Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Wajda Andrzej

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Wajda Andrzej:     more books (72)
 1. The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance (Directors' Cuts)
 2. The Theater of Andrzej Wajda (Directors in Perspective) by Maciej Karpinski, 1989-04-28
 3. Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema by Janina Falkowska, 2008-01-01
 4. Wajda on Film: A Master's Notes by Andrzej Wajda, 1992-01
 5. Samson (1961 film): Andrzej Wajda, Kazimierz Brandys, Tadeusz Baird, Jewish Ghetto, W?adys?aw Kowalski
 6. Andrzej Wajda (Reihe Film) (German Edition)
 7. The Political Films of Andrzej Wajda: Dialogism in Man of Marble, Man of Iron, and Danton by Janina Falkowska, 1996-02
 8. Cinema of Andrzej Wajda (International Film Guides) by Boleslaw Michalek, 1974-02
 9. Wajda: [entretiens avec] Jean-Luc Douin (Memoire vivante) (French Edition) by Andrzej Wajda, 1981
 10. Katyn by Andrzej Wajda, 2008
 11. Double Vision My Life In Film by Andrzej Wajda, 1990-11-19
 12. Theater and Politics by Zygmunt Hubner, 1992-11-19
 13. Andrzej Wajda

1. Andrzej Wajda
Movies, bibliography, life, theatre productions and drawings.Category Arts Celebrities W wajda, andrzej......Search, Wersja polska. Oscar, Films, Theatre, Why Japan? My Favourites,Pictures gallery, About wajda, Bibliography. The good Lord God gave
http://www.wajda.pl/
The good Lord God gave the director two eyes - one to look into the camera, the other to be alert to everything that is going on around him.
Oscar
Films Theatre Why Japan? ... Wersja polska

2. WIEM: Wajda Andrzej
wajda andrzej (1926), reyser, scenograf, czonek Grona Niemiertelnych francuskiej Akademii Sztuk Piknych (1997). Ukoczy Akademi Sztuk
http://www.encyklopedia.pl/wiem/006df8.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Film, Teatr, Polska
Wajda Andrzej widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Wajda Andrzej (1926-), re¿yser, scenograf, cz³onek Grona Nie¶miertelnych francuskiej Akademii Sztuk Piêknych (1997). Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie (malarstwo, 1949) i PWSF w £odzi (re¿yseria, 1953). 26 marca 2000 otrzyma³ Oscara za ca³okszta³t twórczo¶ci (statuetkê przekaza³ do Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego). W 1955 debiutowa³ filmem Pokolenie , w 1959 na scenie Teatru Wybrze¿e w Gdañsku re¿yserowa³ swój pierwszy spektakl Kapelusz pe³en deszczu M. Gazzo. Zrealizowane w 1963 Wesele S. Wyspiañskiego w krakowskim Starym Teatrze zamyka pierwszy etap wspó³pracy Wajdy z teatrem, do którego powróci³ w 1970, wystawiaj±c w Teatrze Wspó³czesnym w Warszawie Play Strindberg F. Drrenmatta z w³asn± scenografi±, a w 1971 Biesy F.M. Dostojewskiego (tak¿e z w³asn± scenografi±) w Starym Teatrze, z którym wspó³pracuje do dzi¶. Na tej scenie zrealizowa³ m.in. spektakle: Emigranci S. Mro¿ka (1976)

3. WIEM: Wajda Andrzej
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl W......wajda andrzej (1926), rezyser, scenograf, czlonek Grona Niesmiertelnych francuskiejAkademii Sztuk Pieknych (1997). Ukonczyl Akademie Sztuk
http://wiem.onet.pl/wiem/006df8.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Film, Teatr, Polska
Wajda Andrzej widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Wajda Andrzej (1926-), re¿yser, scenograf, cz³onek Grona Nie¶miertelnych francuskiej Akademii Sztuk Piêknych (1997). Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie (malarstwo, 1949) i PWSF w £odzi (re¿yseria, 1953). 26 marca 2000 otrzyma³ Oscara za ca³okszta³t twórczo¶ci (statuetkê przekaza³ do Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego). W 1955 debiutowa³ filmem Pokolenie , w 1959 na scenie Teatru Wybrze¿e w Gdañsku re¿yserowa³ swój pierwszy spektakl Kapelusz pe³en deszczu M. Gazzo. Zrealizowane w 1963 Wesele S. Wyspiañskiego w krakowskim Starym Teatrze zamyka pierwszy etap wspó³pracy Wajdy z teatrem, do którego powróci³ w 1970, wystawiaj±c w Teatrze Wspó³czesnym w Warszawie Play Strindberg F. Drrenmatta z w³asn± scenografi±, a w 1971 Biesy F.M. Dostojewskiego (tak¿e z w³asn± scenografi±) w Starym Teatrze, z którym wspó³pracuje do dzi¶. Na tej scenie zrealizowa³ m.in. spektakle: Emigranci S. Mro¿ka (1976)

4. Wajda Andrzej - Wajda Mówi O Sobie - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
wajda andrzej,Wajda mówi o sobie,Wajda,Andrzej,Wajda,mówi,o,sobie,Wydawnictwo,LiterackieKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks254575.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Wajda mówi o sobie
Wajda Andrzej Wyd. Wydawnictwo Literackie Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: 'Okres mojego ¿ycia przedstawiony w tej ksi±¿ce by³ decyduj±cy. Po pierwszych sukcesach 'Kana³u' oraz 'Popio³u i diamentu' stan±³em przed nie³atwym zadaniem, jak nie staæ siê 'starym klasykiem' zbyt wcze¶nie. Jak, nie zwa¿aj±c na wszystkie trudno¶ci kolejnych politycznych kryzysów, uczestniczyæ w ¿yciu kina w Europie i na ¶wiecie.Nie opuszcza³a mnie wówczas nieustaj±ca ciekawo¶æ tego, co bêdzie jutro.' (Ze Wstêpu) Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych muzyka.wysylkowa.pl ... bizuteria.wysylkowa.pl

5. Lesinrocks.com Wajda Andrzej
Chargement de la page wajda andrzej
http://www2.lesinrocks.com/inrocks/artistes/cinema/wajda_andrzej.htm

6. Wajda Andrzej
Translate this page wajda andrzej. Polonia (1927). Frequenta L’Accademia di Belle Artidi Cracovia e la Scuola superiore di Cinema di Lodz, dove si
http://www.pacioli.net/def/paciolicinema/4-Registi/Registi2001/3framreg065.htm

7. RTSI - Filmselezione
wajda andrzej. CENERI SULLA GRANDE ARMATA (POPIOLY), di Andrzej Wajda, con DanielOlbrychski, Boguslaw Kierc, Piotr Wysocki, Beata Tyszkiewicz (Polonia, 1966).
http://www.rtsi.ch/filmselezione/elenco.cfm?tipo=reg&iniz=WAJDA ANDRZEJ

8. Index Des Noms - WAJDA Andrzej
Translate this page wajda andrzej. Chronologie Repère, Ouvrage Presse, Colloque, Conférence,Débat Exposition Page contenant un lien vers un autre site.
http://art-contemporain.eu.org/base/noms/3062.html
WAJDA Andrzej Chronologie Repère, Ouvrage
Presse, Colloque, Conférence, Débat
Exposition
Page contenant un lien vers un autre site 1977, Documenta VI
Allemagne, Cassel

9. Andrzej Wajda W Zbiorach Biblioteki ¦l±skiej
SciborRylski Aleksander Czlowiek z marmuru.- Warszawa WAiF.- 1988 ( CF);wajda andrzej Kino i reszta swiata. wajda andrzej Asche und Diamant.
http://www.bs.katowice.pl/ludzie/wajda/zbiory.php
Ksi±¿ki dotycz±ce Andrzeja Wajdy dostêpne w Bibliotece ¦l±skiej
(CF) - dostêpne w Czytelni Filmoznawczej
W jêzyku polskim:
 • Andrzej Wajda naczelnym u nas jest artyst± : seminarium filmowe / [ red. i oprac. Roman Gutek]. - Warszawa : Wyd. Rady Naczelnej ZSP UW, 1981.- 34 s. ( CF)
 • Citko Katarzyna : Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy. - Kraków : Impuls, 1998.- 130 s. (CF)
 • Dostojewski- teatr sumienia : trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie - Biesy, Nastazja Filipowna, Zbrodnia i kara / scenariusze i komentarze oprac. Maciej Karpiñski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989.- 196 s.
 • Holland Agnieszka : Korczak .- Warszawa : WAiF, 1991.- 150 s. [ scenariusz filmu A.Wajdy] (CF)
 • Karpiñski Maciej : Teatr Andrzeja Wajdy .- Warszawa : WAiF, 1991.- 210 s.( CF)
 • Karpiñski Maciej : Andrzej Wajda - teatr. - Warszawa : WAiF, 1980.-146 s. (CF)
 • Kino polskie w dziesiêciu sekwencjach / red. Ewelina Nurczyñska-Fidelska.- £ód¼ : Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego.- 1996.- 124 s. ( CF)
 • Miczka Tadeusz : Inspiracje plastyczne w twórczo¶ci filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy.
 • 10. Andrzej Wajda
  Bücher zu Andrzej Wajda Polnischer Ausnahmeregisseur Andrzej Wajda.
  http://www.prisma-online.de/tv/person.html?pid=andrzej_wajda

  11. Andrzej Wajda
  Translate this page Polnischer Ausnahmeregisseur Andrzej Wajda. Andrzej Andrzej Wajda wurdeaußerdem in die Internationale Jury der 50. Filmfestspiele
  http://www.prisma-online.de/express/person.html?pid=andrzej_wajda

  12. Andrzej Wajda - Wikipedia
  Other languages Polski. Andrzej Wajda. From Wikipedia, the free encyclopedia.Wajda.jpg Andrzej Wajda (born March 6, 1926) is a Polish film director.
  http://www.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
  Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
  Log in
  Help
  Other languages: Polski
  Andrzej Wajda
  From Wikipedia, the free encyclopedia. Andrzej Wajda (born March 6 ) is a Polish film director His first three films were A Generation Kanal (1956) and Ashes and Diamonds (1958). The three films comprise a trilogy about the effects of World War II on Poland , and gained Wajda international acclaim. He was born in Suwalki Poland Other well-known movies by Andrzej Wajda : In he was awarded the Honorary Award by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

  13. World Cinema: Directors -- Andrzej Wajda
  ANDRZEJ WAJDA Born Suwalki, Poland, 6 March 1926. Andrzej Wajda (JPG,11 KB). Poland's leading filmmaker and one of the major figures
  http://www.geocities.com/Paris/Metro/9384/directors/wajda.htm
  ANDRZEJ WAJDA
  Born:
  Suwalki, Poland, 6 March 1926.
  Five Boys from Barska Street . He established himself as a key figure in the new Polish cinema with his very first feature film, A Generation (1954), a penetrating study of the effects of war on the psychology of a nation's disillusioned youth. This film and the subsequent Kanal (1957) and Ashes and Diamonds (1958) form a powerful trilogy in which Wajda examines with intense sensitivity the predicament of individuals caught in events beyond their control and bitterly questions the traditional glorification of heroism in battle. Although Wajda was to prove himself a most versatile director in future years, turning out romantic films, comedies, and epics, as well as dramas, he periodically returned to themes relating to his WWII memories. In Lotna (1959) he bemoans the futility of noble traditions by depicting a tilted battle between obsolete Polish cavalry and German tanks. Ashes (1965) and Landscape After the Battle (1970), although both deal with wars of the historic past, still echo Wajda's obsession with the futility of heroism and the bitter aftermath of war. Everything for Sale (1968), Wajda's most personal and possibly most poignant film, is an introspective tribute to

  14. Cinema Est Europa
  Translate this page Bosco di betulle 1977, wajda andrzej. Briganti / 1997, Iosseliani Otar. Dannatidi Varsavia /1957, wajda andrzej. Decalogo cofanetto, Kieslowsky K.
  http://www.comune.roma.it/cultura/biblioteche/medrossellini/sito/servizi/cinema/
  Cinema dell'Europa dell'Est Titolo Autore Agnus Dei / 1970 Iancso Miklos Alcuni giorni della vita di Oblomov Michalkov Nikita Alexander Newsky vers. rest. Eisenstein Serggei Amleto Kozineev Grigorij Amore tra le gocce di pioggia Kachyna Karel Andrej Roublev / 1970 Tarkovsku Andrej Anna / 1996 Michalkov Nikita Armata Rossa Ozerov Yuri Ballata di un soldato / 1959 Ciukrai Grigori Bosco di betulle Wajda Andrzej Briganti / 1997 Iosseliani Otar Caccia alle farfalle /1992 Iosseliani Otar Cinque serate Michalkov Nikita Colonnello Redl / 1986 Szabo Istvan Congiura dei Boiardi / 1946 Eisenstein Sergej Corazzata Potemkin 1925 Eisenstein Sergej Daniele prende il treno / 1963 Sander Pal Dannati di Varsavia /1957 Wajda Andrzej Decalogo cofanetto Kieslowsky K Demoni / 1989 Wajda Andrzej Diario per i miei amori / 1987 Meszaros Marta Diario per i miei figli / 1984 Meszaros Marta Diario per mio padre e mia madre / 1990 Meszaros Marta Direttore D’orchestra 1979 Wajda Andrezj Dottor Korczac Wajda Andrzej Festa degli ospiti Nemec Jan Fine di San Pietroburgo / 1927 Pudovkin Vsevolod Gatto nero gatto bianco /1998 Kusturica Emir Guerra e pace /1967 Bondarciuk Infanzia di Ivan /1962 Tarkovskij Andrej Insalata Russa / 1994 Mamine Youri Ivan il Terribile /1944 Eisenstein Sergej Jazzman - Noi del jazz /1985 Shakhnazarov Kolya / 1997 Sverak Ian

  15. Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda. Magor films directed by Andrzej Wajda b.1926 / Poland;also worked in France and Germany · Miss Nobody (1996) · Holy
  http://members.aol.com/alanta98/wajda.html
  Andrzej Wajda
  Magor films directed by Andrzej Wajda [b.1926 / Poland; also worked in France and Germany] :
  · Miss Nobody (1996) · Holy Week (1995) · Nastasja (1994) · The Ring with a Crowned Eagle (1993) · .Korczak (1990) · Crime and Punishment (1988) · The Possessed (1987) · Chronicle of Love Affairs (1986) · A Love in Germany (1983) Danton (1982) · Man of Iron (1981) · The Girl from Wilko (1979) · Without Anesthesia (1979) · Orchestra Conductor (1979) · Man of Marble (1977) · The Promised Land (1974) · The Wedding (1972) · Landscape After the Battle (1970) · Everything for Sale (1969) · Gates to Paradise (1967) · The Ashes (1966) · Love at Twenty [fragment] (1962) · Samson (1961) · Siberian Lady Macbeth (1961) · Innocent Sorcerers (1960) · Ashes and Diamonds (1958) · Canal (1957) · A Generation (1955) · [Image: DANTON , film poster] Amazon.com
  or return to ALANTA 98 VideoClub Click on icons below :

  16. Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda(1926 ~ ) 1954 A Generation 1956 Kanal 1958 Ashes and Diamonds 1959Lotna 1960 Innocent Sorcerers 1961 Samson Siberian Lady Macbeth 1962 Love at
  http://my.dreamwiz.com/filmography/directors/Wajda.htm
  Andrzej Wajda
  1954 A Generation
  Kanal
  Ashes and Diamonds
  1959 Lotna
  1960 Innocent Sorcerers
  1961 Samson
  Siberian Lady Macbeth
  1962 Love at Twenty
  1966 Popioly( Ashes, The Lost Army
  1967 Gates to Paradise 1968 Everything for Sale Roly Poly 1969 Hunting Flies Landscape After the Battle The Birch Wood 1972 The Wedding (Pilate and Others) The Promised Land( The Land of Promise 1976 The Shadow Line Man of Marble Without Anesthesia (Rough Treatment) Zaproszenie do wnetrza 1979 The Maids of Wilko The Orchestra Conductor Man of Iron Danton 1983 A Love in Germany 1986 Chronicle of Love Affairs (Chronicle of Amorous Accidents) 1987 The Possessed 1988 Schuld und Suehne (Crime and Punishment) 1990 Korczak 1991 The Katyn Forest 1992 The Ring with a Crowned Eagle 1994 Nastasja 1995 Holy Week 1996 Miss Nobody 1999 Pan Tadeusz

  17. Andrzej Wajda -
  The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.only4movie.com/person.asp?Andrzej Wajda

  18. Andrzej Wajda. Official Website Of Polish Movie Director - Biography
  andrzej wajda biography. wajda, andrzej ; Polish film and theatrical director;born March 6th 1926 in Suwalki; son of Jakub wajda and Aniela wajda;.
  http://www.wajda.pl/en/kalendarium.html
  Andrzej Wajda - biography
  WAJDA Andrzej ; Polish film and theatrical director; born March 6th 1926 in Suwalki; son of Jakub Wajda and Aniela Wajda ed. Acadademy of Fine Arts ,Cracow; High Film School , Lodz; Film Director 1954 - ; Theatre Director Teatr Stary , Cracow Man.Director Teatr Powszechny Warsaw 1989-90; Hon.member Union Polish Artist and Designers (ZPAP)1977.
  Pres.Polish Film Asscn.1978-83 . "Solidarity" Lech Walesa Council 1981 - 1989.
  Senator
  of the Republic of Poland 1989 - 1991. Member Presidential Council for Culture 1992- 94. Founder: Center of Japanese Art and Technology , Cracow 1994. Prizes: click here Order of the Banner of Labor (second class)1975;
  Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta;
  Order of Kirill and Methodus (first class), Bulgaria 1978;
  Oficier, Legion d'Honneur 1982;
  Order of Rising Sun, Japan 1995. Films: click here Polish Television Theatre: click here Theatre: click here
  The Birthplace
  I think that the force that drove these boys to run away, to avoid staying in one place because life was somewhere else... that I am also driven in this way... I have never wanted to live in places where I was thrown by chance, instead I strove for places which - it seemed to me - I should reach. An excerpt of a speech from the film "The Debit and the Credit"
  The War and Occupation
  After the death in 1903 of their father, Kazimierz Wayda, all his sons (my father was 3 at the time) moved to Krakow and helped each other get an education. They were in Krakow again in the 30's, when they restored the house, their only piece of property. At the back of the house was the locksmith's shop; in this house, on the second floor, I used to hide during the occupation. And I must say that my uncles were so discreet (I think that this is a virtue of our family) that only after the end of the war I found out that in the same house they also concealed Jews.

  19. Andrzej Wajda Movie Posters
  andrzej wajda original Polish posters to his films. andrzej wajda. Original posters for his movies
  http://www.poster.com.pl/wajda.htm
  ANDRZEJ WAJDA
  original posters for his movies Ashes and Diamont
  Popió³ i diament
  Fangor W.
  Everything for Sale
  Wszystko na sprzeda¿
  Starowieyski F.

  Land of Promise
  Ziemia obiecana
  Swierzy W.

  Chronicle of Amorous Accidents Kronika wypadków mi³osnych Sadowski W. Man of Iron Cz³owiek z ¿elaza Mroszczak M. Man of Iron Cz³owiek z ¿elaza Pagowski A. Man of Iron Cz³owiek z ¿elaza Olbinski R. The Maids of Wilko Panny z Wilka Cieslewicz R. The Maids of Wilko Panny z Wilka Mroszczak M. Man of Marble Cz³owiek z marmuru Mroszczak M. Man of Marble Cz³owiek z marmuru Mroszczak M. Danton Walkuski W. Danton Pagowski A. The Holy Week Wielki Tydzieñ Walkuski W. The Judgement Passed on Franciszek Klos Wyrok na Franciszka K³osa Lenica J.
  Polish movie posters: * by directors: Kieslowski Zanussi
  movie posters theater posters ... pricelist For detailed information please contact us on: Galeria Plakatu, Rynek Starego Miasta 23, 00-272 Warszawa, Polska e-mail: gallery@poster.com.pl tel. fax: (0048 22) 831 93 06

  20. Andrzej Wajda (1927 - )
  andrzej wajda (1927 ). Occupation Director. Also screenwriter.Born March 6, 1927, Suwalki, Poland. Education Cracow Academy of
  http://trurl.npac.syr.edu/alex/wajda.html
  Andrzej Wajda (1927 - )
  Occupation: Director
  Also: screenwriter
  Born: March 6, 1927, Suwalki, Poland
  Education: Cracow Academy of Fine Arts (painting); Lódz Film School
  By far the best-known film director working in Poland, Andrzej Wajda has achieved the status, both in his life and his work, of a symbol for his beleaguered country. The son of a cavalry officer killed in WWII, Wajda joined the Resistance as a teenager. Later, he studied at the Fine Arts Academy in Krakow for three years before transferring in 1950 to the newly opened Lódz State Film School.
  Wajda's first feature film, A Generation (1954), traced the fate of several young people living under the Nazi Occupation. It was followed in 1957 by Kanal, a grim tribute to the Warsaw Uprising of 1944, when Red Army units were unable or unwilling to come to the aid of the city. Wajda completed this trilogy on the effects of WWII with his best-known early film, the controversial Ashes and Diamonds (1958), which dealt with the undeclared civil war of 1945-46 between elements of the anticommunist Home Army and the security forces established by the Communist Party-dominated government. Based on a Jerzy Andrzejewski novel, the film incisively depicted the corruption and idealism coloring both sides of the struggle. In keeping with Wajda's tragic sense of Polish history, the idealistic representative of each faction is killed, and both sides remain controlled by the corrupt—whether greedy politicians or arrogant aristocrats.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter