Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Janiszewski Zygmunt

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Janiszewski Zygmunt:     more detail
 1. Zygmunt Janiszewski
 2. Oeuvres Choisies. Redigees par Karol Borsuk, Jan Jaworowski, Bronislaw Knaster et Kasimierz Kuratowski by Zygmunt Janiszewski, 1962-01-01
 3. Oeuvres Choisies. by Zygmunt Janiszewski, 1962

1. Janiszewski
Zygmunt Janiszewski. Born 12 June 1888 in Warsaw, Poland Died 3 Jan 1920in Lvov, Poland. Zygmunt Janiszewski's mother was Julia SzulcChojnicka.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Janiszewski.html
Zygmunt Janiszewski
Born: 12 June 1888 in Warsaw, Poland
Died: 3 Jan 1920 in Lvov, Poland
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Zygmunt Janiszewski Burkhardt
Hilbert
Minkowski , and Zermelo Janiszewski next went to one of the other leading centres of mathematics in the world, namely Paris. There his professors included Goursat Hadamard Lebesgue Emile Picard , and Lebesgue supervised Janiszewski's doctoral studies in topology and in 1911 he submitted his thesis The examining board for his doctoral thesis was an extremely powerful group of mathematicians, Lebesgue and Janiszewski returned to Congress Poland (the Russian controlled region) and taught for a while in Warsaw; not at the University of Warsaw for this had been closed in 1869 as we noted above. In 1913 he published a paper of fundamental importance On cutting the plane by continua. This paper both won for him the J Mianowski Foundation prize and also qualified him to teach at the University of Lvov. There he taught courses on analytic functions and functional calculus. On 11 July 1913 he delivered his important lecture on the axiom of choice which was published in 1916 as On realism and idealism in mathematics (the realists did mathematics without the axiom of choice, while the idealists accepted the axiom).

2. Poster Of Janiszewski
Zygmunt Janiszewski. lived from 1888 to 1920. Janiszewski producedimportant results in topology and the foundations of mathematics.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Posters2/Janiszewski.html
Zygmunt Janiszewski lived from 1888 to 1920 Janiszewski produced important results in topology and the foundations of mathematics. Find out more at
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/
Mathematicians/Janiszewski.html

3. Janiszewski
Zygmunt Janiszewski. janiszewski zygmunt, urodzi si w 1888, zmar w 1920, matematyk, wspótwórca warszawskiej
http://j-swiatek.w.interia.pl/dokumenty/matematycy/janiszewski.html
Zygmunt Janiszewski

4. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
janiszewski zygmunt (18881920). Urodzil Dokumentacja - E. MarczewskiPSB, tX - H. Steinhaus Zygmunt Janiszewski. Wspomnienie
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_05.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
JANISZEWSKI ZYGMUNT
Urodzi³ siê 12 lipca 1888 w Warszawie w rodzinie Czes³awa i Julii z Szulc-Cholnickich. Po ukoñczeniu szko³y ¶redniej we Lwowie w 1907 rozpocz±³ studia na Politechnice w Zurychu. Po pierwszym semestrze kontynuowa³ studia filozoficzne i matematyczne w Monachium, Getyndze i Pary¿u. S³ucha³ wyk³adów m.in. Hilberta, Minkowskiego, Lebesgue'a i Poincarégo. W 1911 uzyska³ na Sorbonie stopieñ doktora na podstawie pracy S ur les continus irréductibles entre deux points ("Journal de l'École Pollytechnique", S. 2, T. 16, 1912). W tym samym roku powróci³ do kraju i by³ wyk³adowc± na Kursach Naukowych w Warszawie. Habilitowa³ siê w 1913 na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie rozprawy O rozcinaniu p³aszczyzny przez continua ("Prace Matematyczno-Fizyczne", 1913). Od 1914 wyk³ada³ w Uniwersytecie Lwowskim teoriê funkcji analitycznych i "rachunek funkcyjny" a¿ do wybuchu I wojny ¶wiatowej. Jako jeden z pierwszych wst±pi³ do Legionów, pe³ni±c - z w³asnej woli - s³u¿bê szeregowca w artylerii. W 1916 po odmówieniu (wraz z innymi) przysiêgi na wierno¶æ rz±dowi austriackiemu ukrywa³ siê do koñca wojny. W 1918 zosta³ profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuj±c Katedrê Matematyki. Tu wspólnie z

5. Janiszewski Zygmunt
janiszewski zygmunt, urodzil sie w 1888, zmarl w 1920, matematyk, wspóltwórcawarszawskiej szkoly matematycznej, inicjator i wspólzalozyciel
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/janiszewski.htm
Janiszewski Poradnik dla samouków, zbiór artyku³ów wielu uczonych polskich, bêd±cy ciekaw± syntez± ówczesnej wiedzy matematycznej, w którym zamie¶ci³ w³asny cykl rozpraw o matematyce. Poradnik

6. Wielcy Matematycy
Gauss Carl Friedrich. Hilbert David. HoeneWronski Józef. janiszewski zygmunt.Kartezjusz. Kolmogorow Andriej. Kopernik Mikolaj. Kuratowski Kazimierz.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/wielcy.htm
Wielcy Matematycy Archimedes Banach Stefan Borsuk Karol Bro¿ek Jan ... Odwied¼ równie¿ serwis WIRTUALNY WSZECH¦WIAT

7. Untitled
Dziatkowiak Jarosaw Fenrych Micha Grajek Mariusz janiszewski zygmunt Kkolewicz Mariusz Kosmowski Lech Kostaski Pawe
http://janbach.republika.pl/pozostali.txt
Absolwenci roku 1973/74 z pozosta³ych klas (je¿eli pragniecie to umieszczê Wasz adres email obok nazwiska) - piszcie janbach@poczta.onet.pl IV b. "Apudy" Balcerek Marek Charczuk Roland Dettloff Piotr Dobrzykowski Przemys³aw Dolata Mieczys³aw Drobnik Gracjan Kowalski Remigiusz Krzymieñ Wies³aw Kubacki Tomasz Lisiecki Tomasz Milecki Andrzej Moszyñski Marek Nowak Mariusz Paw³owski Tomasz Podgórski Janusz Popielarz Marek Prauziñski Marek Puk Maciej Putz Jaros³aw Rajewski Janusz Ratajczak Przemys³aw Ratajczak S³awomir Rozmiarek Pawe³ Ruciñski Andrzej Rybaczek Jerzy Siekierski Piotr Stachowski Jan Szebiotko W³adys³aw Urbaniak Andrzej Wawrzyniak Hieronim Wiœniewski Tomasz WoŸniak Janusz IVc. Andrut El¿bieta Baron Andrzej Berger Halina Bittner Piotr Celsel Piotr Czarnecki Karol Diering Jacek Fingerholz Maria Florczyk Maria Gackowska El¿bieta Gatkowska Gra¿yna JóŸwiak Wojciech Kaba³a Zbigniew Kamieñski Piotr Kodym Magdalena Ko³odziej Joanna Kowalski Pawe³ £agoda Kazimierz Marsza³ Piotr Michalak El¿bieta Norek Dorota Olejniczak Miros³aw Paetz Ewa Kubiak Eugeniusz Pajzler Lidia Panasiewicz Danuta Piêtnowski Andrzej P³onka Maria Schneider Anna Szymczak Piotr Tomiak Bogumi³a Wis³ocki Krzysztof M³yñczak Marek IVd. Bartkowiak Ma³gorzata Barzewska Maria B³aszczyk Regina Bogucka Danuta Borejszo Ewa Cywiñska Anna Falkenstein Aurelia Goetz Magdalena Graczyk Barbara Jankowska Maria Jaworska Jolanta Karalus Danuta Ko³odziejczak Maria Konieczka Renata Marciniak Halina Pawelczyk Ewa Polowczyk El¿bieta Radomska Ma³gorzata Rogowska Wanda Rz¹sa Jadwiga Sikorska Krystyna Smitkowska Krystyna Wieruszewska Halina Wojczyñska Sabina Butlewski Grzegorz K³oskowski Roman Kuberski Wojciech £ubowski Pawe³ Marchwicki Ludwik Robiñski S³awomir Stasiak Maciej Sobkowiak Jêdrzej Tomczak Krzysztof Absolwenci 1974/75 - rok po ukoñczeniu przez nas szko³y na listach mo¿na poszukaæ tych naszych kolegów, którzy z ró¿nych przyczyn powtarzali klasê. IVa. Adamczak Krzysztof Begier Gabriela B³a¿yñski Grzegorz Bis Gra¿yna Cieszyñski Piotr Deja Romuald Ernst Lesaek Fr¹ckowiak Pawe³ G³owacki Zbigniew Górski Wojciech Kalinowska Mariola Kmieciak Maria Koczorowski Andrzej Kozikawska Ewa Kubala Zbigniew £uczak Roman Mazurek Przemys³aw M¹dra Danuta Mizerka Jerzy Moczorodyñski Bogus³aw Nowakowski Piotr Olszewski Mariusz Pachocki Jerzy Pawlak Jacek Pietraszewska Krystyna Rosochowicz Lech Sablik Przemys³aw Siwiñski Wojciech Smarsz Tomasz Starczewski Wojciech Szaj Ma³gorzata Szymañska Ma³gorzata Szykor Grzegorz Tuszyñski Jacek Urbañska Danuta Wachulak Tamara Wikie³ Miros³aw IVb. Andrzejewska Gra¿yna Drygas Krystyna Grzeœkowiak Lidia Jagielska Anna Kaczmarek Barbara Kukier Anna Lasek Izabela Materna Ma³gorzata Mendyka Iwona Miler Izabela Paluszak Dorota Ratajczak Barbara Stefaniak Ewa Szymañska Gra¿yna B³aszczyk Jerzy Bulczyñski Krzysztof Chroœniak Andrzej Klaja Pr¿emys³aw Klimczak Roman Kolesiñski Wojciech Kujawa Marek Maœliñski Ireneusz Pic Jan Pietrkiewicz Andrzej Rybacki Tomasz Skrzypczak Piotr S³uja Zbigniew Stoiñski Marek Szuka³a Krzysztof Szuka³a Marek Tykociñski Jerzy Weinrauder Micha³ Wiencek Tomasz Wykrêtowicz Andrzej IVc. Dru¿yñska Hanna Grzymis³awska Dorota Jastrzêbska Irena Kaliska Hanna Mroczkiewicz Aleksandra Pewniak Danuta Sawicka Ewa Stasio³ek Gra¿yna Walczak Iwona Babœ Wojciech Ber³owski Piotr Czarnota Jaros³aw Dziatkowiak Jaros³aw Fenrych Micha³ Grajek Mariusz Janiszewski Zygmunt K¹kolewicz Mariusz Kosmowski Lech Kostañski Pawe³ Medycki Wojciech Nêdzewicz Jerzy Panowicz Ryszard P³atek Gerard Rymszewicz Karol Smeja Stanis³aw Staniszewski Wojciech Szajek Maciej Tomaszewski Jacek Tuszewski Konrad Wieczorek Tomasz Wierzbowski Jêdrzej Wojtecki Tomasz Zdzieszyñski Witold Zeñczak Jacek Zieliñski Piotr Zygmunt Andrzej IVd. Banasik Hanna Ciernioch Danuta Czy¿ Miros³¹wa Hañczak Marianna Ignaszewska Magdalena Kukfisz Barbara Labiak Hanna Musielska Hanna Pawlak Urszula Sobisiak Maria Stachurko Hanna Szturemska Krystyna Szyprowska Ma³gorzata Urbañska Ludomira Wilczek Jolanta Andrzejewski Grzegorz Andrzejewski Jacek Andrzejewski Marek B¹czyk Waldemar Boruta Bogdan Dzia³oszyñski Karol Filipek Zbigniew Gruszczyñski Pawe³ J¹b³oñski Wojciech Jaho³kowski Mariusz Kowalski Maciej Luty Daniel Malik Roman Matys Zbigniew Mroczyñski Jerzy Nadolny Zenon Nowakowski Jerzy Perkowski Tomasz Synoradzki Romuald Urbañski Maciej Wojciechowski Eugeniusz Woltyñski Zbigniew IVe. Adamiak Krystyna Bogucka Jolanta D¹browska Barbara Kaczmarek Joianta Kmieciak Hanna Kocew Jolanta Kowacz Greta Leszczyñska Iwona Marcinkowska Dorota Mondzik Jadwiga Nowak Maria Ogór Maria Pancek Bo¿ena Petras Miros³awa Pospieszyñska Barbara Prutkowska Ewa Rybacka Renata Tomczak El¿bieta Wieczerzak Mariola Wietrzykowska Ma³gorzata Zieliñska Jolanta ¯urawska Henryka

8. Spis Korporantów Akademickiej Korporacji Kujawja Abramowicz
Husert Zdzislaw Jablonowski Wladyslaw Jablonski Cezary Jaguczanski WitoldJanczewski Janislawski Jerzy janiszewski zygmunt Januszewicz Stefan
http://www.republika.pl/kujawja/spis.html
Spis Korporantów Akademickiej Korporacji Kujawja Abramowicz Micha³
Albinowski Maciej
Albrecht Karol
Amauraux (Amouraux) Józef
Andlauder Jerzy
Andrzejewski Bohdan
Arkuszewski Adam
Baczyñski Leon
Baer Stanis³aw
Bayer Jerzy Edgar
Bieñkiewicz W³odzimierz Bieñkowski T. B³a¿ek Boles³aw (Fil! H. C.) Boer Stanis³aw Bogacz Tadeusz Bogus³awski Jan Bogusz Ludwik (Marcin) Boguszewski Juliusz (Tadeusz) Bojanowski Micha³ Bolechowski Jerzy Brzeski Stanis³aw Bukowski Kazimierz Byszewski Jan Charzewski Jan Cholewicki W³odzimierz Christoizworski Leon (Fil! H. C.) Chroboczek Emil Chrzanowski Jerzy Cichocki Jan Ciechomski Konrad (Fil! H. C.) Ciesielski W³odzimierz Cywiñski Roman Czernicki Jan Danielewski Zygmunt Daszewski Andrzej D¹browski Tadeusz Dêbski Jerzy D³u¿ewski Eustachy Dobrzyñski Mi³osz Miko³aj 'Czes³aw' Doerffer Stefan Do³kowski Witold Domañski Jan 'Wuj' Dyakowski Jan Dzianott Jan Kanty Dziewoñski Wac³aw (Wojciech) Dziêgielewski Feliks Frankowski Edmund Garbolewski Jerzy Geysmer Henryk Gniazdowski Jerzy Gniazdowski Stanis³aw Goerne Wiktor Go³achowski Józef (Fil! H. C.)

9. ..:: Wersja Polska ::.. --- Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych NR1
Lyzwa Adolf 27 Stradomski Waclaw 28- Luszczynski Andrzej 29- Nowak Stanislaw30- Kepa Wieslaw 31- Klimek Zygmunt 32- janiszewski zygmunt 33- Losiak
http://zsz1.skarzysko-kamienna.ids.pl/pol_flash/45_48.html
[ BACK ]
..:: KRONIKA SZKOLNA ::..
Rocznik 1945-48

Klasa A -

Klasa B -

Klasa 3C - Przemys³owe Gimnazjum Energetyczne

Klasa A - - BRAK DANYCH
..:: UP ::..

Klasa B - - BRAK DANYCH
..:: UP ::..

Klasa 3C - Przemys³owe Gimnazjum Energetyczne Wychowawca klasy - Tadeusz Kaczmarczyk 1 - Bia³ek Ryszard 2 - Starzêba Jan 3 - Malik Tadeusz 4 - Branecki Zbigniew 5 - Nizio³ek Oleœ 6 - Ungier Wies³aw 7 - Midura Stanis³aw 8 - Sieczka Sylwin 9 - Metzger Ryszard 10- Sikora Jaros³aw 11- Winiarski Wiktor 12- K¹tny 13- Odzienkowki Konrad 14- Plisak Ryszard 15- Polak Wies³aw 16- Ciach Zbigniew 17- Zuba Adolf 18- Chojnacki Lucjan 19- Nizio³ek Marian 20- Tylkowski Maciej 21- Stachera Ryszard 22- Banaszek Jerzy 23- Hantz Jerzy 24- Sermanowicz Jerzy 25- Zep Romuald 26- £y¿wa Adolf 27- Stradomski Wac³aw 28- £uszczyñski Andrzej 29- Nowak Stanis³aw 30- Kêpa Wies³aw 31- Klimek Zygmunt 32- Janiszewski Zygmunt 33- £osiak Wies³aw ..:: UP ::.. ..:: UP ::.. (c)1926/2002 Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr1

10. Www.werner.warsaw.pl/szkola/pozostali.txt
Walczak Iwona Bab? Wojciech Berlowski Piotr Czarnota Jaroslaw Dziatkowiak JaroslawFenrych Michal Grajek Mariusz janiszewski zygmunt Kškolewicz Mariusz
http://www.werner.warsaw.pl/szkola/pozostali.txt
Absolwenci roku 1973/74 z pozosta³ych klas (je¿eli pragniecie to umieszczê Wasz adres email obok nazwiska) - piszcie janbach@poczta.onet.pl IV b. "Apudy" Balcerek Marek Charczuk Roland Dettloff Piotr Dobrzykowski Przemys³aw Dolata Mieczys³aw Drobnik Gracjan Kowalski Remigiusz Krzymieñ Wies³aw Kubacki Tomasz Lisiecki Tomasz Milecki Andrzej Moszyñski Marek Nowak Mariusz Paw³owski Tomasz Podgórski Janusz Popielarz Marek Prauziñski Marek Puk Maciej Putz Jaros³aw Rajewski Janusz Ratajczak Przemys³aw Ratajczak S³awomir Rozmiarek Pawe³ Ruciñski Andrzej Rybaczek Jerzy Siekierski Piotr Stachowski Jan Szebiotko W³adys³aw Urbaniak Andrzej Wawrzyniak Hieronim Wiœniewski Tomasz WoŸniak Janusz IVc. Andrut El¿bieta Baron Andrzej Berger Halina Bittner Piotr Celsel Piotr Czarnecki Karol Diering Jacek Fingerholz Maria Florczyk Maria Gackowska El¿bieta Gatkowska Gra¿yna JóŸwiak Wojciech Kaba³a Zbigniew Kamieñski Piotr Kodym Magdalena Ko³odziej Joanna Kowalski Pawe³ £agoda Kazimierz Marsza³ Piotr Michalak El¿bieta Norek Dorota Olejniczak Miros³aw Paetz Ewa Kubiak Eugeniusz Pajzler Lidia Panasiewicz Danuta Piêtnowski Andrzej P³onka Maria Schneider Anna Szymczak Piotr Tomiak Bogumi³a Wis³ocki Krzysztof M³yñczak Marek IVd. Bartkowiak Ma³gorzata Barzewska Maria B³aszczyk Regina Bogucka Danuta Borejszo Ewa Cywiñska Anna Falkenstein Aurelia Goetz Magdalena Graczyk Barbara Jankowska Maria Jaworska Jolanta Karalus Danuta Ko³odziejczak Maria Konieczka Renata Marciniak Halina Pawelczyk Ewa Polowczyk El¿bieta Radomska Ma³gorzata Rogowska Wanda Rz¹sa Jadwiga Sikorska Krystyna Smitkowska Krystyna Wieruszewska Halina Wojczyñska Sabina Butlewski Grzegorz K³oskowski Roman Kuberski Wojciech £ubowski Pawe³ Marchwicki Ludwik Robiñski S³awomir Stasiak Maciej Sobkowiak Jêdrzej Tomczak Krzysztof Absolwenci 1974/75 - rok po ukoñczeniu przez nas szko³y na listach mo¿na poszukaæ tych naszych kolegów, którzy z ró¿nych przyczyn powtarzali klasê. IVa. Adamczak Krzysztof Begier Gabriela B³a¿yñski Grzegorz Bis Gra¿yna Cieszyñski Piotr Deja Romuald Ernst Lesaek Fr¹ckowiak Pawe³ G³owacki Zbigniew Górski Wojciech Kalinowska Mariola Kmieciak Maria Koczorowski Andrzej Kozikawska Ewa Kubala Zbigniew £uczak Roman Mazurek Przemys³aw M¹dra Danuta Mizerka Jerzy Moczorodyñski Bogus³aw Nowakowski Piotr Olszewski Mariusz Pachocki Jerzy Pawlak Jacek Pietraszewska Krystyna Rosochowicz Lech Sablik Przemys³aw Siwiñski Wojciech Smarsz Tomasz Starczewski Wojciech Szaj Ma³gorzata Szymañska Ma³gorzata Szykor Grzegorz Tuszyñski Jacek Urbañska Danuta Wachulak Tamara Wikie³ Miros³aw IVb. Andrzejewska Gra¿yna Drygas Krystyna Grzeœkowiak Lidia Jagielska Anna Kaczmarek Barbara Kukier Anna Lasek Izabela Materna Ma³gorzata Mendyka Iwona Miler Izabela Paluszak Dorota Ratajczak Barbara Stefaniak Ewa Szymañska Gra¿yna B³aszczyk Jerzy Bulczyñski Krzysztof Chroœniak Andrzej Klaja Pr¿emys³aw Klimczak Roman Kolesiñski Wojciech Kujawa Marek Maœliñski Ireneusz Pic Jan Pietrkiewicz Andrzej Rybacki Tomasz Skrzypczak Piotr S³uja Zbigniew Stoiñski Marek Szuka³a Krzysztof Szuka³a Marek Tykociñski Jerzy Weinrauder Micha³ Wiencek Tomasz Wykrêtowicz Andrzej IVc. Dru¿yñska Hanna Grzymis³awska Dorota Jastrzêbska Irena Kaliska Hanna Mroczkiewicz Aleksandra Pewniak Danuta Sawicka Ewa Stasio³ek Gra¿yna Walczak Iwona Babœ Wojciech Ber³owski Piotr Czarnota Jaros³aw Dziatkowiak Jaros³aw Fenrych Micha³ Grajek Mariusz Janiszewski Zygmunt K¹kolewicz Mariusz Kosmowski Lech Kostañski Pawe³ Medycki Wojciech Nêdzewicz Jerzy Panowicz Ryszard P³atek Gerard Rymszewicz Karol Smeja Stanis³aw Staniszewski Wojciech Szajek Maciej Tomaszewski Jacek Tuszewski Konrad Wieczorek Tomasz Wierzbowski Jêdrzej Wojtecki Tomasz Zdzieszyñski Witold Zeñczak Jacek Zieliñski Piotr Zygmunt Andrzej IVd. Banasik Hanna Ciernioch Danuta Czy¿ Miros³¹wa Hañczak Marianna Ignaszewska Magdalena Kukfisz Barbara Labiak Hanna Musielska Hanna Pawlak Urszula Sobisiak Maria Stachurko Hanna Szturemska Krystyna Szyprowska Ma³gorzata Urbañska Ludomira Wilczek Jolanta Andrzejewski Grzegorz Andrzejewski Jacek Andrzejewski Marek B¹czyk Waldemar Boruta Bogdan Dzia³oszyñski Karol Filipek Zbigniew Gruszczyñski Pawe³ J¹b³oñski Wojciech Jaho³kowski Mariusz Kowalski Maciej Luty Daniel Malik Roman Matys Zbigniew Mroczyñski Jerzy Nadolny Zenon Nowakowski Jerzy Perkowski Tomasz Synoradzki Romuald Urbañski Maciej Wojciechowski Eugeniusz Woltyñski Zbigniew IVe. Adamiak Krystyna Bogucka Jolanta D¹browska Barbara Kaczmarek Joianta Kmieciak Hanna Kocew Jolanta Kowacz Greta Leszczyñska Iwona Marcinkowska Dorota Mondzik Jadwiga Nowak Maria Ogór Maria Pancek Bo¿ena Petras Miros³awa Pospieszyñska Barbara Prutkowska Ewa Rybacka Renata Tomczak El¿bieta Wieczerzak Mariola Wietrzykowska Ma³gorzata Zieliñska Jolanta ¯urawska Henryka

11. Poster Of Janiszewski
Zygmunt Janiszewski. was born 112 years ago. 12th June 1888. Janiszewski producedimportant results in topology and the foundations of mathematics.
http://www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/history/history/Posters/612.html

12. Virtual Encyclopedia Of Mathematics
pierre hölder otto ludwig ibrahim ibn sinan ibn thabit ibn qurra ingham albert edwardivory james jacobi karl gustav jacob janiszewski zygmunt jeans sir james
http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/Simon/supermath.html
Super-Index of Biographies of Mathematicians
abel niels henrik abraham bar hiyya ha-nasi abraham max abu kamil shuja ibn aslam ibn muhammad ... zygmund antoni
This index was automatically generated using a new tagging program written by Simon Plouffe at LaCIM

13. Bieg Jezior
187, 1, GOSPODAREK GRZEGORZ, 405. 188, 271, DAKTERA ADAM, 407. 189, 322,janiszewski zygmunt, 428. 190, 357, LABA ARKADIUSZ, 432. 191, 2, STORYMICHAL, 435.
http://www.krasne-relax.zone.pl/biegjezior/2000/wyniki_mo.html
Wyniki w kategorii Mê¿czy¼ni Open Miejsce w swojej kategorii Numer startowy Imiê i nazwisko Miejsce KUZDRA DARIUSZ MARZEC STANIS£AW SZYD£OWSKI S£AWOMIR KITLIÑSKI PIOTR KERN ARTUR BZOWSKI DANIEL MOSTR¡G MARIUSZ MILESZCZYK KAROL £AÑCUCKI STANIS£AW FALCZYÑSKI MACIEJ PIECH DARIUSZ SZCZEPAÑSKI GRZEGORZ BRODACZEWSKI LESZEK STELMACH ZBIGNIEW PIWOÑSKI S£AWOMIR KOSTECKI ANDRZEJ TCHORZEWSKI MICHA£ G£¡B PIOTR STASZYÑSKI STANIS£AW BIA£Y PIOTR LECHT £UKAR IWANICKI W£ADYS£AW GRUCA KRZYSZTOF TO£YSZ S£AWOMIR CHWEDYNA TOMASZ SUROWIEC JAROS£AW DUDZIAK ROBERT BIA£Y ZBIGNIEW ZUBIK MICHA£ FR¡G MICHA£ GRZEGORCZYK MICHA£ WROC£AWSKI STANIS£AW WITEK JÓZEF DENIS MICHA£ GUZ MARIUSZ STADNICKI JAN SZCZUROWSKI KONRAD KWIATKOWSKI KAROL MALESZYK ADAM STADNIK JAKUB PIECH KRZYSZTOF BATORSKI PIOTR MARZEC ARTUR GDULA PIOTR BALUK MAREK KO£ODZIEJCZYK MACIEJ LASKOWSKI MIROS£AW

14. Slawni Matematycy
janiszewski zygmunt Urodzil sie 12 lipca 1888 w Warszawie w rodzinieCzeslawa i Julii z SzulcCholnickich. Po ukonczeniu szkoly
http://www.gajdaw.pl/sk/zaliczenia/matematycy-2/plik3.html

15. Untitled
Józef Malewski, Jan Urbaski, Bohdan janiszewski, zygmunt Olszaski, Ludwik Malewski., Wacaw Biekowski, Lucjan
http://www.vetcentrum.pl/ptnw/p_001_m_8.html
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych [powrót do strony g³ównej] Grzegorz Jakubik Publikacje weterynaryjne w prasie rolniczej okresu miêdzywojennego. Publications of veterinary subject in agricultural press from the interwar period / 1918-1939/. Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu Opracowanie to jest wynikiem przeanalizowania polskich czasopism rolniczych z okresu miêdzywojennego pod k±tem tre¶ci weterynaryjnych. Oparto siê g³. na zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, siêgniêto tak¿e do zasobów Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Tytu³em najszerzej przebadanym by³a "Gazeta Rolnicza", gdy¿ zapoznano siê z czasopismami od 1915 do 1939 roku. Inne tytu³y: "Poradnik Gospodarstw Wiejskich", "Przewodnik Gospodarski", "Rolnik", "¯ycie Rolnicze" oraz kalendarze rolnicze przebadano tylko wyrywkowo. W "Gazecie Rolniczej" zagadnienia weterynaryjne obecne by³y we wszyst-kich rozdzia³ach. Najwiêksz± objêto¶æ mia³y artyku³y przybli¿aj±ce hodowcom sprawy profilaktyki, szczególnie w zakresie chorób zaka¼nych. Obok nich wy-stêpowa³y krótsze prace zamieszczane w k±ciku Spostrze¿enia i g³osy z pra-ktyki ". Autorami pisz±cymi do "G.R." byli w porz±dku chronologicznym: Józef Malewski, Jan Urbañski, Bohdan Janiszewski, Zygmunt Olszañski, Ludwik Malewski., Wac³aw Bieñkowski, Lucjan Dobrzañski, Eugeniusz Kostrzewski, Stanis³aw ¦wiêch. Najbardziej p³odnym spo¶ród nich by³ Z. Olszañski, którego liczne artyku³y Zamieszczane by³y tak¿e w "Przewodniku Gospodarskim" i "Poradniku Gospodarstw Wiejskich". Innym wa¿nym popularyzatorem wiedzy weterynaryjnej by³ prof. Lucjan Dobrzañski, publikuj±cy tak¿e w kalendarzach oraz podobnie jak

16. Oliver Faulhaber's Homepage / Mathematik / Briefmarken / Mathematiker J
H I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sonstige. janiszewski, zygmunt (1888-1920)
http://www.oliver-faulhaber.de/briefmarken/mathematik/marken_j.htm
Motivsammlung "Mathematik"
Mathematiker J
Briefmarken zu: Janiszewski Jungius
Zurück zur Übersicht
A ... X - Y - Z Sonstige
Janiszewski , Zygmunt (1888-1920):
Polnischer Mathematiker, der sich eingehend mit dem Auswahlaxiom und später vor allem mit topologischen Fragen beschäftigte. Er hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der mathematischen Landschaft Polens, indem er vorschlug, man solle sich auf relativ eng begrenzte Gebiete - vor allem bezog er sich auf die Mengentheorie und die Grundlagen der Mathematik - konzentrieren und so vom bloßen Mitläufer zum akademischen Pinionierland werden.
Land: Polen
Jahr:
Michel-Mark: Michel-Nr.:
Scott-Nr.:
Yvert-Nr.: Die Marke erschien in dem Satz "Mathematiker". Jungius , Joachim: Logiker des 17. Jahrhunderts, der vor allem durch seine Logica Hamburgensis bekannt wurde. Land: DDR Jahr: Michel-Mark: Michel-Nr.: Scott-Nr.: Yvert-Nr.: Die Marke erschien in der Reihe "Berühmte Wissenschaftler". Zurück zur Übersicht A B C ... E - F - G H I J ... X - Y - Z Sonstige

17. Janiszewski
Biography of zygmunt janiszewski (18881920) zygmunt janiszewski. Born 12 June 1888 in Warsaw, Poland
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Janiszewski.html
Zygmunt Janiszewski
Born: 12 June 1888 in Warsaw, Poland
Died: 3 Jan 1920 in Lvov, Poland
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Zygmunt Janiszewski Burkhardt
Hilbert
Minkowski , and Zermelo Janiszewski next went to one of the other leading centres of mathematics in the world, namely Paris. There his professors included Goursat Hadamard Lebesgue Emile Picard , and Lebesgue supervised Janiszewski's doctoral studies in topology and in 1911 he submitted his thesis The examining board for his doctoral thesis was an extremely powerful group of mathematicians, Lebesgue and Janiszewski returned to Congress Poland (the Russian controlled region) and taught for a while in Warsaw; not at the University of Warsaw for this had been closed in 1869 as we noted above. In 1913 he published a paper of fundamental importance On cutting the plane by continua. This paper both won for him the J Mianowski Foundation prize and also qualified him to teach at the University of Lvov. There he taught courses on analytic functions and functional calculus. On 11 July 1913 he delivered his important lecture on the axiom of choice which was published in 1916 as On realism and idealism in mathematics (the realists did mathematics without the axiom of choice, while the idealists accepted the axiom).

18. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
X. H. Steinhaus zygmunt janiszewski. Wspomnienie pomiertne, "Przegld Filozoficzny", 22/1921.
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_05.asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
JANISZEWSKI ZYGMUNT
Urodzi³ siê 12 lipca 1888 w Warszawie w rodzinie Czes³awa i Julii z Szulc-Cholnickich. Po ukoñczeniu szko³y ¶redniej we Lwowie w 1907 rozpocz±³ studia na Politechnice w Zurychu. Po pierwszym semestrze kontynuowa³ studia filozoficzne i matematyczne w Monachium, Getyndze i Pary¿u. S³ucha³ wyk³adów m.in. Hilberta, Minkowskiego, Lebesgue'a i Poincarégo. W 1911 uzyska³ na Sorbonie stopieñ doktora na podstawie pracy S ur les continus irréductibles entre deux points ("Journal de l'École Pollytechnique", S. 2, T. 16, 1912). W tym samym roku powróci³ do kraju i by³ wyk³adowc± na Kursach Naukowych w Warszawie. Habilitowa³ siê w 1913 na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie rozprawy O rozcinaniu p³aszczyzny przez continua ("Prace Matematyczno-Fizyczne", 1913). Od 1914 wyk³ada³ w Uniwersytecie Lwowskim teoriê funkcji analitycznych i "rachunek funkcyjny" a¿ do wybuchu I wojny ¶wiatowej. Jako jeden z pierwszych wst±pi³ do Legionów, pe³ni±c - z w³asnej woli - s³u¿bê szeregowca w artylerii. W 1916 po odmówieniu (wraz z innymi) przysiêgi na wierno¶æ rz±dowi austriackiemu ukrywa³ siê do koñca wojny. W 1918 zosta³ profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuj±c Katedrê Matematyki. Tu wspólnie z

19. References For Janiszewski
References for the biography of zygmunt janiszewski B Knaster, zygmunt janiszewski (on the 40th anniversary of his death) (Polish), Wiadomosci matematyczne (2) 4 (1960), 19.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/References/Janiszewski.html
References for Zygmunt Janiszewski
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • R Kaluza, The life of Stefan Banach (Boston, 1996).
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • B Knaster, Zygmunt Janiszewski (on the 40th anniversary of his death) (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • K Kuratowski, Review of the Polish Academy of Sciences
 • Z Pawlikowska-Brozek, Zygmunt Janiszewski -organizer of science and author of the idea of the Polish mathematical school (Polish), Mathematics at the turn of the twentieth century (Katowice, 1992), 45-52. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Janiszewski.html
 • 20. Janiszewski Portraits
  zygmunt janiszewski. This is taken from a Polish stamp
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Janiszewski.html
  Zygmunt Janiszewski
  This is taken from a Polish stamp
  You can see a bigger picture of this stamp at this site JOC/EFR February 2002 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Janiszewski.html

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter