Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Mostowski Andrzej

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Mostowski Andrzej:     more books (27)
 1. Andrzej Mostowski and Foundational Studies (Stand Alone) by A. Ehrenfeucht, V.W. Marek, et all 2007-10-15
 2. Set theory and hierarchy theory: A memorial tribute to Andrzej Mostowski : Bierotowice, Poland, 1975 : [proceedings] (Lecture notes in mathematics ; 537) by et al. (editors) W. Marke, 1976
 3. Undecidable Theories: Studies in Logic and the Foundation of Mathematics (Dover Books on Mathematics) by Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, et all 2010-08-19
 4. Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of the Theory of Kurt Godel by Andrzej Mostowski, 1982-10-21
 5. Constructible sets with applications (Studies in logic and the foundations of mathematics) by Andrzej Mostowski, 1969
 6. Set Theory and Hierarchy Theory: A Memorial Tribute to Andrzej Mostowski. Bierutowice, Poland, 1975 (Lecture Notes in Mathematics) (English and German Edition)
 7. Thiry Years of Foundational Studies Lectures on the Development of Mathematical Logic and the Study of the Foundations of Mathematics in 1930- 1964 by Andrzej Mostowski, 1966
 8. Thirty years of foundational studies: Lectures on the development of mathematical logic and the study of the foundations of mathematics in 1930-1964 (Acta philosophica Fennica ;fasc.17) by Andrzej Mostowski, 1966
 9. Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic : An exposition of the Theory of Kurt Gödel by Andrzej Mostowski, 1952
 10. The present state of investigations on the foundations of mathematics (Rozprawy matematyczny) by Andrzej Mostowski, 1955
 11. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics; Undecidable Theories by Alfred; Mostowski, Andrzej and Raphael M. Robinson Tarski, 1953
 12. Thirty Years of Foundational Studies: Lectures on the Development of M by Andrzej Mostowski, 1966
 13. Rozprawy Matematyczne by Andrzej Mostowski, 1955-01-01
 14. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics; Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic (An Exposition of the Theory of Kurt Godel) by Andrzej Mostowski, 1957

1. Andrzej Mostowski
Andrzej Mostowski Seite aus einem deutschsprachigen OnlinePhilosophenlexikon. Der polnische Mathematiker und Logiker Andrzej Mostowski ist ein Vertreter der Lwow-Warschau-Schule.
http://www.philosophenlexikon.de/mostowsk.htm
Begriffe Abaelard - Ayer
Baader - Byron

Cabanis - Czezowski

Ebbinghaus - Ewald
... Geschichte der Philosophie Diskussion PhilTalk Philosophieforen Andere Lexika PhilLex -Lexikon der Philosophie Lexikon der griechischen Mythologie PhiloThek Bibliothek der Klassiker Zeitschriftenlesesaal Nachschlagewerke Allgemeine Information ... Dokumentenlieferdienste Spiele Philosophisches Galgenraten PhilSearch.de Shops PhiloShop PhiloShirt Service Kontakt Impressum eMail
Andrzej Mostowski (1913 - 1975)
Der polnische Mathematiker und Logiker Andrzej Mostowski ist ein Vertreter der Lwow-Warschau-Schule Er wirkte wie Borsuk, Von Mostowski stammen zahlreiche Resultate zur mathematischen Logik, zur Mengenlehre, zur Metamathematik und zur Modelltheorie. Methode Definitionen Von ihm stammen auch einige interessante Arbeiten zur Verallgemeinerung von Quantoren. Nach ihm und Kleene ist eine Hierarchie der arithmetischen Mengen benannt. powered by Uwe Wiedemann

2. Mostowski
Andrzej Mostowski. Born 1 Nov 1913 in Lvov, Poland (now Ukraine) Died 22 Aug 1975in Vancouver, Canada. Andrzej Mostowski entered Warsaw University in 1931.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mostowski.html
Andrzej Mostowski
Born: 1 Nov 1913 in Lvov, Poland (now Ukraine)
Died: 22 Aug 1975 in Vancouver, Canada
Click the picture above
to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Andrzej Mostowski entered Warsaw University in 1931. He was influenced by Kuratowski , Lindenbaum and Tarski . His Ph.D. came in 1939, officially directed by Kuratowski but in practice directed by Tarski who was a young lecturer at that time. His studies at Warsaw had been broken by studies in Vienna (he attended a course by ) and Zurich (courses by Polya Weyl and Bernays He became an accountant after the Nazi invasion of Poland but continued working in the 'Underground Warsaw University'. After the uprising of 1944 the Nazis tried to put him in a concentration camp. With the help of some Polish nurses he escaped to a hospital, choosing to take bread with him rather than his notebook containing his research. some of the research he reconstructed after the War but much was lost. This work was largely on recursion theory and undecidability. From 1946 until his death he worked at the University of Warsaw. Much of work during that time was on first order logic and

3. Mostawski Andrzej
mostowski andrzej, urodzil sie w 1913, zmarl w 1975, matematyk i logik; zajmowalsie logika matematyczna i podstawami matematyki; wniósl istotny
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/mostawski.htm
Mostowski Algebra wy¿sza Elementy algebry wy¿szej Algebra liniowa (1958). Inne znane podrêczniki M. to Logika matematyczna (1948) i Teoria mnogoœci (1952), t³umaczone na jêzyki obce, napisana wspólnie z K. Kuratowskim. W teorii mnogoœci znana jest metoda Fraenkla— Mostowskiego tworzenia modeli aksjomatycznej teorii mnogoœci (A. A. Fraenkel, matematyk izraelski). PóŸniejszym wynikom dotycz¹cym modeli teorii mnogoœci poœwiêci³ Mostawski monografiê wydan¹ w jêzyku angielskim Cons-tructible Sets with Applications, 1969 (Zbiory konstruowalne i ich zastosowania). Mostawski zapocz¹tkowa³ badania fragmentu teorii mnogoœci, zwane aksjomatyczn¹ arytmetyk¹ drugiego rzêdu (w której opisuje siê liczby naturalne i ich zbiory). W ogólnej teorii modeli zainicjowa³ m. in. badanie modeli z automorfizmami. Mostawski uzyska³ wa¿ne wyniki dotycz¹ce ró¿nych logik nieklasycznych. Wysun¹³ te¿ ideê badania kwantyfikatorów uogólnionych, co zaowocowa³o póŸniej teori¹ logik abstrakcyjnych. Mostawski wniós³ te¿ wk³ad w rozwijanie i uogólnianie s³ynnego twierdzenia God³a o niezupe³noœci i nierozstrzygalnoœci teorii aksjomatycznych zawieraj¹cych elementarn¹ arytmetykê. Opublikowa³ o nim monografiê wydan¹ w jêzyku angielskim Sentences Unde-cidable in Formalised Arithmetic

4. Wielcy Matematycy
Marczewski Edward. Mazur Stanislaw. Mazurkiewicz Srefan. mostowski andrzej.Neumann John von. Newton Sir Isaac. Neyman (Splawa) Jerzy. Pitagoras.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/wielcy.htm
Wielcy Matematycy Archimedes Banach Stefan Borsuk Karol Bro¿ek Jan ... Odwied¼ równie¿ serwis WIRTUALNY WSZECH¦WIAT

5. Katalogi - Katalogi BGPP - Wykaz Podrêczników - Automatyka I Robotyka
mostowski andrzej, Stark Marceli, Algebra liniowa. Wyd. Wyd. 4. Warszawa,PWN, 1970; mostowski andrzej, Stark Marceli, Algebra wyzsza. Wyd.
http://www.ml.put.poznan.pl/katalogi/p_podrecznik_el_aut.shtml
Wstecz
WYDZIA£ ELEKTRYCZNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Rok 1
Rok 2 Rok 3 Rok 4 ... Rok 5
ROK 1
Przedmiot: ANALIZA MATEMATYCZNA
 • ¯akowski W. , Matematyka. T. I, II, III. Warszawa, WNT, 1970
 • Krysicki W. , W³odarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. T. I, II. Warszawa, PWN, 1983
 • Stankiewicz W. , Zadania z matematyki. T. I, II. Warszawa, PWN, 1976
  Przedmiot: MECHANIKA I WYTRZYMA£O¦Æ MATERIA£ÓW
 • Leyko J. , Mechanika ogólna. T. I. II. Warszawa, PWN
 • Mieszczerski W. , Zbiór zadañ z mechaniki. Warszawa, PWN, 1970
 • Niezgodziñski , Niezgodziñski, Wytrzyma³o¶æ materia³ów. Warszawa, PWN, 1998
 • Banasiak , Grossman, Trombski, Zbiór zadañ z wytrzyma³o¶ci materia³ów. Warszawa, PWN, 1998 Przedmiot: ALGEBRA I WYBRANE DZIA£Y GEOMETRII
 • Goetz A. , Geometria ró¿niczkowa.
 • Mostowski Andrzej , Stark Marceli, Algebra liniowa. Wyd. 4. Warszawa, PWN, 1975
 • Stark Marceli , Geometria analityczna z wstêpem do geometrii wielowymiarowej. Wyd. 4. Warszawa, PWN, 1970
 • Mostowski Andrzej , Stark Marceli, Algebra wy¿sza. Wyd. 2. Warszawa, PWN, 1966 Przedmiot: FIZYKA
 • Halliday David , Resnik Robert, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych. Wyd. 4. Warszawa, PWN, 1972
 • 6. TYTUL
  ELEMENTY ALGEBRY WYZSZEJ; ; mostowski andrzej, Stark Marceli; Warszawa, 1970;PWN; 1; 397,nlb.3; -; matematyka, fizyka, matematyka, algebra. algol 1204.
  http://www.ies.krakow.pl/zbiory/bib2a.htm
  absorpcjometria
  ABSOLUTKOLORIMETRISCHE METALLANALYSEN MIT DEM PULFRICH-PHOTOMETR; -; -; Jena, 1950; Carl Zeiss; 1; 122,tab.1,nlb.2; -; metody fizykochemiczne, absorpcjometria, kolorymetria
  absorpcjometria
  ABSORBCIONNAJA SPECTROSKOPIJA; -; -; Moskva, 1953; Izdat.Inostron.Literat.; 1; tab.5,375,err.; -; metody fizykochemiczne, absorpcjometria
  access 97
  ACCESS 97 - BIBLIA; -; Prague Cary N., Irwin Michael R.; Warszawa, 1998; Read Me; 1; XXXIV, 1047; 83-87216-17-8; informatyka, access 97, oprogramowanie
  access
  ACCESS. BAZA DANYCH; Projektowanie i programowanie; Roman Steven; Beijing, Cambridge, Farnham, Koln, Paris, Sebastopol, Taipei, Tokyo, 2001; Helion, O'Reilly; -; 380; 83-7197-479-5; matematyka, fizyka, informatyka, access, bazy danych
  adhezja
  ADHESION AND ADHESIVES. VOL.2 APPLICATIONS; -; Houwink R., Salomon G.; Amsterdam, 1967; Elsevier; 2; XIV,590; -; chemia, analiza techniczna, chemia, adhezja, fizyka
  agresja
  VIOLENCE AMONG THE MENTALLY ILL; Effective treatments and Management Strategies; Hodgins Sheilagh; Dordrecht, Boston, London, 2000; Kluwer Academic Publishers, NATO Scientific Affairs Division; -; XIV, 416; 0-7923-6438-4; psychologia, psychiatria, zaburzenia, agresja
  agresja
  aids
  AIDS, NABYTY ZESPÓ£ ZANIKU ODPORNO¦CI; -; Skotnicki Aleksander B.; Wroc³aw, 1986; Zak³.Narod.im.Ossoliñsk.; 1; 63,nlb.1; -; medycyna, immunologia, aids

  7. ???????? ??
  1904—1978) Mehiberg Henryk (1904—1978) Milbrandt Mieczyslaw (1915—1944) MosdorfJan (1904—1944) mostowski andrzej (1913—1975) Nawroczynski Bogdan
  http://taras-shiyan.narod.ru/logic/lvovarsh.html
  LISTA FILOZOF“W SZKOŁY LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ KSIĄŻCE Ajdukiewicz Kazimierz (1890—1963)
  Auerbach Walter (?—1944)
  Bad Hersch (1869—1942)
  Baley Stefan (1885—1952)
  Bandrowski Bronisław (1879—1914)
  Blaustein Eugenia (1905—1944)
  Blaustein Leopold (1905—1944)
  Błachowski Stefan (1889—1962)
  Bocheński Innocenty (1902)
  Borowski Marian (1879—1938)
  Csat³ Edward (1915—1968) Czeżowski Tadeusz (1889—1981) Dąmbska Izydora (1904—1983) Drewnowski Jan (1896—1978) Filozof³wna Irena (1906—1967) Frydman Sawa, p. Nowiński Czesław Gansiniec Ryszard (1888—1958) Geblewicz Eugeniusz (1904—1974) Gębarowicz Mieczysław (1893—1984) Gromska Daniela (1889—1973) Hiż Henryk (1917) Hosiasson-Lindenbaumowa Janina (1899—1942) Igel Salomon (1889—1942) Jaśkowski Stanisław (1906—1965) Jaxa-Bykowski Ludwik (1881—1948) Jordan Zbigniew (1911—1977) Kaczorowski Stanisław (1888—1971) Kalicki Jan (1922—1953) Kleiner Juliusz (1886—1957) Kokoszyńska-Lutmanowa Maria (1905—1980) Kordk Antoni (1892—1969) Kotarbińska Janina (1901) Kotarbiński Tadeusz (1886—1981) Kreczmar Jerzy (1902—1985) Kreutz Mieczysław (1893—1971) Kridl Manfred (1882—1957) Kurylowicz Jerzy (1895—1978) Lejewski Czesław (1913) Leśniewski Stanisław (1886—1939) Lindenbaum Adolf (1904—1941 (?))

  8. Www.ipipan.waw.pl/mmgroup/NLP-SEMINAR/290302.txt
  Kamp Hans, Reyle Uwe. (1993) From Discourse To Logic. Kluwer. mostowski andrzej.On Generalization of Quantifiers. Fundamenta Mathematicae 441236, 1957.
  http://www.ipipan.waw.pl/mmgroup/NLP-SEMINAR/290302.txt

  9. Untitled
  Witold Marciszewski, Piotr Wojtylak, Marcin mostowski, andrzej Trybulec, Ewa Orlowska, Jaroslaw Stepaniuk, Zenon
  http://www.calculemus.org/pol-log/01/spr2kad.txt
  From orlowska@itl.waw.pl Thu Jan 6 10:42:20 2000 Date: Wed, 05 Jan 2000 15:38:15 +0100 From: Ewa Orlowska To: PTLiFN

  10. References For Mostowski
  References for andrzej mostowski. S Krajewski and M Srebrny, The life and activitiesof andrzej mostowski (Polish), Wiadomosci matematyczne 2 (1979), 5364.
  http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Mostowski.html
  References for Andrzej Mostowski
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Articles:
 • Curriculum vitae of A Mostowski, Set theory and hierarchy theory, Lecture Notes in Math. (Berlin, 1976), 1-11.
 • S Krajewski and M Srebrny, The life and activities of Andrzej Mostowski (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • J Los, Andrzej Mostowski (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • W Marek, Bibliography of Andrzej Mostowski's works, Studia Logica
 • H Rasiowa, A tribute to A Mostowski, Logic Colloquium 76, Studies in Logic and Found. Math. (Amsterdam, 1977), 139-144.
 • H Rasiowa, In memory of Andrzej Mostowski, Studia Logica Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR December 1996 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Mostowski.html
 • 11. Mostowski
  Biography of andrzej mostowski (19131975) andrzej mostowski. Born 1 Nov 1913 in Lvov, Poland (now Ukraine)
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mostowski.html
  Andrzej Mostowski
  Born: 1 Nov 1913 in Lvov, Poland (now Ukraine)
  Died: 22 Aug 1975 in Vancouver, Canada
  Click the picture above
  to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Andrzej Mostowski entered Warsaw University in 1931. He was influenced by Kuratowski , Lindenbaum and Tarski . His Ph.D. came in 1939, officially directed by Kuratowski but in practice directed by Tarski who was a young lecturer at that time. His studies at Warsaw had been broken by studies in Vienna (he attended a course by ) and Zurich (courses by Polya Weyl and Bernays He became an accountant after the Nazi invasion of Poland but continued working in the 'Underground Warsaw University'. After the uprising of 1944 the Nazis tried to put him in a concentration camp. With the help of some Polish nurses he escaped to a hospital, choosing to take bread with him rather than his notebook containing his research. some of the research he reconstructed after the War but much was lost. This work was largely on recursion theory and undecidability. From 1946 until his death he worked at the University of Warsaw. Much of work during that time was on first order logic and

  12. Mostowski's Fundamental Operations --- Part II
  mostowski's Fundamental Operations Part II Warsaw University, Bialystok andrzej Kondracki The article consists of two parts. The first part is translation of chapter II.3 of 13.
  http://www.mizar.org/JFM/Vol3/zf_fund2.html
  Journal of Formalized Mathematics
  Volume 3, 1991

  University of Bialystok

  Association of Mizar Users
  Mostowski's Fundamental Operations - Part II
  Grzegorz Bancerek
  Warsaw University, Bialystok
  Andrzej Kondracki
  Warsaw University
  Summary.
  The article consists of two parts. The first part is translation of chapter II.3 of [
  MML Identifier:
  The terminology and notation used in this paper have been introduced in the following articles [ Contents (PDF format)
  Bibliography
  1] Grzegorz Bancerek. Cardinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  2] Grzegorz Bancerek. A model of ZF set theory language Journal of Formalized Mathematics
  3] Grzegorz Bancerek. Models and satisfiability Journal of Formalized Mathematics
  4] Grzegorz Bancerek. The ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  5] Grzegorz Bancerek. Sequences of ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  6] Grzegorz Bancerek. Increasing and continuous ordinal sequences Journal of Formalized Mathematics
  7] Grzegorz Bancerek. The reflection theorem Journal of Formalized Mathematics
  8] Grzegorz Bancerek. Replacing of variables in formulas of ZF theory Journal of Formalized Mathematics
  9] Czeslaw Bylinski.

  13. Philosophenlexikon.de
  Moser, Johann Jacob; mostowski, andrzej; Mounier, Emmanuel; Müller
  http://www.philosophenlexikon.de/index-mm.htm
  Begriffe Abaelard - Ayer
  Baader - Byron

  Cabanis - Czezowski

  Ebbinghaus - Ewald
  ... Geschichte der Philosophie Diskussion PhilTalk Philosophieforen Andere Lexika PhilLex -Lexikon der Philosophie Lexikon der griechischen Mythologie PhiloThek Bibliothek der Klassiker Zeitschriftenlesesaal Nachschlagewerke Allgemeine Information ... Dokumentenlieferdienste Spiele Philosophisches Galgenraten PhilSearch.de Shops PhiloShop PhiloShirt Service Kontakt Impressum eMail
  Philosophen und Logiker
  [a] [b] [c] [d] ... [z] M powered by Uwe Wiedemann

  14. Author-Index
  Mostow, Jack*. mostowski, andrzej Wlodzimierz. mostowski, Marcin. mostowski, T. mostowski, Wojciech. mostowski,
  http://www.vldb.org/dblp/db/indices/a-tree/A1037.html
  Author-Index
  previous page index root

  15. DBLP: Andrzej Wlodzimierz Mostowski
  dblp.unitrier.de andrzej Wlodzimierz mostowski. 1991. 5, andrzej Wlodzimierzmostowski Hierarchies of Weak Automata and Weak Monadic Formulas.
  http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/m/Mostowski:Andrzej_Wl
  Andrzej Wlodzimierz Mostowski
  List of publications from the DBLP Bibliography Server FAQ Ask others: ACM CiteSeer CSB Google ... Home Page (Checked Link from HomePageSearch EE Robert Fidytek , Andrzej Wlodzimierz Mostowski, Rafal Somla Andrzej Szepietowski : Algorithms counting monotone Boolean functions. Information Processing Letters 79 Andrzej Wlodzimierz Mostowski: Hierarchies of Weak Automata and Weak Monadic Formulas. TCS 83 Andrzej Wlodzimierz Mostowski: Alternating Automata with Start Formulas. Information Processing Letters 35 Andrzej Wlodzimierz Mostowski: Determinancy of Sinking Automata on Infinite Trees and Inequalities Between Various Rabin's Pair Indices. Information Processing Letters 15 Andrzej Wlodzimierz Mostowski: The Complexity of Automata and Subtheories of Monadic Second Order Arithmetics. FCT 1981 Andrzej Wlodzimierz Mostowski: Operations on omega-Regular Languages. FCT 1977 DBLP: [ Home Author Title Conferences ... Michael Ley (ley@uni-trier.de) Fri Mar 28 15:24:21 2003

  16. Author-Index
  Dimitry Yu. Mostow, Jack*; mostowski, andrzej Wlodzimierz*; mostowski,Marcin; mostowski, T. mostowski, Wojciech; mostowski, Wojciech
  http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/A1166.html
  Author-Index
  previous page index root

  17. Mostowski Portraits
  Portraits of andrzej mostowski andrzej mostowski. JOC/EFR August 2001
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Mostowski.html
  Andrzej Mostowski
  JOC/EFR August 2001 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Mostowski.html

  18. Mostowski's Fundamental Operations --- Part II
  mostowski's fundamental operations part I. Journal of Formalized Mathematics,2, 1990. 14 andrzej mostowski. \em Constructible Sets with Applications.
  http://mizar.uwb.edu.pl/JFM/Vol3/zf_fund2.html
  Journal of Formalized Mathematics
  Volume 3, 1991

  University of Bialystok

  Association of Mizar Users
  Mostowski's Fundamental Operations - Part II
  Grzegorz Bancerek
  Warsaw University, Bialystok
  Andrzej Kondracki
  Warsaw University
  Summary.
  The article consists of two parts. The first part is translation of chapter II.3 of [
  MML Identifier:
  The terminology and notation used in this paper have been introduced in the following articles [ Contents (PDF format)
  Bibliography
  1] Grzegorz Bancerek. Cardinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  2] Grzegorz Bancerek. A model of ZF set theory language Journal of Formalized Mathematics
  3] Grzegorz Bancerek. Models and satisfiability Journal of Formalized Mathematics
  4] Grzegorz Bancerek. The ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  5] Grzegorz Bancerek. Sequences of ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  6] Grzegorz Bancerek. Increasing and continuous ordinal sequences Journal of Formalized Mathematics
  7] Grzegorz Bancerek. The reflection theorem Journal of Formalized Mathematics
  8] Grzegorz Bancerek. Replacing of variables in formulas of ZF theory Journal of Formalized Mathematics
  9] Czeslaw Bylinski.

  19. Mostowski's Fundamental Operations --- Part I
  Finite sets. Journal of Formalized Mathematics, 1, 1989. 12 andrzej mostowski.\em Constructible Sets with Applications. North Holland, 1969.
  http://mizar.uwb.edu.pl/JFM/Vol2/zf_fund1.html
  Journal of Formalized Mathematics
  Volume 2, 1990

  University of Bialystok

  Association of Mizar Users
  Mostowski's Fundamental Operations - Part I
  Andrzej Kondracki
  Warsaw University
  Summary.
  In the chapter II.4 of his book [
  MML Identifier:
  The terminology and notation used in this paper have been introduced in the following articles [ Contents (PDF format)
  Bibliography
  1] Grzegorz Bancerek. Cardinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  2] Grzegorz Bancerek. A model of ZF set theory language Journal of Formalized Mathematics
  3] Grzegorz Bancerek. Models and satisfiability Journal of Formalized Mathematics
  4] Grzegorz Bancerek. The ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  5] Grzegorz Bancerek. Sequences of ordinal numbers Journal of Formalized Mathematics
  6] Grzegorz Bancerek. Increasing and continuous ordinal sequences Journal of Formalized Mathematics
  7] Czeslaw Bylinski. Functions and their basic properties Journal of Formalized Mathematics
  8] Czeslaw Bylinski. Functions from a set to a set Journal of Formalized Mathematics
  9] Czeslaw Bylinski. Some basic properties of sets Journal of Formalized Mathematics
  10] Library Committee.

  20. Warszaw University
  Eilenberg, Samuel (1936); Imielinski, Tomasz (1981); Lipski, Witold (1974);Marek, Wiktor (1968); mostowski, andrzej (1938); Niwinski, Damian
  http://sigact.acm.org/genealogy/index-Warsaw.html
  Warszaw University
  This is the index for the TCS Genealogy for doctoral degrees from Warszaw University, Warszaw, Poland
 • Apt, Krzysztof
 • Borsuk, Karol
 • Ehrenfeucht, Andrzej ...
 • Walukiewicz, Igor
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter