Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Marczewski Edward

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 97    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Marczewski Edward:     more detail
 1. Collected mathematical papers by Edward Marczewski, 1996

1. Marczewski Edward
marczewski edward, urodzil sie w 1907, zmarl w 1976, matematyk, wspóltwórcawroclawskiej szkoly matematycznej, zalozyciel i dlugoletni redaktor
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/marczewski.htm
Marczewski Edward, urodzi³ siê w 1907, zmar³ w 1976, matematyk, wspó³twórca wroc³awskiej szko³y matematycznej, za³o¿yciel i d³ugoletni redaktor czasopisma „Collo±uium Mathematicum", autor wybitnych prac z wielu dziedzin: teorii mnogo¶ci, topologii, teorii miary, funkcji rzeczywistych, teorii procesów stochastycznych i algebry ogólnej. Studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim (UW) pod kierunkiem S. Mazurkiewicza, W. Sierpiñskiego, a tak¿e B. Knastera, K. Kuratowskiego i S. Saksa. Po uzyskaniu doktoratu podj±³ pracê dyd

2. Marczewski
Edward Marczewski. Born 15 Nov 1907 in Warsaw, Poland Died 17 Oct 1976in Wroclaw, Poland. Click the picture above to see a larger version
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Marczewski.html
Edward Marczewski
Born: 15 Nov 1907 in Warsaw, Poland
Died: 17 Oct 1976 in Wroclaw, Poland
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Edward Marczewski attended the Batory Secondary School in Warsaw, a school named after Stefan Batory who was king of Poland from 1575 to 1586. He graduated from the school in 1925 and entered the Department of Mathematics and Physics of the University of Warsaw. At the University of Warsaw he was taught by Kuratowski who was teaching the first year calculus course that Marczewski attended. Kuratowski writes in [1]:- ... during the first tutorials in that subject calculus he attracted my attention by his extraordinary ingenuity. The audience then was exceptionally large about persons , the largest in the pre-war period; Marczewski was the best. Kuratowski directed Marczewski's studies and gave him much personal attention. However it was two other mathematicians at the University of Warsaw who influenced Marczewski more than Kuratowski . These were Mazurkiewicz and Sierpinski who interested Marczewski in measure theory and related topics. Remaining at the University of Warsaw to study for his doctorate under Sierpinski's supervision, he submitted his thesis in 1932. He had remained interested in collaborating with

3. WIEM: Marczewski Edward
marczewski edward, pierwotnie Edward Szpilrajn (19071976), matematyk. Profesor uniwersytetu we Wrocawiu (1945-1969, rektor 1953-1957
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00dd4d.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Marczewski Edward widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Marczewski Edward, pierwotnie Edward Szpilrajn (1907-1976), matematyk. Profesor uniwersytetu we Wroc³awiu (1945-1969, rektor 1953-1957) i Instytutu Matematyki PAN (od 1948). Czlonek PAN (od 1958). Za³o¿yciel i redaktor pisma Colloquium Mathematicum . Autor prace z zakresu teorii mnogo¶ci, topologii ogólnej, teorii funkcji rzeczywistych, rachunku prawdopodobieñstwa i procesów stochastycznych oraz algebry ogólnej. Wprowadzi³ kilka nowych pojêæ matematycznych, np. pojêcie funkcji prawie podharmonicznej. By³ równie¿ autorem felietonów o poprawno¶ci jêzyka. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Zasadnicza Szkoa ZawodowaZbkowice L Zasadnicza Szkoa Zawodowa Rok Szkolny 1960/6
Marczelo Helena (encyklopedia.pl). marczewski edward- (encyklopedia.pl). Marczewski Wojciech- (encyklopedia.pl)
http://priv.ckp.pl/kleant/absolwent/1961-70.doc

5. WIEM: Marczewski Edward
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl M......
http://wiem.onet.pl/wiem/00dd4d.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Marczewski Edward widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Marczewski Edward, pierwotnie Edward Szpilrajn (1907-1976), matematyk. Profesor uniwersytetu we Wroc³awiu (1945-1969, rektor 1953-1957) i Instytutu Matematyki PAN (od 1948). Czlonek PAN (od 1958). Za³o¿yciel i redaktor pisma Colloquium Mathematicum . Autor prace z zakresu teorii mnogo¶ci, topologii ogólnej, teorii funkcji rzeczywistych, rachunku prawdopodobieñstwa i procesów stochastycznych oraz algebry ogólnej. Wprowadzi³ kilka nowych pojêæ matematycznych, np. pojêcie funkcji prawie podharmonicznej. By³ równie¿ autorem felietonów o poprawno¶ci jêzyka. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

6. Bez Tytu³u
marczewski edward. marczewski edward, urodzil sie w 1907, zmarl w1976, matematyk, wspóltwórca wroclawskiej szkoly matematycznej
http://j-swiatek.w.interia.pl/dokumenty/matematycy/marczewski.html
Marczewski Edward

7. References For Marczewski
References for edward marczewski. Books Articles edward marczewski (15.11.1907 17.10.1976), Colloq. Math. 36 (1) (1976), i-ii. edward
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Marczewski.html
References for Edward Marczewski
Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • Edward Marczewski (15.11.1907 - 17.10.1976), Colloq. Math. (1) (1976), i-ii.
 • Edward Marczewski (1907-1976) (Bulgarian), Fiz.-Mat. Spis. Blgar. Akad. Nauk.
 • K Glazek, Concepts of algebraic independence - the general scheme of Marczewski (Polish), Wiadom. Mat.
 • S Hartman, W Narkiewicz and C Ryll-Nardzewski, Scientific work of Edward Marczewski, Colloq. Math.
 • J Los, E Marczewski, R Duda, A Iwanik, Z Lipecki and J Lanowski, Edward Marczewski (1907-1976) (Polish), Wiadom. Mat. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Marczewski.html
 • 8. Marczewski
  Biography of edward marczewski (19071976) edward marczewski. Born 15 Nov 1907 in Warsaw, Poland
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Marczewski.html
  Edward Marczewski
  Born: 15 Nov 1907 in Warsaw, Poland
  Died: 17 Oct 1976 in Wroclaw, Poland
  Click the picture above
  to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Edward Marczewski attended the Batory Secondary School in Warsaw, a school named after Stefan Batory who was king of Poland from 1575 to 1586. He graduated from the school in 1925 and entered the Department of Mathematics and Physics of the University of Warsaw. At the University of Warsaw he was taught by Kuratowski who was teaching the first year calculus course that Marczewski attended. Kuratowski writes in [1]:- ... during the first tutorials in that subject calculus he attracted my attention by his extraordinary ingenuity. The audience then was exceptionally large about persons , the largest in the pre-war period; Marczewski was the best. Kuratowski directed Marczewski's studies and gave him much personal attention. However it was two other mathematicians at the University of Warsaw who influenced Marczewski more than Kuratowski . These were Mazurkiewicz and Sierpinski who interested Marczewski in measure theory and related topics. Remaining at the University of Warsaw to study for his doctorate under Sierpinski's supervision, he submitted his thesis in 1932. He had remained interested in collaborating with

  9. "Uniwersytet Wroc³awski" - Pismo Spo³eczno¶ci Akademickiej Uniwersytetu Wroc
  srodowiska naukowego. edward marczewski odegral ogromna role w uformowaniuwe Wroclawiu osrodka badan matematycznych. Dla wszystkich
  http://www.uw.uni.wroc.pl/numer12/page1.htm
  CZERWIEC 2000
  NR 1 (1)
  ROK I
  LISTOPAD 2000
  NR 2 (2)
  ROK I
  LUTY 2001
  NR 1 (3)
  ROK II
  KWIECIEÑ 2001
  NR 2 (4) ROK II CZERWIEC 2001 NR 3-4 (5-6) ROK II PA¬DZIERNIK 2001 NR 5 (7) ROK II PA¬DZIERNIK 2002 NUMER 4 (12) ROK III WSTECZ LAURY W ORLEANIE Profesor Andrzej Hulanicki otrzyma³ tytu³ doktora honoris causaUniwersytetu w Orleanie we Francji. Zaszczytne wyró¿nienie odebra³ podczas uroczysto¶ci 1 pa¶dziernika. W publikowanym tek¶cie opowiada o swoim Nauczycielu. (...) Minê³o 25 lat od ¶mierci Edwarda Marczewskiego, wybitnego matematyka, rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego, organizatora wroc³awskiego ¶rodowiska naukowego. Edward Marczewski odegra³ ogromn± rolê w uformowaniu we Wroc³awiu o¶rodka badañ matematycznych. Dla wszystkich, którzy mieli okazjê go spotkaæ, dla jego kolegów, wspó³pracowników, studentów by³ mistrzem i nauczycielem organizacji nauki. Starali¶my siê postêpowaæ wed³ug jego bardzo prostych, ludzkich zasad, które konsekwentnie wcielane w ¿ycie pozwoli³y utrzymaæ we Wroc³awiu stworzony przez niego o¶rodek matematyczny obejmuj±cy Uniwersytet, Politechnikê, Instytut Matematyczny PAN. Nastêpuj±ce uwagi - do¶æ oczywiste i banalne - s± w wielkim stopniu przeformu³owaniem opinii i ocen pochodz±cych od Edwarda Marczewskiego. Wierzê, ¿e to, co on chcia³by nam powiedzieæ, gdyby ¿y³ w pocz±tku XXI wieku, brzmia³oby podobnie. Edward Marczewski nie ba³ siê banalno¶ci w swoich sformu³owaniach. Jego wielko¶æ polega miêdzy innymi na tym, ¿e umia³ wcielaæ w ¿ycie to, co propagowa³.

  10. Marczewski Portrait
  Portrait of edward marczewski edward marczewski. JOC/EFR August 2001
  http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Marczewski.html
  Edward Marczewski
  JOC/EFR August 2001 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Marczewski.html

  11. Edos Number
  Samuel FEJES TOTH, LASZLO Knopp, Marvin I. marczewski, edward Osborn, J. Marshall Preston, Gordon B. Schneider, Hans
  http://www.acs.oakland.edu/~grossman/Erdos1
  Erdos1, Version 2002, February 2, 2002 This is a list of the 507 co-authors of Paul Erdos, together with their co-authors listed beneath them. The date of first joint paper with Erdos is given, followed by the number of joint publications (if it is more than one). An asterisk following the name indicates that this Erdos co-author is known to be deceased; additional information about the status of Erdos co-authors would be most welcomed. (This convention is not used for those with Erdos number 2, as to do so would involve too much work.) Please send corrections and comments to . The Erdos Number Project Web site can be found at the following URL:

  12. Polish Great Mathematicians
  Brief biographies of 20th century Polish mathematicians. From the Institute of Mathematics of the Category Regional Europe Society and Culture History Technology...... ; edward marczewski (19071976) Real functions, measure theory, generalalgebra. Till 1939 (under his original name Szpilrajn) in
  http://www.impan.gov.pl/Great.html
  This indicates the geographical distribution and mutual influence of the leading Polish mathematicians, as well as the areas in which they were active. The latter are divided into logic, set theory, topology, functional analysis, classical analysis, differential equations, differential geometry, and applied mathematics. The choice is confined to those mathematicians who passed away. World War II was disastrous for Polish mathematics in every respect. Over 25 research mathematicians were shot or died in concentration camps or prisons. Victims included in this poster are marked by an asterisk. A number of others dispersed by the war did not return to Poland.
  Warsaw School of Mathematics
  The term Warsaw School of Mathematics is used to describe a group of mathematicians working in logic, set theory, point-set topology and real functions in the 1920's and 1930's. Their journal was Fundamenta Mathematicae (founded in 1920),the first specialized mathematical journal in the world.
  • Wac³aw Sierpinski
   Theory of sets (particularly axiom of choice and continuum hypothesis), point-set topology, descriptive set theory, real functions, number theory. Author of 724 papers and 50 books including one on set theory in 1912. First in Warsaw and Cracow; 1908-1914 in Lvov, 1915-1918 in Moscow, afterwards in Warsaw. (you can read more in:

  13. M Index
  Mathematical biographiesM index Marcinkiewicz, Jozef (1134*). marczewski, edward (1012*). Margulis, Gregori (812*)
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/M.html
  Names beginning with M
  The number of words in the biography is given in brackets. A * indicates that there is a portrait. Macaulay , Francis (448*)
  MacCullagh
  , James (922*)
  Macdonald
  , Hector (81*)
  Macintyre
  , Sheila Scott (449)
  MacLane
  , Saunders (618*)
  Maclaurin
  , Colin (2732*)
  MacMahon
  , Percy (591*)
  Madhava
  , Sangamagramma (947)
  Magnitsky
  , Leonty (239)
  Magnus
  , Wilhelm (537*)
  Maghribi
  , Muhyi al (602) Mahani , Abu al (507) Mahavira , Mahavira (994) Mahendra , Suri (259) Mahler , Kurt (472*) Maior , John (52) Mal-tsev , Anatoly (1299*) Malcev , Anatoly (1299*) Malebranche , Nicolas (1326*) Malfatti , Francesco (419*) Malone-Mayes , Vivienne (1482*) Malus , Etienne Louis (486) Manava Mandelbrot , Benoit (1838*) Mannheim Mansion , Paul (373*) Mansur ibn Ali, Abu (1190) Marchenko , Vladimir (248*) Marcinkiewicz , Jozef (1134*) Marczewski , Edward (1012*) Margulis , Gregori (812*) Marinus of Neapolis (405) Markov , Andrei (222*) Marrakushi , al (861) Mascheroni , Lorenzo (197*) Maschke , Heinrich (377*) Maseres , Francis (224*) Maskelyne , Nevil (477*) Mason , Max (306) Mathews , George (492) Mathieu, Claude-Louis

  14. TOR Film Production - TOR's Films
  29, Gdziekolwiek jestes Panie Prezydencie, Andrzej TrzosRastawiecki, 1978. 30,Szpital Przemienienia, edward Zebrowski, 1978. 31, Zmory, Wojciech marczewski,1978.
  http://www.tor.com.pl/filmy/filmy_us.html
  TOR's Films
  Films: L.p. Title Directed by: Year Samotno¶æ we dwoje Stanis³aw Ró¿ewicz Struktura kryszta³u Krzysztof Zanussi Rejs (debiut) Marek Piwowski Lokis Janusz Majewski Romantyczni Stanis³aw Ró¿ewicz Brzezina Andrzej Wajda Dziêcio³ Jerzy Gruza ¯ycie rodzinne Krzysztof Zanussi Kardiogram Roman Za³uski Zaraza Roman Za³uski Kwiat paproci (film nierozpowszechniany) J. Butrymowicz Szklana kula Stanis³aw Ró¿ewicz Ocalenie Edward ¯ebrowski Palec Bo¿y Antoni Krauze (debiut) Zazdro¶æ i medycyna Janusz Majewski Iluminacja Krzysztof Zanussi Drzwi w murze Stanis³aw Ró¿ewicz Bilans kwartalny Krzysztof Zanussi Dzieje grzechu Waldemar Borowczyk Strach Antoni Krauze Opad³y li¶cie z drzew Stanis³aw Ró¿ewicz Zaklête rewiry Janusz Majewski Blizna (pop. tyt. Nasz cz³owiek) Krzysztof Kie¶lowski (debiut) Barwy ochronne Krzysztof Zanussi Rebus Tomasz Zygad³o Pasja Stanis³aw Ró¿ewicz Spirala Krzysztof Zanussi Nauka latania S³awomir Idziak Gdziekolwiek jeste¶ Panie Prezydencie Andrzej Trzos-Rastawiecki Szpital Przemienienia Edward ¯ebrowski Zmory Wojciech Marczewski Lekcja martwego jêzyka Janusz Majewski Aria dla atlety Filip Bajon Amator Krzysztof Kie¶lowski Kontrakt z TV Krzysztof Zanussi Podró¿ do Arabii Antoni Krauze Bia³y Edward ¯ebrowski Wizja lokalna 1901 Filip Bajon Konstans Krzysztof Zanussi Ry¶ Stanis³aw Ró¿ewicz Dreszcze Wojciech Marczewski Przypadek Krzysztof Kie¶lowski Limuzyna Deimler Benz Filip Bajon Pensja Pani Latter Stanis³aw Ró¿ewicz Prognoza pogody Antoni Krauze Przeznaczenie Jacek Koprowicz Kobieta w kapeluszu Stanis³aw Ró¿ewicz Bez koñca

  15. TOR Film Production - Awards
  DRESZCZE, Wojciech marczewski, Nagroda Glówna Srebrne Lwy Gdanskie na VIII FPFFw W BIALY DZIEN, edward Zebrowski, Nagroda Glówna Srebrne Lwy Gdanskie na
  http://www.tor.com.pl/nagrody_us.html
  Awards Title Year Directed by Awards 300 Miles to Heaven Maciej DEJCZER Best Young European Film 1989 - Felix Sequence of Feelings Rados³aw PIWOWARSKI Best Film at the Polish Film Festival in Gdynia 1993 In Full Gallop Krzysztof Zanussi official Polish entry to the Academy Award OSCAR 1996
  Grand Prix at the 1996 Tokyo Film Festival The Gutter Pawe³ £OZIÑSKI Best First Film at the Polish Film Festival in Gdynia 1996
  Best Actor, Best Film at Children's Film Festival in Poznañ
  Special Mention at the 1997 Berlin Film Festival 300 mil do nieba Maciej DEJCZER Felix '89 za najlepszy debiut europejski Kolejno¶æ uczuæ Rados³aw PIWOWARSKI najlepszy film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych GDYNIA '93 Cwa³ Krzysztof Zanussi najlepszy film, nagroda krytyków i publiczno¶ci na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych GDYNIA '96,
  nagroda specjalna Jury TOKIO '96,
  film by³ oficjalnym kandydatem Polski do nagrody Amerykañskiej Akademii Filmowej Oscar '96 Kratka Pawe³ £OZIÑSKI nagroda za debiut na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych GDYNIA '96

  16. Mathematicians During The Third Reich And World War II
  Wahlsburg. 1945 return to Paris. marczewski, edward near the end ofthe war he was captured and sent to a labour camp in Wroclaw. Pinl
  http://wwwzenger.informatik.tu-muenchen.de/persons/huckle/mathwar.html
  Mathematicians during the Third Reich and World War II
  Prof. Thomas Huckle
  huckle@in.tum.de
  Last modified: February/25/2002
  Died

  Imprisoned

  Hidden

  Emigration
  ...
  General Information

  Died:
  Banach, Stefan:

  In Lvov good terms with Russian occupation troops 1939. Returned from Kiev to Lvov after German invasion of Russia. Worked feeding lice in German institute dealing with infectious diseases, until July 1944 when Russain troops retook Lvov. Was already seriuosly ill, died 1945 of lung cancer. Berwald, Ludwig: Dismissed 1939 in Prague; Deportation by Gestapo to Lodz where he died in April 1942. Blumenthal, Otto: dismissed 1939 from Aachen and - for a short while - kept in "protective custody". In 1939 he went to Holland. When the Netherlands had fallen, he refused the help of Dutch friends and was deported to Theresienstadt where he died 1944. Dickstein, Samuel: Died in the Nazi bombing of Warsaw in 1939. Epstein, Paul: Frankfurt 1919 until 1935, suicide after summon from Gestapo August 1939. Froehlich, Walter:

  17. Andrzej Maria Marczewski - Dramaturgia
  edward Redlinski Uniesienie i swiat zwyczajny Dramat zasluguje na SokolowskiPoszukiwanie wartosci - Andrzej Maria marczewski napisal, wyrezyserowal
  http://www.marczewski.pl/drama.php
  szukaj na stronie: kontakt:
  tel./fax: (022) 811 73 80
  kom. 0602 529 486
  studio@marczewski.pl

  S³upnik i my
  - odnoszê czêsto wra¿enie, ¿e polski teatr zamilk³ i od kilku lat nie o¶miela siê nawet podejmowaæ prób dyskusji na temat naszej wspó³czesno¶ci. Wiê¼ nr 5/96
  Msza dla przejedzonych a nie sytych
  (o sztuce Andrzeja Marii Marczewskiego "S³upnik") - Zdumiewaj±ce, ¿e tak naturalnie znalaz³ siê ¶redniowieczny Szymon S³upnik w problematyce wspó³czesnej. Edward Redliñski
  Uniesienie i ¶wiat zwyczajny
  - Dramat zas³ugujê na tê ocenê zarówno ze wzglêdu na wyró¿niaj±ce siê warto¶ci literackie i teatralne, jak i na warstwê problemow±. Jerzy Soko³owski
  Poszukiwanie warto¶ci
  - Andrzej Maria Marczewski napisa³, wyre¿yserowa³, zaprojektowa³ scenografiê i obsadzi³ siebie w tytu³owej roli "S³upnika" - sztuki traktuj±cej o Bogu i warto¶ciach. Rzeczpospolita nr 75/98
  Perspektywa ze s³upa
  - Premiery polskich sztuk zdarzaj± siê tak rzadko, ¿e ju¿ choæby z tego wzglêdu "S³upnik" Andrzeja Marii Marczewskiego zas³uguje na uwagê. Na najwy¿szym piêtrze znaczeñ wymaga od widza pewnego przygotowania. Rzeczpospolita nr 75/96
  (C) 2001-2002 Andrzej Maria Marczewski . Design by asko Karol Nowakowski

  18. Andrzej Maria Marczewski - Wa¿niejsze Prace Re¿yserskie
  Andrzej Maria marczewski, Posel, Walbrzych 1978 prapremiera. Worcell, Wroclaw1975 - prapremiera. edward Redlinski, Cud na Greenpoincie, Bialystok 1996.
  http://www.marczewski.pl/rezys.php
  szukaj na stronie: kontakt:
  tel./fax: (022) 811 73 80
  kom. 0602 529 486
  studio@marczewski.pl

  Bogdan Chor±¿uk Didaskalia Ara, Warszawa, Ateneum 1972 - prapremiera Wac³aw G±siorowski Rok 1809 serial TV 1973 Zofia Posmysz Wakacje nad Adriatykiem TV 1975 Andrzej Maria Marczewski Pose³ Wa³brzych 1978 - prapremiera Worcell Wroc³aw 1975 - prapremiera S³upnik Warszawa 1996 - prapremiera
  Bielsko-Bia³a 1998 Karol Wojty³a Brat Naszego Boga P³ock 1982, Bydgoszcz 1991 Promieniowanie Ojcostwa Warszawa 1983 - prapremiera Przed sklepem jubilera Wa³brzych 1981 - prapremiera
  P³ock 1982, Poznañ 1982, Bia³ystok 1991, Bydgoszcz 1991 Ernest Bryll Kolêda - Polska - Nocka P³ock l2, XII, 1981, próba generalna Tadeusz Miciñski Termopile polskie Warszawa 1982, Bydgoszcz l989 Edward Redliñski Cud na Greenpoincie Bia³ystok 1996 Krzysztof Daukszewicz Cycek Bydgoszcz 1993 - prapremiera Tadeusz Nowakowski Obóz Wszystkich ¦wiêtych Bydgoszcz 1994 Stanis³aw Ignacy Witkiewicz Oni P³ock 1983 Jan Maciej Karol W¶cieklica Warszawa 1985 Nienasycenie Bydgoszcz 1990 - prapremiera Juliusz S³owacki Balladyna Warszawa 1984 Mazepa Koszalin 1988 Janusz G³owacki Fortynbras siê upi³ Sarajewo 1990 - prapremiera
  Bydgoszcz 1990 Tadeusz Ró¿ewicz Na czworakach P³ock 1984, Warszawa 1985

  19. Edward II - Teatr Telewizji
  Fot. Jacek marczewski / AG. Niepokojaca wspólczesnosc Marlowe'a jest latwo widoczna,gdy czyta sie taka sztuke jak edward II , zwlaszcza ze mamy do
  http://www.teatry.art.pl/!recenzje/edwardII_pru/niepokojacaw.htm
  Teatr Telewizji
  EDWARD II
  CHRISTOPHER MARLOWE
  re¿yseria: Maciej Prus
  Niepokoj±ca wspó³czesno¶æ Kim s± jednak królowie, je¶li odejmiesz im w³adzê? D³ugim cieniem na piasku w s³oneczne po³udnie. "Edward II" Fot. Jacek Marczewski / AG Maciej Prus realizuje "Edwarda II" Christophera Marlowe'a. Jan Kott nazwa³ kiedy¶ Marlowe'a Janem Chrzcicielem teatru okrucieñstwa. Mo¿na by nawet zaryzykowaæ ¶mielsz± my¶l: Artaud i jego wyznawcy niewiele wiêcej powiedzieli ponad to, co powiedzia³ Marlowe. Niepokoj±ca wspó³czesno¶æ Marlowe'a jest ³atwo widoczna, gdy czyta siê tak± sztukê jak "Edward II", zw³aszcza ¿e mamy do czynienia nie tyle z przek³adem, co z parafraz±. Jerzy S. Sito wycisn±³ z orygina³u sam ekstrakt w taki sposób, by zapisaæ jêzyk i do¶wiadczenie XX wieku - pisa³ Janusz Majcherek w programie do warszawskiej premiery "Edwarda II" przygotowanej przez Macieja Prusa w 1986 roku z Romanem Wilhelmim w roli tytu³owej. Po latach ten sam re¿yser powraca do utworu Marlowe'a powierzaj±c postaæ tytu³ow± Arturowi ¯mijewskiemu. Zdjêcia krêcone by³y w piwnicach klasztoru na warszawskich Bielanach jesieni± 2002 roku.

  20. Przyjaciele Puchatka
  Teatr Syrena Alan A. Milne Kubus Puchatek Przeklad Irena Tuwim Adaptacja irezyseria Andrzej M. marczewski Scenografia edward Lutczyn Muzyka Tadeusz
  http://www.teatry.art.pl/!recenzje/gw30397.htm
  TEATR SYRENA " Kubu¶ Puchatek " Przyjaciele Puchatka Kubu¶ Puchatek nuci swoje mruczanki ju¿ 70 lat! Znaj± je m³odsi i starsi, a im lepiej je znaj±, tym czê¶ciej siêgaj± po ksi±¿kê, tym chêtniej biegaj± do kina czy teatru, ¿eby us³yszeæ je po raz kolejny.
  - Z moich my¶li wszyscy wyszli - ¶piewa Krzy¶, przedstawiaj±c w prologu sposobi±cych siê do gry bohaterów. - Jestem pu³apka na s³onie, wpadnij dzi¶ do mnie - kusi Prosiaczka wielonogi potwór. - Co nieco, co nieco ³akom± jest rzecz± - pod¶piewuje publiczno¶æ, czêstowana na po¿egnanie ³akociami.
  W¶ród przyjació³ przyjació³ Puchatka znale¼li siê tak¿e aktorzy, którzy w swoich sportowo-niewymuszonych strojach z zabawnymi nakryciami g³owy, oddaj±cymi charakter postaci, doskonale czuli siê zarówno w etiudach wokalnych, jak i tanecznych, ¿ongluj±c na krawêdzi klownady, nigdy jej jednak nie przekraczali, nadaj±c swoim bochaterom cechy jak najbardziej indywidualne. Sympatiê publiczno¶ci od pierwszej chwili zdoby³ liryczny Wojciech Billip jako tytu³owy Puchatek (a trzeba tu dodaæ, ¿e zastêpuj±c chorego kolegê musia³ przygotowaæ rolê w rekordowym tempie).
  Brawami kwitowane by³y wokalizy Sowy Przem±drza³ej - Lidii Korsakówny. Bawi³ wyro¶niêty Prosiaczek Paw³a Chochlewa i filuterna Kangurzyca Moniki Wierzbickiej. Lecz niekwestionowanymi bohaterami widowiska stali siê niezwykle dynamiczny, roz¶piewany Krzy¶ Piotrka Uszyñskiego oraz pe³en smêtnej kokieterii K³apouchy Jacka Piotrowskiego - Mureno. Oni te¿ zebrali najwiêksze, w pe³ni zas³u¿one brawa. Do grona przyjació³ Puchatka w widowisku Andrzeja Marczewskiego trzeba tak¿e zaliczyæ teatraln± technikê. Doskona³e nag³o¶nienie i czu³e mikrofony dodane do aktorskiej precyzji skutecznie bowiem zaciera³y granicê miêdzy ¶piewem scenicznym i pó³playbackiem.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 97    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter