Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Joplin Janis

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-100 of 115    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Joplin Janis:     more books (103)
 1. Disco Scene. 1968 music magazine. Beatles, Janis Joplin, Linda Ronstadt by Disco Scene, 1968
 2. People From Port Arthur, Texas: Janis Joplin, the Big Bopper, Stephen Jackson, Babe Zaharias, Jimmy Johnson, Robert Rauschenberg, Kevin Everett
 3. Buried Alive: The Intimate Biography of Janis Joplin by Myra Friedman, 1983-06-01
 4. Janis Joplin (Spanish Edition) by Alice Echols, 2002-07
 5. Hit Parader, Nov. 1968. Simon & Garfunkel, Cream, Byrds, Elvis Presley, Janis Joplin by Hit Parader, 1968
 6. Janis Joplin: Janis Joplin Songs, Piece of My Heart, Me and Bobby Mcgee, the Woodstock Experience, Cheap Thrills, Pearl, Mercedes Benz
 7. Janis Joplin Songs: Piece of My Heart, Me and Bobby Mcgee, Mercedes Benz, Cry Baby, Trouble in Mind, Mary Jane, Kozmic Blues
 8. Janis Joplin Albums: The Woodstock Experience, Cheap Thrills, Pearl, Janis, in Concert, I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!
 9. PR Newswire : Janis Joplin Honored With Lifetime Achievement Award at 47th Annual Grammy Ceremony.
 10. Scars of Sweet Paradise The Life and Times of Janis Joplin - 1999 publication. by Alic chols, 1999
 11. Buried Alive; Biography of Janis Joplin by Myra Friedman, 1973
 12. Janis Joplin - La Reina Blanca del Blus (Spanish Edition) by Arturo Blay, 2000-06
 13. El amante de Janis Joplin.(TT: El amante de Janis Joplin.)(Reseña): An article from: Siempre! by Ignacio Trejo Fuentes, 2002-02-13
 14. BURIED ALIVE: The Biography of Janis Joplin by Myra Friedman, 1974

81. Joplin, Janis Trivia And Quizzes Quiz
Special Lists Newest Quizzes Top Ranked Overall Easy Average Hard - MostPopular Options Create a joplin, janis Quiz Special Instructions READ
http://www.funtrivia.com/dir/1771.html
Home Members Music Music H-K : Joplin, Janis Special Lists: Newest Quizzes - Top Ranked Overall Easy Average Hard ... Most Popular
Options: Create a Joplin, Janis Quiz Special Instructions: READ ME Who's Online?
Store:
Browse books about Joplin, Janis Games: Joplin, Janis
Category Stats Joplin, Janis Highest Scores Joplin, Janis Most Accurate
This index was last updated:
Mar 24 03 Win Cash Playing Trivia and other Games!
Tell me more

Click Here to Play Now!

Quiz Title Difficulty Played Online Author Joplin Trivia
Average Jul 01 01 Janis Lyrics
I start it...you finish it. Tough Jul 01 01 Janis Joplin
This quiz is dedicated to Janis Joplin,one of the greatest performers of the 1960's. Please take this quiz to test your knowledge to see how much you really know about her life. Have fun and enjoy. Tough Sep 29 01 ashalia = highest rated quizzes = added recently = has extra info for each qn Editor's Pick = FunTrivia Editor Gold Member info Games are listed by highest rank. Games are ranked through player ratings of each quiz. Difficulty is dynamically determined based on player results. Return to Homepage

82. JANIS
This page is dedicated to the life and memory of janis joplin. Click here for janisjoplinQueen of Rock,An Intimate Talk. Hey, janis is feeling good!
http://user.icx.net/~joplin61/

83. Joplin, Janis
joplin, janis Big Brother the Holding Company The official site for the bandwhich made janis joplin famous. Pearl Rose a tribute to janis joplin.
http://www.harmone.com/bands/j/joplin_janis.html

A
B C D ... Z Joplin, Janis

84. Gromko.ru: : JOPLIN, Janis
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.gromko.ru/done/showbook/article3635.html
Coins - âñå î ìîíåòàõ
Ââåäèòå Âàø E-mail
JOPLIN, Janis Janis Lyn Joplin è Îäåòòà (Odetta).
ïåðååõàëà â ã. Áîìîíò, øòàò Òåõàñ (Beaumont, Texas), ÷òîáû ïîñòóïèòü òàì â Lamar College. Îäíàêî
ïåðååõàëà, ïîñòóïèâ â Òåõàññêèé Óíèâåðñèòåò. Îíà ïîñåëèëàñü â ñòóäåí÷åñêîì ãîðîäêå, òàê íàçûâàåìîì Ghetto, à áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü íà÷àëà ïåòü â ìåñòíîì òðèî ïîä íàçâàíèåì WALTER GREEK BOYS. Êðîìå â òðèî âõîäèëè åùå äâà «boys» - Ïàóýëë ÑåíòÄæîí (Powell StJohn) - ãàðìîøêà/âîêàë è Ëåííè Âèããèíñ (Lanny Wiggins) - áàñ/âîêàë.
ïåðåáðàëàñü â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ýòî áûëî âðåìÿ çà- êàòà äâèæåíèÿ áèòíèêîâ, ðàñöâåò ôîëêà è ïåñåí â çàùèòó ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Äæîïëèí íà÷àëà ïåòü â êëóáå ïîä íàçâàíèåì Coffee Gallery. Çäåñü åé ÷àñòåíüêî àêêîìïàíèðîâàë Éîðìà Êàóêîíåí (Jorma Kaukonen) - áóäóùèé ãèòàðèñò JEFFERSON AIRPLANE. Æèëà îíà íà ñëó÷àéíûå çàðàáîòêè è ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå. Äåíüãè óõîäèëè â îñíîâíîì íà íàðêîòèêè è âûïèâêó. Èç-çà ýòîãî
ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê çàìå÷àòåëüíîé ïñèõîäåëè÷åñêîé ãðóïïå 13th FLOOR ELEVATOR.  ýòîé ãðóïïå âûñòóïàë åå áûâøèé êîëëåãà ïî WALTER GREEK BOYS - Ïàóýëë ÑåíòÄæîí. È
 àâãóñòå 1966 ãîäà, ïîñëå âåëèêîëåïíîãî âûñòóïëåíèÿ íà ôåñòèâàëå â Ìîíòåðåå,áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò íà çàïèñü ïëàñòèíêè ñ ëåéáëîì Mainstream, è ÷åðåç ãîä – â àâãóñòå 1967-ãî – âûøåë ïåðâûé àëüáîì ãðóïïû. Óñïåõ áûë äîâîëüíî ñêðîìíûì – 60-å ìåñòî â àìåðèêàíñêîì õèò-ïàðàäå. Íî ëèõà áåäà íà÷àëî, è â 1968 ãîäó ïîñëåäîâàë íîâûé êîíòðàêò ñ îäíèì èç ìîíñòðîâ ïîï-èíäóñòðèè – ëåéáëîì Columbia. Âòîðîé àëüáîì «Cheap Thrills», âûøåäøèé â àâãóñòå 1968 ãîäà, ïðîòàðàíèë àìåðèêàíñêèå ÷àðòû, è âîñåìü íåäåëü óäåðæèâàë âåðõíþþ ñòðî÷êó. Ê ãðóïïå è

85. Joplin,Janis - Music Albums LPs CDs
Buy joplin,janis cds. 1/2 million import and hard to get titles onlineto choose from. joplin,janis. Media, SKU, Genre, Date, Artist,
http://songsearch.icorp.net/ss/dir/j/joplin_janis.htm
Joplin,Janis Media SKU Genre Date Artist Title
Click to display more details CD Roc n/a Joplin,Janis Anthology CD Rock/Pop n/a Joplin,Janis Farewell Song CA Rock/Pop n/a Joplin,Janis Farewell Song CD Rock/Pop n/a Joplin,Janis In Concert CA Soundtrack n/a Joplin,Janis Janis CD Roc n/a Joplin,Janis Les Indispensables D CA Rock/Pop n/a Joplin,Janis Pearl-Cheap Thrills CD Rock/Pop n/a Joplin,Janis Very Best Of CD Rock/Pop Joplin,Janis Box Of Pearls:Collec CA Joplin,Janis Cheap Thrills CD Rock/Pop Joplin,Janis Cheap Thrills CD Rock/Pop Joplin,Janis Greatest Hits CA Rock/Pop Joplin,Janis Greatest Hits CD Rock/Pop Joplin,Janis I Got Dem Ol'Kozmic CA Joplin,Janis I Got Dem Ol'Kozmic CD Rock/Pop Joplin,Janis Pearl CA Rock/Pop Joplin,Janis Pearl CD Joplin,Janis Janis CD Rock/Pop Joplin,Janis Live At Winterland ' VHS Joplin,Janis Janis CD Rock/Pop Joplin,Janis 18 Essential Songs CA Rock/Pop Joplin,Janis 18 Essential Songs CD Rock/Pop Joplin,Janis Janis CD Rock/Pop Joplin,Janis Love,Janis CD Rock/Pop Joplin,Janis 3 Pak CD Rock/Pop Joplin,Janis Super Hits CA Joplin,Janis Super Hits CD Rock/Pop Joplin,Janis

86. Joplin, Janis †
joplin, janis †. De database wordt momenteel geactualiseerd. Binnenkortmeer informatie over deze artiest. Website(s) www.officialjanis.com.
http://www.planet.nl/music/0,1235,79_458_1100359_J,00.html
business computer discovery game ... travel Laatst gewijzigd zondag 28 juli 2002 17:19 voorpagina Nieuws Charts Reviews ... Forum De database wordt momenteel geactualiseerd. Binnenkort meer informatie over deze artiest. Website(s): www.officialjanis.com Gepubliceerd op zondag 28 juli 2002 internet (Google) music planet planet internet Artiest CD titel Songtitel Trefwoord EAN tip Escapology - Robbie Williams tip 8 Mile Ost - Eminem tip Unbreakable Vol. 1 - Westlife Godspeed You! aangehouden door Amerikaanse politie a balladeer tekent democontract bij Universal Axl Rose versus The Offspring ...
Rolling Stones

Wat doe jij vanavond?
Plan 't op planet uitagenda
uitgebreide agenda

Het Nationaal Pop Instituut (NPI) heeft vorige week voor het eerst De Duiveltjes uitgereikt: een nieuwe popprijs voor Nederlandse muzikanten. De winnaars zijn niet gekozen door een vakjury of het publiek, maar door collega-muzikanten. Een goed initiatief?
Ja, een welkome aanvulling op de commerciële popprijzen Nee, er zijn al genoeg popprijzen Anders, namelijk...

87. Joplin, Janis - Super Hits (CD) - Muzyka.wysylkowa.pl
joplin, janis,super hits (CD),joplin,,janis,super,hits,(CD),SONY,Muzyka wysylkowa jeden z najwiekszych sklepów muzycznych w Polsce - wszystkie style
http://wysylkowa.pl/mu112281.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Regulamin sklepu

Naszym Przyjacielem jest:
super hits (CD)

joplin, janis
Wyd. SONY Powiadom znajomego o produkcie
Nasza cena:
Opis:
Wydawnictwo: SONY Gatunek: POP Premiera: Osoby zainteresowane tym produktem ogl±da³y tak¿e: simply the best - janis joplin (CD) Autor: joplin, janis Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie in concert (CD) Autor: joplin, janis Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie kozmic blues (CD) Autor: joplin, janis Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie greatest hits (CD) Autor: joplin, janis Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie cheap thrills (SUPER AUDIO CD) Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie the essential janis joplin (2 CD) Autor: joplin, janis Wyd. SONY Nasza cena: Powiadom znajomego o produkcie Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... wysylkowa.pl

88. Footlight.com > Joplin, Janis
Video/DVD. joplin, janis Viewing 11 of 1 results. 1. Love, janis joplin, janisAudio CD The Songs, The Letters, The Soul of janis joplin. 23 Tracks total.
http://www.footlight.com/artist.cfm?artist_id=2552&cat_id=12

89. Joplin, Janis: "Pearl"
janis joplin. Pearl (1971). Enguany s’acomplirà el trentè aniversaride la desaparició de janis joplin. Va ser el 4 d’octubre
http://classicsdelrock.dreamers.com/pagines/joplin_janis_pearl.htm
JANIS JOPLIN "Pearl" (1971) A "Clàssics del rock" ens hem ocupat extensament de la seva biografia i de la seva obra analitzant els discos anteriors al que avui us comentarem. El 1968, formant part del grup Big Brother & The Holding Company, publicà el famós "Cheap Thrills" "I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!" , un disc notable amb petits defectes atribuïbles a la producció de Gabriel Mekler (massa soul per a una fervorosa intèrpret de blues i una secció de vent poc acoplada). Poques setmanes després de la publicació del disc es desfeia Kozmic Blues, la banda que l’havia acompanyada durant el darrer any. Només romangueren al seu costat el guitarrista John Till i el baixista Brad Campbell que, amb l’afegit de Ken Pearson (teclats), Clark Pierson (bateria) i Richard Bell (piano) formaren Full Tilt Boogie, la millor banda que mai va acompanyar Janis. Amb la nova formació reemprengué una llarga gira que només s’aturà durant el setembre de 1970 quan entraren als estudis West Coast de Hollywood per enregistrar "Pearl" (CBS, 1971), sota la certera producció de Paul Rothschild i amb l’ajuda de diversos músics convidats com Bobby Womack i els percussionistes Bobbie Hall i Sandra Crouch. A pesar de ser un disc inacabat (cinc de les deu peces no varen ser mai finalitzades) "Pearl" és molt més que un disc testimonial i està molt lluny del màrqueting necrofílic a què és tan aficionada la industria musical. Ens trobam davant d’un disc precís i sincer, de so potent i definit amb cançons molt variades mitjançant les quals la Joplin va poder mostrar una inusual versatilitat. Sense arranjaments superflus (com l’excessiu metall de l’anterior disc) i amb una producció sòbria però brillant, la veu de Janis, una autèntica força indomable, flueix lliurement embaulada al so càlid dels Full Tilt Boogie que, en cap moment, saturen les cançons sinó que les acoloreixen com ho demostra perfectament el tema "Half Moon". I, així, el pòstum "Pearl", sàvia combinació de dolor i tècnica, és el millor disc de la seva curta però intensa discografia.

90. Joplin, Janis: "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!"
janis joplin I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! (1969). janis rock .Avui parlarem del primer treball en solitari de janis joplin.
http://classicsdelrock.dreamers.com/pagines/joplin_janis_i_got_dem_ol.htm
JANIS JOPLIN "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!" (1969) Janis Joplin va nèixer el 1943 a la ciutat texana de Port Arthur; a finals del 1970, degut a una sobredosi d'heroïna, moria a l'habitació d'un hotel de Hollywood. Entre ambdues dates, una infantesa feliç i una eterna, problemàtica, adolescència. "Nigger-lover" fou un dels primers i múltiples insults que hagué d'aguantar després d'haver dit als companys de classe que li pareixia bé la integració racial. Una societat massa rígida la de Port Arthur que ben aviat la transformà en la rebel oficial, superant fins i tot la resta de "beatniks" de la ciutat. Dominava el llenguatge groller, vestia roba extravagant i bravejava de múltiples aventures sexuals. S'escapà de casa als 18 anys; quan tornà, dies després, va ser ingressada per intoxicació etílica aguda. Els primers litres d'alcohol d'una pantanosa i trista aventura. Per diversos clubs de Houston començà a cantar blues a la manera de Bessie Smith. Estudià art en una escola de la Universitat de Texas, bressol de la contracultura. Allà formà part d'una banda de bluegrass, The Waller Creek Boys, i es familiaritzà amb substàncies perilloses. Esdevingué famosa entre els estudiants: va ser elegida "L'home més lleig de la Universitat". Humiliada, marxà corrensos a San Francisco on va sobreviure cantant i prostituint-se. L'atzar la conduí momentàniament a Nova York: un poc de música i moltes amfetamines. En tornar a Frisco tenia 22 anys; les drogues i l'alcohol l'estaven consumint.

91. Janis Joplin - Rock N'Roll Spirit
janis joplin was one of the greatest white female singers to takeon the blues. Even today she is a great inspiration, her great
http://home.halden.net/bikercouple/janis.html
Janis Joplin was one of the greatest white female singers to take on the blues. Even today she is a great inspiration, her great voice and energy will never be forgotten. She is considered by many to be the queen of the hippies, an embodiment of the 60's. She is the most popular rock and blues female artist and probably would have been even greater had she lived longer. This site is made in deep respect and in the memory of Janis Lyn Joplin, a true Rock N'Roll Spirit! var site="sm7bikercouple"

92. JOPLIN, Janis : MusicWeb Encyclopaedia Of Popular Music
joplin, janis (b 19 Jan. '43, Port Arthur TX; d 4 Oct. '70, Hollywood)Singer the most successful white blues singer of the '60s.
http://www.musicweb.uk.net/encyclopaedia/j/J90.HTM
JOPLIN, Janis
[an error occurred while processing this directive]

93. MiniDisc Music - Prerecorded MiniDisc, MiniDisc Player, Blank MiniDisc
GREATEST HITS by janis joplin MiniDisc (1992), GREATEST HITS byjanis joplin - MiniDisc (1992) RMDS32168CM $15.98. PEARL by janis
http://www.minidiscmusic.com/by-artist---j-joplin--janis.html
MiniDisc Music
A Cassette House Record Store.
"Putting the Punch back in Prerecorded" - minidisc.org Search MiniDisc Albums
Artist, Title, Year Released GOING OUT OF BUSINESS
50% Price Reduction On All Titles - First Come First Served!
(Sadly there is not enough demand in the U.S. for the pre-recorded MD format and little support from the U.S. record labels. Please note you may not recieve all the titles you ordered but you will ONLY be charged for what you do order. Thank you for your past support.
Cassette House
Yahoo! Shopping MiniDisc Music Index Ship Worldwide Check Out www.tapeplus.com for all your blank media needs.
CDR, DVD, Cassettes, Video Tape, Computer Media, Labels and More!! MiniDiscMusic.Com © 2002 Cassette House

94. Bands And Artists/J/Joplin, Janis
Links Ice And Fire janis joplin Biography, articles, photo gallery,discography, and lyrics. janis janis joplin- Biography. janis
http://iomusic.com/Bands_and_Artists/J/Joplin__Janis/music_music_mp3_mp3.html
Music Download
Home Bands and Artists J : Joplin, Janis
the whole site only this category additional search options Categories:
Impersonators Tribute Bands

Links: Pages: 1

95. SWR3 Lyrix - Joplin, Janis (Me And Bobby McGee)
Translate this page joplin, janis (Me and Bobby McGee). Wir waren in Baton Rouge. Wir waren am Bahnhofda. Und wir waren pleite. Scheißgefühl. Du fühlst Dich abgewetzt.
http://www.swr3.de/musik/lyrix/5160.html
Joplin, Janis (Me and Bobby McGee) Wir waren in Baton Rouge.
Wir waren am Bahnhof da.
Und wir waren pleite.
Scheißgefühl. Du fühlst Dich abgewetzt.
Ungefähr so durchgescheuert wie meine Jeans.
Bobby hat dann einen Diesel angehalten - keine Sekunde zu früh: es fing wieder an zu schiffen.
Und der hat uns bis New Orleans mitgenommen.
Ich hab meine Mundharmonika aus’m Taschentuch gewickelt und angefangen zu spielen.
Mehr so traurige Sachen. Bobby hat Blues dazu gesungen.
Und der Scheibenwischer hat den Takt geliefert, und er hat meine Hand gehalten.
Irgendwann hatten wir dann so ziemlich alle Songs durch, die der Fahrer gekannt hat. Freiheit ist letzten Endes nur ein anderes Wort dafür, daß Du nix mehr zu verlieren hast. Nix is’ zwar nix wert, aber kostet auch nix. Aber wenn Bobby den Blues gesungen hat, dann war es kein Problem, sich gut zu fühlen. Und das war gut genug für mich. Und für Bobby McGee. Von Kentucky bis Californien war Bobby eigentlich immer mit dabei. Hat jeden Winkel meiner Seele gekannt und mich am gehen gehalten. In jeder Scheiße. Und Nacht für Nacht hat er mich warm gehalten.

96. - Joplin - Janis Lyrics
Download , Album joplin janis (complete), lyrics, lirycs, songs, single, soundtrack,music, free music, sheet music, mp3s, rap lyrics, country music
http://www.miatrade.net/J/Joplin_-_Janis/
HOME Lyrics Directory Top J :: Joplin - Janis
Joplin - Janis

18 Essential Songs

18 Essential Songs Cheap Thrills
Cheap Thrills
If you broke it, lost it, need it cheap or just can't find it anywhere else, find it at eBay!

Use of this Web site constitutes acceptance of Our Terms and Conditions

97. Joplin, Janis - Áëåñê Æåì÷óæèíû
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.nestor.minsk.by/mg/mg00/43/mg04304.html
  Joplin, Janis - Áëåñê Æåì÷óæèíû
9 îêòÿáðÿ 1970 ãîäà Äæîí Ëåííîí îòìå÷àë ñâîé òðèäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ.  ñòóäèè íà Ýááè-ðîóä Ðèíãî Ñòàðð è Äæîðäæ Õàððèñîí ïðåïîäíåñëè ïðèÿòåëþ çàïèñàííóþ èìè è êîëëåêòèâîì òîâàðèùåé ðàçóõàáèñòóþ ïåñåíêó "It's Johnny's Birthday". Äî äðóãîãî çâóêîâîãî ïîäàðêà ó Ëåííîíà ðóêè äîøëè òîëüêî ïàðó äíåé ñïóñòÿ. Äæîí íå îáðàòèë âíèìàíèå íà èìÿ îòïðàâèòåëÿ, íî õðèïëîâàòûé æåíñêèé ãîëîñ, îãëàñèâøèé çäðàâèöó è çàïåâøèé à êàïåëëà "Mercedes Benz", óçíàë ñðàçó. Íàñòðîåíèå ó þáèëÿðà óïàëî: îí óæå çíàë, ÷òî ïðèñëàâøàÿ åìó ïîçäðàâëåíèå Äæåíèñ Äæîïëèí óìåðëà åùå 4 îêòÿáðÿ...
Ëó÷øèé äèñê Äæîïëèí, íàçâàííûé ïî ïðîçâèùó Äæåíèñ "Pearl", âûøåë âñêîðå ïîñëå åå ñìåðòè. Àëüáîì, ëó÷øèé íå òîëüêî ïî ÷àñòè çàìàòåðåâøåãî ãîëîñà ïåâèöû, íî è ïî ÷àñòè ìàòåðèàëà.  ïëàñòèíêó âîøëè äâà òâîðåíèÿ ñàìîé Äæåíèñ, äåìîíñòðèðîâàâøèå îáðåòåííîå åþ ñïîêîéñòâèå äóõà, - "ïåñíÿ âåëèêîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè" "Mercedes Benz" è ïåðåïåòàÿ ïîçäíåå SLADE "Move Over". Óõîäÿùåå èç åå æèçíè îò÷àÿíèå åùå ïðîñëóøèâàëîñü â "Cry Baby", "A Woman Left Lonely" è çàáðîøåííîé íåêîãäà THE YARDBIRDS "My Baby", îäíàêî ëó÷øå âñåãî íîâûå íàñòðîåíèÿ àðòèñòêè ñëûøàëèñü â óäàëîé "Me And Bobby McGee" Êðèñà Êðèñòîôôåðñîíà. Íî íà îäíîé èç êîìïîçèöèé àëüáîìà ãîëîñà íå áûëî, åãî òàê è íå óñïåëè çàïèñàòü. Èíñòðóìåíòàëüíóþ ïüåñó íàçâàëè "Buried Alive In The Blues" - "Çàæèâî ïîãðåáåííàÿ â áëþçå". Èìåííî òàêîé Äæåíèñ è îñòàëàñü â ïàìÿòè ïîêëîííèêîâ.
Äìèòðèé Ì. ÝÏØÒÅÉÍ (dme.fanspace.com)

98. Compare Prices And Read Reviews On Joplin, Janis Music At Epinions.com
Epinions has the best comparison shopping information on Compare Pricesand Read Reviews on joplin, janis Music at Epinions.com.
http://www.epinions.com/Music-Janis_Joplin_albums
Join Epinions Help Sign In
Music All Categories Home Media Music
We found 19 results for Joplin, Janis Music
Refine these Results
by Record Label
Columbia
Legacy Records

Search Results Showing 1-15 of 19 items Page 1 View all Next Hide photos Sort by
Name
or Rating Sort by
Price

Compare Greatest Hits [Remaster] - Janis Joplin
Joplin, Janis
5 reviews
Lowest price:
Compare 18 Essential Songs - Janis Joplin
Joplin, Janis
1 review
Lowest price: Compare Pearl - Janis Joplin Joplin, Janis 5 reviews Lowest price: Compare Live At Winterland '68 - Janis Joplin/Big Brother... Joplin, Janis 1 review Lowest price: Compare Farewell Song - Janis Joplin Joplin, Janis 1 review Lowest price: Compare Janis [Box] - Janis Joplin Joplin, Janis Lowest price: Compare No image available. Live At Woodstock August 19, 1969 - Janis Joplin Joplin, Janis Compare In Concert - Janis Joplin Joplin, Janis Lowest price: Compare Box Of Pearls [Box] - Janis Joplin Joplin, Janis Lowest price: Compare Janis [Slipcase] [Box] - Janis Joplin Joplin, Janis Lowest price: Compare No image available. Janis - Janis Joplin Joplin, Janis

99. Joplin, Janis MP3 Renaissance Research Ranch
joplin, janis Renaissances.com Research Reading Ranch JR CLASSIC ROCK RANCH Ifye would like to moderate the joplin, janis Renaissance Research Ranch, please
http://renaissances.com/z/yjrclassicd/Joplin,Janishall/shakespeare1.html
Joplin, Janis
JR CLASSIC ROCK RANCH

If ye would like to moderate the Joplin, Janis Renaissance Research Ranch, please drop gunslinger@renaissances.com a line.
xmlclassics.com
Open Source Digital Rights Management (DRM) WRITER S ... Health
Joplin, Janis Renaissance Research Ranch
JR CLASSIC ROCK RANCHES
RENAISSANCES.COM RANCHES

Search: Web Books Music Video Toys Video Games Electronics Software Hardware Jobs Auctions Forums
Howdy pardner! Welcome to the Joplin, Janis We'd also like to invite you to drop on by the Joplin, Janis Live Campfire Classics Chat please feel free to use the message board below to schedule a chat. Bought a gun and followed the sun out West,
Of poets, I wanted to be the best.
Add Comment ] (If yer comment does not appear, hit the reload or refresh button.) Add Comment. Name:
E-Mail: Subject: Message:
Optional Link URL:
Link Title: Optional Image URL: (If yer message does not appear, hit the reload or refresh button.) Hatteras Light Joplin, Janis Commons Article Search Party Search on Keyword(s): Subscribe (or unsubscribe) here to receive new Joplin, Janis commentary via email.

100. Sheet Music Store - Janis Joplin - Janis
As performed by janis joplin. Piano/Vocal/Chords. Arrangements for piano and voicewith guitar chords. janis joplin janis. As performed by janis joplin.
http://www.hitsquad.com/smm/sheetmusic/titles/34.shtml

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 5     81-100 of 115    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter