Geometry.Net - the online learning center
Home  - Computer_And_Internet_Certification - Ocp

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-99 of 99    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

         Ocp:     more books (57)
  1. ORACLE CERTIFIED PROFESSIONAL FINANCIAL APPLICATIONS CONSULTANT EXAM GUIDE PASS THE OCP FINANCIAL APPLICATIONS CONSULTANT EXAM WITH THIS ULTIMATE PREPARATION KIT by CHRISTOPHER / VIVIAN CHOW ALLEN, 2000

81. Pitchmark Ltd, UK. Oracle Forms 6i - Application Developer OCP Revision Notes.
Developer ocp Revision notes Principal Consultant Peter Crompton became an ocp (oracle Certified Professional ) Internet application developer in June 2001.
http://pitchmark-ltd.co.uk/oracle_forms.asp
Site Search:
Search On: All Words Any Words Phrase What's New?
Popular PDF downloads
Site Map
Popular code downloads
...
FAQ

Menu
Web Site Designers

Web Master Secrets

FREE Web Site Promotion

Java script code examples
...
Web Rings and Links
Oracle Application Developer OCP Revision notes Principal Consultant Peter Crompton became an OCP ( Oracle Certified Professional ) Internet application developer in June 2001. This track concentrates on Oracle Forms 6i. The track he followed is shown below along with revision notes he made. 1Z0-001 Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL 1Z0-101 Develop PL/SQL program units 1Z0-131 Build Internet Applications I ( Oracle Forms 6i - part 1 ) ( Last Updated: 14 January 2002, Size: 277k ) 1Z0-132 Build Internet Applications I ( Oracle Forms 6i - part 2 ) ( Last Updated: 14 January 2002, Size: 293k ) Tips on how to study for the OCP exams. Save your-self time and money by reading this before you start. ( Last Updated: 10 February 2002, Size: 33k ) 1Z0-123 Oracle Reports 6i Although Oracle Reports 6i is not tested in full as part of the 6i OCP track, you may find this document of use.

82. PlanetRecruit: Oracle DBA / UNIX Systems Administrator (OCP, Solaris, HP-UX)
of platforms (Solaris, AIX, HPUX, Tru64) oracle DBA / UNIX Systems Administrator(ocp, Solaris, HP-UX) oracle 8, oracle 8i, ocp, oracle Certified Professional
http://www.planetrecruit.com/job/2026131/
Oracle DBA / UNIX Systems Administrator (OCP, Solaris, HP-UX)
Support / Services / CRM
IT Industry
Europe:United Kingdom:Cambridgeshire
Permanent
£25,000 - £30,000 (£25,000 to £30,000 per year)

Less than a week old
see more jobs like this

go to my job file

Oracle DBA / UNIX Systems Administrator (OCP, Solaris, HP-UX) · 3+ years commercial experience in a Server based networking environment · Must be an Oracle Certified Professional (OCP) at Oracle 8 or Oracle 8i · Proficient in all aspects of DBA functions (Database Generation, Backup, Recovery, Tuning, Security, Administration) · Knowledge of PL/SQL · Awareness of RDBMS Strategies · Strong UNIX Administration skills on a range of platforms (Solaris, AIX, HP-UX, Tru64)
Oracle DBA / UNIX Systems Administrator (OCP, Solaris, HP-UX) Oracle 8, Oracle 8i, OCP, Oracle Certified Professional, DBA, Database Administrator, Database Administration, PL/SQL, RDBMS, UNIX Systems Administration, Solaris, AIX, HP-UX, Tru64, WAN, LAN, TCP/IP, RAID, Shell Scripts Essential Skills · 3+ years commercial experience in a Server based networking environment · Must be an Oracle Certified Professional (OCP) at Oracle 8 or Oracle 8i · Proficient in all aspects of DBA functions (Database Generation, Backup, Recovery, Tuning, Security, Administration)

83. Prim Online - Primlista
Rövid leírás EZ itt az oracle ocp (oracle Certified Professional)nemzetközi minôsítô vizsga, nemhivatalos levelezôlistája.
http://lista.prim.hu/levlista.prm?mit=csatlakozni&lista_id=588

84. OCP(Oracle Certified Professional)
ocp(oracle Certified Professional). ? oracle(www.oracle.co.kr/education/ocp/). ?. 1. ocp Program oracle Corporation.
http://www.5g-telecom.com/jagyukocp.htm
OCP(Oracle Certified Professional) ½Çà³: Oracle( www.oracle.co.kr/education/ocp/ ¿À¶óŬ °øÀÎ Àü¹®°¡ Á¦µµ(Oracle Certified Professional)´Â ¿À¶óŬ Á¦Ç° »ç¿ëÀÚÀÇ °ü· ¾÷¹«º° Àü¹® ±â¼ú Áö½Ä Á¤µµ¸¦ øÁ¤ÇÏ¿© ´ë³»¿ÜÀûÀ¸·Î Áõ¸íÇØ ÁÖ¸ç, ¿À¶óŬÀÇ Á¦Ç°°ú ֽŠ±â¼úÀ» È°¿ëÇÏ¿© ÖÀûÀÇ ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¼³°è, °³¹ß, ÀÀ¿ëÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ÀηÂÀÇ ¿ª·®À» ÀÎÁõÇØ ÁÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» Database ºÐ¾ßÀÇ ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ¿À¶óŬ¿¡ ´ëÇØ °¢ ȸ»çÀÇ Àü»ê °ü¸®ÀÚµéÀº ½ÇÁúÀûÀÎ °ü¸®¸¦ ÇØ¾ß ÇÒ DBAÀÇ ´É·ÂÀ» °ËÁõÇÏÁö ¸øÇØ °³¹ß °æÇèÀÌ ¸¹Àº À̵é·Î ÇÏ¿©±Ý DBA¸¦ °áÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ Çö½ÇÀÌ´Ù º¸´Ï °³¹ß ½ °æÇèÇÏÁö ¸øÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇؼ­´Â ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ÇØ°á ¹æ¹ýÀ» £Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ°í °³¹ß ½ÀÇ °æÇèÀ» ³Ê¹« °ú½ÅÇÑ ³ª¸ÓÁö Ä¡¸íÀûÀÎ ½Ç¼ö³ª ÀÛ¾÷ ½°£ÀÇ ¸·´ëÇÑ ¼Õ½ÇÀÌ Ê·¡Çϱ⵵ ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ·± ¹®Á¦Á¡Àº È¿°úÀûÀÎ ±³À°°ú æºÐÇÑ °³³äÀÇ ÀÌÇØ°¡ ºÎÁ·ÇÑ µ¥¼­ ±âÀÎÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼­ Çö½Ç¿¡¼­ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ë³ÇÏ°í È¿°úÀûÀ¸·Î Database¸¦ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â DBAÀÇ ¾ç¼º ¹× ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¾ö°ÝÇÑ ÀÎÁõÀ̾߸»·Î ¾î¶² DBMS¸¦ »ç¿ëÇÒ °ÍÀÎÁö °áÁ¤ÇÏ´Â °Í ¸øÁö ¾Ê°Ô Áß¿äÇÑ ÀÏÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿À¶óŬ¿¡¼­´Â Oracle Certified Professional(¿À¶óŬ °øÀÎ Àü¹®°¡ Á¦µµ)¸¦ ¿î¿µÇÏ¿© »ç¿ëÀڵ鿡°Ô º¸´Ù ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±âÁØÀ» ¸¶·ÇØ ÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ°ÍÀÌ ºñ´Ü DBA¸¸ÀÇ ¹®Á¦´Â ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

85. Www.oracle.com/education/certification/
Similar pages www.oracle.com/education/certification/?appdev6_track.html Similar pages More results from www.oracle.com UntitledYou are being redirected automatically to the new oracle Certified ProfessionalProgram site. http//www.oracle.com/education/certification/.
http://www.oracle.com/education/certification/
crumb = 'Global Education > Oracle Certified Professional Program > '; header = '5'; encoding = 'iso-8859-1'; country = 'US'; language = 'en'; If you can see this page, then either an error has occurred or your web browser does not support some of the features of this web site. Please use a JavaScript-enabled browser.

86. :: Á¶¼±´åÄı³À°¼¾ÅÍ Academy.chosun.com ::
The summary for this Korean page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://academy.chosun.com/new2/main/lec_view.asp?lec_id=ocp¢er_id=mobile

87. INDEX
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://edu.haitian.com.cn/oracle.htm
IT¶¯Ì¬ ΢ÈíCTEC CiscoÅàѵ Sun Java ... OracleÅàѵ Oracle ÅàѵºÍÈÏÖ¤ £¨Æë³Èí¼þ´óÏC×ù3²ã£© education@haitian.com.cn
OCPÈ«ÇòÈÏ֤ר¼Ò¡ª¡ª×î×îÓмÛÖµµÄÈÏÖ¤£¬ÁîÄú³ÉΪIT½ìÖËÊÖ¿ÉÈȵĺËÐÄÁ¦Á¿
OCP (Oracle Certified Professional)ÊÇÓÉOracle¹«Ë¾°ä²¼²¢ÊµÊ©µÄÒ»ÏîȨÍþµÄרҵ¼¼Êõ±ê×¼£¬ËüÊÇרΪÈÏÖ¤ÄÇЩÄܹ»Âú×ã¶ÔORACLEºËÐIJúÆ·µÄ·þÎñÓëÖ§³Ö£¬²¢¾ßÓÐæµÊìµÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦Óë¹ã·ºÀíÂÛ֪ʶµÄרҵÈËÊ¿¡£Ò»¾­ÈÏÖ¤£¬ÔÚÐÐÒµÄÚµÄרҵ×ʸñ½«±»È·ÈÏ£¬´Ó¶øʹ¸öÈË»òÆóÒµ¸ü¾ß¾ºÕùʵÁ¦¡£
¡¡¡¡ORACLEÈÏ֤ר¼Ò¼Æ»®(OCP)°ïÖúÄúÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄÊг¡ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö¡£Í¨¹ý¶ÔORACLE²úÆ·µÄÊìÁ·Ó¦Ó£¬Äú½«»ñµÒµ½çÆÕ±éµÄÈÏ¿É¡£ÓëÖ°ÎñÏà¹ØµÄÈÏÖ¤£¬Ëµ÷ÄúÊÇÒ»¸öºÏ¸ñµÄ¼¼ÊõÈËÔ±¡£×÷ΪORACLEÈÏ֤ר¼Ò£¬Äú½«¾ßÓжÔÒµ½ç×î¾ßÌôÕ½ÐԵĻúÓö¸üÉîµÄ¶´²ìÁ¦£¬²¢»ñÈ¡¸ü¶àµÄÊÕ»ñ¡£ ¿Î³Ì°²ÅÅ£º
SQL and PL/SQL
Oracle8i Enterprise DBA part II B: Backup and Recovery
Oracle8i Enterprise DBA part III: Performance Tuning
Oracle8i Enterprise DBA part III: Network Administrator
¸¼Æ»®¿ÉʹѧԱͨ¹ýϵͳ¡¢Á¬Ðø¡¢¶ÌÔݶøÓÖ±ãÀûµÄ¿ÎÌÅàѵ£¬ÅäÒÔÏàÓ¦µÄ½ÌѧÈí¼þ£¬¾­¹ýÔ¤±¸¿ÎÁ·Ï°ºÍÄ£ÄâÊÔÌâ²âÊÔ£¬×îÖÕµÒÔͨ¹ýÈÏÖ¤¿¼ÊÔ£¬È¡µ×¨Òµ×ʸñÖ¤Êé¡£OCP (Oracle Certified Professional)ÊÇÓÉOracle¹«Ë¾°ä²¼²¢ÊµÊ©µÄÒ»ÏîȨÍþµÄרҵ¼¼Êõ±ê×¼£¬ËüÊÇרΪÈÏÖ¤ÄÇЩÄܹ»Âú×ã¶ÔORACLEºËÐIJúÆ·µÄ·þÎñÓëÖ§³Ö£¬²¢¾ßÓÐæµÊìµÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦Óë¹ã·ºÀíÂÛ֪ʶµÄרҵÈËÊ¿¡£»ñµOCPÈÏÖ¤µÄרҵÈËÊ¿ÊÇÒµ½çнˮ×î¸ßµÄITרҵÈ˲Å.
IT¶¯Ì¬

88. ORACLE-BASE - Oracle DBA Resources. Oracle9i And Oracle8i
oracle dba, developer, sql, plsql, scripts, articles, tuning, books, help.oracle dba sql plsql scripts 8i 9i 8i 9i articles tuning books help
http://www.oracle-base.com/
This Site Home DBA Scripts Oracle8i Articles Oracle9i Articles ... Links Oracle Sites Oracle Corporation Oracle UK Technology Network Metalink ... Oracle 9iAS Docs
Error Messages
Search Docs
Web Site
Latest Oracle News

Designer BC4J Generator Extension Download
- Download the new Designer BC4J Generator Extension for Oracle9i JDeveloper so you can generate Business Components for Java from your Oracle Designer definitions.
How Do I Debug Oracle9i Forms Developer Pluggable Java Components?
- Check out this new How To on debugging Pluggable Java Component (PJC) code inside a Forms application, and also learn how to set up Oracle9i Forms Developer and Oracle9i JDeveloper.
Debugging and Tracing Forms Web Applications
- Read this new white paper on tips and tricks for debugging and tracing Forms applications deployed on the Web.
New Database Web Services Documents
- Read the new Database Web services documents and find out how to use BLOB, boolean types, and ref cursors in Web services.
Explore the XML DB Repository
- Explore the XML DB Repository, a new feature of Oracle9i Database Release 2 that bridges the gap between the hierarchical, document-centric world of XML and the tabular, set-oriented world of relational databases.

89. ½Òµ{¤¶²Ð === ¦ã¸s¬ì§Þ¡D±Ð¨|°V½m¤¤¤ß ===
The summary for this Chinese (Traditional) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.ever.com.tw/edu/interduce/oracle/main.html

³Ì·s®ø®§
½u¤W³ø¦W ¤W½Ò¦aÂI »P§Ú­ÌÁpµ¸ ... ORACLE
1. Oracle Database Administrator (Oracle DBA, ¸ê®Æ®wºÞ²z®v)
¡P Oracle8 DBA
¡P Oracle8i DBA
¡P Application Developer, Oracle Developer Rel. 2
¡P Internet Application Developer, Oracle Forms Developer Rel. 6/6i
3.Oracle Database Operator (Oracle DBO, ¸ê®Æ®w¾Þ§@¤H­û)
¡P Oracle8 Database Operator
¡P Internet Database Operator
¡P Oracle Java Developer ¦p¦ó¦¨¬° OCP ¤W http://www.oracle.com/education/certification/ ¦Û¾ÇªÌ¥i«Øij±Ä¥H¤U¤è¦¡¶i¦æ¡G (1). ¬[³]³nÅéÀô¹Ò¡G¨ä¥Øªº¬O¨Ï­Ó¤H¹ï§Þ³Nª¾Ñ§ó¯à³q½L´x´¤¡A¦Ó«D¤@¬N¦a­I»w¡C (2). ¸s²Õ¾Ç²ß¡G´M³V§Ó¦P¹D¦XªÌ¤@°_¬ã¨s¡A¬Û¤¬¤Á½R¡A¿Eµo¼ç¯à¡C

90. ˼´ïÍøУ-ÖйúITÈÏÖ¤ÉçÇø
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.staredu.net/college/recruit-stu/Oracle.htm
ÖйúITÈÏÖ¤ÉçÇø
SUNѧϰ½â¾ö·½°¸
OracleÈÏÖ¤Êý¾Ý¿âר¼Ò
IT½çÖËÊÖ¿ÉÈȵĺËÐÄÁ¦Á¿£¬¶áÈ¡ÔÂн֮¹ÚµÄÍ·ºÅר¼Ò
OCPÈ«ÇòÈÏ֤ר¼Ò¡ª¡ª×î×îÓмÛÖµµÄÈÏÖ¤£¬ÁîÄú³ÉΪIT½ìÖËÊÖ¿ÉÈȵĺËÐÄÁ¦Á¿
¡¡¡¡OCP (Oracle Certified Professional)ÊÇÓÉOracle¹«Ë¾°ä²¼²¢ÊµÊ©µÄÒ»ÏîȨÍþµÄרҵ¼¼Êõ±ê×¼£¬ËüÊÇרΪÈÏÖ¤ÄÇЩÄܹ»Âú×ã¶ÔORACLEºËÐIJúÆ·µÄ·þÎñÓëÖ§³Ö£¬²¢¾ßÓÐæµÊìµÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦Óë¹ã·ºÀíÂÛ֪ʶµÄרҵÈËÊ¿¡£Ò»¾­ÈÏÖ¤£¬ÔÚÐÐÒµÄÚµÄרҵ×ʸñ½«±»È·ÈÏ£¬´Ó¶øʹ¸öÈË»òÆóÒµ¸ü¾ß¾ºÕùʵÁ¦¡£
¡¡¡¡ORACLEÈÏ֤ר¼Ò¼Æ»®(OCP)°ïÖúÄúÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄÊг¡ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö¡£Í¨¹ý¶ÔORACLE²úÆ·µÄÊìÁ·Ó¦Ó£¬Äú½«»ñµÒµ½çÆÕ±éµÄÈÏ¿É¡£ÓëÖ°ÎñÏà¹ØµÄÈÏÖ¤£¬Ëµ÷ÄúÊÇÒ»¸öºÏ¸ñµÄ¼¼ÊõÈËÔ±¡£×÷ΪORACLEÈÏ֤ר¼Ò£¬Äú½«¾ßÓжÔÒµ½ç×î¾ßÌôÕ½ÐԵĻúÓö¸üÉîµÄ¶´²ìÁ¦£¬²¢»ñÈ¡¸ü¶àµÄÊÕ»ñ¡£
SQL and PL/SQL
Oracle8i Enterprise DBA part II B: Backup and Recovery
Oracle8i Enterprise DBA part III: Performance Tuning
Oracle8i Enterprise DBA part III: Network Administrator
Ëæ×ÅITÐÐÒµ¶ÔOCP(Oracle Certified Professional)µÄÈÕÒæÐèÇó,ͬʱҲΪ½øÒ»²½ÍƹãOCP¼Æ»®ÔÚÖйúµÄʵʩ,OracleÖйúÅàѵ²¿Â¡ÖØÍƳö"2002Äê¶ÈOCPÓÅ»ÝÌ×¼þ"¡£
×Ô2002Äê6ÔÂÖÁ2002Äê8Ô£¬"ORACLE9iÈ«Ì×Êý¾Ý¿â¹ÜÀíÔ±" Åàѵ¼Û¸ñ+OCPÈ«¶îâ·Ñ¿¼ÊÔ·Ñ+Ò»Äêâ·ÑÍøÉÏѧϰ£¬½«ÓÉÔ­¼ÛµÄRMB43,086ÓÅ»ÝÖÁÏÖ¼ÛRMB27,398¡£

91. ?——Oracle
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.huachu.com.cn/itbook/itbook_oracle.asp

92. ºÐ¾ßº° µµ¼­ ¸ñ·Ï
The summary for this Korean page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.verybook.co.kr/cate/goods_info_03.htm?g_cate=FF20&g_opt=oracle

93. ÐÂÊÀ¼ÍÈÏÖ¤Íø=OCP
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://oukun.51.net/1/ocp.htm
CISCOÈÏÖ¤ OracleÈÏÖ¤ SUNÈÏÖ¤ CIWÈÏÖ¤ OracleÈÏ֤ϵÁÐ
OracleÈÏ֤ϵÁÐ
OCP(Oracle Certified Professional)ÈÏÖ¤¼ò½é

OCPÈÏÖ¤µÄ¸÷Å¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿

È¡µOCPÈÏÖ¤µÄ5¸ö²½Öè

OCPÈÏÖ¤ÖúÄúÇáËÉÒÆñ¼ÓÄ´ó
... OCPÈÏÖ¤Ïà¹ØÎÄÕ OracleÈÏÖ¤OCP(Oracle Certified Professional) Ϊʲ´²Î¼ÓOCP ²úÒµ·ÖÎö¼ÒºÍר¼ÒÒ»ÖÂÈÏΪ£¬OCP(Oracle Certified Professional)ÈÏÖ¤ÊÇÔÚÐÅÏ¢¼¼ÊõÊг¡ÒÔ¼°µ±½ñеĻ¥ÁªÍø¾­¼ÖУ¬ÈËÇÈÈÖÔ×·ÇóµÄ¾ßÓÐרҵ¼¼ÊõÐÅÓþ¶ÈµÄÈÏÖ¤Ö®Ò»¡£Oracle¸³Ó軥ÁªÍøÒÔÇ¿´óµÄÍþÁ¦£»¶øÒªÖ§³ÖOracleÔÚÊÀ½ç·¶Î§ÄÚ²»¶Ï·¢Õ¹µÄ¼¼Êõ£¬ÔòÐèÒª´óÁ¿µÄ¿ª·¢ÈËÔ±¡¢¹¤³ÌʦºÍ¹ÜÀíÕß¡£
Ϊʲ´Òª³ÉΪOracleÈÏ֤ר¼Ò? ÐÅÏ¢¼¼ÊõÁìÓò£¨IT£©ÐèÒª´óÁ¿×¨¼Ò£¬Í¬Ê±¹¤×÷¾ºÕùÒ²Òì³£¼¤ÁÒ¡£²»ÂÛ¶ÔÓÚÐÂÊÖ»¹ÊÇÓо­ÑéµÄר¼Ò¶¼ÐèÒªÕÆÎÕÓÈ˵¥Î»Ëù¸ÐÐËȤµÄ¼¼Êõ¡£
OracleÈÏ֤ר¼ÒÏîÄ¿£¨OCP£©Í¨¹ý½¨Á¢Ò»Ì×¾ßÌ幤×÷¸ÚλµÄÄÜÁ¦±ê×¼£¬°ïÖúITÐÐÒµ×÷³öÏàÓ¦Çø·Ö¡£
Oracle¼¼ÊõÈÏÖ¤ÊÇÒ»ÖÖÒѱ»Òµ½çÈϿɵÄÓмÛÖµµÄÖ¤Ê飬ȡµÕâ¸öÈÏÖ¤,Ö¤÷ÒÑ´ïµ½Ï൱¸ßµÄ֪ʶºÍ¼¼Êõˮƽ¡£ µ±½ñITר¼ÒµÄ÷ÏÔÊÜÒæ OracleÈÏ֤ר¼ÒÏîĿʹÄú¾ßÓÐ÷ÏÔÓÅÊÆ¡£¾ßÓÐOCPÈÏÖ¤±í÷Äú¶Ô¹¤×÷¸ÚλºÍËùÓµÄOracle²úÆ·ÓÐÒ»¸öÔúʵµÄÀí½â¡£³ÉΪOracleÈÏ֤ר¼Ò¿ÉÒÔ°ïÖúÌá¸ßÄúµÄ¶´²ìÁ¦£¬ÔöÇ¿Äú¶ÔÐÐÒµÄÚ×î¾ßÌôÕ½ÐÔ»úÓöµÄ°ÑÎÕÄÜÁ¦¡£ ²Î¿´ÒÔÏÂÄÚÈÝ£¬³ÉǧÉÏÍòµÄOCP³ÉÔ±¶¼Ö¤ÊµÁËOracleÈÏ֤ר¼ÒÏîÄ¿µÄ¼ÛÖµ*
89%µÄ³ÉÔ±³ÆÔÚÈ¡µÈÏÖ¤ºóÔÚËûǵÄOracleרҵÁìÓòÖлá¸ü¼Ó×ÔÐÅ
¶ÔÓÚITÓÈ˵¥Î»µÄº´¦ OracleÈÏ֤ר¼ÒÏîÄ¿¶ÔÓÚÈËʾ­ÀíÔÚÇø·Ö¹Ø¼üIT¸ÚλµÄºóÑ¡ÈËԱʱ·Ç³£ÓмÛÖµ¡£¶ÔÓÚÑ¡ÅÉÔ±¹¤²Î¼ÓÄê¶ÈITÅàѵµÄ¹«Ë¾À´Ëµ£¬Í¨¹ýËûÇÔÚÅàѵÆÚ¼äËùѧ֪ʶºÍÀí½â£¬´Ó¶øÈ·±£ÈÏÖ¤µÄÅàѵͶ×ʻر¨¡£¹«Ë¾Ò²¿ÉÒÔ½«ÈÏÖ¤ÓëÔ±¹¤µÄ·¢Õ¹ÏîÄ¿½áºÏÆðÀ´£¬À´ÔöÇ¿Ô±¹¤µÄÖҳ϶Ⱥ͹¤×÷Òµ¼¨¡£ ƸÓÈÏ֤ר¼Ò¶ÔÓÚÒ»¸ö¹«Ë¾µÄµ×ÏßÓÐÖ±½ÓµÄÓ°Ï죬ÕâÕýÊǹú¼ÊÊý¾Ý¹«Ë¾£¨IDC£©ÔÚÒ»ÏîÑо¿Öе³öµÄ½áÂÛ£º

94. ÒøºÓÍøÂç½ÌÓýÖÐÐÄ>>º£ÄÏ·Ö²¿>>ÑÇÖÞ×î´óµÄITÈÏÖ
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.hhway.com/pxkc/oracle.htm
Microsoft Macromedia Adobe Cisco ... More¡­
OCPÈ«ÇòÈÏ֤ר¼Ò¡ª¡ª×î×îÓмÛÖµµÄÈÏÖ¤£¬ÁîÄú³ÉΪIT½ìÖËÊÖ¿ÉÈȵĺËÐÄÁ¦Á¿ ¡¡¡¡O CP (Oracle Certified Professional)ÊÇÓÉOracle¹«Ë¾°ä²¼²¢ÊµÊ©µÄÒ»ÏîȨÍþµÄרҵ¼¼Êõ±ê×¼£¬ËüÊÇרΪÈÏÖ¤ÄÇЩÄܹ»Âú×ã¶ÔORACLEºËÐIJúÆ·µÄ·þÎñÓëÖ§³Ö£¬²¢¾ßÓÐæµÊìµÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦Óë¹ã·ºÀíÂÛ֪ʶµÄרҵÈËÊ¿¡£Ò»¾­ÈÏÖ¤£¬ÔÚÐÐÒµÄÚµÄרҵ×ʸñ½«±»È·ÈÏ£¬´Ó¶øʹ¸öÈË»òÆóÒµ¸ü¾ß¾ºÕùʵÁ¦¡£
¡¡¡¡ORACLEÈÏ֤ר¼Ò¼Æ»®(OCP)°ïÖúÄúÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄÊг¡ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö¡£Í¨¹ý¶ÔORACLE²úÆ·µÄÊìÁ·Ó¦Ó£¬Äú½«»ñµÒµ½çÆÕ±éµÄÈÏ¿É¡£ÓëÖ°ÎñÏà¹ØµÄÈÏÖ¤£¬Ëµ÷ÄúÊÇÒ»¸öºÏ¸ñµÄ¼¼ÊõÈËÔ±¡£×÷ΪORACLEÈÏ֤ר¼Ò£¬Äú½«¾ßÓжÔÒµ½ç×î¾ßÌôÕ½ÐԵĻúÓö¸üÉîµÄ¶´²ìÁ¦£¬²¢»ñÈ¡¸ü¶àµÄÊÕ»ñ¡£
SQL and PL/SQL
Oracle8i Enterprise DBA part I B: Backup and Recovery
Oracle8i Enterprise DBA part II: Performance Tuning
Oracle8i Enterprise DBA part III: Network Administrator
¸¼Æ»®¿ÉʹѧԱͨ¹ýϵͳ¡¢Á¬Ðø¡¢¶ÌÔݶøÓÖ±ãÀûµÄ¿ÎÌÅàѵ£¬ÅäÒÔÏàÓ¦µÄ½ÌѧÈí¼þ£¬¾­¹ýÔ¤±¸¿ÎÁ·Ï°ºÍÄ£ÄâÊÔÌâ²âÊÔ£¬×îÖÕµÒÔͨ¹ýÈÏÖ¤¿¼ÊÔ£¬È¡µ×¨Òµ×ʸñÖ¤Êé¡£OCP (Oracle Certified Professional)ÊÇÓÉOracle¹«Ë¾°ä²¼²¢ÊµÊ©µÄÒ»ÏîȨÍþµÄרҵ¼¼Êõ±ê×¼£¬ËüÊÇרΪÈÏÖ¤ÄÇЩÄܹ»Âú×ã¶ÔORACLEºËÐIJúÆ·µÄ·þÎñÓëÖ§³Ö£¬²¢¾ßÓÐæµÊìµÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦Óë¹ã·ºÀíÂÛ֪ʶµÄרҵÈËÊ¿¡£»ñµOCPÈÏÖ¤µÄרҵÈËÊ¿ÊÇÒµ½çнˮ×î¸ßµÄITרҵÈ˲Å!
Email£ºWebmaster@hhway.com ¡¡¡¡¡¡¡¡´«Õ棺0898-66518826

95. ÄÄÇ»ÅÍ µµ¼­ ¿Â¶óÀμ­Á¡ ½ÅÃÌ PCBOOK¿¡ ¿À½Å°ÍÀ»
The summary for this Korean page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.pcbook.co.kr/sheet_user/no_view.php3?no=4564

96. OCPOracle 8I DBA ?
The summary for this Chinese (Traditional) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.hot.net.tw/book/009/SIM-787.htm

97. Title
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.cnforyou.com/query/bookdetail.asp?viBookCode=5223

98. Title
The summary for this Chinese (Simplified) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.cnforyou.com/query/bookdetail.asp?viBookCode=5225

99. [IT ? - Www.it-xpert.net] - Infovalley Korea. Co.,
The summary for this Korean page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.invako.com/eduinfo/index.asp?mode=ocp2002

Page 5     81-99 of 99    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

free hit counter