Geometry.Net - the online learning center
Home  - Religion - Advaita Vedanta

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 111    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Advaita Vedanta:     more books (100)
 1. A Convergence of Advaita, Vedanta and Eastern Christian Thought by K.P. Aleas, 2002-05-01
 2. A survey of post-Sankara Advaita Vedanta by Sulochana A Nachane, 2000
 3. Advaita Vedanta (History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization)
 4. Advaita Vedanta by Arvind Sharma, 2006-05-31
 5. Advaita Vedanta Perspective on Language (Studies in Indian tradition) by John Grimes, 1991-02
 6. Methods of Knowledge According to Advaita Vedanta by Swami Satprakashananda, 2001
 7. Perceiving in Advaita Vedanta: Epistemological Analysis and Interpretation by Bina Gupta, 1991-08
 8. Advaita Vedanta of Brahma-Siddhi by Allen Wright Thrasher, 1993-12
 9. Yoga Meditation Samadhi Therapie Aus Sicht Des Advaita-vedanta: Die Philosophie Des Nondualismus Und Psychosoziale Wirkungen Ihrer Anwendung (German Edition) by Theo Fehr, 2003-01-31
 10. The Method of Early Advaita Vedanta.(Reviews of Books)(Book Review): An article from: The Journal of the American Oriental Society by John A. Taber, 2003-07-01
 11. Encyclopaedia of Indian Philosophies, v. XI. Advaita Vedanta from 800-1200 AD (vol. XI)
 12. The Fundamentals of Advaita Vedanta by K Narain, 2006
 13. Philosophy of Religion and Advaita Vedanta by Dharmakirti, 1997-04-02
 14. Sea-Shell as Silver: A Metaphorical Excursion into Advaita Vedanta by Arvind Sharma, 2006-04-04

41. Burt Harding - A Teacher Of Advaita Vedanta
A teacher of advaita vedanta in the lineage of Ramana Maharshi, based on direct experience of awakening. He reminds people of what they already know in their hearts. Biography, book, tapes, schedule.
http://www.burtharding.com
Burt has always answered your email questions, but now some of the best examples of frequently asked questions are here in digest format for your perusal. Real questions, real answers! Find it on the Reading Library page, or click below. Email a Question Other Free Services Satsang By Mail Program satsangs in person. We offer you a complete materials list for following the lessons as they are given to Burt. Each month you will receive tapes, a newsletter, booklets, and an email version of the talks. The fee is reasonable. Please email for more information. Spirit Ring Member Site Previous Site
Skip Next Site

Random Site

List Next 5 Sites
...
Join Spirit Ring
This Spirit Ring site is owned by
Sivia Harding

42. Uma Giri
follows the philosophy of advaita vedanta and practises meditation at Tapatkund Mandir, a remote and peaceful retreat in the Himalayas of India.
http://www.tapatkund.com

43. Advaita Vedanta
advaita vedanta. links. advaita vedanta short intro, rather religiousin tone, Has some links at the bottom. more links to be added
http://www.kheper.auz.com/topics/Vedanta/AdvaitaVedanta.htm
Advaita Vedanta
The Indian mystical philosophies and religions are concerned not so much with the manifest reality we see about us, but with the unmanifest Absolute Transcendent . What matters is simply the practical attainment of a state of this universal, transcendent, transpersonal existence. In that state, there is no difference between individual Self (Jiva) and God (Ishwara); there is only the qualityless Absolute ( Nirguna Brahman) Perhaps the most important school of Indian philosophy, Advaita Vedanta originates from the writings of Gaudapada and Sankaracharya , who in turn were commentaors on earlier scriptures such as the Brahma Sutra , the Bhagavad Gita, and the Upanishads. As with all Indian systems of thought, Advaita Vedanta is at the same time a school of philosophy, a religion, a theology and a doctrine of salvation It's basic premise is all that all that ultimately exists is the Absolute Reality, Nirguna Brahman ("Brahman without qualities"). The phenomenal world has empirical validity. But it has no absolute reality. It is ultimately maya - a magical show - and mithya - false (neither real nor unreal). All that exists is nothing but Brahman. One's individual self is ultimately no different from Brahman, hence the importance given to the

44. Vartiklis: Advaita Vedanta - Adi Shankara
advaita vedanta. Šiame puslapyje pateiksime kai kuriuos advaita vedanta,kurios ikurejas buvo Adi Šankara, šakos teiginius.
http://www.spauda.lt/mitai/indai/advaita.htm
Advaita vedanta Ðiame puslapyje pateiksime kai kuriuos advaita vedanta, kurios ákûrëjas buvo Adi Ðankara , ðakos teiginius. Papildomai paskaitykite apie kelià, kuris vedë iki vedantos. Ðeði tikrojo paþinimo (pramana) ðaltiniai:
 • Pratyakða - juslinis suvokimas;
 • Anumana - loginës iðvados;
 • Upamana - palyginimas;
 • Agama - ðv. Raðtai (pakeitæ ðabdà, þodá)
 • Arthapatti - sàlyginë prielaida;
 • Anupalabdhi - iðvada apie daikto nebuvimà, nes nëra galimybiø já suvokti. Ðie pramanai yra nukreipianèios gijos áprastiniame (gamtiðkajame) pasaulyje. Visatà sukûrë majos, uþsklandos ar iliuzijos, bangos. Maja paslepia tikràjà daiktø esmæ, Brahmanà. Maja arba antstatas (adhyasa) yra tverianèioji galia ( ðakti ) arba kita Brahmano pusë. Kinta ir vystosi (parinama) tik maja, o Brahmanas yra be jokiø savybiø. Jis tapatus sau paèiam ir vientisas (jis - nirguna brahma). Maja yra ne kas kita, o avidja, neþinia. Tai ne tiek klaidingas paþinimas, o vienintelis suvokimo bûdas ir bûdas gyventi pasaulyje. Maja-avidja sutveria ir individualias asmens savybes - tarp jø ir psichines, pvz., charakterá, atmintá ir t.t. Bet kiekvienos atskiros sielos gelmëje randasi grynoji sàmonë, Atmanas, kuris nuo pat pradþiø yra tapatus Brahmanui, Visatos esmei. Tà tapatumà galima pasiekti tik "iðtirpus" Brahmane, kur iðnyksta skaidymas á objektà, subjektà ir paþinimo procesà (ir iðsivaduojant ið sansaros atgimimø rato). Brahmanas ir yra pats paþinimas (vidya). Kvieèiame paskaityti daugiau atskirame upaniðadø puslapyje Bet ið kur þmogus gali suþinoti apie tà vidinæ savo prigimtá? Visø pirma, kiekvienas jø jauèia jà savyje (tai pirmapradë realybë, tarsi Dekarto
 • 45. Vartiklis: Shankara: Advaita Vedanta
  Biografijos autorius tapatinamas su išminciumi Vidyaaranya, parašiusiu vienageriausiu veikalu apie advaita metafizika vadinama Pancadaši (15 skyriu
  http://www.spauda.lt/mitai/indai/shankara.htm
  Adi Ðankara Adi Ðankaraèarya gimë tuo metu, kai budizmas Indijoje pasiekë nemaþà átakà. Budizmo filosofija buvo priimama kaip Dievo neigimas. Indija susiskaidë á daugelá sektø ir ritualinës apeigos ëmë dominuoti prieð filosofijos pratybas. Ðankara prisiëmë sunkià misijà ir pakeitë Indijos sampratà perdirbdamas plaèià ir painià hindu literatûrà suprantama kalba. Tarp daugybës Ðankaros biografijø ankstyviausiàja yra Citsukha "Brhat- ðankara-vidþaya", taèiau daþniausiai cituojama Anandadþiri "Pracyna ðankara vidþaya". Dar viena ið plaèiai þinomø yra advaitisto Madhaèarya "Sankeðhepa ðankara vidþaya". Biografijos autorius tapatinamas su iðminèiumi Vidyaaranya, paraðiusiu vienà geriausiø veikalø apie advaita metafizikà vadinamà "Pancadaði" (15 skyriø). [ Pracyna ir Sakara biografijos yra dingæ.] Apie Ðankaros gyvenimà pasakojama daugybæ stulbinanèiø pasakojimø. Vidyaadhiradþa gyveno maþame Kaladi miestelyje Kerela srityje, pietø Indijoje. Jo vienintelis sûnus Ðivaguru buvo linkæs á asketizmà ir dvasiná gyvenimà. Taèiau Vidyaadhiradþa spaudþiamas vedë gretimame kaime gyvenusià Ðivataraka (dar þinomà kaip Aryamba). Nepaisant doro gyvenimo, jie ilgà laikà nesusilaukë vaiko. Taèiau po maldø Vriðabhaèalesvara ðventykloje (Trièur) sapne pasirodë vieðpats Ðyva seno þmogaus pavidalu ir pasiûlë rinktis tarp ðimto laimingø sûnø ir vienintelio, tapsianèio didþiu iðminèiumi, bet pasmerkto trumpam ir varginanèiam gyvenimui. Ðivaguru pasirinko ðá variantà. Tà paèià naktá vieðpats Ðyva pasirodë sapne Aryambai visa savo puikybe jodamas Nandi jauèiu ir jai pasakë, kad jos sûnus bus didis iðminèius.

  46. CTV Research: The Teaching Tradition Of Advaita Vedanta In America
  CTV Research. The Teaching Tradition of advaita vedanta in America. Initial ResearchSwami Dayananda Saraswati the Teaching Tradition of advaita vedanta.
  http://www.pramana.org/swamiji.htm
  Center For Traditional Vedanta Dedicated to Advaita Sampradaya in the United States CTV Research The Teaching Tradition of Advaita Vedanta in America "Vedanta is called a sabda pramana, a verbal means of knowledge. Through words, it is a direct means of knowledge of oneself."Swami Dayananada Vedanta is a sabda pramana , a means of knowledge through words. However, most representations of Vedanta in America have failed to understand the importance of traditional pedagogy and have, instead, 'spoke for' and 'about' Vedanta as a philosophy, religion, (meta-) psychology, etc. and more often than not it is described, by modern teachers and swamis, as a doctrine in need of experiential validation. Given these dominant imaginations of Vedanta it becomes necessary to challenge asampradayavits (those who do not know or follow the tradition) in hopes of highlighting traditional Advaitic thought. CTV Research is dedicated to the teachings of Swami Dayananda Saraswati and his students who are now continuing the teaching tradition ( sampradaya ) of Advaita Vedanta in the United States. Swami Dayananda has been teaching Vedanta to the public of India since 1963 and since 1976 has given lecture tours at many universities in the United States, Canada, England, Sweden, Brazil, and Australia. Dayananda has also conducted six thirty-month residential courses in Vedanta and Sanskrit, four in India and two in the United States. This Research has found Dayananda, and a handful of his students, to be among the only teachers in the United States teaching Vedanta using Sanskrit texts and commentary and following the specific methodology of Sankara and advaita

  47. The Post-Sankara Teaching Tradition Of Advaita Vedanta
  The PostSankara Teaching Tradition of advaita vedanta. Arsha Vidya the TeachingHeritage of advaita vedanta. This page is currently under construction.
  http://www.integralphilosophy.org/post-sankara.htm
  Center For Traditional Vedanta Dedicated to Advaita Sampradaya in the United States The Post-Sankara Teaching Tradition of Advaita Vedanta The historic meeting of the four Sankaracaryas
  Sringeri, 1979
  This page is currently under construction. Center For Traditional Vedanta-Online South Sringeri Math Headed by Sureswara
  • Orders of Dasanami Sannyasins
  Saraswati ('eloquence') Puri ('city') Bharati ('learning') North-Badari
  • Jyothi (Badrinath) Vidyapitha
  Jyothi Math Headed by Totaka
  • Orders of Dasanami Sannyasins
  Giri ('mountain') Aranya ('forest') Vana (('forest') West
  • Dwaraka Vidyapitha
  Dwaraka Math Headed by Hastamalaka
  • Orders of Dasanami Sannyasins
  Ashrama ('hermitage') Tirtha ('ford') East
  • Puri Vidyapitha
  Puri Math Headed by Padmapada
  • Orders of Dasanami Sannyasins
  Parvata ('mountain') Sagara ('ocean') Central Time of Flourishment Ninth Century Sarvajnatman (Student of Sureswara) Samksepa-sariraka A Verse Summary of Sankara's Brahmasutra-bhasya. Tenth Century Vimuktatman Istasiddhi (Ascertaining What is Desired) Eleventh Century Twelth Century Thirteenth Century Prakasatman (Vivarana School) Pancapadika-vivarana (Explanation of the Five Verses) Commentary on Padmapada's Pancapadika.

  48. Arsha Vidya & The Teaching Heritage Of Advaita Vedanta
  Arsha Vidya the Teaching Heritage of advaita vedanta. Smrti. Bhagavad Gita. uttaramimamsa.Brahma Sutras. The Pre-Sankara Teaching Tradition of advaita vedanta.
  http://www.integralphilosophy.org/teaching heritage.htm
  Center For Traditional Vedanta Dedicated to Advaita Sampradaya in the United States "In this world there is nothing more sacred, more purifying than knowledge. Therefore this knowledge, Arsha Vidya, is like a river that flows from the teacher to the student and to his or her student and thus it goes down. And knowledge being what it is, it is always true to the object. There cannot be a second version about knowledge."-Swami Dayananda Saraswati Arsha Vidya, the knowledge of the rishis, is passed along through a specific teaching methodology inherent in the Upanisads. Tradition acknowledges the 'south-facing form' of Lord Siva, Daksinamurti, as the first teacher of this knowledge. He imparted self-knowledge to Sanakadi rishis - Sanaka, Sanandana, Sanatkumara and Sanatsujata - through silence. The Sanakadi rishis taught through an oral tradition which has been passed down through the centuries. The uninterrupted teacher/student succession ( guru sisya parampara ) of this knowledge is also traced to the rishis Vasistha, Sakti, Parasara and Vyasa who received instruction in the father-to-son lineage. Suka, the son of Vyasa, is regarded as Brahman and is referred to as Sukabrahman. Suka was also a celibate (

  49. What Is Enlightenment, Advaita Vedanta, Non-dualism And Satsang?
  Awake Living the Joy of Presence advaita vedanta, Enligtenment, Satsang,What is Enlightenment, advaita vedanta and Nondualism?
  http://www.katiedavis.org/Advaita.html
  Katie Davis Katie's Website Sundance's Website Washington Satsang Website ... Eckhart Tolle Friends Network Awake Living the Joy of Presence Advaita Vedanta, Enligtenment, Satsang What is Enlightenment, Advaita Vedanta and Non-dualism? In the East, non-dual teachings are referenced by the term Advaita Vedanta
  However, in non-duality, there is no experiencer and no experience. There is no perceiver or perception. The points of reference of the experiencer, the perceiver, as well as the witness, are limited and therefore, all objects of perception can only exist in limitedness.
  Self-realization is the discovery of oneself as the infinite Peace, the eternal formless, the indescribable Love, the unfathomable Sacred, which is transcendent of conditioned thought. It is transcendent of you, as you think that you are, as well as transcendent of the world and all objects. It is the Mystery beyond the mind. With integration and the full embodiment of enlightenment , all form is recognized to be real and to be the manifestation of the formless. There is no self-referencing whatsoever and no abidance anywhere.
  In Advaita Vedanta , that which is beyond the mind cannot be conceptualized by the mind. When the illusory veil of the ego is lifted, there is a cessation of all duality which removes the illusion of separation and the illusion of all opposites. The illusion of individuality is dissolved in the eternal Ocean of Love. Like water pouring into water, without the possibility of return, it then manifests as waterfall, river, or ocean.

  50. Advaita Vedanta : Kamakoti.org
  advaita vedanta The school of thought or sidhaanta expounded by SriAdi Sankara, is known as Advaita. Greater advaita vedanta. The
  http://www.kamakoti.org/acall/ac-advaita.html
  Home Announcements Seva (KKSF) Tamil Section ... More ...
  ADVAITA VEDANTA
  The school of thought or sidhaanta expounded by Sri Adi Sankara, is known as Advaita. Greater thinkers who lived before the time of Acharya have also dealt with it. Wise men who came after Shri Acharya have also written profusely about Advaita pouring into their writings their own experience (Swaanubhava), of the Advaitic truth. There are such works not only in English, but also in Tamil, Kannada, Telugu, Marathi and Hindi. Some of them are original works of Advaita. Persons belonging to other schools of Hindu religious thought and persons professing other religions have also written on Advaita, out of the abundance of their rich spiritual experience. Some of the names that come to mind are Tattvaraya Swami, A Madhava, Mastan Saheb, a Muslim and Vedanayagam Pillai, a Christian. In recent times we have the example of the late A.V. Gopalacharya, who has written a number of treatises and essays on Advaita. The catholicity of Advaita is also evident from the fact that pronounced Advaitins like Vachaspati Misra, who lived about one thousand years ago, Vidyaranya and Appayya Dikshitar wrote encyclopedic works on other systems with the fidelity of exposition rarely equaled and much less excelled by the protagonists of those systems themselves. Appayya Dikshitar says that as God's grace is required to reach the Ultimate Reality, and as that grace can be obtained only through Bhakti, he was expounding the other systems which promoted this Isvara-bhakti.

  51. Geloof, Verwondering En Advaita Vedanta
  Hierbij speelt in het achterhoofd de essentie zoals zeer kernachtigweergegeven in de advaita vedanta, de leer van het directe Pad.
  http://home.wanadoo.nl/vedanta/geloof.html
  Geloof, Verwondering en Advaita
  Website over de fundamenten van waarneming
  en meer..
  INHOUD
  Meteen door naar De Essentie?
  Geloofspagina's (Links) Geloof (huidig) Essentie (deel 2) Het Absolute (deel 3) Terug naar HOmepage Op deze pagina's ga ik dieper in op wie we zijn en wat we zijn.
  Hierbij speelt in het achterhoofd de essentie zoals zeer kernachtig
  weergegeven in de Advaita Vedanta, de leer van het directe Pad.
  Voor een beknopter en zuiver op de Advaita Vedanta gerichte
  uitleg verwijs ik graag naar de website van Jan Koehoorn
  Frank Ho
  Laatste update: 22 januari 2002
  GELOOF
  GELOOF Inleidend: HANUMAN
  BEGINNEN

  GELUK
  DE CIRKEL ...
  Essentie
  (NAAR TWEEDE DEEL, KLIK OP "ESSENTIE") HEILIGHEID, WAT HOUDT DAT IN? MYSTERIE VERLEDEN EN TOEKOMST HOE TE BESCHRIJVEN WAT GEEN VERSCHIJNSEL IS? KAN WAARHEID MEER DAN EEN BEGRIP ZIJN? WAT HEEFT WAARHEID TE MAKEN MET ONSZELF? ASSOCIATIES HET ZIJN EN DE KENNER LIEFDE EN HAAT
  Het Absolute
  (NAAR DERDE DEEL, KLIK OP "HET ABSOLUTE") HET ABSOLUTE DE PERSOONLIJKHEID MOET MEN AF VAN ZIJN ZELFBEELD?

  52. Advaita Vedanta
  advaita vedanta. Hazirlayan Hülya Xxanadu. advaita vedanta (Non Dualism).Varligin birligi. Ruhla madde ikiligini kabul etmeyen görüs.
  http://www.hermetics.org/advaita.html
  Ana Sayfa Yazýlar
  Advaita Vedanta
  Hazýrlayan Hülya Xxanadu
  Bir gün uykuya dalsan ve rüya görmeye baþlasan, seni hiç uyandýrmasalar sen yaþadýðýn, gördüðün herþeyi gerçek sanmaya baþlarsýn." Matrix... Eðer gerçeði gözlerin açýkken yaþamýyorsan, kapalý iken de yaþayamazsýn! Peki Ýllüzyon Nerede!!! Bir gün aðabeyimle Matrix hakkýnda sohbet ederken, o filmin aslýnda Advaita Vedanta isimli bir Felsefe’nin uyarlamasý olduðunu söylemesi üzerine araþtýrmaya ve düþünmeye baþladým. Swami Vivekananda‘nin yazdýðý öykü ilk okuduðum kitaplarda ilgimi çekti çünkü, illüzyon ya da mayayý anlatan güzel bir efsane idi.
  Ýndra Efsanesi
  Atman da kendisini doða ile özdeþtirdiði zaman, saf ve sonsuz olduðunu unutur. Atman sevmez, çünkü o sevgini kendisidir. Atman var olmaz, çünkü o varlýðýn kendisidir. Atman bilmez çünkü, bilginin kendisidir. Atman’ýn sevdiðini, varolduðunu veya bildiðini söylemek yanlýþtýr. Sevgi, var olmak ve bilgi Atman’ýn nitelikleri deðil, özüdür. Onlar bir þeyin üzerine yansýdýklarý zaman, onlara ‘ o þeyin nitelikleri ‘ adýný verebilirsiniz. Ancak kendi ihtiþamý içinde oturan, doðumu veya ölümü olmayan sonsuz Atman’ýn nitelikleri yoktur, çünkü tüm oluþumlar o’nun özüdür.
  Advaita Vedanta (Non Dualism)
  Varlýðýn birliði. Ruhla madde ikiliðini kabul etmeyen görüþ. Bazý kaynaklarda

  53. Ayurveda And Advaita Vedanta
  Ayurveda and advaita vedanta. So one could say that advaita vedanta is thenondual experience at the end of knowledge, or beyond knowledge.
  http://www.dhanvantri.com/Advaita_Vedanta.htm
  Front Page Ordering Consultations Bookstore ... Sri Poonjaji
  Ayurveda and Advaita Vedanta Advaita could be called the beginning and the end of all healing in Ayurveda. In the Sankrit language Advaita means "not two" and Vedanta means "the end of knowledge". So one could say that Advaita Vedanta is the non-dual experience at the end of knowledge, or beyond knowledge. However, in the non-dual state there can be no experiencer and experience and so the term arises, "The Mystery beyond the mind," simply because that That that is beyond the mind cannot be conceptualized much less described by the mind. This mystery refers to the cessation of the experience of duality, the removal of separation between any two objects, the lifting of the veil of illusoryness, the drowning of individualness in the eternal ocean of Love. This Mystery is the Majesty of Saints like Bhagavan Sri Ramana Maharishi of Tiruvannamalai, his disciple Sri H.W.L. Poonja of Lucknow, Ananda Mayi Ma of Haridwar, and Sri Nisargadatta of Bombay. By their words, their touch, their look, and mostly just by their presence these Saints enlighten their disciples. Enlighten is a word that is a gossomer vessel overflowing with sticky concepts. For lack of a better word it is used but realize that any word, any concept, and any Saint is a finger pointing to Advaita Vedanta, the Mystery Beyond the Mind.

  54. This: Advaita Vedanta Prose And Poetry Of Dancy Emptiness By Sri H.W.L. Poonja
  It is as practical as it is mystical and is highly regarded by all traditions andespecially those interested in the essence of Ayurvedic healing and Advaita.
  http://www.dhanvantri.com/This.htm
  Front Page Ordering Consultations Herbs ... Sri Poonjaji
  This: Poetry and Prose of Dancing Emptiness Sri H.W.L. Poonja "This" is a collection of succinct jewels spoken by Sri H.W.L. Poonja between 1990 and 1996. The songs flow from his impeccable experience of the highest and yet simplest Truth: That we are pure Consciousness, the totality of Existence. Some of the gems also come from his personal diary. As Timelessness is a sign of the teachings of the Wise, these songs are compiled by essence only and so have no chronology, often even within a single verse. It is as practical as it is mystical and is highly regarded by all traditions and especially those interested in the essence of Ayurvedic healing and Advaita . We have received many beautiful endorsements for THIS including those included below. An excerpt:
   All that you are attached to, all that you Love,
   all that you know, someday will be gone. Knowing this, and that the world is your mind
   which you create, play in, and suffer from,
   is known as discrimination. Discriminate between the Real and the unreal.

  55. Arvind Sharma Philosophy Of Religion And Advaita Vedanta, The
  Philosophy of Religion and advaita vedanta, The A Comparative Studyin Religion and Reason Arvind Sharma. 1995 Philosophy of
  http://www.psupress.org/books/titles/0-271-01032-0.html

  56. Definition And Relevance Of Advaita Vedanta By Dr C. S Shah
  advaita vedanta maintains that there is only one Reality as Absolute Consciousness. Whatis advaita vedanta then? How does it differ from qualified monism?
  http://www.indianest.com/vedanta/00602.htm
  All pages now at Boloji.com
  Visit also – BolojiClub.com – The Meeting Ground For Interactive Discussions Home Hindi Edition Kabir Writers ... Contact Channels
  Current Affairs Analysis
  Round Up

  Voices
  India Nest Architecture
  Astrology

  Ayurveda

  Buddhism
  ...
  Vithika
  On Boloji.com
  Book Reviews

  Computing
  Crossroads Desi Mind ... Women Definition and Relevance of Advaita Vedanta
  There are three main schools of thought as far as Vedanta is concerned. These are:
 • Dualistic or Dvaita Qualified Monism or vishistha Advaita , and Advaita Vedanta or Absolute monism.
 • All these Vedantic perceptions are true, and indicate one step higher level of Truth than the preceding one. All the three try to expound the relationship between, individual soul ( Jiva ), this world or nature ( Jagat ), and the Ruler of the universe or God ( Jagdish 1) Dualism, mainly propounded by Madhvacharya, maintains that the individual soul and the Supreme Soul are different and there cannot be unity between the two. The Ruler of this universe is creator, sustainer, and the destroyer of this universe. Nature and individual being can manifest and change, but He remains the same. Moreover, He is the repository of all good virtues. There cannot be anything defective or deficient in God. He is just all powerful, and merciful. We can get his blessings and thereby liberation or salvation from the cycle of birth and death by devotion, faith, and worship. Thus mostly, the path of dualism is path of Bhakti Yoga.

  57. Dilemma In Advait Vedanta By Dr C. S Shah
  Dilemma In advaita vedanta Many a philosopher has 'identified' a problemof contradiction in Advaita System of Epistemology. One
  http://www.indianest.com/vedanta/00603.htm
  All pages now at Boloji.com
  Visit also – BolojiClub.com – The Meeting Ground For Interactive Discussions Home Hindi Edition Kabir Writers ... Contact Channels
  Current Affairs Analysis
  Round Up

  Voices
  India Nest Architecture
  Astrology

  Ayurveda

  Buddhism
  ...
  Vithika
  On Boloji.com
  Book Reviews

  Computing
  Crossroads Desi Mind ... Women Dilemma In Advaita Vedanta
  Many a philosopher has 'identified' a problem of contradiction in Advaita System of Epistemology. One of them recently wrote in Prabuddha Bharata, a Vedanta journal of Ramakrishna Order published by Advaita Ashrama Calcutta, India: The contradiction can be identified as, 'Mistaking a rope for snake involves misperception and the snake is supposed to last only for the duration of its knowledge. However, the Advaita theory of perception requires the existence of the object previous to the appearance of knowledge. This is of utmost importance because if the illusory object of perception does not exist prior to its perception it could easily be considered a projection (and not perception!).' 'This is thus clearly a contradiction between Advaitic theory of perception and the Advaitic theory of knowledge. Are we to put this contradiction down to the fact that the theory of perception adopted by Advaita Vedanta is rather crude on the scientific side, or is there a way to resolving the contradiction?'

  58. Spiritualité En Occident. Advaita Vedanta Sur Le Chemin Tracé

  http://francis.sigrist.free.fr/

  59. Advaita Vedanta
  Translate this page QU’EST-CE QUE L’advaita vedanta ? L’advaita vedanta est un des grands systèmesphilosophiques de l’Inde, exposé à l’origine par Shankara.
  http://www.lesdeuxoceans.fr/titres/indien/advaita-vedanta.htm
  gr.
  Nouveautés
  Index des auteurs Contact Pour commander Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés, notamment lors des réimpressions.

  60. Welcome To Arsha Vidya Bookstore - Advaita Vedanta Tradition, Ayurveda, Healing
  Welcome to the Arsha Vidya Bookstore offering the best selection of Indian and Hindu books at the most reasonable prices.
  http://books.arshavidya.org/
  Advaita Vedanta Tradition Mysticism Advaita Vedanta Tradition Mysticism

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 3     41-60 of 111    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter