Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Dickstein Samuel

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 100    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Dickstein Samuel:     more detail
 1. Prace Matematyczno-Fizyczne [Electronic Resource]., Volume 17 (Polish Edition) by Samuel Dickstein, 2010-03-04
 2. Odczyty O Matematyce Miane W Evanston Od 28 Sierpnis Do 9 Wrzesnia 1893 R.Dla Czlonków Kongresu Matematycznego: Odbytego W Czasie Wystawy Wszechswiatowej W Chicago (Polish Edition) by Alexander Ziwet, Felix Klein, et all 2010-05-12
 3. American Defender : The Biography of Honorable Samuel Dickstein by Dorothy Waring, 1935
 4. The immigration crew on the new deal railroad: Frances Perkins -- engineer, Daniel MacCormack -- fireman, Samuel Dickstein -- conductor by James H Patten, 1935
 5. American defender, by Dorothy Waring, 1935

1. Dickstein Samuel
dickstein samuel diksztajn s., urodzi si w 1851, zmar w 1939, matematyk, pedagog, historyk nauki; organizator polskiego ycia naukowego, popularyzator matematyki, autor prac z zakresu algebry.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/dickstein.htm
Dickstein Samuel [diksztajn s.], urodzi³ siê w 1851, zmar³ w 1939, matematyk, pedagog, historyk nauki; organizator polskiego ¿ycia naukowego, popularyzator matematyki, autor prac z zakresu algebry. Studiowa³ na uniwersytecie w Warszawie, nastêpnie uczy³ matematyki w szko³ach warszawskich. W 1878 za³o¿y³ w³asn± szko³ê realn± (szko³a ¶rednia typu matematyczno-przyrodniczego). By³ cz³onkiem, a czêsto wspó³za³o¿ycielem, licznych towarzystw naukowych w Polsce i za granic±, m. in. Towarzystwa Kursów Naukowych i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1915 Dickstein by³ profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowa³ siê badaniami historii matematyki i nauk przyrodniczych w Polsce. W 1896 opublikowa³ ¼ród³ow± monografiê o J. Hoene-Wroñskim pt. Hoene-Wro ñskiego ¿ycie i prace. W 1888 Dickstein za³o¿y³ pierwsze polskie czasopismo naukowe „Prace Matematyczno-Fizyczne"; zamieszcza³ w nim równie¿ przek³ady prac matematyków obcych, co przyczyni³o siê do ukszta³towania polskiej terminologii matematycznej. Niektóre z obcojêzycznych prac, np. trzytomow± pracê E. Pascala Rachunek niesko nczono¶ciowy czy dwutomow± pracê tego samego autora Repertorium matematyki wy ¿szej

2. Dickstein
Samuel Dickstein. Samuel Dickstein was brought up during difficult years forPoles, most of whom aspired to see the country of Poland reestablished.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Dickstein.html
Samuel Dickstein
Born: 12 May 1851 in Warsaw, Poland
Died: 29 Sept 1939 in Warsaw, Poland
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Samuel Dickstein was brought up during difficult years for Poles, most of whom aspired to see the country of Poland re-established. Poland did not formally exist at the time of Dickstein's birth and much of the pattern of his life was dominated by the aim of Poles to restore their country. Poland had been partitioned in 1772 with the south was called Galicia and under Austrian control while Russia and Prussia controlled the rest of the country. In 1846, three years before Dickstein was born, there was an attempted revolution by Polish nationalists. The Prussian police had discovered their plans to start an uprising and they put a stop to it in their area. However the uprising spread to Galicia but there it was soon defeated by Austrian troops. During the following years when Dickstein was a young child Poles sought independence but were kept down by armed force. The Crimean War which ended in 1856 had a great influence within the Russian Empire. Some reforms were put in place in the Russian areas of Poland (which included Warsaw where Dickstein lived) but these only seemed to invoke anger among young patriotic Poles. There were political demonstrations and, towards the end of 1862, riots broke out in Warsaw. On 22 January 1863 there was a move to force young Poles into the Russian army and a widespread rebellion took place. For a year Dickstein, a youth aged 12, saw the Polish uprising being crushed. The victorious Russian occupiers then carried out executions, confiscations, and deportations, and one can only imagine how a young man like Dickstein might have felt knowing that Poles could not hope to rule their own country again in the foreseeable future.

3. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
dickstein samuel (18511939). Urodzil sie 12 maja 1851 w Warszawiew rodzinie Rafala i Malgorzaty z Waldenbergów. Po ukonczeniu
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_04.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
DICKSTEIN SAMUEL
Poradnika dla samouków (1898). Pisa³ podrêczniki dla szkó³ ¶rednich, zbiera³ materia³y do historii nauki (m.in. do monografii o Kochañskim , spalone w czasie po¿aru mieszkania w 1939). By³ autorem monografii Hoene-Wroñski. Jego ¿ycie i dzie³o (Kraków, 1896). W latach 1901-1902 wyda³ korespondencjê Kochañskiego i Leibniza ("Prace Matematyczno- Fizyczne", t. XII i XIII, 1901, 1902). Zorganizowa³ pierwsze w Warszawie Ko³o Matematyczno-Fizyczne, skupiaj±ce polskich nauczycieli dydaktyków. W 1881 za³o¿y³ czasopismo "Rocznik Pedagogiczny" i by³ jego redaktorem (1881-1928). Z jego inicjatywy jako przewodnicz±cego Zarz±du Biura Meteorologicznego zorganizowano siatkê stacji meteorologicznych na terenie Królestwa Kongresowego. By³ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 1906 zosta³o powo³ane w Warszawie Towarzystwo Kursów Naukowych, którego by³ jednym z organizatorów i prezesem Rady Naukowej. Prowadzi³ tam wyk³ady matematyki wy¿szej. Z chwil± rozpoczêcia w 1915 dzia³alno¶ci Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma³ nominacjê na profesora zwyczajnego matematyki. W 1919 zosta³ profesorem honorowym matematyki i historii nauki, a w 1921 doktorem

4. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszechœwiat
Matematycy polscy Jestes tutaj Matematycy polscy Spis rzeczy Indeks Auerbach HermanBanach Stefan Borsuk Karol dickstein samuel Janiszewski Bronislaw Knaster
http://www.wiw.pl/fiszki/matematyka-Biogramy-biogramy_04.html
W³aœciwa strona - http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_04.asp W³aœciwa strona - http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_04.asp

5. Dickstein Samuel
dickstein samuel (18511939).
http://strony.wp.pl/wp/rmichal61/page5.html
DICKSTEIN SAMUEL
Urodzi³ siê 12 maja 1851 w Warszawie w rodzinie Rafa³a i Ma³gorzaty
stopieñ kandydata nauk matematycznych. W 1870 rozpocz¹³ pracê
fundacj¹ wydawnictw naukowych. W 1888 wraz z Natansonem i
Gosiewskim za³o¿y³ pierwsze w Polsce czasopismo matematyczne i
fizyczne o charakterze miêdzynarodowym "Prace Matematyczno-Fizyczne". W 1897 stworzy³ nowe czasopismo "Wiadomoœci Matematyczne" i wydawa³ je z w³asnych funduszy. Od 1894 wspólnie z Czajewiczem kierowa³ wydawnictwem: Bibliotek¹ Matematyczno-Fizyczna i jego
kontynuacj¹ pod nazw¹ Dzie³ai Rozprawy Matematyczne. Publikowa³
autorem monografii Hoene-Wroñski. Jego ¿ycie i dzie³o (Kraków, 1896). W latach 1901-1902 wyda³ korespondencjê Kochañskiego i Leibniza ("Prace Matematyczno- Fizyczne", t. XII i XIII, 1901, 1902). Zorganizowa³ pierwsze w Warszawie Ko³o Matematyczno-Fizyczne, skupiaj¹ce polskich nauczycieli dydaktyków. W 1881 za³o¿y³ czasopismo "Rocznik
Pedagogiczny" i by³ jego redaktorem (1881-1928). Z jego inicjatywy jako przewodnicz¹cego Zarz¹du Biura Meteorologicznego zorganizowano
CD

6. Lycos Finance | Stocks & News: Insider Trading
1 Jul 2002, TURNER RICHARD W, Exercise, 386,839, 0.31191.625, $231,340.17 Jun 2002, dickstein samuel P, Exercise, 67,604, 0.3119-3.72, $59,929.
http://finance.lycos.com/home/research/insider.asp?symbols=BMED

7. Virtual Encyclopedia Of Mathematics
auguste democritus of abdera denjoy arnaud deparcieux antoine desargues girarddescartes rené dickson leonard eugene dickstein samuel dieudonné jean
http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/Simon/supermath.html
Super-Index of Biographies of Mathematicians
abel niels henrik abraham bar hiyya ha-nasi abraham max abu kamil shuja ibn aslam ibn muhammad ... zygmund antoni
This index was automatically generated using a new tagging program written by Simon Plouffe at LaCIM

8. Dickstein
Samuel Dickstein. Born 12 May 1851 in Warsaw, Poland Died29 Sept 1939 in Warsaw, Poland. Show birthplace location
http://sfabel.tripod.com/mathematik/database/Dickstein.html
Samuel Dickstein
Born: 12 May 1851 in Warsaw, Poland
Died: 29 Sept 1939 in Warsaw, Poland
Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index
Previous
(Alphabetically) Next Welcome page In 1905 Samuel Dickstein was a founder of the Warsaw Scientific Society and he was important in the development of the Polish Mathematical Society. He became professor of mathematics at Warsaw in 1919. His work was mostly in algebra and the history of mathematics. In particular Dickstein wrote an important monograph on Wronski in 1896. He died in the Nazi bombing of Warsaw in 1939 and all his family died during the German occupation of Poland. References (3 books/articles) Previous (Chronologically) Next Biographies Index
Previous
(Alphabetically) Next Welcome page
History Topics Index
Famous curves index ... Search Suggestions JOC/EFR December 1996

9. Home - Science And Health - Mathematics
Stefan Banach Thaddeus Banachiewicz Solomon Bochner Karol Borsuk Jacob BronowskiJan Brozek (Broscius) Nicolaus Copernicus Samuel dickstein samuel Eilenberg
http://wings.buffalo.edu/info-poland/web/sci_health/math/index.shtml
Poland on the Web University at Buffalo
State University of New York Annotated links to Poland-related information
a service of the Polish Academic Information Center NAVIGATION Home Science and Health SITEMAP SEARCH Mathematics Directory of InfoPoland pages listing notable Polish individuals
The Polish School of Mathematics
Stefan Banach
Thaddeus Banachiewicz

Solomon Bochner
...
Matematycy polscy na znaczkach pocztowych
Do you know of other websites this page should be linked to?
If so, please submit the URLs by clicking here

10. Znani I Nieznani - Matematycy-Pitagoras
A B C D E F G H. Darboux Jean Gastoa. Dedekind Richard. Desargues Gerard. Descartes(Kartezjusz). dickstein samuel. Diofantos. Dirichlet Peter. aaaaaaaaaaaaaaaaa.
http://www.leksykony.pl/znani/matematycy/md4.html
Strona g³ówna Kategorie Aktorzy Filozofowie Królowie Malarze ... Bohaterowie Matematycy A B C D ... H Darboux Jean Gastoa Dedekind Richard Desargues Gerard Descartes (Kartezjusz) Dickstein Samuel Diofantos Dirichlet Peter aaaaaaaaaaaaaaaaa

11. Dickstein
Biography of samuel dickstein (18511939) samuel dickstein. Born 12 May 1851 in Warsaw, Poland
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Dickstein.html
Samuel Dickstein
Born: 12 May 1851 in Warsaw, Poland
Died: 29 Sept 1939 in Warsaw, Poland
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Samuel Dickstein was brought up during difficult years for Poles, most of whom aspired to see the country of Poland re-established. Poland did not formally exist at the time of Dickstein's birth and much of the pattern of his life was dominated by the aim of Poles to restore their country. Poland had been partitioned in 1772 with the south was called Galicia and under Austrian control while Russia and Prussia controlled the rest of the country. In 1846, three years before Dickstein was born, there was an attempted revolution by Polish nationalists. The Prussian police had discovered their plans to start an uprising and they put a stop to it in their area. However the uprising spread to Galicia but there it was soon defeated by Austrian troops. During the following years when Dickstein was a young child Poles sought independence but were kept down by armed force. The Crimean War which ended in 1856 had a great influence within the Russian Empire. Some reforms were put in place in the Russian areas of Poland (which included Warsaw where Dickstein lived) but these only seemed to invoke anger among young patriotic Poles. There were political demonstrations and, towards the end of 1862, riots broke out in Warsaw. On 22 January 1863 there was a move to force young Poles into the Russian army and a widespread rebellion took place. For a year Dickstein, a youth aged 12, saw the Polish uprising being crushed. The victorious Russian occupiers then carried out executions, confiscations, and deportations, and one can only imagine how a young man like Dickstein might have felt knowing that Poles could not hope to rule their own country again in the foreseeable future.

12. References For Dickstein
References for samuel dickstein. A Mostowski, La vie et l'oeuvre desamuel dickstein, Prace matematycznofizyczne 47 (1949), 5-12.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Dickstein.html
References for Samuel Dickstein
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • S Domoradzki, Samuel Dickstein (1851-1939) in the light of his correspondence with Wladyslaw Natanson and Marian Smoluchowski, Problems concerning science in Poland, Mathematics at the turn of the twentieth century (Katowice, 1992), 84-103.
 • A Mostowski, La vie et l'oeuvre de Samuel Dickstein, Prace matematyczno-fizyczne Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Dickstein.html
 • 13. Samuel Dickstein Papers
  An Inventory to the samuel dickstein Papers 12.1 Linear ft. ACCESS AND PROVENANCE The samuel dickstein Papers were originally presented to the Hebrew Union College Library by samuel dickstein in April 1945.
  http://www.americanjewisharchives.org/Dick.htm
  Access and Provenance Biographical Sketch Scope and Content Note Box and Folder Listing ... Back to AJA frontpage
  An Inventory to the
  Samuel Dickstein Papers
  1923-1944. 12.1 Linear ft.
  ACCESS AND PROVENANCE The Dickstein Papers are open to all users. The original manuscript collection is available in the reading room of the American Jewish Archives. BIOGRAPHICAL SKETCH top Samuel Dickstein was born February 6, 1885 in Vilna, Lithuania, the eldest child of Rabbi Israel (d. 1918) and Slata B. Gordon (d. 1931) Dickstein. He was brought to the United States by his parents in 1887. The family settled in New York City, where Dickstein attended public schools, graduating in 1903. He studied at the New York Law School and in 1908 he was admitted to the New York bar; shortly thereafter he joined the New York law firm of Hyman and Gross. Dickstein's interest in politics began while he was still in high school and he eventually became closely associated with Tammany Hall District Leader John Ahearn (d. 1921). Ahearn was instrumental in Dickstein's appointment as a special deputy attorney general of the State of New York (1911-1914) and his membership on New York's Board of Aldermen (1917), where Dickstein ran unsuccessfully for the New York State Assembly. He was victorious in gaining a seat during the 1918 election. In Albany, Assemblyman Dickstein distinguished himself by authoring New York's kosher food law, which set the standard for similar legislation in other states. He initiated New York's Sabbath law, which permitted Jewish merchants to remain open on Sunday, and throughout his tenure he fought for improved housing and rental regulations to benefit New York's East Side tenants.

  14. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
  La vie et l oeuvre de samuel dickstein, "Prace MatematycznoFizyczne", 47/1949 oraz "Wiadomoci Matematyczne",
  http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_04.asp
  W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
  Spis rzeczy Indeks
  Auerbach Herman

  Banach Stefan

  Borsuk Karol
  ...
  Zarankiewicz Kazimierz

  Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
  DICKSTEIN SAMUEL
  Poradnika dla samouków (1898). Pisa³ podrêczniki dla szkó³ ¶rednich, zbiera³ materia³y do historii nauki (m.in. do monografii o Kochañskim , spalone w czasie po¿aru mieszkania w 1939). By³ autorem monografii Hoene-Wroñski. Jego ¿ycie i dzie³o (Kraków, 1896). W latach 1901-1902 wyda³ korespondencjê Kochañskiego i Leibniza ("Prace Matematyczno- Fizyczne", t. XII i XIII, 1901, 1902). Zorganizowa³ pierwsze w Warszawie Ko³o Matematyczno-Fizyczne, skupiaj±ce polskich nauczycieli dydaktyków. W 1881 za³o¿y³ czasopismo "Rocznik Pedagogiczny" i by³ jego redaktorem (1881-1928). Z jego inicjatywy jako przewodnicz±cego Zarz±du Biura Meteorologicznego zorganizowano siatkê stacji meteorologicznych na terenie Królestwa Kongresowego. By³ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 1906 zosta³o powo³ane w Warszawie Towarzystwo Kursów Naukowych, którego by³ jednym z organizatorów i prezesem Rady Naukowej. Prowadzi³ tam wyk³ady matematyki wy¿szej. Z chwil± rozpoczêcia w 1915 dzia³alno¶ci Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma³ nominacjê na profesora zwyczajnego matematyki. W 1919 zosta³ profesorem honorowym matematyki i historii nauki, a w 1921 doktorem

  15. References For Dickstein
  References for the biography of samuel dickstein S Domoradzki, samuel dickstein (18511939) in the light of his correspondence with Wladyslaw Natanson and Marian
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/References/Dickstein.html
  References for Samuel Dickstein
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • S Domoradzki, Samuel Dickstein (1851-1939) in the light of his correspondence with Wladyslaw Natanson and Marian Smoluchowski, Problems concerning science in Poland, Mathematics at the turn of the twentieth century (Katowice, 1992), 84-103.
 • A Mostowski, La vie et l'oeuvre de Samuel Dickstein, Prace matematyczno-fizyczne Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Dickstein.html
 • 16. The Political Graveyard: Index To Politicians: Dickman To Diket
  Still living as of 1948. dickstein, samuel (18851954) of New York, New YorkCounty, NY Born near Vilna, Lithuania, February 5, 1885. Democrat.
  http://politicalgraveyard.com/bio/dickman-diket.html
  Questions? Return to The Political Graveyard main page
  Index to Politicians: Dickman to Diket

  17. Archival/Manuscript Collections - Family And Personal Papers - The American Jewi
  pioneers in the State of Florida, and the history of Tallahassee, Florida (18911965). dickstein, samuel (1885-1954).
  http://www.huc.edu/aja/family.htm
  Jacob H. Schiff, financier and philanthropist
  AARON FAMILY PAPERS.
  Papers, 1880-1990. 2.4 linear ft.

  Collection consists of the papers of Marcus Lester Aaron (1900-1994), his father, Marcus Lester Aaron (1869-1954), and his grandfather, Louis I. Aaron (1840-1919) . All were active in the leadership of Congregation Rodef Shalom in Pittsburgh, Pennsylvania, and in Jewish communal organizations. The collection consists of correspondence, addresses, nearprint and congregational records as well as materials reflecting their activities in several Jewish organizations including the Union of American Hebrew Congregations, National Federation of Temple Brotherhoods, World Union for Progressive Judaism and the National Farm School. Inventory available. ABELSON, PAUL (1878-1953).
  Papers, 1892-1954. 2.1 linear ft.

  Papers trace his involvement with the educational and civic activities of the immigrant and Jewish populations in New York City. The collection includes correspondence, speeches, reports, memorabilia, newsclippings, articles, and pamphlets concerning Abelson's career as an educator, lawyer, social worker, and labor arbitrator. Subjects covered include anti-Semitism, arbitration, child welfare, adult education, immigrants and immigration, the Kehillah, and settlement houses.
  Inventory available.

  18. AMERICAN JEWISH ARCHIVES
  Florida, and the history of Tallahassee, Florida (18911965). dickstein, samuel (1885-1954).
  http://www.bodley.ox.ac.uk/external/cross/american-jewish-archives.pdf

  19. Samuel Dickstein Papers
  samuel dickstein Papers. 19231944. The samuel dickstein Papers were originally presentedto the Hebrew Union College Library by samuel dickstein in April 1945.
  http://www.huc.edu/aja/Dick.htm
  Access and Provenance Biographical Sketch Scope and Content Note Box and Folder Listing ... Back to AJA frontpage
  An Inventory to the
  Samuel Dickstein Papers
  1923-1944. 12.1 Linear ft.
  ACCESS AND PROVENANCE The Dickstein Papers are open to all users. The original manuscript collection is available in the reading room of the American Jewish Archives. BIOGRAPHICAL SKETCH top Samuel Dickstein was born February 6, 1885 in Vilna, Lithuania, the eldest child of Rabbi Israel (d. 1918) and Slata B. Gordon (d. 1931) Dickstein. He was brought to the United States by his parents in 1887. The family settled in New York City, where Dickstein attended public schools, graduating in 1903. He studied at the New York Law School and in 1908 he was admitted to the New York bar; shortly thereafter he joined the New York law firm of Hyman and Gross. Dickstein's interest in politics began while he was still in high school and he eventually became closely associated with Tammany Hall District Leader John Ahearn (d. 1921). Ahearn was instrumental in Dickstein's appointment as a special deputy attorney general of the State of New York (1911-1914) and his membership on New York's Board of Aldermen (1917), where Dickstein ran unsuccessfully for the New York State Assembly. He was victorious in gaining a seat during the 1918 election. In Albany, Assemblyman Dickstein distinguished himself by authoring New York's kosher food law, which set the standard for similar legislation in other states. He initiated New York's Sabbath law, which permitted Jewish merchants to remain open on Sunday, and throughout his tenure he fought for improved housing and rental regulations to benefit New York's East Side tenants.

  20. The American Jewish Archives
  Deutsch (Gotthard) Papers. dickstein (samuel)Papers. Elbogen (Ismar) Papers
  http://www.huc.edu/aja/findaid-a.htm
  FULL-TEXT INVENTORIES ALPHABETICALLY
 • Aaron Family Papers Abelson (Paul L.) Papers Amateau (Albert J.) Papers American Council for Judaism Records ... Zepin (George) Papers
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 100    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter