïóñòèòü "ôîðìó íà êëèåíòå" (äèðåêòèâà "G").
  : Âû áû åùå îäíó "äûðó" óêàçàëè: [pw u, p] :)))
  Ïpèøåäøèå îòâåòû:
 • Re: Î ïpàâå R è äpóãèõ âåùàõ, êîòîpûå íàäî ó÷èòûâàòü
 • 7. House@gmt+1
  Application object error 'ASP 0197' Disallowed object use /vnews/inc/_loadtxt.inc, line 2 Only objects with threading model marked Both can be added to the application intrinsic object.
  http://www.clubbing.ch/newshome.asp
  summer 1998
  record review, juli und august 1998 dj mike levan berichtet kurz über die hörenswerten neuerscheinungen.
  stilrichtungen: funky-jazzy house, vocal house [Article]
  by mike levan
  fresh from the desk - week 36-39 summer is over, people are back from the holidays and the racks in the stores are filled with lots of new stuff... [Article]
  by michael fossati
  zürich, kaufleuten saal - 2 years disco friday night fever
  [Article]

  by house @ GMT+1
  top of page
  tell us news charts ... united clubbing@gmt+1 - deepdeepblue productions switzerland / webdesign by VADIAN.NET AG

  8. Re: LOADTXT ýòî âîîáùå õîðîøî :)
  The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.hdru.com/wwwboard/messages/3438.htm
  Re: LOADTXT ýòî âîîáùå õîðîøî :)
  Posted by (195.206.226.22) on April 02, 2001 at 09:49:59: In Reply to: LOADTXT ýòî êîíå÷íî õîðîøî, íî... posted by Îëåã ðèáîâ on April 02, 2001 at 05:34:43:
  : fi=[DIR 0]+'_rights_.fbp'
  : LOADTXT fi
  : n=[GED 'lt.N']
  : FOR i=1 TO n
  : s=[GED 'lt.'+[INTSN i]]
  : IF [LENGTH s]>0
  : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s
  : ENDIF
  : ENDFOR
  Íî íå äàâàéòå, êîìó ïîïàëî, ïðàâî "R ALL"! Òîëüêî îáëàäàÿ ïðàâîì "R ALL" ìîæíî çàïóñòèòü "ôîðìó íà êëèåíòå" (äèðåêòèâà "G"). Âû áû åùå îäíó "äûðó" óêàçàëè: [pw u, p] :))) Ïpèøåäøèå îòâåòû:

  9. Untitled
  renamefile, deletefile, loaddir, loadtxt, loadbin, deleteobsolete
  http://www.hdru.com/russian/manual1/manual1.htm
  Ìû â Internet:
  Web-ñàéò: www.hdru.com/russian/index.htm
  Ïåpåãîâîpíûé Ïóíêò: www.hdru.com/wwwboard/index.htm
  https://www.hdru.com/cgi-bin/secure/mcg.cgi

  https://www.hdru.com/cgi-bin/secure/qcg.cgi

  (Ðàñ÷åòíûé Ïóíêò è Ïëàòíûé Êîíñóëüòàöèîííûé Ïóíêò îñíîâàíû íà ÔÁÏ:Ìèêpîñåpâåpå.
  Î òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ïpèëîæåíèé äëÿ ÔÁÏ ñ èñïîëüçîâàíèåì ápàóçåpîâ ñì. pàçäåë CGI-ñêðèïò NULLCG.CGI â Ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ ïî ñåòåâîé âåpñèè)
  www.hdru.com/russian/app.htm
  îáíîâëåííûå/äîáàâëåííûå pàçäåëû âûäåëåíû â Ñîäåpæàíèè êpàñíûì öâåòîì

  10. Macromedia: Flash -
  BigBadDave (Programmer), Nov 4, 2002. Just do this function loadtxt (file) {txtBX.scroll = 1; loadVariables (file); txtBX = txt; } loadtxt ( file.txt );
  http://www.tek-tips.com/gviewthread.cfm/lev2/4/lev3/31/pid/250 /qid/396907
  Support Tek-Tips About Us Contact Us Site Policies
  HANDLE
  PASSWORD Remember Me
  Forgot Password?

  Join Us!

  Keyword Search
  ...
  Support Tek-Tips

  Talk With Other Members Be Notified Of Responses
  To Your Posts Keyword Search Turn Off Ad Banners One-Click Access To Your
  Favorite Forums Automated Signatures
  On Your Posts Best Of All, It's Free! E-mail* Handle Select A Type MIS IS/ITManagement Programmer ISP Instructor Vendor TechnicalUser Password Verify P'word *Opt in e-mail system. Click Personal Profile after login to opt out. "Best Of Breed" Forums Add Stickiness To Your Site (Download This Button Today!) "...Thanks! Awesome group. I put out a simple question in the access/vba forum that I couldn't find answered on technet or anywhere else on the web and it was answered the same day!!..." More... DevGuru TopXML DevelopersDex ... Search Us! Search Find A Forum Find An Expert Home Forums Programmers Macromedia: Flash ... Reply E-mail It Print It E-mail This Thread To A Friend Tek-Tips Forums is Member Supported. Click Here to donate. Back To Macromedia: Flash /tekcache/topmembers/gtopmembers-250 .htm

  11. Www.kiec.kh.edu.tw - /flash/FlashMX/
  Parent Directory 2002?10?4? 1251 28 imagename.txt 2002?10?4? 1214 dir images 2002?10?4? 1251 15360 loadtxt.fla 2002
  http://www.kiec.kh.edu.tw/flash/FlashMX/
  www.kiec.kh.edu.tw - /flash/FlashMX/
  [To Parent Directory]
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 28 imagename.txt
  images

  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 15360 loadtxt.fla
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 5647 loadtxt.swf
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 1307 mymouse.as
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 26 name2000.txt
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:51 11 name98.txt
  object

  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:54 4126604 Resident Evil.wmv
  2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:54 1038 saveflash.asp 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:54 1751044 starwars.mpeg 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:54 100864 ¤U¸ü¤¤°Êµe.fla 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:54 66940 ¤U¸ü¤¤°Êµe.swf 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:55 87040 ¤U¸ü¤¤°Êµe1.fla 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:55 65263 ¤U¸ü¤¤°Êµe1.swf 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:55 19968 ¤U¸ü¥ú´Î1.fla 2002¦~10¤ë4¤é ¤U¤È 12:55 1659 ¤U¸ü¥ú´Î1.swf

  12. WSVBHome
  General Declarations) Dim lastYYMM As String Private Sub Form_Load() yy = Year(Date)mm = Month(Date) lastYYMM = yy _ mm loadtxt yearField.Text = yy
  http://www.netjoy.ne.jp/~tuya/WSVB/WSVB2.html

  13. Eksperten | Programmer : Flash :Load Txt-file I Movieclip
  Laver et eks. til dig senere. /Nikolaj. Kommentar sukos 22/072001 084259,Et simpelt ex http//users.theroom.dk/sukos/eksperten/loadtxt.html.
  http://www.eksperten.dk/spm/89865
  Forside Log ind Opret bruger Kategorioversigt ... Info Søg Dine data Brugernavn
  Adgangskode
  Kategori Programmer : Flash Point Oprettet Tidspunkt Funktioner Vis fuld skærm Tip en ven Anmeld misbrug Translate this page Bliv Eksperten Pro medlem Du er her : Eksperten Programmer Flash Load txt-file i movieclip ...
  Load txt-file i movieclip
  point fra t-hviid Ja, så har jeg igen et lille spørgsmål, som alle nok ved bortset fra mig.
  Hvordan loader man fra en txt-fil ind i en dynamisk textboks, som ligger i et movieclip.
  MVH
  Tommas Afvist svar: nikolajdu
  Enten sætter du target direkte i din loadvariables:
  Ellers sætter du den i txtfilen, der så skal indeholde noget i den her stil:
  _root.MitMovieClip.MitTextFelt=Her kommer historien om hvordan jeg lærte at loade txt ind i textfelter.... Kommentar: t-hviid
  Tak for svaret! Jeg har prøvet begge metoder uden held. Jeg har skrevet følgende: i frame 1 i Scene 1. Jeg har også prøvet at skrive I txt-filen har jeg prøvet følgende: _root.movieclip.textfelt=Tommas også følgende i 1. frame i scene 1: Hvad gør jeg forkert? Tommas Kommentar: nikolajdu Laver et eks. til dig senere.

  14. Eksperten | Programmer : Flash : Generelt :Loadvariable
  Så jeg prøvede at erstatte min nuværende txt fils indhold med loadtxt = tekst.split( ahref= ).join( font color=' 0000FF' u a href= ); loadtxt = tekst
  http://www.eksperten.dk/spm/299857
  Forside Log ind Opret bruger Kategorioversigt ... Info Søg Dine data Brugernavn
  Adgangskode
  Kategori Programmer : Flash : Generelt Point Oprettet Tidspunkt Funktioner Vis fuld skærm Tip en ven Anmeld misbrug Translate this page Bliv Eksperten Pro medlem Du er her : Eksperten Programmer Flash Generelt ...
  Loadvariable
  point fra Er det muligt.. når man loader en textfil ind i et dynamisk txtfield.. at man kan lave actions på det man loader ind..
  eks:
  loader var.txt ind i "bla"
  Hvor man så får:
  menu1(som har et get-url)
  menu2(som har en anden function)
  altså som er specificeret i .txt filen Kommentar:
  Du skal bruge asfunction, som du kan læse mere om i hjælpen eller hos Macromedia, hvis mit følgende eks. ikke får dig til at se lyset. Lav et link i tekstfilen som ser nogenlunde sådan her ud: Hvor MyFunc er navnet på en funktion du selv laver i Flash, og hvor "14" er den variabel du arbejder med. I Flash laver du en funktion i hovedtiddslinjen som ser nogenlunde sådan her ud: tekstfelt = arg; Du kan lave stort set alt i funktionen (har selv stor fornøjelse af at kalde loadmovie med et argument, som fortæller swf'en hvad den skal indeholde), så leg lidt med det og se om det giver mening. Kommentar: dvs.. HVIS jeg eksempelvis skal bruge det til loadmovie.. altså "test" skal loade en ang. fil ind.. så skal min funktion se således ud:

  15. P2p.wrox.com - Javascript_espanol Archive
  000000 ); loader.setZIndex(100); loaderTxt = new DynLayer(); loaderTxt.setSize(600,20);loaderTxt.moveTo(0,97); var s = ' div class= loadtxt loading images
  http://p2p.wrox.com/archive/javascript_espanol/2002-07/3.asp
  Search: Is your problem in the archive? Programmer to Programmer TM Menu Forum Index Archives Articles Exercises ... E-Articles Categories App Design ASP C++ Databases ...
  subscriptions
  Non-English lists Liste in Italiano Deutschsprachige Listen International Book Orders Reference FAQ Acronyms Glossary HTML Database ... COMdeveloper Misc Contributors Feedback Advertising About P2P ...
  book shop
  Wrox sites wrox.com Wroxbase Wrox France Wrox India ... return to index
  thread: Visor de imagenes corrido
  Reply to this message
  (you must be a subscriber to reply)
  return to index
  is a free service provided by Wrox Press . Please see our terms and conditions
  Report website problems to webmaster@p2p.wrox.com

  16. Historico.org
  Translate this page Assunto Re PontoFlash loadtxt. http//pontoflash.com.br/tutoriais/intermediarios/load_variables/load_variables.html's .Anderson Arboleya.
  http://www.historico.org/message.php/list/pontoflash/id/6701
  historico.org historico.org mensagem mensagens arquivadas em listas de discussão
  :: menu :: Home
  Contato

  Sobre

  :: search ::
  Autor Assunto Mensagem Todos Acima
  ASP Brasil ASPfull Access CGI Perl COM+ Coldfusion Coldfusion Advanced Devmasters GPOracle HTML BR HTML Brasil JSP Brasil Java Java BR JavaScript JavaScript BR Lista para Webmasters MS-SQL Server MySQL BR Oracle in Brazil PHP PHP Empregos PHP Especialistas PHP Mafia Perl Perl BR PontoDev PontoFlash PostgreSQL BR Programação em Geral SQL Soujava.org.br Enterprise Soujava.org.br J2ME List Soujava.org.br Java-List Soujava.org.br JavaOne Tecnologias Web Usuários Oracle WD Design WD Mkt WD Tech WD Use Web Design Web Design Online Web Developers Web Marketing WebMaster Guide XML Brasil e-Commerce php-pt
  :: links ::
 • phpbrasil.com grupos.com.br meugrupo.com.br br.groups.yahoo.com

 • Lista de Discussão: PontoFlash
  Autor: "Anderson Arboleya" <anderson@...> Data: Assunto: Re: [PontoFlash] loadTXT http://pontoflash.com.br/tutoriais/intermediarios/load_variables/load_variables.html
  []'s .Anderson Arboleya. anderson@...> - Original Message -

  17. Historico.org
  143154. Re PontoFlash loadtxt, ART art.rj@ , 2002-08-01 130706.
  http://www.historico.org/list.php/pagerRow/107/list/pontoflash
  historico.org historico.org lista de mensagens mensagens arquivadas em listas de discussão
  :: menu :: Home
  Contato

  Sobre

  :: search ::
  Autor Assunto Mensagem Todos Acima
  ASP Brasil ASPfull Access CGI Perl COM+ Coldfusion Coldfusion Advanced Devmasters GPOracle HTML BR HTML Brasil JSP Brasil Java Java BR JavaScript JavaScript BR Lista para Webmasters MS-SQL Server MySQL BR Oracle in Brazil PHP PHP Empregos PHP Especialistas PHP Mafia Perl Perl BR PontoDev PontoFlash PostgreSQL BR Programação em Geral SQL Soujava.org.br Enterprise Soujava.org.br J2ME List Soujava.org.br Java-List Soujava.org.br JavaOne Tecnologias Web Usuários Oracle WD Design WD Mkt WD Tech WD Use Web Design Web Design Online Web Developers Web Marketing WebMaster Guide XML Brasil e-Commerce php-pt
  :: links ::
 • phpbrasil.com grupos.com.br meugrupo.com.br br.groups.yahoo.com

 • Lista de Discussão: PontoFlash
  Assunto Autor Data Re: [PontoFlash] UnWith...neutralizar MC aberto, ten jeito? "Anderson Arboleya" <anderson@...> Re: [PontoFlash] UnWith...neutralizar MC aberto, ten jeito? "Hugo" <hugo@...> Re: [PontoFlash] UnWith...neutralizar MC aberto, ten jeito?

  18. GN3 Justification Component
  Attempts to load an editorial database text referencing a nonexistent formatusing the loadtxt function of the justification control caused a crash.
  http://www.tera-it.com/gn3/gn3justv.htm
  GN3 Justification Component
  Index
  GN3Just 3.0 Build 80
  Released 02/07/2002
  GN3Just 3.0 Build 11
  Released 21/05/2002
  • Requires (d)GNData.dll Build 79.
  GN3Just 3.0 Build 10
  Released 28/03/2002
  • Requires (d)GNData.dll Build 78.
  GN3Just 3.0 Build 9
  Released 19/03/2002
  • Requires (d)GNData.dll Build 77.
  Fixed bugs
  • It was not possible to re-direct error messages to the Windows Event Log, i.e. even setting correctly the MessageMode property no messages were written in the Event Log.
  • Possible crashes or wrong output when using the justification control in a multi-thread environment - i.e. when multiple processes or threads are sharing the same instance of gn3just.ocx (albeit with different justification control objects). This fix is actually in gn3es.dll b36 and fredlib.dll b8.
  • Attempts to load an editorial database text referencing a non-existent format using the LoadTxt function of the justification control caused a crash.
  Changes
  • The justification and image control no longer do a complete log-in into the GN3 editorial database - i.e. they just create a connection to the database instead of also matching the Windows user to a GN3 user and then loading all the user-related data.
  • Added the justification control function Login that performs a complete log-in of the current Windows user in the GN3 editorial database. This is necessary to be able to edit texts in the justification control - because editing keyboard shortcuts are part of the user data. All the other functions do not need a log-in. See the justification control documentation for details.

  19. Index Of /pub/academic/computer-science/history/pdp-11/rsx/decus/rsx87a/344001
  Apr1987 0442 1k inszip.ftn 22-Apr-1987 0442 2k label.cmd 22-Apr-1987 0442 1klabel.mac 22-Apr-1987 0442 5k label.tsk 22-Apr-1987 0442 13k loadtxt.com 22
  http://www.ibiblio.org/pub/academic/computer-science/history/pdp-11/rsx/decus/rs
  Index of /pub/academic/computer-science/history/pdp-11/rsx/decus/rsx87a/344001
  Name Last modified Size Description ... Parent Directory 20-Aug-1999 08:42 - appndfile.cmd 22-Apr-1987 04:42 4k appndsub.bat 22-Apr-1987 04:42 1k chk.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k chk.mac 22-Apr-1987 04:42 2k chk.tsk 22-Apr-1987 04:42 4k chkdev.cmd 22-Apr-1987 04:42 3k ckp.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k ckpvec.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k ckpvec.mac 22-Apr-1987 04:42 4k ckpvec.tsk 22-Apr-1987 04:42 3k dvcdat.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k dvcdat.mac 22-Apr-1987 04:42 15k dvcdat.tsk 22-Apr-1987 04:42 5k dvcdatbld.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k filend.ftn 22-Apr-1987 04:42 2k idle.cmd 22-Apr-1987 04:42 1k idle.mac 22-Apr-1987 04:42 1k inszer.ftn 22-Apr-1987 04:42 1k inszip.ftn

  20. Www.skrenta.com/a2/musys.txt
  1338 RTS 1339 MNTHTBL ASC '***JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC' 1340 * 1341* MAIN CONTROL SECTION 1342 * 1343 INIT LDY 0 1344 INIT6 LDA loadtxt,Y 1345
  http://www.skrenta.com/a2/musys.txt
  INTC 338 DFB # INTT 339 DFB # INTO 340 DFB # INTS 341 DFB # INTQ 342 DFB # INTX 343 DFB # QD 414 JSR DAYPRT 415 LDA # 715 * 716 RDTBL DFB # READM 717 DFB # READC 718 DFB # READH 719 DFB # READE 720 DFB # READH 721 DFB # READL 722 DFB # READU 723 DFB # DECOUT 1237 STA PTR1+1 1238 LDY #0 1239 DEC1 LDA #'0' 1240 STA T3 1241 DEC2 LDA T1 1242 SEC 1243 SBC DECTBL,Y 1244 TAX 1245 LDA T1+1 1246 SBC DECTBL+1,Y 1247 BCC DEC3 1248 STA T1+1 1249 STX T1 1250 INC T3 1251 BNE DEC2 1252 DEC3 LDX #0 1253 LDA T3 1254 STA (PTR1,X) 1255 INC PTR1 1256 BNE DEC4 1257 INC PTR1+1 1258 DEC4 INY 1259 INY 1260 DEC T2 1261 BNE DEC1 1262 RTS 1263 DECTBL DFB # 10000 1264 DFB # 1000 1265 DFB # 100 1266 DFB # 10 1267 DFB # LOOP 1363 STA $3FA 1364 * 1365 LDA #$69 1366 STA $3F2 1367 LDA #$FF 1368 STA $3F3 1369 EOR #$A5 1370 STA $3F4 1371 * 1372 LDA #0 1373 STA PCOUNT 1374 * 1375 LDY #$C0 1376 LDA #0 1377 INIT3 STA SYSRUN,Y 1378 DEY 1379 BNE INIT3 1380 STA SYSRUN 1381 * 1382 LDY #0 1383 INIT8 LDA TIMEK,Y 1384 STA K1,Y 1385 INY 1386 CPY #8 1387 BNE INIT8 1388 * 1389 LDY #0 1390 INIT5 LDA MUSYS,Y 1391 STA $800,Y 1392 DEY 1393 BNE INIT5 1394 * 1395 LDA #8 1396 STA MAXJOBS 1397 * 1398 LDA #

  Page 1     1-20 of 53    1  | 2  | 3  | Next 20

  free hit counter