Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Banks Iain M

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Banks Iain M:     more books (100)
 1. Surface Detail by Iain M. Banks, 2010-10-28
 2. Matter by Iain M. Banks, 2009-02-10
 3. Feersum Endjinn by Iain M Banks, 1995-06-01
 4. Transition by Iain M. Banks, 2010-09-15
 5. Use of Weapons by Iain M. Banks, 2008-07-28
 6. Against a Dark Background by Iain M. Banks, 2009-07-01
 7. Consider Phlebas by Iain M. Banks, 2008-03-26
 8. The State Of The Art by Iain M. Banks, 2007-04-11
 9. Look to Windward by Iain M. Banks, 2010-07-26
 10. The Algebraist by Iain M. Banks, 2006-06-15
 11. The Player of Games by Iain M. Banks, 2008-03-26
 12. Inversions by Iain M. Banks, 2007-10-19
 13. Matter: A Culture Novel -- First 1st American Edition by Iain M. Banks, 2008
 14. Excession by Iain M. Banks, 1996

1. BRLOH - Knihy : Banks Iain M. - Líc A Rub
Autor banks iain m. Dalšie knihy tohoto autora, Vydal Talpress, ŽánerScience fiction. Líc a rub. banks iain m. Líc a rub ( 9 / 10 ), 2002-11-29.
http://www.brloh.sk/kniha.php3?id_knihy=2062&id_oddelenia=1

2. SFBookcase.com - Iain M. Banks
Iain M. Banks, About Author. Scottish writer Iain Banks came to widespreadand controversial acclaim with the publication of his first
http://www.sfbookcase.com/author.asp?authorid=85

3. Iain M. Banks
Iain M. Banks. Shortlist 1991 Use of Weapons. His website is here.
http://www.appomattox.demon.co.uk/acca/banks.htm
Iain M. Banks Shortlist: 1991 Use of Weapons His website is here. back to home page

4. Iain M. Banks Iain M. Banks Message Board
Return to Iain M. Banks main page BooksMessage Board - Iain M. Banks. Iain M. Banks. OtherRecent Iain M. Banks Discussions Iain M. Banks 8/2/2001 63040 AM.
http://www.allscifi.com/Board.asp?BoardID=2270

5. Iain M. Banks - Bibliography Summary
Iain M. Banks Bibliography Summary. Pub Biblio Alpha Chron Main MenuSearch Award 1995 Interviews Iain M. Banks Makes Up Good Tunes (1993).
http://orifice.org/isfdb/ea.cgi?Iain_M._Banks

6. Iain M. Banks
Iain M. Banks. Since then, he's written science fiction under the name Iain M. Banks and mainstream fiction under the name Iain Banks .
http://www.spies.com/~rawdon/books/sf/banks.html
Iain M. Banks Scottish author Iain Banks' first novel was published in 1984. Since then, he's written science fiction under the name "Iain M. Banks" and mainstream fiction under the name "Iain Banks". His science fiction mostly focuses on a future interstellar civilization called The Culture, characterized by high technology, vast starships housing millions of people, and brilliant and manipulative computer Minds whose means and ends are often hidden from and alien to the humans. The stories revolve around both humans' reactions to the Culture they live in, and the reactions of humans and outsiders when outside entities come into contact with the Culture. Fans of literate, high-tech hard science fiction or stories which involve byzantine plots or conspiracies will probably enjoy his work. Click on a book's image or title to order from Amazon.com
The Player of Games
Reviewed January 2001 Jernau Gurgeh is one of the Culture's best game-players. He plays every game in the star-spanning civilization, and plays them all well. In any given game, there are perhaps a few people who could beat him, but they're specialists; he's a generalist, and can hold his own at anything. Gurgeh has lived almost all his 70 years on Chiark Orbital, playing, teaching, writing papers about games. He's happy there and sees no reason to leave. He's infatuated with a young woman named Yay Meristinoux who doesn't return his interest, and he's friends with a drone named Chamlis Amalk-ney, and a more eccentric drone named Mawhrin-skel. One day, however, he plays a young prodigy named Olz Hap at Stricken, and is tempted by Mawhrin-skel to cheat, to have the drone learn where her hidden pieces are so he can score the most dramatic victory in the history of the game. He yields to temptation, wins the game, but doesn't score his historic victory.

7. Banks Iain M.: Líc A Rub
Iain M. Banks Líc a rub, preklad Viktor Janiš, redakce Richard Podanýa Jan Vanek Jr., vydal Talpress, 375 stran, 2002. Príbehy
http://www.iliteratura.cz/booksbrit/autori/banks/licarub.htm
Banks, I.: Most
Banks, I.M.: Líc a rub , recenze Richarda Klíèníka
Banks, I.: Dead air
Banks, Iain: Píseò kamene
Zrcadla, sny a tajemství v pøíbìzích Iaina Bankse Iain M. Banks Líc a rub , pøeklad Viktor Janiš , redakce Richard Podaný a Jan Vanìk Jr., vydal Talpress, 375 stran, 2002
Pøíbìhy Iaina Bankse pøipomínají sny - nìkdy muèivé, plné násilí, utrpení, jindy uvolnìnìjší, leè vždy skrývající nìjaké tajemství. Tajemství, jež ètenáøe žene dál - a stejnì tak jej nutí se ke knize neustále vracet, protože jen nìkterá z Banksových tajemství se objasní v prùbìhu èetby, ta další, a bez výjimky hlubší, èekají na návrat, vyžadují zpìtný pohled, nìkdy možná i nové ètení. Protože stejnì nejsou dva stejné sny, není možné ani dvojí stejné ètení Banksova románu - už jen proto, že neuvìøitelnì koncisní autorùv svìt se neustále vyvíjí, zejména pak románový svìt, jenž má nìjakou souvislost s tzv. Kulturou, tedy romány, jež Banks podepisuje s prostøední iniciálou M.

8. Banks Iain M.: Líc A Rub
Iain M. Banks Líc a rub, preklad Viktor Janiš, redakce Richard Podanýa Jan Vanek Jr., vydal Talpress, 375 stran, 2002. 1. Literárnevedne
http://www.iliteratura.cz/booksbrit/autori/banks/licarub_rec.htm
Banks, I.: Most
Banks, I. M.: Líc a rub , recenze Ladislava Nagye
Banks, I.: Dead Air
Banks, I.: Píseò kamene
Spletitá pavuèina skotského Mistra
Iain M. Banks Líc a rub , pøeklad Viktor Janiš , redakce Richard Podaný a Jan Vanìk Jr., vydal Talpress, 375 stran, 2002 1. Literárnìvìdnì
Iain M. Banks
ètenáøi opìt pøipravil velice poutavé ètení, které ocení každý fanoušek inteligentní literatury, jehož baví spletité pøíbìhy s pøekvapením a který v sobì má kousek detektiva, aby se mu podaøilo rozluštit autorùv umìlecký kód. Ten je klíèem k tomu, abyste se u románu Líc a rub velice kvalitnì bavili.
Pavuèina Banksova románu je opravdu velmi složitá a pro pochopení všeho jedno ètení rozhodnì nestaèí (za jedny peníze tudíž máte dvojitou zábavu). Abychom vùbec mohli proniknout do èasoprostoru díla, musíme alespoò matnì tušit, o èem jsou Banksovy další romány. Stejnì jako další jeho díla, i toto patøí do globálního obrazu vesmíru, v nìmž vládne utopická postmoderní spoleènost Kultura. Návodem ke ètení této knihy by mohla být kniha Pomnìte na Fléba , která již u nás sice vyšla, leè pod jiným názvem, a jež získala literární cenu Koniáš. Už to nás mùže navést k tomu, že návod bude velice, ale velice nedokonalý, a proto si troufnu øíct, že je lepší sednout si k poèítaèi a z internetu si vytáhnout, co je to Kultura. Potom se vám pootevøou dveøe k jednomu z nejlepších románù, který u nás letos vyšel.

9. Iain M. Banks' Culture References In Bungie's Halo
iain M. banks' "Culture" references in Bungie's Halo Consider Phlebas (new UK cover) Illustrator Mark Salwowski. Consider Phlebas by iain M. banks was first published in 1987.
http://marathon.bungie.org/story/halo_culture.html
Iain M. Banks' "Culture" references in Bungie's Halo
Consider Phlebas (new UK cover)
Illustrator Mark Salwowski.
Consider Phlebas by Iain M. Banks was first published in 1987. The following is a description of the Vavatch Orbital (a mini-ringworld) taken from the book: "Vavatch lay in space like a god's bracelet. The fourteen-million kilometre hoop glittered and sparkled, blue and gold against the jet black gulf of space beyond. As the Clear Air Turbulence warped in towards the Orbital, most of the Company watched their goal approach on the main screen in the mess. The aquamarine sea, which covered most of the surface of the artefact's ultradense base material, was spattered with white puffs of cloud, collected in huge storm systems or vast banks, some of which seemed to stretch right across the full thirty-five-thousand-kilometre breadth of the slowly turning Orbital. Only on one side of that looped band of water was there any land visible, hard up against one sloped retaining wall of pure crystal. Although, from the distance they were watching, the sliver of land looked like a tiny brown thread lying on the edge of a great rolled-out bolt of vivid blue, that thread was anything up to two thousand kilometres across; there was no shortage of land on Vavatch."
In a later section of the book there is the following line: "They were still flying over the Circlesea towards land when the Culture blew the whole Orbital into a fourteen-million-kilometre halo of light and dust..."

10. Iain M. Banks Index
The fastest search engine, directory, map and web guide for information on the most popular websites.
http://www.geocities.com/~banksp/Rec/IainMBanks/Index.html
Iain M. Banks Index
It was some years back now that, while wandering through the Wellington Central Public Library - before it moved out of the building now occupied by the National Art Gallery, I came across a strange book. 'Consider Phlebas' written by one Iain M. Banks. I put it in my bag, later checked it out of the library and began to read... The end result was of that initial reading was a collection of all of Iain's books that I could get my hands on along with a subsequent redefinition of what I expected out of a truely classic science fiction story. His work has the power to imagine huge structures and conflict on a massive scale while, at the same time, making it seem so real. He writes both fiction and science fiction with one important way to distinguish between them. All science fiction books are written by 'Iain M. Banks' while all the fiction works are written by an 'Iain Banks'. While I don't fully appreciate the reasons behind doing this, and it is quite intentional, it is useful to remember because it serves as an indicator of what the general aim of the story is but it also is quite good at confusing book stores who treat the two names quite distinctly. The hope is to allow readers to not only find out enough to find the books, but to introduce them to people who haven't met Iain's work before and finally to provide my own interpretation of the what the works are about.

11. Www.iainbanks.net :: The Official Site Of Author Iain (aka Iain M.) Banks
official site of iain banks, the author also known as iain M. banks
http://www.iainbanks.net/

12. Guardian Unlimited Books | Links | Banks, Iain (M)
Literary Links Front Front Page Authors A - B. iain (M) banks. Work online
http://books.guardian.co.uk/links/sites_on_writers/a-b/links/0%2C6135%2C97085%2C
Go to: Guardian Unlimited home UK news World news Archive search Arts Books Business EducationGuardian.co.uk Film Football Jobs Life MediaGuardian.co.uk Money The Observer Online Politics Shopping SocietyGuardian.co.uk Sport Talk Travel Audio Email services Special reports The Guardian The weblog The informer The northerner The wrap Advertising guide Crossword Dating Headline service Syndication services Events / offers Help / contacts Information Newsroom Style guide Travel offers TV listings Weather Web guides Guardian Weekly Money Observer Home Guardian Review By genre Reviews ... Authors A - B
Iain (M) Banks
Work online An autobiography Background 1996 Telegraph interview Banks on Banks: his verdict on each novel The filming of The Crow Road 1997 Guardian interview ... 1998 radio transcript Work online 1997: Banks on writing 'A few notes on the Culture' by Iain M Banks Background Summary of published and unpublished SF writings 1996 Wired interview Space ships of the Culture: a complete listing Banks on SF: 1994 interview ... Culture Shock: intelligent and exhaustive unofficial Iain M Banks site

13. Iain M. Banks, Inversions
A review of the author's 1998 novel, the sixth in the Culture universe.Category Arts Literature Authors B banks, iain M....... In Inversions (1998), the sixth novel in his ‘Culture’ series, iain M. bankshas fashioned one of the most cunning narratives in recent Science Fiction
http://www.geocities.com/Area51/Rampart/2547/skyr.htm
WELCOME JUMP EXPLORE THE POINT ... HOME INVERSIONS BY IAIN M. BANKS (Review by Nick Gevers, Ph.D., Cape Town, South Africa) In Inversions Inversions employs these methods with unusual verve and force. It is an ornate labyrinth of disguise, subtle contrast, and revelatory comparison. Use of Weapons [1990] and Excession Inversions Inversions Inversions Coelestis A Maggot ORBIT (UK). 1998. TRADE PAPERBACK. This page hosted by Get your own Free Home Page

14. Guardian Unlimited Books | Authors | Banks, Iain
Profile, articles, reviews and links.Category Arts Literature Authors B banks, iain M....... weeks. Interview by Libby Brooks. 11 Sep 2000, iain M banks iainMbanksRight; I'm here. Ask away iain banks (and iain M banks). 2
http://books.guardian.co.uk/authors/author/0,5917,-16,00.html
Go to: Guardian Unlimited home UK news World news Archive search Arts Books Business EducationGuardian.co.uk Film Football Jobs Life MediaGuardian.co.uk Money The Observer Online Politics Shopping SocietyGuardian.co.uk Sport Talk Travel Audio Email services Special reports The Guardian The weblog The informer The northerner The wrap Advertising guide Crossword Dating Headline service Syndication services Events / offers Help / contacts Information Newsroom Style guide Travel offers TV listings Weather Web guides Guardian Weekly Money Observer Home Guardian Review By genre Reviews ...
Useful sites and work online

Search this site
IAIN BANKS
"I just pick up my stories as I amble along, little bits of this, little bits of that. It gets easier the longer you've been at it." Birthplace

Fife, Scotland
Education
Stirling University (English, philosophy, psychology)
Other jobs
He has worked as a dustman, and for IBM and British Steel.
Did you know? He has made guest appearances both in Monty Python and the Holy Grail (as an extra) and on the Then Jericho comeback album, Orgasmaphobia. Critical verdict After the initial controversy of The Wasp Factory, Banks's literary star has risen and his fan base swelled to fanatic proportions; his prolific career has been both populist and experimental (The Bridge and Song of Stone are impressively left-field). Meanwhile, in his SF guise, Iain M. (an "attempt on the Most Penetrable Pseudonym world record") adds to the Culture series with a speed and facility that suggests he may be doing a genre with each hand.

15. Guardian Unlimited Books | Links | Banks, Iain (M)
Go to Guardian Unlimited home.
http://books.guardian.co.uk/links/sites_on_writers/a-b/links/0,6135,97085,00.htm
Go to: Guardian Unlimited home UK news World news Archive search Arts Books Business EducationGuardian.co.uk Film Football Jobs Life MediaGuardian.co.uk Money The Observer Online Politics Shopping SocietyGuardian.co.uk Sport Talk Travel Audio Email services Special reports The Guardian The weblog The informer The northerner The wrap Advertising guide Crossword Dating Headline service Syndication services Events / offers Help / contacts Information Newsroom Style guide Travel offers TV listings Weather Web guides Guardian Weekly Money Observer Home Guardian Review By genre Reviews ... Authors A - B
Iain (M) Banks
Work online An autobiography Background 1996 Telegraph interview Banks on Banks: his verdict on each novel The filming of The Crow Road 1997 Guardian interview ... 1998 radio transcript Work online 1997: Banks on writing 'A few notes on the Culture' by Iain M Banks Background Summary of published and unpublished SF writings 1996 Wired interview Space ships of the Culture: a complete listing Banks on SF: 1994 interview ... Culture Shock: intelligent and exhaustive unofficial Iain M Banks site

16. Iain (M.) Banks Resource Page
Essays and FAQs on iain (M.) banks' novelsCategory Arts Literature Authors B banks, iain M.......iain (M.) banks Resource Page. FAQs At present there are FAQs on the Culture,IMB, AaDB, The Bridge, Feersum Endjinn, Inversions and Use of Weapons.
http://web.onetel.net.uk/~zakalwe/imb/banks.htm
Iain (M.) Banks Resource Page FAQs
At present there are FAQs on the Culture, IMB, AaDB, The Bridge, Feersum Endjinn, Inversions and Use of Weapons Essays
A (small) collection of critical essays on IMB novels. Submissions are welcomed. Links
A selection of links to other IMB sites
Standard Abbreviations AaDB - Against a Dark Background
a.b.i-b - alt.books.iain-banks
CD - Canal Dreams
CP - Consider Phlebas
CR - Crow Road
ES - Espedair Street
FAQ - Frequently Asked Questions FE - Feersum Endjinn IMDB - Internet Movie Database IMB - Iain (M.) Banks LtW - Look to Windward PoG - The Player of Games SC - Special Circumstances SoS - Song of Stone SotA - The State of the Art sf - Science Fiction UoW - Use of Weapons WoG - Walking on Glass Last modified 30/08/01 This Banksie Ring site is owned by Martin Lewis Previous 5 Sites Skip Previous Previous ... List Sites Support British science fiction:

17. Iain (M.) Banks FAQs
iain (M.) banks FAQs. General. iain banks FAQ (12). The Culture FAQ (11). Novels.All FAQs contain spoilers for the novel they are concerned with (obviously).
http://web.onetel.net.uk/~zakalwe/imb/faqs.htm
Iain (M.) Banks FAQs General Iain Banks FAQ The Culture FAQ Novels All FAQs contain spoilers for the novel they are concerned with (obviously). Any other spoilers are marked afterwards. The Bridge FAQ Use of Weapons FAQ Against A Dark Background FAQ Feersum Endjinn FAQ ... Inversions FAQ Any additions, corrections, clarifications or comments are greatly welcomed Home ] [FAQs] [ Essays Links

18. Books By Iain Banks (Part 1)
iain M. banks. Scottish Science Fiction Author. From our friends at CelebrityAtheists. The Richmond Review A Quick Chat with iain M. banks.
http://www.infidels.org/infidels/products/books/non-theists/fsf/banks01.html
Books by Iain Banks
Books of the Month
Search

II/Amazon.com

Customer Service
... Return to the mundane world
Iain M. Banks Scottish Science Fiction Author Banks addresses the second of two arguments against the possibility of Artificial Intelligence: "...two, that self-awareness resides in a supernatural soul...which one assumes can never be scientifically understood (equally improbable, though I do write as an atheist)". from "A Few Notes on the Culture" posted on rec.arts.sf.written (August 1994) and reproduced in Critical Wave (UK Fanzine) and Alarums and Excursions #236 (April 1995). From a profile by Liam Fay entitled Depraved Heart: "I wanted to write about faith and the nature of belief," explains Iain Banks. "I find that fascinating, being an evangelical atheist myself. There was also the sheer fun of making up a new religion. I felt like L. Ron Hubbard. He did it for real, I know. But he started out being serious about it and then he eventually started saying things that were just so utterly absurd that he thought, 'Well, they can't possibly swallow this. It's so stupid'. There is considerable fun to be had devising a religion. I recommend it." Banks calls himself an "evangelical atheist". He talks of wanting "to proselytise about the badness of religion, and to say that faith is wrong, belief without reason and question is just evil".

19. Iain M. BANKS
Translate this page , Une bonne partie de l'oeuvre de iain M.banks se déroule dans l'universde la Culture. La Culture existe depuis 9000 ans. Elle
http://www.cafardcosmique.com/auteur/banks.html
La SF en Culture
Alors qu'il travaille à Londres pour un cabinet d'avocat, en 1980, il écrit "Le Seigneur des guêpes" [ The Wasp Factory
Malgrè un ton très sombre, voire malsain, qui divise la critique, "Le Seigneur des guêpes" est un grand succès.
r Iain BANKS, dont la carrière est lancée, retourne en Ecosse pour vivre de sa plume. Il écrira notamment en 1987 "ENtreFER" [The Bridge], immersion hallucinante et kafkaïenne dans l'inconscient d'un homme plongé dans le coma.
A partir de 1987, il entame en parrallèle une carrière d'auteur de science-fiction, avec "Une forme de guerre", son premier roman de SF, où il développe La Culture
C'est l'une des plumes les plus originales que la SF est connue depuis longtemps.
Les vivants se contentent de vivre, c-a-d de voyager, de jouer, de faire du sport, de s'aimer, etc.
L'homme des jeux
The player of game
L'usage des armes
Use of weapons
Une forme de guerre
Consider Phlebas
The State of the Art
DLM Editions Excession Excession Editions Robert Laffont - Ailleurs et Demain Inversions Inversions Le Sens du vent Look To Windward En réalité, "Une forme de guerre" est le premier paru en version originale.

20. Kirjavinkit - Melankolia.net
kertaan kääntää järjestyksen nurin. Kirjat. banks, iain M. Aseidenkäyttö. Aseiden käyttö on hankala kirja. Se on alkuun
http://www.melankolia.net/kirjavinkit/listaa.php?author_id=2

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter