Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Steinhaus Hugo

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Steinhaus Hugo:     more books (22)
 1. Mathematical Snapshots by Hugo Steinhaus, 1999-07-07
 2. One Hundred Problems in Elementary Mathematics by Hugo Steinhaus, 1979-09-01
 3. Galician Jews: Stanislaw Ulam, Roald Hoffmann, Billy Wilder, Shmuel Yosef Agnon, Karl Radek, Hugo Steinhaus, Melanie Klein
 4. Members of the Polish Academy of Learning: Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus, Edward Flatau
 5. Lwów Scientific Society: Members of the Lwów Scientific Society, Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr
 6. Polish Academy of Learning: Members of the Polish Academy of Learning, Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus
 7. Polish Mathematicians of Jewish Descent: Stanislaw Ulam, Kazimierz Kuratowski, Benoît Mandelbrot, Alfred Tarski, Hugo Steinhaus, Vilna Gaon
 8. Members of the Lwów Scientific Society: Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr, Rudolf Weigl
 9. Polish Academy of Sciences: Wac?aw Sierpi?ski, Hugo Steinhaus, Jan W?glarz, Hilary Koprowski, Jerzy Kury?owicz, Jerzy Neyman
 10. University of Notre Dame Faculty: Alvin Plantinga, Knute Rockne, Hugo Steinhaus, Karl Menger, Paul Erdos, Tariq Ramadan, Vittorio Hösle
 11. Wspomnienia by Hugo Steinhaus, 1970
 12. One Hundred Problems in Elementary Mathe by Hugo Steinhaus, 1963
 13. Mathematical Snapshots - Third American Edition by Hugo Steinhaus, 1969
 14. One hundred problems in elementary mathematics (Popular lectures in mathematics vol.7) by Hugo Steinhaus, 1964

1. Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus. Born 14 Jan 1887 Hugo Steinhaus was born inGalicia into a family of Jewish intellectuals. The town of his
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Steinhaus.html
Hugo Dyonizy Steinhaus
Born: 14 Jan 1887 in Jaslo, Kingdom of Galicia, Austrian Empire (now Poland)
Died: 25 Feb 1972 in Wroclaw, Poland
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Hugo Steinhaus Felix Bernstein Courant , Herglotz, Hilbert Klein Koebe Landau ... Toeplitz , and Zermelo . For his doctorate Steinhaus studied under Hilbert 's supervision. He was awarded his doctorate, with distinction, for a dissertation Neue Anwendungen des Dirichlet'schen Prinzips in 1911. Lebesgue . Steinhaus studied Lebesgue 's two major books (1904) and (1906) around 1912 after completing his doctorate. During one such walk I overheard the words " Lebesgue measure". I approached the park bench and introduced myself to the two young apprentices of mathematics. They told me they had another companion by the name of Witold Wilkosz, whom they extravagantly praise. The youngsters were Stefan Banach and Otto Nikodym. From then on we would meet on a regular basis, and ... we decided to establish a mathematical society. As initiator of the idea, I made my room available for meetings and, as the first step in preparations, nailed an oilcloth blackboard to the wall. When the French manager of the boarding house saw what I had done, she was terrified - what was the proprietor going to say? I calmed her down reminding her that the owner of the building was my uncle's brother-in-law, and she forgave my transgression. However, I had made a mistake. Mr L took the position of a traditional, hard-nosed landlord and was unmoved by the lofty goal the blackboard was supposed to serve. The society expanded - it was the first ray of light of this kind in Poland.

2. WIEM: Steinhaus Hugo Dyonizy
steinhaus hugo Dyonizy (18871972), matematyk polski, profesor uniwersytetów we Lwowie (1920-1941) i Wrocawiu (1945-1961) oraz University of
http://www.encyklopedia.pl/wiem/doc/ec9db0fe2fb9023c412564a7004ba150
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka
Steinhaus Hugo Dyonizy widok strony

znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Steinhaus Hugo Dyonizy (1887-1972), matematyk polski, profesor uniwersytetów we Lwowie (1920-1941) i Wroc³awiu (1945-1961) oraz University of Notre Dame w stanie Indiana (USA, 1961-1962) i University of Sussex (1966), cz³onek PAU (od 1945) i  PAN (od 1952), a tak¿e wielu miêdzynarodowych towarzystw naukowych i zagranicznych AN. Wspó³twórca tzw. lwowskiej szko³y matematyki. Autor prac (ponad 170 pozycji) z dziedziny analizy matematycznej , teorii prawdopodobieñstwa, statystyki matematycznej i jej zastosowañ. Popularyzator matematyki - ksi±¿ki: Czym jest, a czym nie jest matematyka Kalejdoskop matematyczny Sto zadañ Orze³ czy reszka (1961). Za³o¿yciel czasopism Studia Mathematica (1929, wraz z  S. Banachem ) i  Zastosowania matematyki Powi±zania Uniwersytet Wroc³awski wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
steinhaus hugo DIONIZY (18871972). Urodzil sie 14 stycznia 1887 w Jasle w rodzinieBoguslawa, dyrektora spóldzielni kredytowej, i Eweliny z Lipschitzów.
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_15.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
STEINHAUS HUGO DIONIZY
Urodzi³ siê 14 stycznia 1887 w Ja¶le w rodzinie Bogus³awa, dyrektora spó³dzielni kredytowej, i Eweliny z Lipschitzów. W 1905 uzyska³ maturê w gimnazjum klasycznym w Ja¶le. Nastêpnie rozpocz±³ studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1906-1911 kontynuowa³ studia w Getyndze pod kierunkiem Hilberta i Kleina. W 1911 uzyska³ tam stopieñ doktora filozofii na podstawie pracy Neue Anvendungen des Dirichlet'schen Prinzips . W latach 1911-1914 przebywa³ w Ja¶le, w tym okresie opublikowa³ 8 prac. W 1915 uczestniczy³ w wojnie. W nastêpnym roku podj±³ pracê w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie. W 1917 habilitowa³ siê we Lwowie na podstawie rozprawy O niektórych w³asno¶ciach szeregów Fouriera . Przez rok by³ asystentem matematyki na Uniwersytecie Lwowskim. W 1918 opublikowa³ pracê Additive und stetige Funktionaloperationen ("Mathematische Zeitschrift", 5/1919), uwa¿an± za pierwsz± polsk± pracê o operacjach funkcyjnych. Po zakoñczeniu I wojny ¶wiatowej przebywa³ w Ja¶le, gdzie pracowa³ jako matematyk w biurze rozdzia³u gazu. W 1920 zosta³ profesorem nadzwyczajnym matematyki Uniwersytetu Lwowskiego i kierownikiem I Katedry Matematyki (1920-1939), a w 1923 profesorem zwyczajnym. Kilkakrotnie wyje¿d¿a³ do Pary¿a, Getyngi i Bolonii. W 1929 wspólnie z

4. WIEM: Steinhaus Hugo Dyonizy
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl S......steinhaus hugo Dyonizy (18871972), matematyk polski, profesor uniwersytetówwe Lwowie (1920-1941) i Wroclawiu (1945-1961) oraz University of
http://wiem.onet.pl/wiem/001e1b.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka
Steinhaus Hugo Dyonizy widok strony

znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Steinhaus Hugo Dyonizy (1887-1972), matematyk polski, profesor uniwersytetów we Lwowie (1920-1941) i Wroc³awiu (1945-1961) oraz University of Notre Dame w stanie Indiana (USA, 1961-1962) i University of Sussex (1966), cz³onek PAU (od 1945) i  PAN (od 1952), a tak¿e wielu miêdzynarodowych towarzystw naukowych i zagranicznych AN. Wspó³twórca tzw. lwowskiej szko³y matematyki. Autor prac (ponad 170 pozycji) z dziedziny analizy matematycznej , teorii prawdopodobieñstwa, statystyki matematycznej i jej zastosowañ. Popularyzator matematyki - ksi±¿ki: Czym jest, a czym nie jest matematyka Kalejdoskop matematyczny Sto zadañ Orze³ czy reszka (1961). Za³o¿yciel czasopism Studia Mathematica (1929, wraz z  S. Banachem ) i  Zastosowania matematyki Powi±zania Uniwersytet Wroc³awski wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. Steinhaus Hugo - Miêdzy Duchem A Materi± Po¶redniczy Matematyka - Ksiegarnia.
steinhaus hugo,Miedzy duchem a materia posredniczy matematyka,Steinhaus,Hugo,Miedzy,duchem,a,materia,posredniczy,matematyka,Wydawnictwo,Naukowe,PWN
http://wysylkowa.pl/ks243810.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Miêdzy duchem a materi± po¶redniczy matematyka
Steinhaus Hugo Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Niniejsza ksi±¿ka zawiera wybór pism Hugona Steinhausa, odnosz±cych siê m.in. Do historii matematyki i odkryæ matematycznych, teorii gier i rachunku prawdopodobieñstwa, oraz przemówieñ okoliczno¶ciowych. Teksty, napisane jasnym i przystêpnym jêzykiem, mog± byæ czytane jako wzorcowe realizacje trudnej sztuki upowszechniania badañ i osi±gniêæ naukowych. Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych muzyka.wysylkowa.pl ... bizuteria.wysylkowa.pl

6. Hugo Steinhaus - Wspomnienia I Zapiski/Atut/ - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
Naszym Przyjacielem jest Wspomnienia i zapiski/Atut/ Hugo Steinhaus Wyd. Miedzyduchem a materia posredniczy matematyka Autor steinhaus hugo Wyd.
http://wysylkowa.pl/ks283958.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Wspomnienia i zapiski/Atut/ Hugo Steinhaus Wyd. ATUT Oficyna Wydawni Powiadom znajomego o ksi±¿ce Niestety, brak ksi±¿ki w magazynie. Cena: Cena promocyjna( Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Miêdzy duchem a materi± po¶redniczy matematyka Autor: Steinhaus Hugo Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... bizuteria.wysylkowa.pl

7. Steinhaus Hugo Dyonizy
steinhaus hugo Dyonizy sztajnhaus hd, urodzil sie w 1887, zmarl w 1972, matematyk,wspóltwórca lwowskiej szkoly matematycznej, wspólzalozyciel i
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/steinhaus.htm
Steinhaus Theorie der Orthogonalreihen (Teoria szeregów ortogonalnych, „Monografie Matematyczne" 1935, t. 6) po raz pierwszy zastosowa³ aparat analizy funkcjonalnej do szeregów ortogonalnych. Jest autorem prac dotycz¹cych rachunku prawdopodobieñstwa, opartego na œcis³ych pojêciach teorii mnogoœci i teorii miary. Znaczna czêœæ dorobku naukowego Steinhausa, obejmuj¹cego oko³o 250 pozycji, dotyczy zastosowañ matematyki. Prowadzi³ wspólne badania ze specjalistami ró¿nych dyscyplin naukowych, formu³uj¹c aparat matematyczny stosowany w badaniach z dziedziny biologii i medycyny (badanie dyspersji leukocytów, teoria Hirszfelda konfliktu Rh, dochodzenie ojcostwa), antropologii, dendrometrii, a tak¿e do taryf elektrycznych, szacowania z³ó¿ mineralnych za pomoc¹ wierceñ, statystycznej kontroli jakoœci. Na uwagê zas³uguje równie¿ dzia³alnoœæ Steinhausa w zakresie popularyzacji matematyki; jego Kalejdoskop matematyczny (1938) przet³umaczono na kilkanaœcie jêzyków i uznano za jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ w tej dziedzinie.

8. Wielcy Matematycy
Pitagoras. Schauder Juliusz Pawel. Sierpinski Waclaw. Sikorski Roman.steinhaus hugo Dyonizy. Odwiedz równiez serwis WIRTUALNY WSZECHSWIAT.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/wielcy.htm
Wielcy Matematycy Archimedes Banach Stefan Borsuk Karol Bro¿ek Jan ... Odwied¼ równie¿ serwis WIRTUALNY WSZECH¦WIAT

9. Hugo Steinhaus - Wikipedia
steinhaus hugo Dyonizy (18871972), Polish mathematician, Professor of Lwow (1920-1941)and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame
http://www.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Polski
Hugo Steinhaus
From Wikipedia, the free encyclopedia. Steinhaus Hugo Dyonizy (1887-1972), Polish mathematician, Professor of Lwow (1920-1941) and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame (Indiana) (USA, 1961-1962), University of Sussex (1966), member of PAU (Polish Academy of Abilities) (since 1945) and PAN (Polish Academy of Science) (since 1952), and many international science societies and science academies. Cofounder of the so called Lvovian school of mathematics. Author of many works (over 170) in the fields of mathematical analysis, probability theory and statistics. He also wrote some introductory texts on mathematics: Czym jest, a czym nie jest matematyka (What is, and what is not mathematics)(1923), Kalejdoskop matematyczny (Mathematical Kaleidoscope)(1938), Sto zadan (One hundred questions)(1958), Orzel czy reszka (Heads or Tails) (1961).

10. Hugo Steinhaus - Wikipedia
Hugo Steinhaus. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Hugo Dionizy Steinhaus(18871972). Wielki matematyk polski. Urodzony 14 stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
Strona gł³wna Ostatnie zmiany Edytuj Historia strony Strony specjalne Zmiana moich preferencji Obserwowane Ostatnio zmienione Przesyłanie plik³w Lista obrazk³w i multimedi³w Zarejestrowani użytkownicy Statystyka Losowa strona Porzucone artykuły Porzucone pliki Najpopularniejsze Najbardziej potrzebne Najkr³tsze Najdłuższe Nowoutworzone Wszystkie Zablokowane adresy IP Prosta administracja Książki Wersja do druku Dyskusja
Zaloguj mnie
Pomoc
Wersja: angielska
Hugo Steinhaus
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Hugo Dionizy Steinhaus Wielki matematyk polski. Urodzony 14 stycznia w Jaśle w rodzinie Bogusława, dyrektora sp³Å‚dzielni kredytowej, i Eweliny z Lipschitz³w. W uzyskał maturę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Następnie rozpoczął studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W latach kontynuował studia w Getyndze pod kierunkiem Hilberta i Kleina. W 1911 uzyskał tam stopień doktora filozofii na podstawie pracy Neue Anvendungen des Dirichlet'schen Prinzips . W latach 1911- przebywał w Jaśle, w tym okresie opublikował 8 prac. W uczestniczył w wojnie. W następnym roku podjął pracę w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie. W

11. Hugo Dyonizy Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus 18871972 Steinhaus studied for a year in Lvov,spent a term in Munich but then spent 5 years studying mathematics
http://www.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/Sn.html
Hugo Dyonizy Steinhaus
Steinhaus then took a position at the Jan Kazimierz University in Lvov with Banach. The school concentrated mainly on functional analysis and its diverse applications, the general theory of orthogonal series, and probability theory. There is no doubt that none of these theories would have achieved today's level of prominence without an essential understanding of the Lebesgue measure and integral. On the other hand, the ideas of Lebesgue measure and integral found their most striking and fruitful applications there in Lvov. Steinhaus was the main figure in the Lvov School until 1941. In 1923 he published the first rigorous account of the theory of tossing coins based on measure theory. In 1925 he was the first to define and discuss the concept of strategy in game theory. Together with Banach in 1929, he started a new journal Studia Mathematica . Another important publishing venture in which Steinhaus was involved, begun in 1931, was a new series of Mathematical Monographs. An important contribution to the series was a volume written by Steinhaus and Kaczmarz in 1937, The theory of orthogonal series Scottish Book consisting of open questions posed by the mathematicians working there came into being. Steinhaus contributed ten problems to the book, including the final one only days before the Nazi troops entered the town.

12. Matematyka - ¿yciorys Steinhausa Hugo Dyonizego
Jak czesto odwiedzasz matma.prx.pl? codziennie. raz na 3 dni. raz w tygodniu. razw miesiacu. jestem tu pierwszy raz. wyniki. steinhaus hugo DYONIZY (1887 1972)
http://matma.prx.pl/biografie/hugo.php
Biografie Algebra Geometria Liczby ... Zadania Jak czêsto odwiedzasz matma.prx.pl? codziennie raz na 3 dni raz w tygodniu raz w miesi±cu jestem tu pierwszy raz
wyniki

STEINHAUS HUGO DYONIZY

13. Matematyka - ¿yciorys Steinhausa Hugo Dyonizego
jestem tu pierwszy raz, 1220. codziennie, 62. raz w miesiacu, 39. raz w tygodniu,29. raz na 3 dni, 25. Wszystkich glosów 1375. steinhaus hugo DYONIZY (1887 1972)
http://matma.prx.pl/biografie/hugo.php?action=results&poll_ident=2

14. "Uniwersytet Wroc³awski" - Pismo Spo³eczno¶ci Akademickiej Uniwersytetu Wroc
Byl w tej sprawie tak nieustepliwy, ze gdy dostal list zaadresowanysteinhaus hugo, odsylal go bez przeczytania. Uniwersytet
http://www.uw.uni.wroc.pl/numer9/page4.htm
CZERWIEC 2000
NR 1 (1)
ROK I
LISTOPAD 2000
NR 2 (2)
ROK I
LUTY 2001
NR 1 (3)
ROK II
KWIECIEÑ 2001
NR 2 (4) ROK II CZERWIEC 2001 NR 3-4 (5-6) ROK II PA¬DZIERNIK 2001 NR 5 (7) ROK II LUTY 2002 NUMER 1 (9) ROK III WSTECZ DUCH, MATERIA, MATEMATYKA Jak¿e ma³o pami±tek zosta³o po wielkim wroc³awskim matematyku: trochê ksi±¿ek, kilka zdjêæ, karykatura, nekrologi z gazet odbite na ksero. Hugo Steinhaus by³ nietuzinkow± postaci± wroc³awskiego ¶rodowiska naukowego (nie lubi³ s³owa: naukowiec), osobowo¶ci±, uczonym z charyzm±. Rozpocz±³ siê rok po¶wiêcony Jego pamiêci. - Jeden z egzaminów zdawa³em u niego w domu - opowiada senator Bogus³aw Litwiniec. - Przyj±³ mnie w szlafroku, poczêstowa³ herbat± i zada³ zagadkowe zadanie matematyczne. Na biurku le¿a³a suszka, taki przyrz±d do suszenia tekstu napisanego atramentem. Popatrzy³ na suszkê i energicznie str±ci³ j± na pod³ogê. "A teraz - powiedzia³ - proszê napisaæ równanie tego ruchu". Zdêbia³em, chcia³em uciekaæ, ale w koñcu jako¶ z tego wybrn±³em. Doktor Rabczuk pamiêta, ¿e profesor by³ bardzo punktualny: - Szed³ na wyk³ad z sekundnikiem w rêku i punktualnie wchodzi³ na salê. Ja dzia³a³em wtedy w organizacjach m³odzie¿owych i zdarza³y mi siê spó¶nienia. Kiedy¶ wszed³em tu¿ za profesorem. Podszed³ do tablicy i napisa³ po ³acinie: "I kto upilnuje samych pasterzy".

15. Nowo¶ci Ksi±¿kowe W Bibliotece IFT UW (7-Jun-2001)
Bibliogr. s. 242247 ISBN 83-01-13322-8 steinhaus hugo 21990 Miedzy duchem a materiaposredniczy matematyka / Hugo Steinhaus ; oprac. Józef Lukaszewicz.
http://info.fuw.edu.pl/~bift/nowosci.018.html
Nowo¶ci ksi±¿kowe w Bibliotece IFT UW (7-Jun-2001)
Starsze nowo¶ci

16. S³awni Ludzie
hanging, kinkiety and technical. Hugo Dionizy steinhaus hugo Stainhaueshas born in 14 of Januasy 1887 . He was professor of Wroclaw
http://teams.karpaty.edu.pl/jaslo2/slawnia.html
This is the most famous people , who are connected with Jas³o
£UKASIEWICZ IGNACY (1822 82) Petroleum lamp has been constructed 1853 - first I. £ukasiewicz; it consisted petroleum tin header (tank) metal imposed. Tubes with windows with miki and flow of air openings enabling. And individual elements ( e.g. burner Arganda, fireplace glass, lamp-shade from oil lamps ); petroleum lamps were applicable < apply as lamp stagnant, hanging, kinkiety and technical.
Hugo Dionizy Steinhaus Rudolf Weigel - Doctor , he invited typhus vaccine
Piotr Jaroszewicz - Vice-prime PRL . He was member of parlament from our electoral circle .
Return to main page

17. Liens Aux Biographies
Translate this page van SCHOOTEN Frans (1615-1660) SIMPSON Thomas (1710-1761) steinhaus hugo (1887-1972)STIRLING James (1692-1770) STUDENT GOSSET William (1876-1937).
http://www.cict.fr/cict/personnel/stpierre/histoire/node33.html
Next: Bibliographie Up: L'histoire du calcul des Previous: Les axiomes de Kolmogorov
Liens aux biographies
Pages Web
BAYES
Thomas (1702-1761)
BERNOULLI
Jaques (1654-1705)
BERNOULLI
Jean (1667-1748)
BERNOULLI
Nicolas (1687-1759)
BIENAYME

BOREL
Emile (1871-1956)
de CARCAVI
Pierre (1600-1684)
CARDANO
Girolamo (1501-1576)
CAUCHY
Augustin (1789-1857)
FELLER
William (1906-1970) de FERMAT Pierre (1601-1665) FISHER Ronald (1890-1962) de FONTENELLE Bernard (1657-1757) GALILEI Galileo (1564-1642) GAUSS Carl Friedrich (1777-1855) HUYGHENS Christiaan (1629-1695) KHAYYAM Omar (1048-1122) KHINTCHINE Alexandre (1894-1959) KOLMOGOROV Andrei (1903-1987) LAGRANGE Joseph-Louis (1736-1813) LAMBERT Johann (1728-1777) LAPLACE Pierre Simon, Marquis de (1749-1827) LEBESGUE Henri (1875-1941) LEGENDRE Adrien-Marie (1752-1833) von LEIBNIZ Gottfried Wilhelm (1646-1716) LEVY Paul (1886-1971) MARKOV Andrei (1856-1922) de MOIVRE Abraham (1667-1754) MONTMORT Pierre (1678-1719) NEWTON Sir Isaac (1643-1727) PACIOLI Luca (1445-1517) PASCAL Blaise (1623-1662) PEARSON Karl (1857-1936) POISSON QUETELET Lambert (1796-1874) RIEMANN Bernhard (1826-1866) de ROBERVAL Gilles (1602-1675) van SCHOOTEN Frans (1615-1660) SIMPSON Thomas (1710-1761) STEINHAUS Hugo (1887-1972) STIRLING James (1692-1770) STUDENT: GOSSET William (1876-1937) TARTAGLIA Nicolo (1500-1557) TCHEBYCHEV WALLIS John (1616-1703) YULE George (1871-1951) Next: Bibliographie Up: L'histoire du calcul des Previous: Les axiomes de Kolmogorov Dana Meisel

18. Divulgazione Matematica: Pubblico Ampio
Translate this page 27. Spirito G., Matematica senza numeri, Newton 1995. 28. steinhaus hugo,Cento problemi di matematica elementare, Bollati Boringhieri. 29.
http://www.matetico.it/scaffale 1.htm
Home Page Precedente
Scaffale Libri di divulgazione matematica:
pubblico ampio
Barrow J.D., Perché il mondo è matematico , Laterza 1992 Bencivenga, La filosofia in trentadue favole , Mondadori, 1991 Bersani R. Peres E., Matematica, corso di sopravvivenza (Matematica se la conosci non la eviti), Ponte delle Grazie. Blatner David, Le gioie del Pi Greco , Garzanti Carrol L., Una storia ingarbugliata , Astrolabio Editore, 1969 Carroll L., Il gioco della logica , Astrolabio 1969 Castelnuovo E., Pentole, ombre, formiche. In viaggio con la matematica La Nuova Italia Cole K. C., L’universo e la tazza da tè (verità e bellezza della matematica) , Longanesi Costantini-Manari, Probabilità e giochi d’azzardo , Muzzio Scienze Cresci L., Le Curve Celebri, Invito alla storia della matematica attraverso le curve piane più affascinanti , Muzzio 1998 Di Palma W. (a cura di), Polyhedra , Argos Edizioni, Roma 1994 Emmer M., La perfezione visibile – Matematica e arte , Ed. Teoria 1991 Enzensberger H. M., Il mago dei numeri , Einaudi 1997 Escher M. C.

19. Anegdoty
steinhaus hugo (18871972) wybitny polski matematyk Gdy Hugo Steinhaus byl juzw podeszlym wieku, zadzwoniono don pewnego jesiennego, lodowatego i ponurego
http://www.oeiizk.edu.pl/matma/wychowanska/uczeni/anegdoty.htm
S³awni i zabawni
anegdoty o wielkich matematykch
DESCARTES Rene - Kartezjusz
Spytano raz znakomitego francuskiego filozofa i matematyka:
- Co jest wiêcej warte: wielka wiedza, czy wielki majatek?
- Wiedza - odpowiedzia³ filozof.
- Je¶li tak, to dlaczego tak czêsto widzi siê uczonych pukaj±cych do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie?
- Poniewa¿ uczeni znaj± dobrze warto¶æ pieniêdzy, a bogacze nie znaj± warto¶ci wiedzy.
NEWTON Isaak Sir (1643-1727), fizyk, matematyk, filozof i astronom angielski
S³ynny równie¿ ze swojego roztargnienia Newton by³ autorem listu do zaprzyja¼nionego z nim genera³a:
"Opowiadaj± tu, ¿e wygra³e¶ dwukrotnie bitwy i podobno zosta³e¶ zabity. Napisz mi, proszê ciê usilne, ile w tym prawdy? Chyba wiesz dobrze, jak zmartwi³aby mnie twoja ¶mieræ".
Pewnego razu Izaak Newton zaprosi³ na obiad przyjaciela, ale zapomnia³ o tym uprzedziæ s³u¿bê. Gdy go¶æ siê zjawi³, zobaczy³ na stole jedno nakrycie, a stwierdziwszy, ¿e uczony akurat dokonuje obliczeñ, zjad³ obiad, i - nie chc±c mu przeszkadzaæ - wyszed³. - To dziwne - rzek³ Newton skoñczywszy pracê. - Gdyby nie dowody rzeczowe, które stoj± na stole, móg³bym s±dziæ, ¿e dzi¶ nie jad³em obiadu...

20. TU Wroclaw Hugo Steinhaus Center
The goal of the hugo steinhaus Center is to organize, encourage and support research on and education in stochastic
http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo
2002 - THE HUGO STEINHAUS YEAR
Wersja polska Mathematics, pure and applied, is often perceived by the community of users as increasingly isolated from its sister sciences and from the needs of industry. The goal of the Hugo Steinhaus Center is to organize, encourage and support research on and education in stochastic techniques as applied in science and technology. A study of related theoretical mathematical issues is an integral part of the Center's research. Random and chaotic phenomena provide the unifying intelectual theme of the Center, and represent an area where certain frontiers of mathematics, economics, natural sciences, and engineering can fully overlap on problems that are fundamental and yet have practical implications in finance and technology. A feature of the Center is a synthesis of viewpoints of mathematicians, economists, computer scientists, physicists, chemists and engineers, working in the Center on equal footing.
New products ...
Financial Engineer (a DEMO for Windows95/98)
Postgraduate Studies from Financial Engineering (in Polish) Options and futures market simulator (a DEMO for Windows95/98) Conference: "Stochastic Modelling of Highly Volatile Phenomena" ... Course: "Advanced Methods in Finance"
About the Center ...
Prof. Hugo Steinhaus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter