Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Schauder Juliusz

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 76    1  | 2  | 3  | 4  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Schauder Juliusz:     more detail
 1. Juliusz Pawel Schauder, Oeuvres by Juliusz Pawel; Kisynski, Jan et al, eds. Schauder, 1978
 2. Oeuvres. Sous la Redaction de Jan Kisynski, Wladyslaw Orlicz, Marceli Stark. by Juliusz Pawel Schauder, 1978-01-01

1. About Juliusz Schauder
JULIUSZ PAWEL SCHAUDER 1899 1943 Juliusz Schauder - Personal Reminiscences R. S. Ingarden (TMNA Volume 2.1 1993) My Memories of Juliusz Schauder H. M. Schaerf (TMNA Volume 2.1 1993)
http://www.mat.uni.torun.pl/~tmna/htmls/memory.html
J ULIUSZ P AWEL S CHAUDER

2. Schauder Juliusz Pawe³
schauder juliusz Pawe szauder j. p., urodzi si w 1896, zmar w 1943, matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoy matematycznej, autor prac z teorii caki, topologii algebraicznej i teorii równa róniczkowych.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/schauder.htm
Schauder R" na dowolne przestrzenie Banacha. Sformu³owa³ m.in. twierdzenie o punkcie sta³ym, które zapocz¹tkowa³o now¹ metodê w teorii równañ ró¿niczkowych, znan¹ p.n. metody Schaudera.

3. Schauder
Juliusz Pawel Schauder. Born 21 Sept 1899 in Lvov, Galicia, AustriaHungary (nowUkraine) Died Sept 1943 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine).
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Schauder.html
Juliusz Pawel Schauder
Born: 21 Sept 1899 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine)
Died: Sept 1943 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine)
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Julius Schauder was born into a Jewish family. His father, Samuel Schauder, was a lawyer and Julius attended secondary school in Lvov. At this time Lvov was in Galicia, the part of partitioned Poland which was under Austrian control. Schauder was still at school when World War I started but when he graduated from school in 1917 he was drafted into the Austro-Hungarian army. He was with the army in the north of Italy when he was taken prisioner by the Italians. After the collapse of Austria, Schauder joined a new Polish army which was being organised in France. He returned to Poland with this army in 1919, by this time the country of Poland had been reestablished and it was to a Polish Lvov that Schauder went. He entered the Jan Kazimierz University in Lvov and worked for his doctorate under Steinhaus. After obtaining his doctorate in 1923 with a thesis The theory of surface measure

4. WIEM: Schauder Juliusz Pawe³
schauder juliusz Pawel (18961943), polski matematyk. Matematyka, Polska SchauderJuliusz Pawel (1896-1943), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/009f0d.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Schauder Juliusz Pawe³ widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Schauder Juliusz Pawe³ (1896-1943), polski matematyk. W czasie I wojny ¶wiatowej walczy³ m.in. w armii genera³a J. Hallera. Uczeñ i wspó³pracownik S. Banacha . Od 1927 wyk³adowca uniwersytetu we Lwowie. 1932 stypendysta Fundacji Rockefellera. 1938 laureat Prix Malaxa (z matematykiem francuskim J. Lereyem) za dokonania na polu teorii równañ ró¿niczkowych cz±stkowych, których zagadnienia brzegowe rozpatrywa³ w zwi±zku z tzw. przestrzeniami Banacha Jego najwybitniejszym osi±gniêciem jest podanie twierdzenia o punkcie sta³ym. Zajmowa³ siê te¿ teori± ca³ki - sformu³owa³ uogólnienie wzoru Stokesa . Zamordowany przez hitlerowców zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. Juliusz Schauder Center (unofficial Page)
schauder juliusz Pawe (18961943), polski matematyk. W czasie I wojny wiatowej walczy m.in. w armii generaa J. Hallera. Ucze
http://www-users.mat.uni.torun.pl/~much/JSC.html
Link to official website of Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies
Poni¿ej znajduje siê lista wyk³adów ,,Schauderowskich'' z okresu
I 1999 II 2003 ( najbli¿szy wyk³ad
16 lutego 1999
Jan Andres (Olomouc)
Infinitely many subharmonics of differential systems 23 marca 1999
Michail Borsuk (Olsztyn)
Brzegowe zagadnienia eliptyczne w obszarach nieg³adkich 20 kwietnia 1999
Andrzej Szulkin (Stockholm)
Eigenvalue problem with indefinite weight 2 czerwca 1999
Jerzy Jezierski (Warszawa) Wk³ad Jakoba Nielsena w kombinatoryczn± teoriê grup 14 marca 2000 Jan Andres (Olomouc) Topological structure of solution sets to boundary value problems 30 maja 2000 Andrzej Wieczorek (Warszawa) Du¿e gry i ich zastosowania abstrakt 3 pa¼dziernika 2000 Jaros³aw Górnicki (Rzeszów) Podstawy nieliniowej teorii ergodycznej 19 grudnia 2000 Marian Mrozek (Kraków) Odwzorowania wielowarto¶ciowe jako pomost miêdzy dynamik± równañ ró¿niczkowych a skoñczonym ¶wiatem komputerów 6 marca 2001 Wojciech Zaj±czkowski (Warszawa) O globalnych, regularnych rozwi±zaniach równania Naviera-Stokesa w obszarach cylindrycznych

6. WIEM: Banach Stefan
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B...... Mazur Stanislaw, Cmentarz Lyczakowski, Matematyka, schauder juliusz Pawel, SteinhausHugo Dyonizy, Liniowa przestrzen, Uniwersytet Lwowski, wiecej ».
http://wiem.onet.pl/wiem/00ac3c.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Banach Stefan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wyk³adowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i  Uniwersytetu Lwowskiego (od 1922), od 1927 prof. zwyczajny matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno¶ci i Akademii Nauk Ukraiñskiej SSR. Jeden z twórców tzw. lwowskiej szko³y matematycznej. Laureat Wielkiej Nagrody PAU w 1939. Zapocz±tkowa³ wspó³czesn± analizê funkcjonaln± , wniós³ istotny wk³ad w rozwój teorii topologicznych przestrzeni wektorowych , zajmowa³ siê ponadto teori± liczb rzeczywistych i szeregów ortogonalnych. W czasie okupacji niemieckiej by³ karmicielem wszy w lwowskim Instytucie Badañ nad Durem Plamistym R. Weigla. Zmar³ przed repatriacj±. Za najwa¿niejsz± pracê Banacha uwa¿a siê Théorie des opérations linéaires (Teoria operacji liniowych , 1932). By³ jednym z inicjatorów wydawnictw Studia Mathematica i  Monografie Matematyczne Zobacz równie¿ Banacha przestrzeñ Powi±zania Mazur Stanis³aw Cmentarz £yczakowski Matematyka Schauder Juliusz Pawe³ ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

7. References For Schauder
RS Ingarden, juliusz schauderpersonal reminiscences, Topol. J Leray, My friendjuliusz schauder (Polish), Wiadomosci matematyczne (2) 23 (1980), 75-84.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Schauder.html
References for Julius Schauder
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973).
 • S Ulam, Adventures of a mathematician (New York, 1976). Articles:
 • W Forster, J Schauder : Fragments of a portrait, Numerical Solution of Highly Nonlinear Problems (Amsterdam, 1980), 417-425.
 • R S Ingarden, Juliusz Schauder-personal reminiscences, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • J Leray, My friend Julius Schauder, Numerical Solution of Highly Nonlinear Problems (Amsterdam, 1980), 427-439.
 • J Leray, My friend Juliusz Schauder (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • H M Schaerf, My memories of Juliusz Schauder, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • J Szarski,Remarque sur un travail de J Schauder, Ann. Polon. Math. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Schauder.html
 • 8. Collected Works
  CALL NO QA3 S35 1978 AUTHOR schauder, juliusz Pawel, 18991943. Subjectschauder, juliusz Pawel, 1899-1943. Subject Mathematics.
  http://lib.nmsu.edu/subject/math/mbib.html
  C OLLECTED W ORKS F M ATHEMATICIANS B IBLIOGRAPHY
  CALL NO: QA3 A14 1881
  AUTHOR: Abel, Niels Henrik, 1802-1829.
  MAIN TITLE: OEuvres completes de Niels Henrik Abel.
  EDITION: Nouv. ed., publiee aux frais de l'etat norve-gien par L. Sylow
  PUBLISHER: Christiania [Sweden] Grondahl, 1881.
  LOCATION: Branson
  Material: 2 v. in 1. 28 cm.
  Contents: t. 1. Memoires publies par Abel.t. 2. Memoires posthumes d'Abel
  Subject: Mathematics. cm
  Added Entry: Sylow, Peter Ludvig Mejdel, 1832-
  Added Entry: Lie, Sophus, 1842-1899. CALL NO: QB3 A2 AUTHOR: Adams, John Couch, 1819-1892. MAIN TITLE: The scientific papers of John Adams Couch, edited by William Grylls
  Adams, with a memoir by J. W. L. Glaisher. PUBLISHER: Cambridge, University press, 1896-1900. LOCATION: Branson V.1 and V.2
  Material: 2 v. front. (port.) fold. map, facsims., diagr. 30 cm.
  Contents: v. 1. Biographical notice, by J. W. L. Glaisher. [Original papers published by the author during his lifetime, 1844-1890, ed. by William Grylls Adams]v. 2. pt. 1. Extracts from unpublished manuscripts, ed. by Ralph Allen Simpson. pt. 2. Terrestial magnetism, ed. by William Grylls Adams.
  Subject: Geomagnetism.

  9. Schauder
  Biography of Julius schauder (18991943) juliusz Pawel schauder. Born 21 Sept 1899 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine)
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Schauder.html
  Juliusz Pawel Schauder
  Born: 21 Sept 1899 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine)
  Died: Sept 1943 in Lvov, Galicia, Austria-Hungary (now Ukraine)
  Click the picture above
  to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Julius Schauder was born into a Jewish family. His father, Samuel Schauder, was a lawyer and Julius attended secondary school in Lvov. At this time Lvov was in Galicia, the part of partitioned Poland which was under Austrian control. Schauder was still at school when World War I started but when he graduated from school in 1917 he was drafted into the Austro-Hungarian army. He was with the army in the north of Italy when he was taken prisioner by the Italians. After the collapse of Austria, Schauder joined a new Polish army which was being organised in France. He returned to Poland with this army in 1919, by this time the country of Poland had been reestablished and it was to a Polish Lvov that Schauder went. He entered the Jan Kazimierz University in Lvov and worked for his doctorate under Steinhaus. After obtaining his doctorate in 1923 with a thesis The theory of surface measure

  10. Juliusz Schauder Center (unofficial Page)
  Ponizej znajduje sie lista wykladów ,,Schauderowskich'' z okresuI 1999 II 2002 ( najblizszy wyklad ) * * * 16 lutego 1999
  http://www.mat.uni.torun.pl/~much/JSC.html
  Link to official website of Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies
  Poni¿ej znajduje siê lista wyk³adów ,,Schauderowskich'' z okresu
  I 1999 II 2003 ( najbli¿szy wyk³ad
  16 lutego 1999
  Jan Andres (Olomouc)
  Infinitely many subharmonics of differential systems 23 marca 1999
  Michail Borsuk (Olsztyn)
  Brzegowe zagadnienia eliptyczne w obszarach nieg³adkich 20 kwietnia 1999
  Andrzej Szulkin (Stockholm)
  Eigenvalue problem with indefinite weight 2 czerwca 1999
  Jerzy Jezierski (Warszawa) Wk³ad Jakoba Nielsena w kombinatoryczn± teoriê grup 14 marca 2000 Jan Andres (Olomouc) Topological structure of solution sets to boundary value problems 30 maja 2000 Andrzej Wieczorek (Warszawa) Du¿e gry i ich zastosowania abstrakt 3 pa¼dziernika 2000 Jaros³aw Górnicki (Rzeszów) Podstawy nieliniowej teorii ergodycznej 19 grudnia 2000 Marian Mrozek (Kraków) Odwzorowania wielowarto¶ciowe jako pomost miêdzy dynamik± równañ ró¿niczkowych a skoñczonym ¶wiatem komputerów 6 marca 2001 Wojciech Zaj±czkowski (Warszawa) O globalnych, regularnych rozwi±zaniach równania Naviera-Stokesa w obszarach cylindrycznych

  11. R S Ingarden
  to the memory of my teacher, juliusz schauder. juliusz schauder was my teacher of mathematics in secondary school and
  http://www.mat.uni.torun.pl/~tmna/htmls/mem1.html
  Topological Methods in Nonlinear Analysis
  Journal of the Juliusz Schauder Center
  Volume 2, 1993
  J ULIUSZ S CHAUDER P ERSONAL R EMINISCENCES
  R. S. INGARDEN
  Dedicated to the memory of my teacher, Juliusz Schauder Before I give my personal reminiscences I would like to recall briefly what is known about Schauder's life (cf. [ ] and [ ]). I will not write here about his work, since this would take us too much aside (for this cf., e.g., [ ] and [ ]; unfortunately, neither text is in English: one is in French and the other in Japanese !). I will begin by quoting his friend and collaborator, Jean Leray (cf. [ ], p.11):
   Cette oeuvre est en apparenee diverse: elle apporte des contributions souvent fondamentales a` quatre branches des mathematiques, qu'on a coutume d'etudier independemment l'une de l'autre. En fait, c'est ane oeuvre d'une grande continuite: Jales Schauder n'est pas an specialiste; il remonte a l'origine des problemes; il s'apercoit qu'ils exigent de tout antres procedes que ceux qu'on a pris l'habitude de leur appliquer; sa pensee progresse, sans souci des cloisonnements qui compartimentent arbitrairement la science et qu'ont du toujours bousculer les esprits vraiment originaux. Sa puissance intellectuelle s'allie aux plus belles qualites de caractere: il est un grand travailleur, tres scrupuleux. Il etudie "les problemes qui se posent et non ceux qu'on se pose"; son oeuvre n'est pas un jeu brillant, mais un rude labeur, qui finit par creer la methode dont l'elegante perfection orientera l'avenir.

  12. Biography-center - Letter S
  Schattschneider, Doris www.agnesscott.edu/lriddle/women/schatt.htm; schauder,juliusz wwwhistory.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/schauder.html;
  http://www.biography-center.com/s.html
  Visit a
  random biography ! Any language Arabic Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish
  S
  930 biographies

  13. Mathematicians During The Third Reich And World War II
  Saks, Stanislaw 1942 killed by Gestapo in Warsaw. schauder, juliusz Pawel Killedby Gestapo 1943 in Poland. Tauber, Alfred died in Theresienstadt 1942
  http://wwwzenger.informatik.tu-muenchen.de/persons/huckle/mathwar.html
  Mathematicians during the Third Reich and World War II
  Prof. Thomas Huckle
  huckle@in.tum.de
  Last modified: February/25/2002
  Died

  Imprisoned

  Hidden

  Emigration
  ...
  General Information

  Died:
  Banach, Stefan:

  In Lvov good terms with Russian occupation troops 1939. Returned from Kiev to Lvov after German invasion of Russia. Worked feeding lice in German institute dealing with infectious diseases, until July 1944 when Russain troops retook Lvov. Was already seriuosly ill, died 1945 of lung cancer. Berwald, Ludwig: Dismissed 1939 in Prague; Deportation by Gestapo to Lodz where he died in April 1942. Blumenthal, Otto: dismissed 1939 from Aachen and - for a short while - kept in "protective custody". In 1939 he went to Holland. When the Netherlands had fallen, he refused the help of Dutch friends and was deported to Theresienstadt where he died 1944. Dickstein, Samuel: Died in the Nazi bombing of Warsaw in 1939. Epstein, Paul: Frankfurt 1919 until 1935, suicide after summon from Gestapo August 1939. Froehlich, Walter:

  14. Lecture Notes In Nonlinear Analysis, Vol. 3
  Analysis held in £ód¼, January 2931, 2001, and organized by the Faculty ofMathematics of the £ód¼ University and the juliusz schauder Center of
  http://www.uni.torun.pl/ksiegarnia/rec_1092.html
  Lecture Notes in Nonlinear Analysis , vol. 3
  Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. £ód¼, January 29-31, 2001
  Wojciech Kryszewski, Andrzej Nowakowski (ed.)
  ISBN 83-231-1422-6
  ss. 192 Toruñ 2002
  cena 25 PLN
  Matematyka
  Otwórz do druku Preface The present volume contains a selection of papers submitted by the participants of the Third Polish Symposium on Nonlinear Analysis held in £ód¼, January 29-31, 2001, and organized by the Faculty of Mathematics of the £ód¼ University and the Juliusz Schauder Center of Nonlinear Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruñ.
  The main purpose of this Symposium was to integrate the large group of Polish researchers interested in different aspects of nonlinear problems, to present their recent results and to create a convenient platform for the exchange of scientific information and experience. Nonlinear Analysis is a major branch of mathematics encompassing various problems arising in mathematical, functional and convex analysis, topology, fixed point theory and their applications in the theory of ordinary and partial differential equations, inclusions and the dynamical systems, control and game theories. There is a number of strong Polish scientific centers where these topics are extensively studied.
  During the Symposium a special session celebrating the 60-th anniversary of Professor Lech Górniewicz was organized. Professor Górniewicz, one of the leading specialists in the field of Nonlinear Analysis, is the head and a co-founder (together with Professor Andrzej Granas) of the Schauder Center, the Managing Editor of the journal "Topological Methods in Nonlinear Analysis" published by the Schauder Center and one of the persons promoting the development of nonlinear studies in Poland. The contributing authors and the editors are proud to dedicate this volume to Professor Górniewicz.

  15. Differential Inclusions And Optimal Control
  3, 1997) at the minisemester organized by the International Stefan Banach MathematicalCenter in Warsaw with cooperation of the juliusz schauder Center for
  http://www.uni.torun.pl/ksiegarnia/rec_663.html
  Lecture Notes in Nonlinear Analysis , vol. 2
  Differential Inclusions and Optimal Control
  Jan Andres, Lech Górniewicz, Paolo Nistri (ed.) ISBN 83-231-0957-5
  ss. 290 1998 Toruñ
  wyd. 1
  cena 10 z³
  Matematyka
  Volume 2 of Lecture Notes in Nonlinear Analysis contains papers selected from those submitted by mathematicians lecturing (Warsaw, September 22 - October 3, 1997) at the minisemester organized by the International Stefan Banach Mathematical Center in Warsaw with cooperation of the Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies in Toruñ. It was devoted to topological methods in differential inclusions and optimal control problems.
  Contents
  W. Allegretto and P. Nistri, Control and optimization of nonlocal steady-state problems
  J. Andres, Bounded, almost-periodic and periodic solutions of quasi-linear differential inclusions
  J. Andres, L. Górniewicz and J. Jezierski, Noncompact version of the Multivalued Nielsen Theory and its application to differential inclusions
  R. Bader, On the semilinear multi-valued flow under constrains and the periodic problem
  D. Bors and S. Walczak

  16. TVMNA 2003 - General Information
  juliusz schauder Center. General Information. juliusz schauder Centerfor Nonlinear Studies of Nicholas Copernicus University of Torun,;
  http://www.tmna.ncu.pl/TVMNA2003/general.html
  Topological and Variational Methods
  in Nonlinear Analysis
  TVMNA'2003 Scientific Committee
  and Organizers
  General Information Topics Participants Registration Schedule of lectures TMNA'2001 photos Topological Methods
  in Nonlinear Analysis
  Juliusz Schauder Center
  General Information
  The Symposium will take place in the new Mathematical Conference Center in Bedlewo , Poland; the Center consists of a palace and a lovely surrounding park and is located 30 km to south-west of the city of Poznan (3 hours by car or train from Warsaw or Berlin). If you are interested in attending TVMNA'2003 in Bedlewo, please contact: Zdzislaw Dzedzej at the University of Gdansk, Marek Izydorek at the Technical University of Gdansk, Waclaw Marzantowicz at the Adam Mickiewicz University, or Slawomir Rybicki at the Nicholas Copernicus University of Torun. The conference is sponsored by:
  • Banach Center of the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences,
  • Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies of Nicholas Copernicus University of Torun,
  • Nicholas Copernicus University of Torun

  17. TVMNA 2003 - Scientific Committee And Organizers
  Topics. Participants. Registration. Schedule of lectures. TMNA'2001 photos. TopologicalMethods in Nonlinear Analysis. juliusz schauder Center. Scientific Committee
  http://www.tmna.ncu.pl/TVMNA2003/organizers.html
  Topological and Variational Methods
  in Nonlinear Analysis
  TVMNA'2003 Scientific Committee
  and Organizers General Information Topics Participants Registration Schedule of lectures TMNA'2001 photos Topological Methods
  in Nonlinear Analysis
  Juliusz Schauder Center
  Scientific Committee:
  T. Bartsch (Germany), V. Benci (Italy), B. Bojarski (Poland), K. C. Chang (China), E. N. Dancer (Australia), D. de Figueiredo (Brasil), N. Hirano (Japan), J. Ize (Mexico), J. Mawhin (Belgium), M. Mrozek (Poland), P. H. Rabinowitz (USA), K. Rybakowski (Germany), K. Schmitt (USA), A. Szulkin (Sweden).
  Organizing Committee:
  Zdzislaw Dzedzej (University of Gdansk), Marek Izydorek (Technical University of Gdansk), Waclaw Marzantowicz (Adam Mickiewicz University of Poznan), Slawomir Rybicki (Nicholas Copernicus University of Torun). The Conference is organised by Faculty of Mathematics and Computer Science of Nicholas Copernicus University of Torun in collaboration with Faculty of Mathematics and Computer Science of Adam Mickiewicz University of Poznan Institute of Mathematics of Gdansk University and Faculty of Applied Mathematics and Technical Physics of Technical University of Gdansk . It is also partially sponsored by the Stefan Banach International Mathematical Center and the Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies of Nicholas Copernicus University of Torun.

  18. Polish Great Mathematicians
  Brief biographies of 20th century Polish mathematicians. From the Institute of Mathematics of the Category Regional Europe Society and Culture History Technology...... Lerayschauder index, schauder estimates). Lvov. (you can read morein Wladislaw Orlicz, juliusz Pawel schauder p.9 Oeuvres 1978.
  http://www.impan.gov.pl/Great.html
  This indicates the geographical distribution and mutual influence of the leading Polish mathematicians, as well as the areas in which they were active. The latter are divided into logic, set theory, topology, functional analysis, classical analysis, differential equations, differential geometry, and applied mathematics. The choice is confined to those mathematicians who passed away. World War II was disastrous for Polish mathematics in every respect. Over 25 research mathematicians were shot or died in concentration camps or prisons. Victims included in this poster are marked by an asterisk. A number of others dispersed by the war did not return to Poland.
  Warsaw School of Mathematics
  The term Warsaw School of Mathematics is used to describe a group of mathematicians working in logic, set theory, point-set topology and real functions in the 1920's and 1930's. Their journal was Fundamenta Mathematicae (founded in 1920),the first specialized mathematical journal in the world.
  • Wac³aw Sierpinski
   Theory of sets (particularly axiom of choice and continuum hypothesis), point-set topology, descriptive set theory, real functions, number theory. Author of 724 papers and 50 books including one on set theory in 1912. First in Warsaw and Cracow; 1908-1914 in Lvov, 1915-1918 in Moscow, afterwards in Warsaw. (you can read more in:

  19. NewPoland - Famous Poles: Scientists
  schauder, juliusz (18961942), mathematician. He was the first to applythe method of functional analysis in differential equations.
  http://www.newpoland.com/famous_poles_scientists_main.htm
  NewPoland Mail
  Free email for life NewPoland News
  Stay informed! Home About Us Contact Us Testimonials ... Photo Gallery What's Related? Architecture Kings Major Dates Polish Cities ... Genealogy Hello! May I help you? Tell a Friend! Spread the word about NewPoland. Tell a Friend! Add a Site! Want to add a URL? It's simple. Add here! Connect with Us! Link to us
  Affiliates

  Become an affiliate and get more traffic. Partners
  We are currently seeking partners in various areas. Home Famous Poles Polish Contributors to World Sciences Famous Poles Polish Contributors to the Development of World's Sciences Banach, Stefan

  20. Lviv - Lvov - Lwow - Lemberg. Notable People - Biographies, Links, Photos.
  biographies and photos of famous people from LvivCategory Regional Europe Lviv Oblast Lviv Society and Culture...... Biography juliusz schauder; About juliusz schauder from juliusz schauder Centerfor Nonlinear Studies. juliusz schauder at amazon. Top Weegee, (Arthur Fellig).
  http://www.lvov.us/famous-people/
  LVIV LVOV LWOW LEMBERG LEOPOLIS L'VIV L'VOV GALICIA HALYCHYNA GALIZIEN
  Back to Lviv - Lvov city page for
  Gallery
  Old postcards Books Travel ... Guestbook
  My hometown has given rise to many more well-known people, notable in literature, arts, sciences, philosophy and so on than would be expected for a city of such modest size and population. Many of those people are 'famous everywhere but there city hometown'. The names below comprise a list of people who were born in
  Lvov-Lviv-Lwow-Lemberg
  or whose activities were closely related to this city. Any list of such people is certain to be incomplete, but let's try..Among those who have called this city home, are: A Muhammad Asad Emanuel Ax B Stefan Banach Yuri Bashmet Alexander Beliavsky Martin Buber C Viktor Chukarin D Albert Franz Doppler F Ivan Fedorov Ludwik Fleck Leo Fuchs(Laybl Springer) G Maurice Goldhaber H Zbigniew Herbert K Lubka Kolessa Oksana Krovytska Salomea Krushelnytska (Kruszelnicka) L Stanislaw Lem Volodymyr Levytsky Johann Lhotsky Lotka Alfred James ... Jan Lukasiewicz M Alexandra Marinina Alexius Meinong Ludwig von Mises Richard von Mises ... Muni, Paul (WEISENFREUND)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 76    1  | 2  | 3  | 4  | Next 20

  free hit counter