Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Banach Stefan

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 99    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Banach Stefan:     more books (44)
 1. Theory of Linear Operations by Stefan Banach, 2009-03-26
 2. Topics in Banach Space Integration (Series in Real Analysis) by Stefan Schwabik, 2005-08-30
 3. Through a Reporter's Eyes: The Life of Stefan Banach by Roman Kaluza, 2004-10-15
 4. Number Theory in Progress: Proceedings of the International Conference on Number Theory Organized by the Stefan Banach International Mathematical Center in Honor of the 60th bir by Poland) International Conference on Number Theory (1997 Zakopane, 1999-02
 5. Partial differential equations: Papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the Semester "Partial differential equations," held ... 16, 1978 (Banach Center publications)
 6. Complex analysis: Papers presented at the Stefan Banach International Mathematical Center at the semester "complex analysis" held February 15-May 30, 1979 (Banach Center publications)
 7. Algebraic Geometry, Hirzebruch 70: Proceedings of an Algebraic Geometry Conference in Honor of F. Hirzebruch's 70th Birthday, May 11-16, 1998, Stefan Banach ... Mathematical (Contemporary Mathematics) by Mica Szurek, Jarosaw Wisniewski, 1999-08
 8. Theorie des operations lineaires (AMS Chelsea Publishing) (French Edition) by Stefan Banach, 1978-01-01
 9. Probability theory: Papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the semester "probability theory" held February 11-June 11, 1976 (Banach Center publications ; v. 5)
 10. Théorie des Opérations Linéaires by Stefan Banach, 1963-01-01
 11. People From Kraków: Stefan Banach, Casimir Iv Jagiellon, Sigismund Ii Augustus, Alexander Jagiellon, Saint Casimir, Wladyslaw Iv Vasa
 12. Mathématicien Polonais: Stanislaw Lesniewski, Edward Kofler, Alfred Tarski, Stefan Banach, Jan Lukasiewicz, Szolem Mandelbrojt, Marian Rejewski (French Edition)
 13. Members of the Polish Academy of Learning: Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus, Edward Flatau
 14. Lwów Scientific Society: Members of the Lwów Scientific Society, Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr

1. Stefan Banach - Encyclopedia Article From Britannica.com
Search Stefan Banach at Britannica.com for the Web's best sites, news and magazine articles, and related products.
http://www.britannica.com/seo/s/stefan-banach
Search Stefan Banach at Britannica.com for the Web's best sites, news and magazine articles, and related products. To view the complete article, sign up for Britannica's premium service -
Banach, Stefan
d. Aug. 31, 1945, Lvov, Ukrainian S.S.R. Polish mathematician who founded modern functional analysis and helped develop the theory of topological vector spaces. A lecturer in mathematics at the Institute of Technology, Lvov, from 1919, Banach became a lecturer at the University Need more? Complete articles are available to premium service members. Information on site licenses is also available.
About Us
Advertise With Us Syndication International Publishing ... Help

2. Banach
Stefan Banach. Born 30 March 1892 in Kraków, AustriaHungary (now Poland) Died31 Aug 1945 in Lvov, (now Ukraine). Stefan Banach's father was Stefan Greczek.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Banach.html
Stefan Banach
Born:
Died: 31 Aug 1945 in Lvov, (now Ukraine)
Click the picture above
to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Stefan Banach 's father was Stefan Greczek. The first thing to notice is that Banach was not his father's surname, but Banach was given his father's first name. Stefan Greczek was a tax official who was not married to Banach's mother who vanished from the scene after Stefan was baptised, when he was only four days old, and nothing more is known of her. The name given as Stefan's mother on his birth certificate is Katarzyna Banach. She is thought by some to have been the servant of Stefan's mother, while others claim that she was a laundress who took care of Stefan when he was very young. In later life Banach tried to find out who his mother was but his father refused to say anything except that he had been sworn to secrecy over her identity. Gymnasium During his first few years at the Gymnasium Banach achieved first class grades with mathematics and natural sciences being his best subjects. A fellow school pupil recalled Banach at this period in his life (see [3]):- Banach was pleasant in dealings with his colleagues, but outside of mathematics he was not interested in anything. If he spoke at all, he would speak very rapidly, as rapidly as he thought mathematically. ... Wilkosz was a similar phenomenon. Between the two of them there was no mathematical problem that they could not speedily tackle. Also, while Banach was faster in mathematical problems, Wilkosz was phenomenally fast in solving problems in physics, which were of no interest to Banach.

3. WIEM: Banach Stefan
banach stefan (18921945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wykadowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00ac3c.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Banach Stefan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wyk³adowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i  Uniwersytetu Lwowskiego (od 1922), od 1927 prof. zwyczajny matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno¶ci i Akademii Nauk Ukraiñskiej SSR. Jeden z twórców tzw. lwowskiej szko³y matematycznej. Laureat Wielkiej Nagrody PAU w 1939. Zapocz±tkowa³ wspó³czesn± analizê funkcjonaln± , wniós³ istotny wk³ad w rozwój teorii topologicznych przestrzeni wektorowych , zajmowa³ siê ponadto teori± liczb rzeczywistych i szeregów ortogonalnych. W czasie okupacji niemieckiej by³ karmicielem wszy w lwowskim Instytucie Badañ nad Durem Plamistym R. Weigla. Zmar³ przed repatriacj±. Za najwa¿niejsz± pracê Banacha uwa¿a siê Théorie des opérations linéaires (Teoria operacji liniowych , 1932). By³ jednym z inicjatorów wydawnictw Studia Mathematica i  Monografie Matematyczne Zobacz równie¿ Banacha przestrzeñ Powi±zania Mazur Stanis³aw Cmentarz £yczakowski Matematyka Schauder Juliusz Pawe³ ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
banach stefan (18921945). Byl uwazany za geniusza matematycznego. Dokumentacja- H. Steinhaus Stefan Banach, Wiadomosci Matematyczne , 4/1961.
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_02.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
BANACH STEFAN
Urodzi³ siê 30 marca 1892 w Krakowie, jego ojcem by³ Stefan Greczek, matk± Katarzyna Banach. Wychowywa³ siê w Krakowie w rodzinie zastêpczej Franciszki P³owej i jej córki, Marii Puchalskiej. Uczêszcza³ do IV Gimnazjum w Krakowie (1902-1910). Po maturze pracowa³ w ksiêgarni krakowskiej. Matematykê studiowa³ jako samouk. W latach 1911 - 1913 zaliczy³ egzaminem czê¶ciowym (tzw. pó³dyplom) dwa lata studiów na Politechnice Lwowskiej. Po wybuchu I wojny ¶wiatowej pracowa³ jako nadzorca przy budowie dróg. Po powrocie do Krakowa zarabia³ na ¿ycie korepetycjami. Nadal studiowa³ sam. Bra³ udzia³ w dyskusjach matematycznych z Wilkoszem i Nikodymem . W 1916 Steinhaus zainteresowa³ siê przypadkowo spotkanym Banachem. Spotkanie zaowocowa³o wspóln± publikacj±:

5. WIEM: Banach Stefan
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......banach stefan (18921945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich,samouk, wykladowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919
http://wiem.onet.pl/wiem/00ac3c.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Banach Stefan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wyk³adowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i  Uniwersytetu Lwowskiego (od 1922), od 1927 prof. zwyczajny matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno¶ci i Akademii Nauk Ukraiñskiej SSR. Jeden z twórców tzw. lwowskiej szko³y matematycznej. Laureat Wielkiej Nagrody PAU w 1939. Zapocz±tkowa³ wspó³czesn± analizê funkcjonaln± , wniós³ istotny wk³ad w rozwój teorii topologicznych przestrzeni wektorowych , zajmowa³ siê ponadto teori± liczb rzeczywistych i szeregów ortogonalnych. W czasie okupacji niemieckiej by³ karmicielem wszy w lwowskim Instytucie Badañ nad Durem Plamistym R. Weigla. Zmar³ przed repatriacj±. Za najwa¿niejsz± pracê Banacha uwa¿a siê Théorie des opérations linéaires (Teoria operacji liniowych , 1932). By³ jednym z inicjatorów wydawnictw Studia Mathematica i  Monografie Matematyczne Zobacz równie¿ Banacha przestrzeñ Powi±zania Mazur Stanis³aw Cmentarz £yczakowski Matematyka Schauder Juliusz Pawe³ ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

6. WIEM: Liniowa Przestrzeñ
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl L...... Powiazania. banach stefan, wiecej ». Copyright 19962001 Onet.plSA - zobacz wszystkie serwisy », do góry. Encyklopedia zostala
http://wiem.onet.pl/wiem/006d9c.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka
Liniowa przestrzeñ widok strony

znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Liniowa przestrzeñ, wektorowa przestrzeñ , zbiór wektorów , dla których spe³nione s± nastêpuj±ce warunki: 1) Okre¶lone jest dodawanie elementów, tak by dla dowolnych x,y,z X (przez X oznaczamy rozwa¿an± przestrzeñ) x+y X; x+y=y+x (przemienno¶æ dodawania); (x+y)+z=x+(y+z) (³±czno¶æ dodawania); 2) Istnieje element zerowy taki, ¿e dla ka¿dego x X zachodzi x+ =x 3) Dla ka¿dego x X istnieje element przeciwny -x, taki ¿e x+(-x)= 4) Dla ka¿dej liczby rzeczywistej jest okre¶lony iloczyn z elementem przestrzeny, tak by ka¿dego a,b Y - cia³a , nad którym jest zbudowana przestrzeñ (np. zbioru liczb rzeczywistych lub zespolonych) i dla ka¿dego x,y X zachodzi³y równo¶ci: a(x+y)=ax+ay (rozdzielno¶æ mno¿enia wzglêdem dodawania); (a+b)x=ax+bx; 1x=x; a Wa¿n± klas± przestrzeni liniowych s± przestrzenie unormowane, posiadaj±ce zdefiniowan± normê i odleg³o¶æ pomiêdzy dwoma punktami równ± Unormowane przestrzenie liniowe zawieraj±ce granicê ka¿dego zbie¿nego ci±gu nazywaj± siê przestrzeniami Banacha S. Banach

7. Znani I Nieznani - Matematycy-Banach Stefan
banach stefan ( 1892 – 1945) – jeden z najwybitniejszych matematyków polskichi swiatowych XX wieku, byl samoukiem, w roku 1924 zostal profesorem
http://www.leksykony.pl/znani/matematycy/mb2.html
Strona g³ówna Kategorie Aktorzy Filozofowie Królowie Malarze ... Bohaterowie Matematycy A B C D ... Buniakowski Wiktor Banach Stefan

8. Stefan Banach - Wikipedia
Stefan Banach. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Stefan Banach (18921945).Wielki matematyk polski. Urodzil sie 30 marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach
Strona gł³wna Ostatnie zmiany Edytuj Historia strony Strony specjalne Zmiana moich preferencji Obserwowane Ostatnio zmienione Przesyłanie plik³w Lista obrazk³w i multimedi³w Zarejestrowani użytkownicy Statystyka Losowa strona Porzucone artykuły Porzucone pliki Najpopularniejsze Najbardziej potrzebne Najkr³tsze Najdłuższe Nowoutworzone Wszystkie Zablokowane adresy IP Prosta administracja Książki Wersja do druku Dyskusja
Zaloguj mnie
Pomoc
Wersja: niemiecka angielska
Stefan Banach
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Stefan Banach Wielki matematyk polski. Urodził się 30 marca 1892 w Krakowie, jego ojcem - choć nie jest to końca pewne - był Stefan Greczek, matką Katarzyna Banach. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (Franciszki Płowej i jej c³rki, Marii Puchalskiej). Uczęszczał do IV Gimnazjum w Krakowie (1902-1910). Po maturze pracował w księgarni krakowskiej. Matematykę studiował jako samouk. W latach zaliczył egzaminem częściowym (tzw. p³Å‚dyplom) dwa lata studi³w na Politechnice Lwowskiej Po wybuchu I wojny światowej pracował jako nadzorca przy budowie dr³g. Po powrocie do Krakowa zarabiał na życie korepetycjami. Nadal studiował sam. W prof.

9. Stefan Banach - Wikipedia
Other languages Deutsch Polski. Stefan Banach. From Wikipedia,the free encyclopedia. Stefan Banach (18921945), a great Polish
http://www.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Deutsch Polski
Stefan Banach
From Wikipedia, the free encyclopedia. Stefan Banach ), a great Polish mathematician , one of the moving spirits of the Lvov school of mathematics in pre-war Poland (see: Lviv ). He was largely self-taught in mathematics; his genius was accidentally discovered by Hugo Steinhaus . When World War II began, Banach was President of the Polish Mathematical Society and a full professor of Lvov University . Being on good terms with Soviet mathematicians, he was allowed to hold his chair during the Soviet occupation of Lvov. The German occupation of the city in 1941 resulted in the mass murder of Polish academics. Banach survived, but the only way he could work for a living was by feeding lice with his blood in a German institute where typhoid fever research was conducted. His health undercut during the occupation, Banach died before he could be repatriated from Lvov, which was incorporated into the Soviet Union, to Poland after the war.

10. Stefan Banach
Stefan Banach 18921945 Stefan Banach attended various primary andsecondary schools in Kraków. During his first few years at the
http://www.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/Bh.html
Stefan Banach
Banach was offered an assistantship to Lomnicki at Lvov Technical University in 1920. He lectured there in mathematics and submitted a dissertation for his doctorate. This was, of course, not the standard route to a doctorate, for Banach had no university mathematics qualifications. However, an exception was made to allow him to submit his thesis. In his dissertation, written in 1920, he defined axiomatically what today is called a Banach space. The name Banach algebras were also named after him. The importance of Banach's contribution is that he developed a systematic theory of functional analysis, where before there had only been isolated results which were later seen to fit into the new theory. The theory generalised the contributions made by Volterra, Fredholm and Hilbert on integral equations. This thesis is sometimes called the birth of functional analysis. He was appointed Professor Extraordinary of mathematics in 1922, and promoted to full professor. As well as continuing to produce a stream of important papers, he wrote arithmetic, geometry and algebra texts for high schools. He also was very much involved with the publication of mathematics. In 1929, together with Steinhaus, he started a new journal Studia Mathematica , and Banach and Steinhaus became the first editors.

11. Stefan Banach
Stefan Banach. Stefan Banach urodzony 20 marca 1892 r. w Krakowie.Wiemy jedynie, ze jego prawdziwe nazwisko brzmi Greczek. Banach
http://math.uwb.edu.pl/~knmism/biograf/banach.html

12. New Page 1
banach stefan, urodzil sie w 1892, zmarl w 1945, matematyk, twórca podstaw analizyfunkcjonalnej, wspóltwórca lwowskiej szkoly matematycznej, jeden z
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/banach.htm
Banach Teorja operacyj, t. l Operacje linjowe Theorie des operations lineaires (1932). Z nazwiskiem Banacha wi±¿e siê paradoks Banacha—Tarskiego, wg którego kulê mo¿na rozbiæ na kilka niemierzalnych (a wiêc bardzo dziwacznych) czê¶ci, z których daje siê z³o¿yæ dwie takie same kule. Banach jest autorem 58 prac, które publikowa³ sam lub ze wspó³pracownikami i uczniami. Wokó³ Banacha i Steinhausa powsta³ silny o¶rodek badawczy, zwany lwowsk± szko³± matematyczn±, prowadz±cy badania w zakresie analizy funkcjonalnej. W okresie miêdzywojennym by³ to najsilniejszy o¶rodek badawczy w tej dziedzinie na ¶wiecie; od 1929 wydawa³ w³asne czasopismo specjalistyczne o miêdzynarodowym zasiêgu „Studia Mathematica", publikuj±ce prace z zakresu analizy funkcjonalnej. Ulubionym miejscem pracy Banacha by³a Kawiarnia Szkocka, znane miejsce spotkañ matematyków we Lwowie. Ciekawsze z problemów matematycznych dyskutowanych w czasie takich spotkañ zapisywano w specjalnym zeszycie, przechowywanym w Kawiarni. Tak powsta³a s³ynna -» Ksiêga Szkocka.

13. Stefan Banach
Stefan Banach Born in Krakow, Stefan Banach studied mathematics at theJagiellonian University there. Stefan Banach .
http://www.geocities.com/arekgondek/banach.html

Main
Where is Poland Basics Environment ... Other resources Stefan Banach
Born in Krakow, Stefan Banach studied mathematics at the Jagiellonian University there. Lecturing in the Institute of Technology and then the University of Lvov, he became professor of Mathematics at the University of Lvov in 1927. Banach founded modern functional analysis and made major contributions to the theory of topological vector spaces. His dissertation of 1920 defined axiomatically what is today called a Banach space. Banach algebra's are also his work. A Banach space is a real or complex normed vector space that is complete as a metric space under the metric d(x, y) = llx-yll induced by the norm. The completeness is important as this means that Cauchy sequences in Banach spaces converge. Many important theorems are named after Banach. There is the Hahan-Banach theorem, Banach-Steinhaus theorem, the Banach-Alaoglu theorem, the Banach fixed-point theorem and the Banach-Tarski paradoxical decomposition of a ball. His most important work is the Theorie des operations lineaires of 1932. Attributed to Banach by S.M Lam in his book Adventure of a Mathematician is the comment that good mathematicians see analogies between theories, the very best ones see analogies between analogies.

14. Stefan Banach
Stefan Banach. Stefan Banach syntyi Krakowassa vuonna 1892 köyhään perheeseenja joutui jo 15vuotiaasta asti huolehtimaan elannostaan ja koulutuksestaan.
http://www.mantta.fi/~hamlet/math/banach/
Stefan Banach
Klaus Vala, Helsingin yliopiston emeritusprofessori, piirtää eräässä kirjassaan mielenkiintoisen henkilökuvan Stefan Banachista, joka on yksi tämän vuosisadan suurista matemaatikoista. Seuraava lyhyt teksti pohjautuu pääosin Valan asiatietoihin. Stefan Banach syntyi Krakowassa vuonna 1892 köyhään perheeseen ja joutui jo 15-vuotiaasta asti huolehtimaan elannostaan ja koulutuksestaan. Hän opiskeli matematiikkaa Krakowan yliopistossa Hugo Steinhausin johdolla ja julkaisi väitöskirjansa vuonna 1922. Samana vuonna hänestä tuli Lwowin yliopiston ylimääräinen matematiikan professori. Banachin väitöskirja oli tieteellisesti erittäin merkittävä. Hän loi siinä abstrakteja vektoriavaruuksia koskevan teorian, johon jokainen yliopistossa matematiikan syventäviä opintoja harrastava saa nykyisin tutustua. Tietynlaisia vektoriavaruuksia kutsutaan hänen mukaansa Banachin avaruuksiksi. Stefan Banach Banachin työskentelytavat olivat poikkeukselliset. Sen sijaan, että hän olisi istunut yliopistolla huoneessaan pohdiskelemassa, hän vietti aikaa eräässä kahvilassa, jossa hän kaiken hälinän keskellä kävi matemaattisia väittelyjä opiskelijoiden ja muiden matemaatikoiden kanssa ja pystyi toisaalta täysin keskittymään tieteelliseen työhönsä. Lwowin Skottilaisesta kahvilasta tuli Banachin ansiosta matemaatikoiden kantapaikka. Ensin alkuun Banach piirteli teoreemoitaan pöytäliinoihin ja huonekaluihin, mutta kun kahvilan henkilökunta lopulta kyllästyi tähän, hankittiin iso vihko, joka tuotiin pöytään heti, kun Banach ilmaantui paikalle. Vihko, "Skottilainen kirja", täyttyi vähitellen matemattisista tehtävistä, joita toisinaan julistettiin kilpatehtäviksi. Siitä lienee peräisin seuraava probleema, Banachin tulitikkuongelma:

15. Stefan Banach - Wikipedia
Translate this page Stefan Banach. aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der berühmtepolnische Mathematiker Stefan Banach wurde am 30.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach
Hauptseite Letzte Änderungen Seite bearbeiten Versionen Spezialseiten Meine Benutzereinstellungen Meine Beobachtungsliste Zeige Letzte Änderungen Dateien hochladen Zeige hochgeladene Dateien Zeige registrierte Benutzer Zeige Seitenstatistik Zufälliger Artikel Zeige verwaiste Artikel Zeige verwaiste Dateien Zeige beliebte Artikel Zeige gewünschte Artikel Zeige kurze Artikel Zeige lange Artikel Zeige neue Artikel Zeige alle Artikel (alphabetisch) Zeige blockierte IP-Addressen Wartungsseite Externe Buchhandlungen Druckversion Diskussion
Anmelden
Hilfe
Andere Sprachen: English Polski
Stefan Banach
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Der berühmte polnische Mathematiker Stefan Banach wurde am 30. März in Krakau geboren; sein Vater war Stefan Greczek (wobei dies nicht völlig gesichert ist), seine Mutter Katarzyna Banach. Er wuchs in einer Pflegefamilie auf (bei Franciszka Plowa und ihrer Tochter, Maria Puchalska). Von 1902 bis 1910 besuchte er das Vierte Gymnasium in Krakau. Nach der Matura arbeitete er in einer Krakauer Buchhandlung und studierte gleichzeitig als Autodidakt Mathematik . Zwischen 1911 und 1913 war er Student am Polytechnikum in Lwow und legte dort ein Teilexamen, das sogenannte Halbdiplom, ab.

16. Editions Jacques Gabay - Stefan BANACH
Translate this page Stefan BANACH. Stefan BANACH. 1892 - 1945. Au catalogue des EditionsJacques Gabay BANACH Théorie des opérations linéaires, 1932
http://www.gabay.com/sources/Liste_Bio.asp?NP=BANACH Stefan

17. Stefan Banach
STEFAN BANACH. (1892 1945) Wstecz Stefan Banach urodzil sie 20 marca1892 roku w Krakowie. Banach to nazwisko matki Katarzyny.
http://joanna-konrad.w.interia.pl/zycior/banach.html
STEFAN BANACH
Stefan Banach urodzi³ siê 20 marca 1892 roku w Krakowie. Banach to nazwisko matki Katarzyny. Jego ojcem by³ urzêdnik krakowskiej dyrekcji kolejowej, Greczek. Wychowywa³ siê w domu w³a¶cicielki pralni, gdzie zosta³ oddany zaraz po urodzeniu. Jego rodzice nie interesowali siê nim.
Gimnazjum ukoñczy³ w 1910 roku. Zosta³ zauwa¿ony przez swojego nauczyciela matematyki (z innych przdmiotów grozi³o mu na maturze podobno osiem dwójek - wtedy to by³a najni¿sza ocena). Ju¿ wtedy czyta³ podrêczniki z funkcji rzeczywistych w jêzyku francuskim (w gimnazjum uczy³ siê tylko greki i ³aciny). Zdaniem samego Banacha to precyzja i doskona³o¶æ gramatyki ³aciñskiej uczyni³y z niego matematyka.
Po maturze pracowa³ w ksiêgarni i nieregularnie s³ucha³ wyk³adów matematyka Stanis³awa Zarêby na Uniwersytecie Jagiellonskim. Nastêpnie wyjecha³ do Lwowa, gdzie studiowa³ na Politechnice Lwowskiej, jednak nie ukoñczy³ tej szko³y.
Po wybuchu I wojny ¶wiatowej wróci³ do Krakowa.
Jego "odkrycie" dla matematyki zawdziêczamy jednemu z najbardziej znanych matematyków polskich - Hugonowi Stenhausowi. O swoim pierwszym spotkaniu z Banachem tak pisa³:
"Id±c letnim wieczorem roku 1916 wzd³u¿ Plant us³ysza³em rozmowê, a raczej tylko kilka s³ów; wyrazy ca³ka Lebesgue'a by³y tak nieoczekiwane, ¿e zbli¿y³em siê do ³awki i zapozna³em

18. STEFAN BANACH
STEFAN BANACH. – ur. 30 marca 1892 r. w Krakowie, byl nieslubnymdzieckiem góralki Katarzyny Banach i Stefana Greczka z Ostrowca
http://www.republika.pl/loela/rozne/s_banach/stefan_banach.htm
STEFAN BANACH ur. 30 marca 1892 r. w Krakowie , by³ nieœlubnym dzieckiem góralki Katarzyny Banach i Stefana Greczka z Ostrowca pod Nowym Targiem, urzêdnika w ck G³ównym Urzêdzie Podatkowym. Matki nigdy nie pozna³, ojciec odda³ go na wychowanie do rodziny zastêpczej - w³aœcicielki pralni z Krakowa. ¯eby pomóc w utrzymaniu Banach dawa³ korepetycje. Przez cztery lata studiów zaliczy³ dwa lata techniki na Wydziale In¿ynierii Politechniki Lwowskiej. Potem wybuch³a I wojna œwiatowa i w Krakowie spotka³ Steinhausa. Spotkanie to obros³o legend¹. Letnim wieczorem 1916r. id¹cy krakowskimi Plantami, Steinhaus us³ysza³ dobiegaj¹ce z ³awki s³owa „...ca³ka Lebesgue’a” Twierdzenia Lebesgue’a rozumiej¹ tylko wtajemniczeni, wiêc Steinhaus podszed³ i tak pozna³ Stefana Banacha. Okaza³o siê to tak wa¿nym wydarzeniem, ¿e po latach ten uznany na ca³ym œwiecie matematyk, na pytanie co by³o jego najwiêkszym odkryciem odpowiedzia³: „Stefan Banach” . Wojna przerwa³a Banachowi studia na Politechnice Lwowskiej i ju¿ nigdy ich nie ukoñczy³, ale gdy po wojnie H.Steinhaus obj¹³ wyk³ady na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie za³atwi³ mu asystenturê na tej¿e Politechnice. Doktorat uzyska³ we Lwowie w 1920 r. w sposób, który dzisiaj nie by³by chyba mo¿liwy. Opowiadano zatem, ¿e Banach na uwagi, i¿ powinien ju¿ zostaæ doktorem d³ugo odpowiada³, ¿e ma na to jeszcze czas i ¿e mo¿e wymyœliæ coœ ciekawszego, ni¿ dotychczas uzyskane przez niego wyniki. Cieszy³ siê ju¿ s³aw¹ matematycznego geniusza, ale i lekkoducha, którego nudzi³o zapisywanie wyg³aszanych z pamiêci dowodów i twierdzeñ. Po pewnym jednak czasie w³adze akademickie straci³y cierpliwoœæ. Promotor poleci³ jednemu z asystentów Banacha chodziæ za doktorantem nawet do kawiarni i notowaæ jego myœli, Banach tylko akceptowa³ notatki. Rezultaty te wydane w pracy

19. Banach
Stefan Banach. banach stefan (18921945), Praca akademicka Banacha datujesie od roku 1920. Objal wtedy stanowisko asystenta na Politechnice
http://www.mat.uni.torun.pl/~gabja/banach.html
Stefan Banach

20. Banach
Stefan Banach. Born 30 March 1892 in Kraków, AustriaHungary (now Poland) Died31 Aug 1945 in Lvov, Ukraine. Stefan Banach's father was Stefan Greczek.
http://homepages.compuserve.de/thweidenfeller/mathematiker/Banach.htm
Stefan Banach
Born: 30 March 1892 in Kraków, Austria-Hungary (now Poland)
Died: 31 Aug 1945 in Lvov, Ukraine
Stefan Banach 's father was Stefan Greczek. The first thing to notice is that Banach was not his father's surname, but Banach was given his father's first name. Stefan Greczek was a tax official who was not married to Banach's mother who vanished from the scene after Stefan was baptised, when he was only four days old, and nothing more is known of her. The name given as Stefan's mother on his birth certificate is Katarzyna Banach. She is thought by some to have been the servant of Stefan's mother, while others claim that she was a laundress who took care of Stefan when he was very young. In later life Banach tried to find out who his mother was but his father refused to say anything except that he had been sworn to secrecy over her identity. Stefan Greczek was born in a small village called Ostrowsko, some 50 km south of Kraków. It was to Ostrowsko, to his grandmother's home, that Banach was taken after his baptism. However, when Banach's grandmother took ill, Stefan Greczek arranged for his son to be brought up by Franciszka Plowa who lived in Kraków with her daughter Maria. Although Banach never went back to live with his grandmother, he did visit her frequently as he grew up. Maria's guardian was a French intellectual Juliusz Mien and he quickly recognised the talents that Banach had. Mien taught the young boy to speak French and in general gave him an appreciation for education.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 99    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter