Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Chi Hsu
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
61-80 of 153    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Chi Hsu:     more books (57)
 1. Ch'i Pai-Shih's Paintings by Kai-Yu Hsu, 1979-01-01
 2. Kuang Hua tang: Ching hsuan hsiao shuo san wen chi by Hsu Li, 1986
 3. Ch'i Pai-Shih's Paintings. by Kai-Yu & Fang-Yu Wang Hsu, 1979
 4. EXORCISING THE TROUBLE MAKERS: MAGIC, SCIENCE, AND CULTURE. [Case studies of Chi by Francis L.K. Hsu, 1983-01-01
 5. THE LITERARY REVIEW Vol. 32 No. 3 (American Poets and Chinese Poetry) by Walter, Editor (Tu Fu, Li Po, Wang Wei, Hsu Yun, Lu Yu, Zhang Chi, Bei Dao, Yuan Mei, Kenneth Rexroth, Kenneth O. Hansen, Red Pine, Gary Synder, Cid Corman, Ursula Le Guin, Sam Hamil, Lao Tzu, Ezra Pound, David Young, Lee Gerlach, Liu Yin, et al) CUMMINS, 1989
 6. A Bushel of Pearls: Painting for Sale in Eighteenth-Century Yangchow.(Book Review): An article from: The Journal of the American Oriental Society by Robert E., Jr. Harrist, 2002-10-01
 7. The Chinese Pen, March 25, 2002 - No. 119 (Vol. 30, No. 1) , Spring 2002: Contemporary Chinese Literature from Taiwan by Tien-En Kao (Ed. ) ; Pang-Yuan Chi; Lin Hai-Yin; Lo Lan; Yang Shen-Hsu; Hsiang Ming; Shang Chin; Yin Dih; Chung Shun-Wen; Tien Che-Yi; Chen Ke-Hua; Lee Chin-Wen; Hwang Yu-Ling; Tsao Li-Chuan, 2002-01-01
 8. The Twentieth century Taiwanese paintings =: [Nien shih chi Tai-wan hua tan ming chia tso pin chi]
 9. Mountains of the Mind: The Landscape Painting of WANG CHI-CH'IEN. With an appreciation and commentaries by Hsu Hsiao-hu, and critiques by James Cahill, Alfred Frankenstein, and Michael Chacko Daniels. by Meredith (editor). Weatherby, 1970
 10. Taiwanese Female Models: Pan Yin Tze, Vivian Hsu, Kelly Lin, Shu Qi, Faith Yang, Penny Lin, Yinling, Lin Chi-Ling, Lena Li, Sonia Sui
 11. Hsing cheng cheng hsu fa tien (Mandarin Chinese Edition)
 12. The Complete Jian Shu: Chinese Combat Sword for Sport + DVD by Jason Tsou, Arthus Schonfeld, 2009
 13. Taiwanese Archers: Yuan Shu-chi, Wu Hui-ju, Wang Cheng-pang, Chen Szu-yuan, Kuo Cheng-wei, Chen Li-Ju, Wei Pi-Hsiu, Chiu Ping-Kun, Hsu Tzu-yi

lists with details

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

61-80 of 153    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | Next 20

free hit counter