Geometry.Net - the online learning center
Home  - Sports - Water Basketball

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-99 of 99    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Water Basketball:     more books (23)
 1. Legends of Syracuse Basketball by Mike Waters, 2004-10-01
 2. Orangemen, The: Syracuse University Men's Basketball(NY)(Images of Sports) by Mike Waters, 2003-11-01
 3. Syracuse Basketball Vault (College Vault) by Mike Waters, 2009-02-15
 4. Water Basketball with Ring Toss Game Pool Master Pool Games
 5. Cramps not case of Duck out of water.(Basketball Oregon Men)(Malik Hairston took fluids by IV Thursday night and expects to be full go for USC): An article from: The Register-Guard (Eugene, OR) by Gale Reference Team, 2008-01-26
 6. Game of My Life Syracuse: Memorable Stories from Orangemen Basketball by Mike Waters, 2008-11-01
 7. National Sports Teams of Serbia: Serbia National Football Team, Serbia National Basketball Team, Serbia Men's National Water Polo Team
 8. Kent State Golden Flashes Men's Basketball Coaches: Stan Heath, Gary Waters, Mike Boyd, Geno Ford, Jim Christian, Sam Dixon, Bill Brown
 9. 1948 Summer Olympics Events: Water Polo at the 1948 Summer Olympics, Basketball at the 1948 Summer Olympics
 10. Cloughie: Walking on Water, My Life by Brian Clough, 2003-07-28
 11. Troubled Waters (Nancy Drew: All New Girl Detective #23) by Carolyn Keene, 2007-04-24
 12. Rutgers Scarlet Knights Men's Basketball Coaches: Bill Foster, Dick Vitale, Gary Waters, Craig Littlepage, Phil Sellers, Tod Kowalczyk
 13. Cleveland State Vikings Men's Basketball Coaches: Rollie Massimino, Kevin Mackey, Gary Waters, John Mclendon, Homer E. Woodling, Mike Boyd
 14. Cloughie: Walking on Water by Brian Clough, 2005-06-06

81. Gavros.com-Olympiakos
Olympiakos Piraeus fan site for football, basketball, volleyball and water polo teams with news and photos.
http://www.gavros.com/
ÅðéôÝëïõò îáíÜ ìáæß. ÌåôÜ áðü Ýíá äéÜóôçìá óêëçñïý äéáâÜóìáôïò ôï Gavros.com èá åßíáé êáé ðÜëé ìáæß óáò. ÂëÝðåôå êÜðïéá ãåãïíüôá äåí ìáò Üöçóáí áóõãêßíçôïõò êáé Ýôóé åßðáìå íá åðéóôñÝøïõìå óôá "ðüóôá" ìáò Ýóôù êáé ðñïóùñéíÜ. Êáôáñ÷Þí ôï åñ÷üìåíï êñßóéìï ðáé÷íßäé åíáíôßïí ôçò ÁÅÊ êáé êáôá äåýôåñïí ï áðïêëåéóìüò ôçò åõñùðáúêÞò ïìÜäáò áðü ôï êýðåëëï ÅëëÜäáò áðü ôçí ìåãÜëç ïìÜäá ôïõ ÁéãÜëåïõ.
Ôï Üëëï ðïõ Þèåëá ðïëý íá èßîù åßíáé ïé åöçìåñßäåò ÐñùôáèëçôÞò êáé Derby ïé ïðïßåò üóï êáéñü áðÞ÷á áðü ôá êáèÞêïíôÜ ìïõ öñüíôéæáí íá äéáóêåäÜæïõí üëïõò åóÜò ìå ôá ðñùôïóÝëéäÜ ôïõò. ÁíáñùôéÝìáé ìüíï êáôÜ ðüóï âïçèïýí ìå ôçí êüíôñá ôïõò óôïí ðåñéïñéóìü ôïõ öáíáôéóìïý êáé ôçò âßáò óôá ãÞðåäá.....÷ìììì...... Gavros Gallery Hits: 5
Rating

Size: 176 Kb
Gavros News Åðéóêåõôåßôáé ôï åðßóçìï site ôïõ Ïëõìðéáêïý
Click

Click

Åßóôå ïðáäüò ôïõ Ïëõìðéáêïý êáé èÝëåôå íá âïçèÞóåôå óôï Gavros.com; Óôåßëôå ìáò ôþñá email

82. Loyola Marymount University - Official Athletic Site
Polo Sixthranked Lions Crush UC Irvine Women's water polo scores seven second halfgoals to post 9-1 win on Wednesday. 2/12/03 W basketball Women's Hoops
http://www.lmulions.com/
Email Login
Password
New users sign up
Tigran Martirosyan earned a straight sets victory over Utah.
The LMU baseball team begins its WCC season this weekend at Portland. Who do you think will win the WCC?
Gonzaga
LMU
Pepperdine
Portland
Saint Mary's
San Diego San Francisco Santa Clara Weather Report Current Conditions In Los Angeles, CA: SUNNY Temp: 73 Wind: 5 N By Sport Baseball M Basketball W Basketball Crew X-Country M Golf M Soccer W Soccer Softball Swimming M Tennis W Tennis W Volleyball M Waterpolo W Waterpolo News Get Tickets to Hall of Fame Induction! Composite Schedule Weekly Update ... LMU Media Guides For live audio broadcasts of LMU's baseball and basketball teams, please visit the LionsLive page. Baseball San Francisco Saturday March 22 1:00 PM San Francisco, Calif. Gametracker San Francisco Sunday March 23 1:00 PM San Francisco, Calif. Gametracker Uc Riverside Wednesday March 26 2:00 PM Page Stadium Gametracker Audio 3/22/03 : M Tennis Men's Tennis Downs Utah The Loyola Marymount men's tennis team posted a 5-2 victory over Utah, Friday afternoon at the LMU Tennis Center. The Lions won five of the six singles matches, after dropping the doubles point to move to 10-8 in dual action this spring. (read full release) 3/21/03 : Baseball Lions Fall to San Francisco A seven-run fifth inning lifts the Dons to victory.

83. Jes-Soft - Basketball, Hockey, Soccer, Volleyball, Football, Baseball And Water
found at www.JesSoft.com, Plays, drills and software are available for the followingsports basketball, Football, Baseball, Hockey, Soccer, water polo and
http://www.jes-soft.com/
Welcome at Jes-Soft
To go to the playbook pages, click on a sport on the top of this page. From there you can download the free software and browse through the plays and drills databases.
3-Mar-2003
If the hockey books don't show up on the soccer page, then the update of the baseball football volleyball and basketball lists is completed.
26-Feb-2003
To BDE or not to BDE, unfortunately the future seems to be not to BDE.
This resulted in a rewrite of part of the Basketball Playbook program. For those who like to try it and don't get mad when something doesn't work check out the development page
21-Feb-2003
The second release of the football playbook software is now available at the football download page . This new version features an improved snap function and full-page printing.
On a totally different note, for those, like me, that won't be able to follow March Madness on TV, checkout NCAA Final Four
19-Feb-2003 Many thank to Boris Tarassioux from InfoRoller for providing a roller hockey plugin for hockey playbook 0.8. 3-Feb-2003 For the latest version of the hockey playbook , a plugin is now available for ringette On the first of February the top ten lists for football volleyball and basketball were updated. Also the first most popular list for

84. Santa Clara Broncos Official Athletic Site
Get ready for the Broncos' men's basketball trip to Maui next winter by checking APassion for the water Women's Crew member Erin Hussey describes the morning
http://santaclarabroncos.fansonly.com/

Softball Saturday

Join the Bronco softball team Saturday at Marsali Park for a noon doubleheader against Illinois-Chicago. Cheer on Coach Marcy Crouch's squad to victory!
Live Baseball Coverage

Summer Camp Information

Special Bronco Ticket Deals

Saturday's Baseball Game Postponed

Broncos' series opener with Gonzaga pushed back a day due to inclement weather. (more)
Women's Hoops Falls To Fresno State In WNIT First Round

Kim Butler scores 16 points to lead the Broncos. (more)
Women's Golf To Host Annual Colby Classic
Broncos welcome 11 teams to 7th annual event at Rancho Canada Golf Club. (more) Broncos Remain In Commissioner's Cup Lead Santa Clara ends winter season with 3 1/2 point edge over second-place Pepperdine. (more) Rivera Earns Post-Graduate Scholarship from NCAA The senior softball player earns an ethnic minority enhancement scholarship from the governing body of collegiate sports. (more) Wagner Goal Leads U.S. National Team U.S. Women tie Sweeden 1-1 at Algarve Cup. (more) Women's Basketball Heads to Fresno State for WNIT First-round action begins Friday night at 7 p.m. at the Bulldogs' North Gym. (more) Forman-Lau Earns Third PCSC Pitcher of the Week Honor She posted 16 strikeouts against 21 batters in a 4-0 shutout last week.

85. Santa Clara Broncos Official Athletic Site
Official athletics web site with information about varsity teams.Category Reference Education Santa Clara University Athletics...... TV Fox Listen FANSlive Gametracker Women's basketball Loyola Marymount Friday February14 7 Women's water Polo CS Hayward Saturday February 15 800 AM Santa
http://santaclarabroncos.ocsn.com/

Softball Saturday

Join the Bronco softball team Saturday at Marsali Park for a noon doubleheader against Illinois-Chicago. Cheer on Coach Marcy Crouch's squad to victory!
Live Baseball Coverage

Summer Camp Information

Special Bronco Ticket Deals

Saturday's Baseball Game Postponed

Broncos' series opener with Gonzaga pushed back a day due to inclement weather. (more)
Women's Hoops Falls To Fresno State In WNIT First Round

Kim Butler scores 16 points to lead the Broncos. (more)
Women's Golf To Host Annual Colby Classic
Broncos welcome 11 teams to 7th annual event at Rancho Canada Golf Club. (more) Broncos Remain In Commissioner's Cup Lead Santa Clara ends winter season with 3 1/2 point edge over second-place Pepperdine. (more) Rivera Earns Post-Graduate Scholarship from NCAA The senior softball player earns an ethnic minority enhancement scholarship from the governing body of collegiate sports. (more) Wagner Goal Leads U.S. National Team U.S. Women tie Sweeden 1-1 at Algarve Cup. (more) Women's Basketball Heads to Fresno State for WNIT First-round action begins Friday night at 7 p.m. at the Bulldogs' North Gym. (more) Forman-Lau Earns Third PCSC Pitcher of the Week Honor She posted 16 strikeouts against 21 batters in a 4-0 shutout last week.

86. Official Athletic Site, San Diego State University Aztecs
Listen Women's water Polo Pacific March 16 1000 AM San Diego (Ray Joan KrocCommunity Center) Women's Tennis Princeton March 17 200 PM Men's basketball.
http://www.goaztecs.com/

Aztec Club

Baseball

Basketball
[M] ... [W]
Aztecs NIT Central Enter Tourney Central
Aztecs Complete First Spring Scrimmage

Adam Hall hopes to celebrate often in 2003. San Diego State quarterback Adam Hall announced his return from off-season shoulder surgery with a 70-yard touchdown strike on the first play of Saturday morning's scrimmage on Montezuma Mesa.
Hall found sophomore running back Fred Collins with the touchdown pass and went on to complete 10 of his 18 passes for 139 yards on Saturday. The day, though, belonged to the defense.
?It was a typical first scrimmage,? Hall said. ?This is just our second day in pads and the defense has progressed further than the offense. You can see that we have some talent at wide receiver and our offensive line is coming along.?
Head coach Tom Craft agreed with Hall?s assessment. ?I thought it was a little rough and I think that should be expected. We?ve thrown a lot of things at them in a short amount of time. Our linebackers and secondary stood out to me.?
Baseball Defeats Air Force 10-3 In MWC Play
Aztecs' Season Ends With NIT Loss To Texas Tech No. 30 Women's Tennis Sweeps Air Force, 7-0 Football, Baseball, Tennis, Track Highlight Busy Saturday On Montezuma Mesa ... Among Thousands of Plays, Some Are Truly Memorable Email Login Password New users sign up Baseball Air Force March 22 1:00 PM Tony Gwynn Stadium Listen Softball Stanford March 22 W, 2-0

87. Loyola Marymount University - Official Athletic Site
For live audio broadcasts of LMU's baseball and basketball teams, please visit theLionsLive completegame shutout of the season 3/13/03 W water Polo water
http://lmulions.fansonly.com/
Email Login
Password
New users sign up
Tigran Martirosyan earned a straight sets victory over Utah.
The LMU baseball team begins its WCC season this weekend at Portland. Who do you think will win the WCC?
Gonzaga
LMU
Pepperdine
Portland
Saint Mary's
San Diego San Francisco Santa Clara Weather Report Current Conditions In Los Angeles, CA: SUNNY Temp: 73 Wind: 5 N By Sport Baseball M Basketball W Basketball Crew X-Country M Golf M Soccer W Soccer Softball Swimming M Tennis W Tennis W Volleyball M Waterpolo W Waterpolo News Get Tickets to Hall of Fame Induction! Composite Schedule Weekly Update ... LMU Media Guides For live audio broadcasts of LMU's baseball and basketball teams, please visit the LionsLive page. Baseball San Francisco Saturday March 22 1:00 PM San Francisco, Calif. Gametracker San Francisco Sunday March 23 1:00 PM San Francisco, Calif. Gametracker Uc Riverside Wednesday March 26 2:00 PM Page Stadium Gametracker Audio 3/22/03 : M Tennis Men's Tennis Downs Utah The Loyola Marymount men's tennis team posted a 5-2 victory over Utah, Friday afternoon at the LMU Tennis Center. The Lions won five of the six singles matches, after dropping the doubles point to move to 10-8 in dual action this spring. (read full release) 3/21/03 : Baseball Lions Fall to San Francisco A seven-run fifth inning lifts the Dons to victory.

88. MIKASA SPORTS USA: Basketball, Volleyball, Soccer, Water Polo, Football, Rugby,
MIKASA has successfully charted new territory in engineering and sporting goodsdesign in basketball, volleyball, soccer, football, rugby, and water polo.
http://www.mikasasports.com/frontdoor/basketball.cfm
Official Adoptions:
 • Federation Internationale de Basketball Amateur

You got next? Well, we got game! You haven't even seen game until MIKASA takes the court. We've put together premium lines of high-performing basketballs, and now the world is coming to our house to play. We engineered our basketballs to stay ahead of the sport with new composite blends, innovative core designs, special training dimensions, and all-purpose constructions. Take your game wherever you want, MIKASA has you covered. We've got next!
Basketball
Volleyball Soccer Water Polo ... Home

89. World Aquatic Basketball & Water Polo
Optional plastic water bags can further immobilize the units. A modifiedbase coverts the residential basketball set for above ground pools
http://www.worldsoccergoals.com/waqupolo.HTM
WORLD AQUATIC GAMES
AQUATIC BASKETBALL
WATER POLO
Contents:
Back to Top
Key Features: WORLD AQUATIC BASKETBALL
 • THREE MODELS: Unique backboard minimizes the danger of falling due to wind (parallel pipes bounce balls of different sizes almost as well as solid regular backboards) Two side stops double the surface area of the backboard, decreasing the frequency of balls thrown outside the pool. Can be easily installed at the edge of the pool even by children. The Deluxe Models have a PVC pipe hoop system with a unique elastomeric spring which can survive over 10,000 "slam dunks ". Optional plastic water bags can further immobilize the units. A modified base coverts the residential basketball set for above ground pools Comparison Between the Deluxe and Residential Aquatic Basketball Sets MODEL WIDTH (in.) HEIGHT (in.) SIDE-STOP WIDTH (in.) BASE-LENGTH (in.)

90. Sprint Aquatics
977 SpikeN-Splash water Volley-ball-basketball Combo. 978 Spike-N-Splashwater Volley Game. 977 Spike-N-Splash water Volleyball-basketball Combo.
http://www.sprintaquatics.com/977.htm
> Winged backboard, 15" steel rim, 30" above deck
> Aluminum 2-3/8" poles

91. Sports Info Bank - Sports News : Basketball, Football, Water Polo, Formula 1, Sk
sports,ski,basket,basketball,footbal,snowboard,soccer formula1,field hochey.
http://www.sportsib.com/
your online sports updates
MAKE A SELECTION (sports, results) BASKETBALL News EN BASKETBALL News GR World Basket - Greece '98 (29 Jul - 9 Aug) Eurobasket - France '99 EN Eurobasket - France '99 GR Basket Hellenic A1 EN Basket Hellenic A1 GR Basket Hellenic Cup EN Basket Hellenic Cup GR Basketball Euroleague EN Basketball Euroleague GR Basket Saporta Cup EN Basket Saporta Cup GR Basket Korac Cup EN Basket Korac Cup GR CYCLING - MTB, Hellenic Cup GR FOOTBALL News EN FOOTBALL News GR Football World Cup - France '98 - EN Football World Cup - France '98 - GR Football EURO 2000 - EN Football EURO 2000 - GR Football Champions League - EN Football Champions League - GR Football Cup Winners Cup - GR Football Cup Winners Cup - En Football UEFA Cup - EN Football UEFA Cup - GR Football Hellenic 1st division EN Football Hellenic 1st division GR Football Hellenic 2nd division GR Football Hellenic Cup GR Football Hellenic Cup EN Football Hellas games for World Cup '98 FORMULA 1 Grand Prix EN MOUNTAINEERING SKI - Snowboard World Cup EN Ski - Snowboard World Cup GR Ski Hellenic Championship GR VOLLEY News EN VOLLEY News GR Volley Greek Championship Men A1 EN Volley Greek Championship Men A1 GR Volley Greek Championship Men A2 EN Volley Greek Championship Men A2 GR Volley Greek Championship Women A1 EN Volley Greek Championship Women A1 GR WATER POLO News EN WATER POLO News GR Water Polo LEN European Cups EN Water Polo LEN European Cups GR Water Polo Hellenic Men A1 GR Water Polo Hellenic Women A' GR WINDSURFING Use the drop down menu above to view directly results and standings of major European and Greek events.

92. Dvdcoverart.com Homepage
. Basic Instinct scan NEW. ..P basketball Diaries scan NEW... don juan demarco scan NEW .. Don't Drink the water scan ..
http://www.dvdcoverart.com/dvdcoverart/request_cover.php?showrequest=774

93. The Vacation Gadget Man, Water Gadgets! Score And Store Basketball
Score and Store basketball! Score and Store basketball! The only poolsidebasketball game that provides convenient storage in the base!
http://www.beachcomber.com/Gadget/Water/storebas.html
Score and Store Basketball!
E-Mail: vacationgadgets@earthlink.net
Phone: (609)-518-9854 *** Fax: (609)-518-9855
Toll Free Order Line - 1-888-499-7787
Visa/MC accepted
Note: Shipping charges are Continental U.S., Please e-mail or call for International Rates.
Express Shipping available for Holidays and Special Occasions
Please call Our Toll Free Order Line - 1-888-499-7787 for pricing and ordering. Score and Store Basketball! The only poolside basketball game that provides convenient storage in the base!
 • Storage in the base can be used as a cooler, or to store pool accessories
 • Storage dimensions of 31" W X 19" D X 10" H
 • 83.8 quart storage
 • Adjustable height backboard (20", 26" and 32" from poolside surface)
 • Backboard dimensions of 34" W X 22" H X 2" D
 • Game can be taken apart and stored completely in base
 • Domed storage lid for cover while game is in play
 • Heavy duty Aluminum rim (14.5" inside dimension) with rugged nylon net
 • easy grip basketball
 • Base holds 122 lbs for stability and drains quickly and easily for convenience.

94. Scale With Body Fat Analyser, Rollback Basketball Net, Water Totter 2 Pool Totte
Products featured include Scale with Body Fat Analyser, Rollback basketball Net,water Totter 2 Pool Totter, Hands Free Cellular Transmitter, 2.4 GHZ Wireless
http://www.jarusa.com/bodyfat-scales.htm
Your browser does not support script Products featured include Scale with Body Fat Analyser, Rollback Basketball Net, Water Totter 2 Pool Totter, Hands Free Cellular Transmitter, 2.4 GHZ Wireless Camera Color, Solar FM Radio with Flashlight. Products supplied in association with Gadget Universe Scale with Body Fat Analyser Rollback Basketball Net Water Totter 2 Pool Totter The Water Totter 2 is a seesawing hot dog you can use on a soft carpet, grass or gym mat (it works best for children 60 lbs. or less) as well as on the water. It can be stabilized by two rope hooks fastened to a rope that's anchored by a weight or suction cup to the pool bottom. If anchoring is not a option, an adult should be nearby in the water Hands Free Cellular Transmitter 2.4 GHZ Wireless Camera Color I need a security system at home and at work, and I need it now! With the 2.4 GHZ Instant Eye Wireless Camera, I get instant security. This revolutionary surveillance system is so simple, even my 8-yr-old can set it up. But don't let that fool you; at 2.4 GHZ, the Instant Eye is exceptionally advanced. Mount the Camera anywhere - upside down, sideways, or on a tabletop - up to 500 ft. from the receiver; it delivers a clear color or black-and-white image to your TV, VCR, computer or CCTV monitor. Use it to capture images from screen savers, post videos on the Internet, and videoconference; on RC vehicles or planes for remote surveillance; or for recording evidence during investigations. The system comes with one camera and one 4-channel receiver which lets you add 3 additional cameras; place them strategically and keep an eye on four areas simultaneously!

95. Abalone Web Resources-Sports, Recreation, Baseball, Basketball, Football, Outdoo
Secure credit card ordering. We're On The Winner's Side! basketball. Buy basketballProducts Here! All latest news realtime updated. water Sports.
http://www.abaloneweb.com/Directory/dmcdirsports1.htm
Baseball Basketball Football Outdoors ...
Abalone Casinos
-Access to dozens of games in a great Casino Atmosphere.
Add This TriviaToday Ticker To Your Web Page
- Click
Free Trial Sporting Magazine Subscriptions from NCBuy
Baseball
24/7 Ticket Service

Autographs Unlimited

Baseball for the Middle Aged Jock-
Information about Baseball Fantasy Camps, International Baseball, Leagues, Tournaments and Links to more baseball information.
Buy Baseball / Softball Products Here!

Collectors Dream Sports cards Inc.
- We pay for banner advertising only for 10 cents per click on Sports Related sites, or sites with customers that may be interested in sports or sports cards. You can check out our banners at http://members.aol.com/CDSPTCARDS/index.html
Fantasy Sports Guide
- Online Fantasy Sports Directory
More Time For Sports : Licensed Time Pieces
- Sports fans! Spend time with your favorite team! Buy officially licensed pro sports team clocks and watches. (NFL, MLB, NBA, NASCAR) Play Trivia Blitz Sports Edition for FREE to Win Prizes! - Play Trivia Blitz Sports, Entertainment, or Classic Editions to win great prizes. It's totally FREE! Seattle Seams- Custom Made Sport Bags, Brief Cases, Notebooks, Travel Bags

96. SPORTS - Baseball, Football, Basketball, Golf, Soccer, Hockey, Tennis, LaCrosse,
Baseball, basketball, Biking, Diving, Fishing. Football, Fitness, MartialArts, Yoga, Hockey. Swimming, Surfing, water Sports, Other Sports.
http://www.super-kids.com/sports.htm

Baseball
Basketball Biking Diving
Baseball
Basketball Biking Diving ... Coconut Island Software, Inc.

97. Alexa Web Search - Subjects > Sports > Basketball

http://www.alexa.com/browse/categories?catid=404

98. CollegeSports.com
CollegeSports.com for in-depth coverage of college sports - live scores, news, stats, recruiting information and more.
http://www.fansonly.com/

99. Stanford University Cardinal | Women's Gymnastics | The Official Athletic Site
Choose Sport.
http://gostanford.ocsn.com/sports/w-gym/spec-rel/locker-room-colm8.html
March 22, 2003
Insider Newsletter
TEAMS

IN THE NEWS

SCHEDULES

ONLINE STORE
...
SITE MAP

Email login:
Password:
New users Signup!

Current Conditions In Stanford, CA: M/CLOUDY Temp: 60 Wind: 8 N Choose Sport Baseball Basketball - M Basketball - W Crew Cross Country Fencing Field Hockey Football Golf - M Golf - W Gymnastics - M Gymnastics - W Lacrosse - W Soccer - M Soccer - W Softball Swim/Diving - M Swim/Diving - W Sailing Sync Swimming Tennis - M Tennis - W Volleyball - M Volleyball - W Water Polo - M Water Polo - W Wrestling News Releases December 16th, 2002 by Shelly Goldberg Previous Diary Entries March 7th February 19th February 18th January 30th ... September 24th Well, it has been a long week for some of us, but now we are all DONE with exams! Yeah! This week, practices were optional so that we could study for exams as much as we needed to, but, in typical Stanford Gymnastics fashion, pretty much everyone came to most of the practices anyway. It's really hard to sit and study all day, and I think most of us look forward to workout as a time when we don't have to think about our classes and all of the other studying and paper-writing we have to do. I am always impressed with how well my teammates are able to leave their school-related stress outside the doors of the Ford Center and come in to practice with a positive attitude. Tomorrow is our Sips and Swings exhibition, so we are all busy getting ready for that. Lise finished her exams on Monday night, and she has spent the greater part of her time since then preparing the centerpieces for the tables (they look amazingawesome job, Lise!). Today we are going to set up the equipment for the exhibition, and then we will be all set for an evening of gymnastics and fine wine (don't worry, we won't be going anywhere near the beverages!). I hope everyone who attends will have a great time!

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 5     81-99 of 99    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

free hit counter