Geometry.Net - the online learning center
Home  - Health_Conditions - Bourneville-pringle Syndrome

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 88    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Bourneville-pringle Syndrome:     more detail

61. ICD-10 Gruppe Q80-Q89
Translate this page Q85.1 Tuberöse (Hirn-) Sklerose Bourneville- (Pringle-) Syndrom Epiloia. des GesichtesAkrozephalopolysyndaktylie-syndrome Akrozephalosyndaktylie-syndrome
http://icd.web.med.uni-muenchen.de/ALL/Q80-Q89.html
Zur ICD-10 Info Seite Zum XVII. Kapitel (Q00-Q99)
Sonstige angeborene Fehlbildungen
Ichthyosis congenita
Exkl.:
Refsum-Krankheit (
Ichthyosis vulgaris
X-chromosomal-rezessive Ichthyosis
Kollodium-Baby
Ichthyosis congenita gravis [Harlekinfetus]
Sonstige Ichthyosis congenita
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa simplex
Exkl.: Cockayne-Syndrom (
Epidermolysis bullosa atrophicans gravis
Herlitz-Syndrom
Epidermolysis bullosa dystrophica Sonstige Epidermolysis bullosa
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut Exkl.: Acrodermatitis enteropathica (
Angeborene erythropoetische Porphyrie ( Pilonidalzyste oder Pilonidalsinus ( Sturge-Weber- (Dimitri-) Syndrom (
Xeroderma pigmentosum Mastozytose (angeboren)
Urticaria pigmentosa Exkl.:
Incontinentia pigmenti Ektodermale Dysplasie (anhidrotisch)
Exkl.: Ellis-van-Creveld-Syndrom (
Blutschwamm Feuermal Muttermal o.n.A. Naevus: - flammeus - vasculosus o.n.A. - verrucosus Portweinfleck Exkl.:
Lentigo ( Naevus: - araneus ( - pigmentosus ( - stellatus ( - Melanozyten- ( - o.n.A. (

62. WebMD -
nord BottleFeeding special-topic bottle-feeding, stop special-topic Botulismnord Bouba nord Bourneville Pringle syndrome nord Bovine Smallpox nord
http://my.webmd.com/content/healthwise/47/11580.htm
WebMD Today Home
WebMD Newscenter
Member Services
WebMD University

My WebMD

Find a Doctor, Clinic
Medical Info
Check Symptoms

Medical Library

Quizzes, Calculators

Clinical Trials
...
Family Genetics
Who We Are About WebMD
Health Mall Sponsored: Lose Lbs Naturally Heart Failure? Trouble Focusing? You are in Medical Library Choose a Topic Our Content Sources Health Guide A-Z Ask A Question Clinical Trials Health Topics Symptoms Medical Tests Wellness ... Support Organizations Search the Help All Topics Click a letter to see a list of topics beginning with that letter A B C D ... BW B- B-K Mole Syndrome [nord] back to top BA Babesiosis [nord] Babinski-Froelich Syndrome [nord] BAC (Blood Alcohol Content) [medical-test-topic] Back Pain Support Group - Pain, Chronic [shc] ... back to top BB BBB Syndrome [nord] BBBG Syndrome [nord] BBT Method [medical-test-topic] back to top BC BCH [nord] BCKD Deficiency [nord] back to top BD BD [nord] BDLS [nord] back to top BE BE [nord] BE (Barium Enema) [medical-test-topic] Be Tobacco Free [special-topic] Beals Syndrome [nord] ... back to top BF BFLS [nord] back to top BH BH4 Deficiency [nord] back to top BI Bicarbonate [medical-test-topic] Biedl-Bardet Syndrome [nord] Bifid Cranium [nord] Bilateral Acoustic Neurofibromatosis [nord] ... Bile duct cancer, extrahepatic - Health Professional Information - [CancerNet] [nci]

63. Privattandvård I Örebro, Tandläkaren Michel Deaibes, Sjukdomslista På Engels
Bone Disorders. Borderline Personality Disorder. Bourneville Pringle syndrome.Bovine Spongiform Encephalopathy. Brachial Plexus Palsy. Breast Cancer. Bronchitis.
http://www26.brinkster.com/privtand/sjuk.htm
A Aarskog Syndrome Aase Syndrome Abetalipoproteinemia Ablepharon-Macrostomia Syndrome Achilles Tendonitis Achondroplasia Acoustic Neuroma Acromegaly Activated Protein C Resistance Acute Idiopathic Polyneuritis ADD and ADHD Addiction and Recovery Addison's Disease Adiposis Dolorosa Adjustment Disorders Adrenoleukodystrophy Agnosia Agoraphobia Aicardi Syndrome AIDS Alagille Syndrome Albinism Alcoholism Alexander Disease Alkaptonuria Allergies Alopecia Alpers' Disease Alpha1 Antitrypsin Deficiency Alport Syndrome Alstrom Syndrome Alternating Hemiplegia Altophobia Alzheimer's Amblyopia Amputee Amyloidosis Amyoplasia Congenita Amyotrophic Lateral Sclerosis Anal Fissures Anemia Anencephaly Aneurysm Angina Pectoris Anophthalmos Anorexia Anosmia Anterior Knee Pain Syndrome Antiphospholipid Syndrome Anxiety Aortic Valve Disease Apert Syndrome Aphasia Aplastic Anemia Apnea, Sleep Appendicitis Arrhythmia Arteriohepatic Dysplasia Arthritis Arthrogryposis Asbestosis Asperger's Syndrome Aspergillosis Asthma Atherosclerosis Athlete's Foot Atrial Fibrillation Attachment Disorder Attention Deficit Disorder Autism Auto Immune Disorders Aviophobia Aviatophobia B Bacillary Angiomatosis Back Disorders Bad Breath Balanitis Baldness Barth Syndrome Bassen Kornzweig Syndrome Batten Disease Beckwith-Wiedemann Syndrome Behcet's Syndrome Bell's Palsy Benign Breast Lumps Benign Prostatic Hyperplasia Berger's Disease Beriberi Beryllium Disease Besnier Boeck Disease Betalipoprotein Deficiency Disease

64. QM-Datenbank Molekulargenetik - Indikationenliste
DNA Breakage syndrome. Tuberöse Sklerose 1, Morbus (Bourneville-)Pringle.
http://www.bvmedgen.de/molelist/kh_liste.php
QM-Datenbank des BVmedgen
Krankheit Synonym(e) Aarskog-Syndrom Faziogenitale Dysplasie Achondroplasie ACH, Parrot-Syndrom Achromatopsie Stäbchen-Monochromasie 2, Komplette Farbenblindheit Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel SCAD-Defizienz, ACADS-Defizienz Adipositas Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 11-beta-Hydroxylase-Mangel Kongenitale adrenale Hyperplasie IV, 11-beta-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 17-alpha-Hydroxylase-Mangel Kongenitale adrenale Hyperplasie III, 17-alpha-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 21-Hydroxylase-Mangel Kongenitale adrenale Hyperplasie III, 21-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel Kongenitale adrenale Hyperplasie II, 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel Adrenogenitales Syndrom Kongenitale lipoide adrenale Hyperplasie Adrenoleukodystrophie ALD, AMN, Adrenomyeloneuropathie Agammaglobulinämie (X-chromosomal) XLA, Morbus Bruton Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ III Saethre-Chotzen-Syndrom, ACS3 Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ I Apert-Syndrom, ASC1

65. B.5
PHCsyndrome (.) (? - ? premo morbus Bourneville- Brissaud, ? Bourneville - Pringle, sclerosis tuberosa
http://www.eksi.kz/consilium/librar/laz_b_5.htm
ÍÏÔ "ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÈÈ" //È.Å Ëàçîâñêèñ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÌÏÒÎÌÎÂ È ÑÈÍÄÐÎÌΠÈÇÄÀÍÈÅ ÂÒÎÐÎÅ, ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÀÍÍÎÅ È ÄÎÏÎËÍÅÍÍÎÅ. ÌÎÑÊÂÀ "ÌÅÄÈÖÈÍÀ" 1981 //
 • Ñèíäðîì van Bogaert - Hozay Ñèíäðîì van Bogaert - Scherer - Epstein Ñèíäðîì Boichis Ñèíäðîì Bonnaire ... Ñèíäðîì Bouveret
 • Ñèíäðîì van Bogaert - Hozay, ñèíäðîì Hozay. Van Bogaert Ludo, áåëüãèéñêèé íåâðîïàòîëîã; Hozay Jean, ôðàíöóçñêèé íåâðîïàòîëîã. Áîãàðòà - Îçå ñ. - âðîæäåííàÿ êîìïëåêñíàÿ ìåçîýêòîäåðìàëüíàÿ äèñïëàçèÿ (àóòîñîìíî-ðåöåññèâíîå íàñëåäîâàíèå): áîëåçíü ïðîÿâëÿåòñÿ ñ 3ãî ãîäà æèçíè; îáùèé êåðàòîç, äèñòðîôèÿ íîãòåé, óêîðî÷åííûå êîíå÷íîñòè; àêðàëüíûå íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ, àêðîöèàíîç, ïåðèôåðè÷åñêèé ïóëüñ íå ïðîùóïûâàåòñÿ; äèñïëàçèÿ ëèöà: ïëîñêèé íîñ, àñèììåòðèÿ ëèöà, ìàëåíüêèé ïîäáîðîäîê; ïðèðîñøèå óøíûå ìî÷êè, ãèïîïëàçèÿ ðåñíèö è áðîâåé, ãèïåðòåëîðèçì; ìèîïèÿ, àñòèãìàòèçì, èìáåöèëüíîñòü, èíîãäà îáùèé îñòåîïîðîç. Ñèíäðîì van Bogaert - Scherer - Epstein, cholesterinosis cerebrotendinosa, xanthomatosis normilipaemica, CTX. Bogaert Ludo van, áåëüãèéñêèé íåâðîïàòîëîã; Scherer Hans J., ñîòðóäíèê Áîãàðòà; Epstein Emil, àâñòðèéñêèé áèîõèìèê. Ájãàðòà-Øåðåðà-Ýïøòåéíà ñ.- ðàçíîâèäíîñòü ýññåíöèàëüíûõ ðàññòðîéñòâ õîëåñòåðèíîâîãî îáìåíà ñåìåéíîãî õàðàêòåðà (àóòîñîìíî-ðåöåññèâíîå íàñëåäîâàíèå): èìáåöèëüíîñòü, ñóõàÿ æåëòîâàòàÿ êîæà ñ òðåùèíàìè, êñàíòåëàçìû ãëàçíûõ âåê, ìíîæåñòâåííûå êñàíòîìû íà êîæå è â ñóõîæèëèÿõ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, äèñòðîôèÿ âîëîñ, ãèïîãåíèòàëèçì, ïðåæäå-Coð 134 âðåìåííîå âûïàäåíèå çóáîâ, äâóñòîðîííÿÿ þâåíèëüíàÿ êàòàðàêòà, ìåäëåííî ïðîãðåññèðóþùèé áóëüáàðíûé ïàðàëè÷, îñòåîïîðîç, êèôîñêîëèîç; ðàííåå ðàçâèòèå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ñ èíôàðêòîì ìèîêàðäà. Êîëè÷åñòâî õîëåñòåðèíà â êðîâè íîðìàëüíî èëè ñíèæåíî [355].

  66. Bert Burke- Homepage-GK2 /Patho
  Translate this page Block III° , auch SSS (sick sinus syndrome) Addis count seröses Ovarialkystom BournevillePringle, Morbus syn. tuberöse Hirnsklerose autosomal rezessiv
  http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~bburke/Patho.htm
  Patho / GK2+3
  A B C D ... XYZ
  A
  Aberhalden Kauffmann Lignac: syn .Zystinose: lysosomaler Defekt: Retinopathie + Vit-D-resistente Rachitis + Minderwuchs + Aminoazidurie
  Abt-Letterer-Siwe
  Achard Thiers
  Syndrom
  Hirsutismus, Alopezie, Diabetes mellitus, Hypertonus (Adenom HVL/NNR)
  akute rheumat. Polyarthritis: Teilsymptom des rF, Hauptkriterium nach Jones
  Adams Stokes
  Syndrom
  Addis count
  Addison , M.
  NNR- Insuffizienz (Mineralo/Glucocorticoide, Androgene)Na(-),Vol(-),K(+),Mg(+),ACTH(+) "Bronzediabetes"
  Adenokranoid Plattenepithelkarzinom + Adenokarzinom
  Adenoviren
  Adie Syndrom
  Adson Test
  Thoracic outlet Syndrom akutes rheumatisches Fieber (rF) Definition des RF anhand der Jones Kriterien=2x Major oder 1x Major + 2 Minor Kriterien Major Kriterien nach Jones 1.Pankarditis oder Endokarditis verrucosa mit 3.Chorea minor Sydenham , Befall des corpus striatum (Nc. caudatus + Putamen) 4. Erythema anulare= marginatum 5. subkutane Rheumaknoten Minor Kriterien nach Jones: Akrogerie Gottron Minimalvariante des HUTCHINSON-GILFORD Syndromes (Progeria infantum) m. Akromimikrie Alagille Syndrom intrahepatische Gallengangatresie (Ikterus)+ Pulmonalstenose Albini Alder Reilly Anomalie Alibert, Morbus

  67. Bert Burke- Homepage-GK2 /Patho
  Translate this page Gesichtserythem + Lichtempfindlichkeit + Infektanfälligkeit Bourneville Pringle,Morbus syn Syndrom Sinusknotensyndrom, sick-sinus-syndrome (SSS) mangelnde
  http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~bburke/Innere.htm
  Innere / GK3
  A B C D ... XYZ
  A
  Aberhalden Kauffmann Lignac: Zystinose,lysosomaler Defekt:Retinopathie+Vit- D- resistente.Rachitis+Minderwuchs+Aminoazidurie
  Abt-Letterer-Siwe
  Achard Thiers
  Hirsutismus,Alopezie, Diabetes mellitus, Hypertonus (Adenom HVL/NNR)
  akute rheumat. Polyarthritis: Teilsymptom des rF, Hauptkriterium nach Jones:
  Adams Stokes Syndrom
  Addis count
  Addison , M.
  NNR- Insuffizienz (Mineralo/Glucocorticoide, Androgene)Na(-),Vol(-),K(+),Mg(+),ACTH(+)
  Adenoviren
  Adie Syndrom
  Adson Test
  Thoracic outlet Syndrom
  akutes rheumatisches Fieber (rF) Definition des RF anhand der Jones Kriterien=2x Major oder 1x Major + 2 Minor Kriterien Major Kriterien nach Jones 1.Pankarditis oder Endokarditis verrucosa mit 3.Chorea minor Sydenham , Befall des corpus striatum (Nc. caudatus + Putamen) 4. Erythema anulare= marginatum 5. subkutane Rheumaknoten Minor Kriterien nach Jones: Akrogerie Gottron Minimalvariante des HUTCHINSON-GILFORD Syndromes (Progeria infantum) m. Akromimikrie Alagille Syndrom Albini Alder Reilly Anomalie Alibert, Morbus

  68. Bourneville Disease (codes) Bourneville Pringle Syndrome (codes)
  Name TUBEROUS SCLEROSIS Synonyms, bourneville disease (codes). bourneville pringlesyndrome (codes). bourneville tuberous sclerosis (codes). epiloia (codes).
  http://malattierare.pediatria.unipd.it/pubblicaMR/mr_dx_ing.asp?mr=307

  69. Complesso Sclerosi Tuberosa (codici) Epiloia (codici) Malattia Di
  neuroepithelial tumor of infancy in the nevus sebaceus syndrome Report of
  http://malattierare.pediatria.unipd.it/pubblicaMR/mr_dx.asp?mr=307

  70. Medisch Abc
  intoxicaties. iridocyclitis. irritable bowel syndrome. ischialgie. ischias. J. ziektevan berger. ziekte van bourneville pringle. ziekte van burger. ziekte van canavan.
  http://www.broadcasttext.nl/vaste titels/medischabc.html
  medisch abc
  A
  aambeien
  aangezichtspijn
  arskog scott welch syndroom
  aarsmaden
  ablatio retinae
  abortus
  absences
  acne
  acrodermatitis enteropathica
  acromegalie acuut reuma adca aderverkalking adhd adipositas adrenoleukodystrofie aed afasie aften afweerstoornissen agammaglobulinemie ahcd aids aids-related complex albinisme alcaptonurie alcoholverlsaving ald alfa 1 antitrypsine deficientie allergie allergietest alopecia areata als alvleesklierkanker alvleesklierontsteking amandelen knippen amandelontsteking amblyopie amyotrofische lateraal sclerose anemie bloedarmoede anencefalie anesthesie aneurysma angelman syndroom angina angina pectoris angio-oedeem anhidrotisch-ectodermale dysplasie anomalie van sprengel anorexia nervosa anorgasmie anterior horn cell degeneration anticonceptie anus-atresie anusjeuk anuspijn apc-resistentie appendicitis arnold chiari misvorming arteriitis temporalis arthrogryposis multiplex congenita arthroscopie arthrosis deformans articulatiestoornissen artritis psoriatica artroscopie artrose asbestose astigmatisme astma ataxie van friedreich atherosclerose attention deficit hyperactivity disorder autisme auto-immuun hepatitis automutilatie autosomaal dominant erfelijke cerebellaire ataxie B baarmoederhalskanker baarmoederverwijdering

  71. Letra-e
  Translate this page Enfermedad de Pringle-Bourneville / Pringle-Bourneville disease Ver Esclerosis tuberosa Enfermedaddel maullido de gato / Cri du Chat syndrome / Cat-Cry disease
  http://www.oftalmored.com/diccionario/letra-e.htm
  E
  Eczema palpebral / Eczema of the eyelid
  Dermatosis palpebral aislada o extendida a toda la cara cuyo origen frecuentemente es la alergia a un colirio.
  Ecmetropía
  Ver Ametropía.
  Ecografía estandarizada / Standarized echography
  Uso combinado de la ecografía en modo A y modo B (incluyendo el Doppler para la órbita). La combinación de las dos modalidades permite una óptima exploración ecográfica.
  Ectasia corneal / Corneal ectasia
  Protrusión de la córnea hacia adelante, como sucede en el queratocono.
  - Queratectasia.
  - Querectasis.
  - Querectasia. Ectiris / Ectiris Capa externa del iris. - Membrana de Zinn. Ectocórnea / Ectocornea Capa externa de la córnea. Ectocoroides / Ectochoroid Ver Suprarocoides. Ectopia lentis / Ectopia lentis Ver Subluxación del cristalino. Ectopia macular / Ectopia of the macula Desplazamiento congénito o adquirido de la región macular. Ectopia pupilar / Pupillary ectopia Ver Corectopia. Ectorretina / Ectoretina Capa externa de la retina. Ectropión Eversión del borde palpebral que motiva la exposición de parte de la superficie conjuntival, epífora por eversión de los puntos lagrimales, hipertrofia de la conjuntiva expuesta y en casos graves lesiones corneales por desecación. Ectropión cicatrizal / Cicatricial ectropion Variedad de ectropión que es debida a la retracción de tejido cicatrizal de lesiones faciales.

  72. Veröffentlichungen Von Universitätsangehörigen
  Translate this page findings in a newborn with tuberous sclerosis (Morbus Bourneville- Pringle) / Romeike,Bernd FM and son a variant of Pallister-Hall syndrome / Löw, Michael
  http://www.uni-saarland.de/z-einr/ub/uni-veroeff/BKU/f223020.htm
  Jahresbibliographie - Kumulierte Ausgabe (1993- )
  Pathologie. Abteilung für Neuropathologie (20.03.03) Bauer, Ulrich V.
  - Autopsy findings in a newborn with tuberous sclerosis (Morbus Bourneville- Pringle) / Romeike, Bernd F. M. ; Bauer, Ulrich V. ; Feiden, Wolfgang. - In: Acta Neuropathologica, 99 (2000) , 4, 437-438 - Continuing medical education: Web-based training in stereotactic biopsy diagnosis of intracerebral lesions / Bauer, Ulrich V. ; Romeike, Bernd F. M. ; Niedermayer, Isolde ; Kolles, Harry. - In: Electronic journal of pathology and histology, 6 (2000) , 4, 004-03 - Web-based training: Stereotactic biopsy diagnosis of intracerebral lesions / Romeike, Bernd F. M. ; Bauer, Ulrich V. ; Niedermayer, Isolde ; Kolles, Harry ; Feiden, Wolfgang. - In: Acta Neuropathologica, 99 (2000) , 4, 438 Feiden, Wolfgang
  Eigene Liste: http://www.uni-saarland.de/z- einr/ub/uni-veroeff/ B99/f4_16_2.htm

  Förderer, Winfried
  - Ein neues Färbeverfahren zur exakten Bestimmung des Ki-67-Index / Kolles, Harry ; Förderer, Winfried ; Bock, Rudolf ; Feiden, Wolfgang. - In: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, 78 (1994), S. 452.
  - Combined Ki-67 and Feulgen stain for morphometric determination of the Ki-67 labelling index / Kolles, Harry ; Förderer, Winfried ; Bock, Rudolf ; Feiden, Wolfgang. - In: Histochemistry, 100 (1993), S. 293- 296

  73. ”]_ŒoŠO‰È
  von Recklinghausen?von Hippel Lindau?Bourneville Pringle. Bourneville Pringle(=?). Acute Spinal syndrome.
  http://plaza.umin.ac.jp/~ikeda/BST_Neurosurgery2.htm
  ”]_ŒoŠO‰È _ŒoŠw“IŠŒ©‚Ì‚Æ‚è‚©‚½ cranial nerve ‚PDolfactory ˆê‘¤‚Ì•@‚¾‚¯‚É‚É‚¨‚¢‚ð‚©‚ª‚¹‚éiƒ^ƒoƒR‚Ȃǁj ‚QDoptic Ž‹—ÍŒŸ¸EŽ‹ŠEŒŸ¸ ‚RD‡VE‡WE‡X ŠááٌŸ¸ ptosis Ë Hornel‚Ü‚½‚Í“®Šá_Œo–ƒáƒ “µEŒŸ¸ miosis 2mmˆÈ‰º mydriasis 5mmˆÈã ‘ÎŒõ”½ŽËËŽ‹–ì‚ÌŠO‚©‚çŒõ‚ð‚¢‚ê‚é –Ñ—l‘̐Ґ‘”½ŽËËƒsƒ“‚ÌŽhŒƒ‚È‚Çáu’É‚ÅŽU“µ‚·‚é ‘¤•û’Ž‹áŠQËŠO“]orŠŠŽÔ_ŒoáŠQ ŠáU Ž‹‰^“®«ŠáU OKN ‚SDtrigeminal Šç–ʂ̐Gˆ³‰·’ÉŠoŒŸ¸EŒûo“àGŠoˆÙí‚ð–âf ã‘O2/3‚Ì–¡ŠoˆÙí‚Ì–âficf.Œã‚ë‚͐ãˆô_Œo‚ŐGŠo‚ÍŽO³_Œoj ƒAƒuƒ~œ‹Ø–ƒáƒ‚É‚æ‚é’®Šo‰ß•q‚Ì–âf —¼‘¤«‚ÌŠç–ʐ_Œo–ƒáƒ‚Í‚ß‚Á‚½‚É‚¨‚±‚ç‚È‚¢‚µ”»’f‚µ‚É‚­‚¢ËƒMƒ‰ƒ“ƒoƒŒ[‚âƒTƒ‹ƒRƒCƒh[ƒVƒX ’†•«‚Æ––½«‚̊ӕʁF ’†•« Šá—Ö‹Ø‚Ì–ƒáƒ‚ªŒy‚­‰ºŠç–Ê‹Ø‚Ì–ƒáƒ‚ª‹­‚¢iŠá‚Í—¼”¼‹…Žx”zj ‚UDintermedius 嗋_Œo Weber–@i‰¹³‚ð‘OŠz³’†•”‚É‚ ‚Ä‚éj Rinne–@i‰¹³‚ÅŽ¨Œã‚Ì“û“Ë•”‚É“–‚čœ“±‰¹‚ªÁ‚¦‚½Žž“_‚Å‹C“±‰¹‚ð•·‚­j i‚Ç‚¿‚ç‚à‹C“±œ“±·‚ðŒŸo‚·‚éBŠ´‰¹«“ï’®‚Ȃ犳‘¤‚͒ቺE“`‰¹«“ï’®‚Ȃ瑝‹­j Ž¨–Âtinnitus ‚ª‚È‚¢‚©–âfiŠ´‰¹«Ë‚‰¹«Ž¨–E“`‰¹«Ë’ቹ«Ž¨–j ‘O’ë_Œo ƒtƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚È‚¢‚©–âfiƒtƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚Ä‚¢‚é‹C‚ª‚µ‚ătƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚Ä‚¢‚éj iƒtƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢‹C‚ª‚µ‚ătƒ‰ƒtƒ‰‚µ‚Ä‚¢‚éËŒãõ‚Ü‚½‚͏¬”]áŠQG RombergŽŽŒ±‚Å–Ú‚ð‚ ‚¯‚Ä‚à‚ä‚ê‚é‚̂͏¬”]áŠQj ƒJƒƒŠƒbƒNƒeƒXƒgiŽ¨•@‰È‚É‚¨Šè‚¢j šmº‚ª‚ ‚é‚©‚Ç‚¤‚© ãˆô_ŒoŠOŽ¨,ãŒã1/3,ŒûŠW,ˆô“ª,A“ª‰·’ɐGˆ³Šo+–¡ŠoŒã1/3+Œs“ˈô“ª‹Øi“îŒûŠW‹“ãj+ŒÛŽº_ŒoiŽ¨‰º‘Bj

  74. “ú–{ˆãŽ–V•ñŽÐ‚̏‘Ð
  The summary for this Japanese page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.so-net.ne.jp/medipro/jmedj/booksrch/books/ISBN4-7849-6017-1.html
  ”»Œ^FAB
  ”­sF1999”N‚SŒŽ‘æ‚S”Å
  “à—eF “à‰ÈE¬Ž™‰È‚ȂǗՏ°ˆã‚É•K—v‚ÈŠá’ꏊŒ©‚ð–Ô—…B335–‡‚̃Jƒ‰[ŽÊ^‚ŁC–Ô–ŒCŽ‹_Œo“û“ªC‚ŒŒˆ³C“œ”A•aC‰©”ÁŽ¾Š³‚È‚Ç‚©‚珬Ž™Šá‰È—̈æ‚܂ŏڏqB
  –ÚŽŸF
  @1D³íŠá’ê
  @2DŠá’ê‚̉Á—î•Ï‰»
  @3D‰©”Á‚̉Á—î•Ï‰»
  @4D³íŽ‹_Œo“û“ªŠŒ©
  ‘æ2Í@–Ô–ŒoŒŒ‚Æ”’”Á
  @1D–Ô–ŒoŒŒ
  @2D–Ô–Œ‚Ì”’”ÁEŸøo”Á @3D–Ô–Œ—L‘_ŒoüˆÛ retinal medullated nerve fibers @@MEMOFŠá’ꌟ¸–@i1j ‘æ3Í@Ž‹_Œo“û“ª‚ÌˆÙí @1D“û“ª•‚Žî papilledema ‚Æ‚¤‚ÁŒŒ“û“ª choked disc @2D“û“ª•‚Žî‚Æ‚ÌŠÓ•Ê‚ð—v‚·‚éˆÙíiæ“VˆÙí‚É‚æ‚é“û“ª—²‹Nj @3DŽ‹—͏áŠQ‚𔺂¤Ž‹_Œo“û“ª‚̐æ“VˆÙí @4DŽ‹_Œo“û“ª‚̐F‘fˆÙí @5D‰ŠÇCŒŒŠÇ•ÂÇ‚È‚Ç‚É‚æ‚鎋_ŒoˆÙí @@MEMOFŠá’ꌟ¸–@i2j @6DŽ‹_ŒoˆÞk optic atrophy @7D—Γàá«“û“ªŠ×‰š‚Ɛ_ŒoüˆÛ‘©Œ‡‘¹ @1D–Ô–Œ“®–¬•ÂÇÇ retinal artery occlusion @2D–Ô–Œ×“®–¬‚ÌŒõ‹P¬”Á bright plaque @3D–Ô–Œ–¬•ÂÇÇ retinal vein occlusion @4D–Ô–Œ×“®–¬áŽ retinal arteriolar macroaneurysm @@MEMOFŠá’ꌟ¸–@i3j @@MEMOFSalus‚ÆGunn @1D•]‰¿E”»’è‚̊‚ÆŽÀÛ @3Dt«–Ô–ŒÇ @4DlH“§Í—á‚É‚Ý‚ç‚ê‚éŠá’êˆÙí @5D”DP’†“ÅÇ toxemia of pregnancy ‚Æ”DPi—U”­j‚ŒŒˆ³Ç pregnancy induced hypertensioniPIHj @6DŠŒF×–EŽî pheochromocytoma ‚ÌŠá’ꏊŒ© ‘æ6Í@“œ”A•a–Ô–ŒÇ @1D”ñ‘B“œ”A•a–Ô–ŒÇ nonproliferative diabetic retinopathy @2D‘O‘B“œ”A•a–Ô–ŒÇ preproliferative diabetic retinopathyiPDRj @3D‘B“œ”A•a–Ô–ŒÇ proliferative diabetic retinopathyiPDRj @@MEMOF“œ”A•a–Ô–ŒÇ‚ÆŒŒŠÇV¶ @4D“œ”A•a‰©”ÁÇ diabetic maculopathy @5D“œ”A•aŽ‹_ŒoÇ diabetic optic neuropathy

  75. AnsMe Directory - Health > Conditions And Diseases > B
  Bone Disorders. Borderline Personality Disorder. Botulism. BournevillePringleSyndrome. Bovine Spongiform Encephalopathy. Brachial Plexus Palsy. Breast Cancer.
  http://dir.ansme.com/health/43344.html
  Search: Web Sites Dictionary - Define Dictionary - Sounds Like Dictionary - Relations Dictionary - Rhymes Dictionary - Translate Sponsors
  Web Directory B
  Web Directory Health Conditions and Diseases
  Sub Directories Bacillary Angiomatosis Back Disorders Bad Breath Baillarger Syndrome ...
  Submit Site

  All other brands are property of their respective owners.
  Directory
  Dictionary AIM Smileys Contact Us

  76. National Tuberous Sclerosis Association
  Call (301)4599888 or 1-800-225-NTSA; fax (301)459-0394. - bourneville pringlesyndrome epiloia phakomatosis mailtontsa@ntsa.org http//www.ntsa.org.
  http://www.medhelp.org/amshc/amshc604.htm
  Title: TTP Support Group Description: Mutual support, information and advocacy for persons affected by thrombotic thrombocytopenic purpura, a blood disorder dealing with platelets. Physician referrals. Newsletter, information and referrals, literature, support group meetings. Scope: International Founded: Address: P.O. Box 10259
  Baltimore, Maryland, 21234
  United States Telephone: Fax: This information has been generously provided by The American Self Help Clearinghouse and hosted by Med Help International . Please send corrections/updates to ed@selfhelpgroups.org
  Updated: 02/2003

  77. Katalog :  : Health : Conditions_and_Diseases : B :  - Netz-Tipp.De
  Bourneville-PringleSyndrome (*); Bovine Spongiform Encephalopathy (*); Brachial Plexus
  http://www.netz-tipp.de/kat/Health/Conditions_and_Diseases/B/
  Katalog
  Suchmaschinen-Eintrag - kostenlos!
  (Anzeige)
  Web: Suche im ganzen Netz Spezial: Suche im Katalog
  Startseite
  Buchhandel Bibliothek Zeitung ... Suchmaschinen Kostenloser Newsletter.
  Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein!
  Startseite Welt Deutsch Anzeige: Verdienen Sie Geld mit Ihren ungenutzten Domains! Welt English Health ... Conditions and Diseases : B A B C D E F ... Eintrag in weiteren Suchmaschinen Help build the largest human-edited directory on the web. Submit a Site Open Directory Project Become an Editor In einigen Teilen modifizierte Version des DMOZ. Anzeige Sind die Domains xyz.de oder xyz.com wieder frei?

  78. Molekulargenetische Diagnostikliste - Suchoptionen
  Translate this page
  http://www.bvmedgen.de/molelist/suchein.php
  aktualisiert: 21.1.2003
  webmaster
  QM-Datenbank: Molekulargenetische Diagnostik
  11-beta-Hydroxylase-Mangel 17-alpha-Hydroxylase-Mangel 21-Hydroxylase-Mangel 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA-Synthasemangel (mitochondrial) 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel 5-Fluoruracil-Toxizität AAPC ABS ACADS-Defizienz ACCPN ACH ADHR ADNFLE AEC-Syndrom AGS AHC AIP ALD ALL ALL t(1;19) ALL t(4;11) ALS AML AML M2 t(8;21) AML M3 t(15;17) AML M4eo inv (16) bzw. t(16;16) AMN AMP-Desaminase-Mangel APC-Resistenz APL ARH ARPKD ATIII-Mangel ATS AVED Aarskog-Syndrom Abetalipoproteinämie Acanthocytosis Achondroplasie Achromatopsie Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel Adhalin-Defizienz Adipositas Adrenal Hypoplasia Congenita Adrenal unresonsiceness to ACTH Adrenogenitales Syndrom Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 11-beta-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 17-alpha-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 21-Hydroxylase-Mangel Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel Adrenoleukodystrophie Adrenomyeloneuropathie Agammaglobulinämie (X-chromosomal) Aganglionase Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ I Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ III Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ V Alagille-Syndrom Aldolase B-Mangel Alexander-Krankheit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel Alpha-Galaktosidase-A-Mangel Alpha-Globingen 1 Alpha-LCAT-Defizienz Alpha-Lecithin-Cholesterol-Acetyltransferase-Mangel Alpha-Thalassämie Alport-Syndrom (X-chromosomal) Alport-Syndrom (autosomal rezessiv) Alzheimer-Demenz (familiär) Alzheimer-Demenz-Prädisposition Alzheimer-Krankheit

  79. ÈéÉæ²Ê¡¦ç±¸¶É¥Ρ¼¥È
  The summary for this Japanese page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://isweb18.infoseek.co.jp/school/xakimich/dermatology/dermatology-note.html
  Next: Contents

  80. Œ‹ß«d‰»Ç/Tuberous Sclerosis
  The summary for this Japanese page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.oita-med.ac.jp/radiology/gazo/neuro/tuberous_sclerosis.htm
  Œ‹ß«d‰»Ç@Tuberous sclerosis
  Ç—áF ‚QÎ—« ‰æ‘œF ’PƒCTi‚Q–‡jAMR T‚Q‹­’²‰æ‘œi‚Q–‡j
  ’PƒCT
  ’PƒCT
  MR T2‹­’²‰æ‘œ
  MR T2‹­’²‰æ‘œ ‰æ‘œ‚Ìà–¾F
  @’PƒCT‚É‚Ä—¼‘¤”]Žºãˆß‰º—̈æ‚É‘½”‚̐ΊD‰»,@¶‘O“ª—t”玿‚ɍ‚‹zŽûˆæ‚Ə¬‚³‚ȐΊD‰»‚ªŒ©‚ç‚ê‚éBMRT‚Q‹­’²‰æ‘œ‚Å‚Í—¼‘¤”]Žºãˆß‰º‚̐ΊD‰»‚Ɉê’v‚µ‚Ä’áM†ˆæA—¼‘¤‘O“ª—t‚ƍ¶Œã“ª—t‚̔玿‚ɍ‚M†ˆæ‚ð”F‚ß‚éB
  ŽèpA•a—ŠŒ©F
  @Œo‰ßŠÏŽ@‚³‚ê‚Ä‚¢‚éB DiscussionF
  @Œ‹ß«d‰»Ç‚Í•Ê–¼Bourneville-Pringle•a‚Æ‚àŒÄ‚΂êA_Œo”畆ÇŒóŒQneurocutaneous syndrome‚̈ê‚‚ŁAíõF‘Ì—D«ˆâ“`‚Å‚P‚P”ԐõF‘ُ̂̈í‚ƍl‚¦‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éB@áŸá’”­ìseizureA”玉‘BŽîadenoma sebaceumA¸_”­’B’x‘Ømental retardation‚ª‚R’¥‚Æ‚µ‚Ä’m‚ç‚ê‚Ä‚¢‚邪A‚R’¥‚·‚ׂėL‚·‚éÇ—á‚Í‚P^‚RˆÈ‰º‚Å‚ ‚éBáŸá’”­ì‚Ɣ玉‘BŽî‚ðŠÜ‚ޔ畆ˆÙí‚͍‚•p“x‚ÅŒ©‚ç‚ê‚éB‘å”]‚ɔ玿Œ‹ßcortical tuberAt‘Ÿ‚ÉŒŒŠÇ‹ØŽ‰–bŽîangiomyolipomai‰æ‘œjA
  @ S‘Ÿ‚ɉ¡–ä‹ØŽîA”x‚⃊ƒ“ƒpŠÇ‚ɃŠƒ“ƒpŠÇ•½ŠŠ‹ØŽîÇlymphangioleiomyomatosis‚Ȃǂ̉ߌëŽî«•a•Ï‚ª‘½”­‚·‚éB Œ‹ß‚Í”]Žºãˆß‰º‚ ‚é‚¢‚͔玿—̈æ‚É‚æ‚­Œ©‚ç‚ê‚éB”]Žºãˆß‰ºŒ‹ß‚Í‘¤”]Žº‘Ì•”‚É‚æ‚­Œ©‚ç‚êAÎŠD‰»‚µ‚Ä‚¢‚é‚à‚Ì‚ª‘½‚­CT‚Å—eˆÕ‚É“¯’è‚Å‚«‚éB‚Ü‚½‚P‚T“‚̏Ǘá‚Ń‚ƒ“ƒ[E‹ß–T‚Ì”]Žºãˆß‰º—̈æ‚É‚Q`‚Rcm‘å‚Ì‚æ‚­‘¢‰e‚³‚ê‚鋐×–E¯×–EŽîgiant cell astrocytoma‚ªŒ©‚ç‚ê‚éB‘å”]”玿Œ‹ß‚͐ΊD‰»‚ª­‚È‚¢‚±‚Æ‚©‚çCT‚æ‚è‚àMR‚ª•`o‚É“K‚µ‚Ä‚¨‚èAMRT‚Q‹­’²‰æ‘œ‚ō‚M†ˆæ‚Æ‚µ‚Ä‚Ý‚ç‚ê‘¢‰eŒø‰Ê‚ð—L‚·‚éB”’Ž¿‚É‚àüó‚â‘яó‚̍‚M†ˆæ‚ð”F‚߂邱‚Æ‚ª‚ ‚éB
  ŽQl•¶Œ£F ‚PjPont MS, et al. Lesions of skin and brain: modern imaging of the neurocutaneous syndrome. AJR 158; 1193-1203, 1992

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 4     61-80 of 88    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter