Geometry.Net - the online learning center
Home  - Philosophers - Marcel Gabriel

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Marcel Gabriel:     more books (100)
 1. The Mystery of Being, Volume I: Reflection and Mystery (Gifford Lectures, 1949-1950) by Gabriel Marcel, 2001-01
 2. The Philosophy Of Existentialism by Gabriel Marcel, 2002-02-01
 3. The mystery of being by Gabriel Marcel, 2010-08-08
 4. Philosophy of Gabriel Marcel (A Rose Hill book) by Kenneth T. Gallagher, 1975-01-01
 5. Gabriel Marcel's Perspectives on the Broken World: The Broken World, a Four-Act Play : Followed by Concrete Approaches to Investigating the Ontological Mystery (Marquette Studies in Philosophy) by Gabriel Marcel, Katharine Rose Hanley, 1998-07
 6. Being And Having by Gabriel. Marcel, 2008-11-04
 7. Music And Philosophy (Marquette Studies in Philosophy) by Gabriel Marcel, Robert E. Wood, et all 2005-09-30
 8. The Philosophy of Gabriel Marcel (Library of Living Philosophers, Volume 17) by Gabriel Marcel, 1984-06
 9. Man against Mass Society by Gabriel Marcel, 2008-04-05
 10. Awakenings: A Translation of Marcel's Autobiography, En Chemin, Vers Quel Eveil? (Marquette Studies in Philosophy) by Gabriel Marcel, Peter S. Rogers, 2003-01
 11. Creative Fidelity by Gabriel Marcel, 2002-01-01
 12. Commentary on Gabriel Marcel's the Mystery of Being (Marquette Studies in Philosophy) by Thomas C. Anderson, 2006-11-30
 13. Tragic Wisdom and Beyond (SPEP) by Gabriel Marcel, 1980-07-01
 14. Dramatic Approaches to Creative Fidelity: A Study in the Theater and Philosophy of Gabriel Marcel (1889-1973) by Katharine Hanley, 2011-01-16

1. WIEM: Marcel Gabriel
marcel gabriel (18891973), francuski filozof i dramatopisarz. Od 1952 czonek AN Moralnych i Politycznych w Paryu. Uchodzi za twórc
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00d407.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Filozofia, Literatura, Francja
Marcel Gabriel widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Marcel Gabriel (1889-1973), francuski filozof i dramatopisarz. Od 1952 cz³onek AN Moralnych i Politycznych w Pary¿u. Uchodzi za twórcê katolickiego nurtu egzystencjalizmu . Pocz±tkowo neoheglista , nastêpnie zdecydowany przeciwnik idealizmu G.W.F. Hegla Przedmiotem filozofii wg Marcela s± nie problemy, lecz tajemnice posiadaj±ce znaczenie osobiste, podmiotowe, a nawet ponadpodmiotowe. Zbli¿aj±c siê do bytu absolutnego (do Boga), cz³owiek wchodzi na drogê optymizmu, wiary, nadziei i mi³o¶ci. Zajmuj±c siê natomiast wy³±cznie bytem w³asnym, wkracza w zamkniêty ¶wiat troski i trwogi przed utrat± w³asnej duszy. Z egzystencjalizmem Marcela ostro polemizowali J.P. SartreA. Camus . Swoje pogl±dy filozoficzne Marcel wy³o¿y³ w: Existence et objectivité Journal métaphysique 1913-1923 Byæ i mieæ (1935, wydanie polskie 1962), Homo viator (1945, wydanie polskie 1960). Powi±zania Barth Karl Ricoeur Paul Kierunki filozoficzne Egzystencjalizm w literaturze ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

2. WIEM: Marcel Gabriel
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl M......marcel gabriel (18891973), francuski filozof i dramatopisarz. Od MarcelGabriel (1889-1973), francuski filozof i dramatopisarz. Od
http://wiem.onet.pl/wiem/00d407.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Filozofia, Literatura, Francja
Marcel Gabriel widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Marcel Gabriel (1889-1973), francuski filozof i dramatopisarz. Od 1952 cz³onek AN Moralnych i Politycznych w Pary¿u. Uchodzi za twórcê katolickiego nurtu egzystencjalizmu . Pocz±tkowo neoheglista , nastêpnie zdecydowany przeciwnik idealizmu G.W.F. Hegla Przedmiotem filozofii wg Marcela s± nie problemy, lecz tajemnice posiadaj±ce znaczenie osobiste, podmiotowe, a nawet ponadpodmiotowe. Zbli¿aj±c siê do bytu absolutnego (do Boga), cz³owiek wchodzi na drogê optymizmu, wiary, nadziei i mi³o¶ci. Zajmuj±c siê natomiast wy³±cznie bytem w³asnym, wkracza w zamkniêty ¶wiat troski i trwogi przed utrat± w³asnej duszy. Z egzystencjalizmem Marcela ostro polemizowali J.P. SartreA. Camus . Swoje pogl±dy filozoficzne Marcel wy³o¿y³ w: Existence et objectivité Journal métaphysique 1913-1923 Byæ i mieæ (1935, wydanie polskie 1962), Homo viator (1945, wydanie polskie 1960). Powi±zania Barth Karl Ricoeur Paul Kierunki filozoficzne Egzystencjalizm w literaturze ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Au Fil De Mes Lectures : Recueil De Citations
Translate this page 2) Loranger Françoise (3) Lorentz Konrad (11) Louvet Jean (2) Maeterlinck Maurice(6) Manguel Alberto (18) Marc-Aurèle (16) marcel gabriel (6) Marivaux (14
http://www.gilles-jobin.org/citations/?au=229

4. Marcel Gabriel From FOLDOC
marcel gabriel. biography, history of philosophy french philosopher(18891973) whose Le Mystère de l'etre (The mystery of Being
http://www.swif.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?Marcel Gabriel

5. ArchINFORM
Translate this page marcel gabriel Lods. lifetime. *16.8.1891 Paris +9.9.1978 Paris. comment. Frencharchitect. biography. Seit den 1920er Jahren als freier Architekt in Paris tätig.
http://www.archinform.net/arch/2025.htm
Attention This site is a collection of the built cultural heritage of human being. You can find here international architecture from past to present. A consciousness of culture is the basis for understanding the content of this site. Supporting unjustified aggressions against others is the void of any consciousness. Please decide: Yes, I believe in mankind and agree with this. This opinion is old european bullshit!

6. ArchINFORM
Translate this page marcel gabriel Lods. Lebenszeit. *16.8.1891 Paris +9.9.1978 Paris. Kommentar.Französischer Architekt. Biografie. Seit den 1920er Jahren
http://www.archinform.de/arch/2025.htm
Attention This site is a collection of the built cultural heritage of human being. You can find here international architecture from past to present. A consciousness of culture is the basis for understanding the content of this site. Supporting unjustified aggressions against others is the void of any consciousness. Please decide: Yes, I believe in mankind and agree with this. This opinion is old european bullshit!

7. Marcel Gabriel Clerc Gavilan
Publicaciones ISI de marcel gabriel Clerc Gavilan. No todas InhomogeneousFreederickz transition in nematic liquid crystal Marcel
http://www.cec.uchile.cl/cinetica/doctorado/ISIs/Marcel.html
Publicaciones ISI de Marcel Gabriel Clerc Gavilan
No todas
 • Inhomogeneous Freederickz transition in nematic liquid crystal
  Marcel G. Clerc and Corine Chevallard
  Physical Review E
 • Dissipation-induced instabilities in an optical cavity laser: A mechanical analog near the 1:1 resonance
  M.G. Clerc, J.E. Marsden
  Physical Review E
 • Quasi-reversible instability of closed orbits
  M. Clerc, P. Coullet, N. Vandenberghe,E. Tirapegui
  Physics Letters A
 • First-Order Freedericksz transition in the presence of a light driven feedback
  M.G. Clerc, S.Residori, C. Riera
  Physical Review E
 • The stationary instability in quasi-reversible systems and the Lorenz pendulum
  M. Clerc, P. Coullet, E. Tirapegui
  International Journal of Bifurcation and Chaos
 • Bubbles interaction in Canh-Hilliard equation H. Calisto, M. Clerc, R. Rojas, and E. Tirapegui Physical Review Letters
 • Reduced description of the confined quasi-reversible Ginzburg Landau equation M. Clerc, Coullet and E. Tirapegui Progress of Theoretical Physics Supplement
 • Interface dynamics in Liquid crystals C. Chevallard, M. Clerc, P.Coullet and J. M. Gilli

8. Marcel Gabriel - Byæ I Mieæ - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
marcel gabriel,Byc i miec,Marcel,Gabriel,Byc,i,miec,PAX Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks238642.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Mieæ czy byæ
Fromm Erich Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: To Have or to Be? T³umacz: Miros³aw Cha³ubiñski Seria: BIBLIOTEKA NOWEJ MY¦LI W ksi±¿ce autor dowodzi, i¿ w epoce obecnego kryzysu dwa sposoby egzystencji walcza o ducha ludzko¶ci. Pierwszy to dominuj±cy w nowoczesnym spo³eczeñstwie industrialnym - modus 'posiadania', drugi - alternatywny - modus'bycia' zakorzeniony w mi³o¶ci i przewadze warto¶ci humanistycznych nad materialnymi. Ksi±¿ka stanowi dog³êbn± analizê kryzysu wspó³czesnej cywilizacji i szczegó³owy program spo³ecznej i psychologicznej rewolucji, maj±cej uratowaæ zagro¿on± planetê. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Rewizja psychoanalizy Autor: Fromm Erich Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Mi³o¶æ, p³eæ i matriarchat

9. Marcel Gabriel - Byæ I Mieæ - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
marcel gabriel,byc i miec,Marcel,Gabriel,byc,i,miec,Instytut,Wydawniczy,PAX Ksiegarniawysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks57018.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Mieæ czy byæ
Fromm Erich Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: To Have or to Be? T³umacz: Miros³aw Cha³ubiñski Seria: BIBLIOTEKA NOWEJ MY¦LI W ksi±¿ce autor dowodzi, i¿ w epoce obecnego kryzysu dwa sposoby egzystencji walcza o ducha ludzko¶ci. Pierwszy to dominuj±cy w nowoczesnym spo³eczeñstwie industrialnym - modus 'posiadania', drugi - alternatywny - modus'bycia' zakorzeniony w mi³o¶ci i przewadze warto¶ci humanistycznych nad materialnymi. Ksi±¿ka stanowi dog³êbn± analizê kryzysu wspó³czesnej cywilizacji i szczegó³owy program spo³ecznej i psychologicznej rewolucji, maj±cej uratowaæ zagro¿on± planetê. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Niech siê stanie cz³owiek Z psychologii etyki Autor: Fromm Erich Wyd.

10. Xrefer - Search Results - Gabriel Marcel
marcel gabriel 1889 1973. marcel gabriel 1889 1973 French philosopher,playwright, and literary and music critic who converted to Roman
http://www.xrefer.com/results.jsp?shelf=&term=Gabriel Marcel

11. Gabriel Marcel
Gabriel Marcel (18891973). - francuski filozof i dramatopisarz. Pierwszyfrancuski egzystencjalista, który w odróznieniu od pózniejszych
http://www.republika.pl/polenta/marcel.htm
Gabriel Marcel (1889-1973)
- francuski filozof i dramatopisarz
Pierwszy francuski egzystencjalista, który w odró¿nieniu od pó¼niejszych, jak Sartre, pozosta³ wolny od wp³ywów fenomenologii. Pierwsz± ksi±¿kê filozoficzn± og³osi³ w roku 1927, nawi±zuj±c do tradycji XIX-wiecznego egzystencjalizmu. "Jego twórczo¶æ - pisze Tymon Terlecki - bardzo wielka co do rozmiarów, bardzo szczególna co do charakteru, stanowi dzisiaj najpe³niejsze wcielenie egzystencjalizmu linii chrze¶cijañskiej."(Jerzy Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Ksi±¿ka i Wiedza, W-wa 1976, s. 96)
Pogl±dy Marcela zorganizowane s± wokó³ przeciwieñstwa miêdzy bytem a posiadaniem. Traktowanie cz³owieka jako istoty posiadaj±cej równoznaczne jest ze zdegradowaniem go do roli rzeczy. Tymczasem codzienne stosunki miêdzyludzkie ugruntowane s± na posiadaniu rzeczy, co prowadzi ludzi do postrzegania siebie jako istot posiadaj±cych. Cz³owiek powinien sobie u¶wiadomiæ, ¿e inni ludzie nie s± wzglêdem niego zewnêtrzni, lecz wspó³uczestnicz± razem z nim w jednej wspólnocie, ku której nale¿y d±¿yæ wykraczaj±c poza urzeczowione stosunki.
Przeciwieñstwo byt i posiadanie pojawia siê równie¿ w pogl±dach Marcela na filozofiê. Jego zdaniem, filozof nie posiada swoich pogl±dów, lecz jest z nimi to¿samy.

12. Marcel
Gabriel MARCEL. Sites in English. Association Présence de Gabriel Marcel. Brief Introductionto Gabriel Marcel. Marcel's The Breaking Up of the Notion of Wisdom .
http://omega.cc.umb.edu/~thompson/marcel.htm
Gabriel MARCEL Brian Thompson's home page Fr G150 Jean-Paul SARTRE ... Albert Camus Sites in English Brief Introduction to Gabriel Marcel Marcel's "The Breaking Up of the Notion of Wisdom" The Cautionary Ontological Approach to Technology of Gabriel Marcel Cruelty, Human Rights and Philosophy Gabriel Marcel and one of his students The Distinction between Problem and Mystery Erratic Impact's notes on Gabriel Marcel's books books available on-line Encylopedia Brittanica on Gabriel Marcel Existentialism: Internet Resources Existential Philosophy A brief overview, with bibliography Existentialist: Gabriel Marcel brief note on Marcel's approach to life Existential-Phenomenolgy Home Page Gabriel Marcel Discussion Deck Gabriel Marcel Resources List of internet resources on Marcel Gabriel Marcel on Existentialismand Life quotes from his The Philosophy of Gabriel Marcel The Gabriel Marcel Society A Guide to Hope and Charity Marcel and Winnie the Pooh "Marcel as Counselor: Four Ideas on Other-Centered Repentence" Perennial Philosophy Home Page The Philosophy of Existentialism Capsule presentations of Marcel and Sartre The Philosophy of Existentialism Brief Introduction, with notes on Sartre and Camus

13. Marcel
Gabriel Marcel Existentialism stands today at a parting of the ways itis, in the last analysis, obliged either to deny or to transcend itself.
http://www.mythosandlogos.com/Marcel.html
Gabriel Marcel
"...Existentialism stands to-day at a parting of the ways: it is, in the last analysis, obliged either to deny or to transcend itself. It denies itself quite simply when it falls to the level of infra-dialectical materialism. It transcends itself, or it tends to transcend itself, when it opens itself out to the experience of the suprahuman, an experience which can hardly be ours in a genuine and lasting way this side of death, but of which the reality is attested by mystics, and of which the possibility is warranted by any philosophy which refuses to be immured in the postulate of absolute immanence or to subscribe in advance to the denial of the beyond and of the unique and veritable transcendence. Not that there is anything in this which, in our itinerant condition, we can invest like capital; this absolute life can be apprehended by us only in flashes and by virtue of a hidden initiative which can be nothing other than grace."
- Gabriel Marcel This page is currently under construction, but, in the meantime, check out the links below!

14. Gabriel Marcel
Gabriel Marcel. Clair De Lune Music For Harp. Virtuoso Cello Music IMPORT.Bizet Les Pêcheurs de Perles IMPORT. The Philosophy of Gabriel Marcel.
http://www.artistactoractress.com/philosophers/marcel_gabriel.html
Gabriel Marcel
Clair De Lune: Music For Harp Virtuoso Cello Music [IMPORT] Bizet: Les Pêcheurs de Perles [IMPORT] The Audrey Hepburn Story Pepe Le Moko The Audrey Hepburn Story The Accompanist The Mystery of Being : Reflection and Mystery (Gifford Lectures, 1949-1950.) Gabriel Marcel's Perspectives on the Broken World : The Broken World, a Four-Act Play : Followed by Concrete Approaches to Investigating the ontologic The Philosophy of Gabriel Marcel Selfhood As Thinking Thought in the Work of Gabriel Marcel : A New Interpretation (Problems in Contemporary Philosophy, Vol 3) Creative Fidelity Gabriel Marcel Tragic Wisdon and Beyond : Including Conversations Between Paul Ricoeur and Gabriel Marcel The Philosophy of Gabriel Marcel (Library of Living Philosophers, Volume 17) Gabriel Marcel Man Against Mass Society Metaphysical Journal Gabriel Marcel the Dramatist Philosophers ArtistActorActress.com

15. The Gabriel Marcel Society
The Society aims to use the internet as a medium of communication to increase appreciation of gabriel marcel's work.
http://www.lemoyne.edu/gms/
Marcel Contents Gabriel Marcel with his grandchildren (photo by J.-M. Marcel. Reproduced with permission) Gabriel Marcel (1889-1973) Paris, France was a Dramatist-Philosopher of international renown. Many of his thirty plays were staged in major theaters of Europe, produced by university theater groups, and broadcast by radio as well. Marcel authored as many philosophic works, and was a lecturer sought after by audiences around the world. He was a visiting scholar at the University of Aberdeen in Scotland 1951-1952, and at Harvard University in the United States 1961-62. In 1952 he was elected a member of the Institute of France, to serve in its Academy of Social and Political Sciences. He lived at the heart of the cultural, intellectual, political and social developments of the twentieth century, and, his correspondence reveals the respect shown him by people from all stations and walks of life. After Marcel's death October 8, 1973 his family, colleagues

16. Gabriel Marcel -- Philosophy Books And Online Resources
gabriel marcel. Biographie en résumé. gabriel marcel (7.12.1889 8.10.1973).
http://www.erraticimpact.com/~20thcentury/html/marcel.htm

20th Century Index

General Resources

Women in Philosophy

New Book Search
...
Advertising
Gabriel Marcel
Books Magazines Popular Music Classical Music DVD Video Video Games Computers Software Electronics Housewares Hardware Outdoor Living Toys Baby Gear
The Philosophy of Existentialism
by Gabriel Marcel Click here to learn more about this book
Click here for more Marcel Books

Click here for more Existentialism Books
...
The Gabriel Marcel Society
This site has information about some increasingly rare texts of Marcel, and information on how to join the Marcel Society. (The information is in both French and English) Excerpt: Gabriel Marcel (1889-1973) Paris, France was a Dramatist-Philosopher of international renown. Many of his thirty plays were staged in major theaters of Europe, produced by university theater groups, and broadcast by radio as well. Marcel authored as many philosophic works, and was a lecturer sought after by audiences around the world. He was a visiting scholar at the University of Aberdeen in Scotland 1951-1952, and at Harvard University in the United States 1961-62. In 1952 he was elected a member of the Institute of France, to serve in its Academy of Social and Political Sciences. He lived at the heart of the cultural, intellectual, political and social developments of the twentieth century, and, his correspondence reveals the respect shown him by people from all stations and walks of life....

17. L'Encyclopédie De L'Agora: Gabriel Marcel

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Gabriel_Marcel
Accueil Index Catégories Dossiers ... Imprimer La guerre en Irak
Pays à vendre, avilissement des Nations Unies

Vol d'un faucun au-dessus de Bagdad

Enfin un gouvernement mondial?

Mondialisation à l'américaine ou universalité à la française?
... Philosophes
Gabriel Marcel Biographie en résumé
Gabriel Marcel (7.12.1889 - 8.10.1973). Philosophe, dramaturge, musicien. Agrégé de philosophie à vingt ans. C'est un penseur particulièrement ouvert sur le monde, puisqu'il connut la plupart des pays d'Europe, les Etats-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et le Japon. Toujours curieux des lieux et des gens, il donnait de nombreuses conférences, et des cours comme les Gifford Lectures d'Aberdeen (publiées en français sous le titre Le Mystère de l'Être) ou les William James Lectures (La Dignité humaine). Il consacra sa vie à des activités variées, la philosophie au premier chef, le théâtre, puisqu'il écrivit une vingtaine de pièces, la critique dramatique dans plusieurs grandes revues (Nouvelle Revue Française, Europe, Nouvelles littéraires) et la musique : pianiste amateur, il lisait les partitions de musique comme des romans, improvisait, et composait des mélodies pour chant et piano.
De son vivant, il exerça une influence philosophique considérable, et depuis son entrée dans l'Eglise Catholique en 1929 il fut considéré comme le principal représentant de l'Existentialisme Chrétien, terme auquel d'ailleurs il préférait celui de néo-socratisme. Sa pensée se situe aussi loin de l'existentialisme allemand de Heidegger que de l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Exigeante et lucide, elle ne s'établit pas dans la sphère de la philosophie abstraite et désincarnée, mais au contraire tire les leçons de la vie même : c'est la vie elle-même qui suscite les problèmes et qui procure les solutions. (

18. Marcel (Gabriel)
PhiloNet, site de Michel Prignon consacr la philosophie des cours pour les lves
http://mper.chez.tiscali.fr/auteurs/Marcel.html
Gabriel Marcel cogito cogito lui toi Les hommes contre l'humain

19. Gabriel Marcel
Navigation weltchronik.de » Hauptseite. gabriel marcel (1889 bis 1973 nach Christus)
http://www.weltchronik.de/bio/cethegus/m/marcel.html
Hallo * WEBMASTER * Habt ihr JavaScript aktivieren bitte!! auf eurer site? Wir liefern den * historischen Hintergrund * für eure Zahlen
Es schadet Ihnen nicht, unsere Sponsoren zu besuchen, doch uns nutzt es...
Suchfunktionen 1
Chronik-Jahr direkt
Nur Zahl eingeben
Bereich: '0'-'2001' Suchfunktionen 2
Stichwortsuche 1
Mit unserer eigenen
Suchmaschine bei
weltchronik.de suchen Alle Bereiche 2000 Jahre 4000 Bilder Biografien ODER-Verknüpfung
UND-Verknüpfung Suchfunktionen 3 Stichwortsuche 2 Als Alternative auch die Google -Technik bei Weltchronik.de bei Weltchronik Im Web suchen
Biografien A-Z
Gastbeitrag von Cethegus (inhaltlich nicht von weltchronik.de verantwortet) Navigation: weltchronik.de Hauptseite
Gabriel Marcel ( bis nach Christus)
Der Begründer des katholischen Existenzialismus verstand sich als "Neo-Sokratiker". Der Sohn eines hohen Staatsbeamten wurde am 7. Dezember in Paris geboren, studierte Philosophie und wurde bereits mit 20 Jahren Professor in mehreren französischen Städten. Seit Hochschullehrer an der Sorbonne, betätigte er sich auch als Verlagslektor, Musik- und Theaterkritiker.

20. Marcel, Gabriel
marcel, gabriel, gäbrEel' märsel' Pronunciation Key. marcel, gabriel1889–1973, French philosopher, dramatist, and critic, b. Paris.
http://www.factmonster.com/ce5/CE032788.html

Encyclopedia

Marcel, Gabriel E
Pronunciation Key
Marcel, Gabriel or personally involved, because existence and the human person are more significant than any abstraction. Involvement must be with other persons. To counter the impersonality of the mechanistic modern world and to recall man to an awareness of the mystery of being, Marcel spoke of the development of the individual in person-to-person dialogue. Human existence finds its earthly satisfaction in a God-centered communion of persons that is characterized by mutual fidelity and hope. His chief works include Metaphysical Journal Being and Having The Mystery of Being Presence and Immortality (1959), and a collection of essays, Philosophy of Existentialism (1961). His best-known plays are Un Homme de Dieu (1925) and Le Chemin de Crete See his Tragic Wisdom and Beyond (tr. 1973); studies by S. Cain (1963, repr. 1979), J. B. O'Malley (1967), and K. T. Gallagher (1975).
Marcellus AD AD AD AD AD
Print this page Cite this page Awards and Press Link to Fact Monster Add Fact Monster search ... Privacy

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter