Geometry.Net - the online learning center
Home  - Philosophers - Burke Edmund

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Burke Edmund:     more books (98)
 1. Burke's speech on conciliation with America by Edmund Burke, Sidney Carleton Newsom, 2010-08-09
 2. The Portable Edmund Burke (Portable Library) by Edmund Burke, 1999-07-01
 3. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (Oxford World's Classics) by Edmund Burke, 2009-01-15
 4. Reflections on the Revolution in France (Dover Value Editions) by Edmund Burke, 2006-02-10
 5. The Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. 02 (of 12) by Edmund Burke, 2010-07-12
 6. Reflections on the Revolution in France (Oxford World's Classics) by Edmund Burke, 2009-06-15
 7. Edmund Burke: A Genius Reconsidered by Russell Kirk, 2009-12-17
 8. The Great Melody: A Thematic Biography of Edmund Burke by Conor Cruise O'Brien, 1994-03-20
 9. The Best of Burke: Selected Writings and Speeches of Edmund Burke (Conservative Leadership Series) by Peter J. Stanlis, 1999-09-25
 10. Our Eminent Friend Edmund Burke: Six Essays by Thomas Wellsted Copeland, 1970-12-31
 11. The Speeches of the Right Honourable Edmund Burke: On the Impeachment of Warren Hastings. to Which Is Added a Selection of Burke's Epistolary Correspondence ... by Edmund Burke, 2010-01-11
 12. The Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. 12 (of 12) by Edmund Burke, 2010-07-12
 13. Reflections on the Revolution in France (Rethinking the Western Tradition) by Edmund Burke, 2003-12-01
 14. A Philosophical Enquiry into the Origins of the Sublime and Beauitful: And Other Pre-Revolutionary Writings (Penguin Classics) by Edmund Burke, 1999-07-01

1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Edmund Burke
(Catholic Encyclopedia)Category Society Religion and Spirituality B......Edmund Burke. First Vicar Apostolic of Nova Scotia, b. in the parish of Maryborough,County Kildare, Ireland, in 1753; d. at Halifax, Nova Scotia, 1820.
http://www.newadvent.org/cathen/03079c.htm
Home Encyclopedia Summa Fathers ... B > Edmund Burke A B C D ... Z
Edmund Burke
Protestant historian Campbell thus closes his biographical sketch of Bishop Burke: "The Dominion of Canada in its wide extent has seen few, if any, of its prelates who died more respected and regretted by all classes; more beloved and idolized by his own flock; and whose memory as a great, enlightened, and liberal-minded prelate is looked up to with so much veneration." His most important writings are "The First Principles of Christianity" and "The Ministry of the Church" (Dublin, 1817). ALEXANDER MCNEIL
Transcribed by Gerald M. Knight The Catholic Encyclopedia, Volume III
Nihil Obstat, November 1, 1908.
Remy Lafort, S.T.D., Censor
Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York We also recommend
The Catholic Company

and Aquinas and More
for Catholic books and gifts.
Subscribe to our FREE Catholic newsletter.
DisplayVote690(true); 19 February 2003. "Blessed be Jesus Christ in His Angels and in His Saints The Divine Praises

2. PROJECT GUTENBERG OFFICIAL HOME SITE -- Listing By AUTHOR
Edmund Burke.
http://promo.net/cgi-promo/pg/cat.cgi?&label=ID&ftpsite=ftp://ibiblio.or

3. Burke Edmund From FOLDOC
burke edmund. history of philosophy, biography irish politician andphilosopher (17291797). In the early A Philosophical Enquiry
http://www.swif.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?Burke Edmund

4. WIEM: Burke Edmund
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......burke edmund (17291797), filozof i polityk brytyjski. Czlonek Izby Gmin(od 1765). burke edmund (1729-1797), filozof i polityk brytyjski.
http://wiem.onet.pl/wiem/00f175.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Filozofia, Polityka, Wielka Brytania
Burke Edmund widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Burke Edmund (1729-1797), filozof i polityk brytyjski. Cz³onek Izby Gmin (od 1765). Do 1788 stronnik partii wigów , pó¼niej zbli¿y³ siê do torysów Jeden z twórców konserwatyzmu . Przeciwnik Wielkiej Rewolucji Francuskiej , twierdzi³, ¿e przerywa ona ci±g³o¶æ procesu historycznego, i nazwa³ j± "zbrodnicz± i z³owró¿bn±". Krytykowa³ teoriê umowy spo³ecznej ( J.J. Rousseau ). Naród postrzega³ jako organiczn± ca³o¶æ ukszta³towan± przez przesz³o¶æ i tradycjê i w nich zakorzenion± - stwierdza³, ¿e gwa³towne zmiany ustrojowe gro¿± utrat± narodowej to¿samo¶ci. Religiê uwa¿a³ za jedn± z najwa¿niejszych form ¿ycia narodowego. Twierdzi³, ¿e w³adza ma swe ¼ród³o w Bogu, a o jej formie decyduje spo³eczeñstwo. W estetyce rozwin±³ teoriê opart± na przeciwstawieniu wznios³o¶ci i piêkna jako obiektywnych w³asno¶ci przedmiotów. £±czy³ z nimi odrêbne grupy jako¶ci zmys³owych, wywo³uj±cych odmienne prze¿ycia estetyczne, (odpowiednio: zachwyt i przyjemno¶æ) oraz odmienne stany fizjologiczne (napiêcie i rozlu¼nienie). Uwa¿a³, ¿e pocz±tek daj± im biologiczne popêdy: prospo³eczny i samozachowawczy. Do pogl±dów historiozoficznych Burke'a nawi±za³a romantyczna szko³a historyczna, do jego estetyki nawi±zali m.in.

5. Burke Edmund
Edmund Burke. Rozwazania o rewolucji we Francji Kraków 1994. Burke (1729- 1797) to brytyjski pisarz i polityk (przez 30 lat byl poslem).
http://www.bezuprzedzen.pl/biblioteka/burke_edmund.shtml
BIBLIOTEKA BEZ UPRZEDZEÑ Temat miesi±ca Spis artyku³ów Archiwum ... Poczta do redakcji
Edmund Burke
 • Rozwa¿ania o rewolucji we Francji - Kraków 1994
Burke (1729 - 1797) to brytyjski pisarz i polityk (przez 30 lat by³ pos³em). Nazwanie jego ksi±¿ki klasyk± by³oby eufemizmem. To w³a¶nie moment jej wydania (1790) uznaæ mo¿na za narodziny ca³ej doktryny konserwatywnej a jednocze¶nie za koniec epoki O¶wiecenia. W tej krytyce Rewolucji Francuskiej i filozofii o¶wieceniowej zawar³ credo konserwatyzmu aktualne do dzi¶.
Spis autorów omawianych ksi±¿ek
Historia Pogl±dy Wywiady ... Tematy miesi±ca Data publikacji

6. Xrefer - Search Results - Edmund Burke
burke edmund 1729 1797. burke edmund 1729 1797 Irishborn Whig politician and manof letters. The Oxford Dictionary of Quotations. burke edmund 1729 1797.
http://www.xrefer.com/results.jsp?shelf=&term=Edmund Burke

7. Edmund Burke: Edmund Burke
Carolinanavy.com Shakespearean Greetings nantucketnavy.comhatteraslight.comClassicgreetings.comSEARCH Edmund burke edmund Burke Discussion Deck.
http://westerncanon.com/cgibin/lecture/EdmundBurkehall/cas/6.html
Edmund Burke:
Edmund Burke Discussion Deck

If ye would like to moderate the Edmund Burke Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com
WRITER S WORD.COM: Open Source CMS][ ...
The World's Largest Literary Cafe: Carolinanavy.com
Posted by Jason Hauser on March 15, 19100 at 01:46:15: Explain to me how Rousseau's and Edmund Burke's theories regarding civil society differ
Follow Ups:
Post a Followup Name:
E-Mail: Subject: Comments:
: Explain to me how Rousseau's and Edmund Burke's theories regarding civil society differ Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL: Follow Ups Post Followup Edmund Burke Discussion Deck The Jolly Roger ...
The World's Largest Literary Cafe
: Carolinanavy.com ] Carolinanavy.com Nantuckets.com BusinessPhilosophy.com Classicals.com ... SEARCH Edmund Burke Edmund Burke: Discussion Deck
Edmund Burke Discussion Deck If ye would like to moderate the Edmund Burke Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com a line.
var accountid='mcgucken@jollyroger.com' Get Paid to Post a Banner on Your Website @ Banner-Mania.com. Poetry Shakespeare Classics ... Cairn Studios Join us before the mast for Moby Dick year.

8. Wine And Edmund Burke: Edmund Burke
Wine and Edmund burke edmund Burke Discussion Deck If ye would like to moderatethe Edmund Burke Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com a line.
http://westerncanon.com/cgibin/lecture/EdmundBurkehall/cas/1.html
Wine and Edmund Burke:
Edmund Burke Discussion Deck

If ye would like to moderate the Edmund Burke Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com
WRITER S WORD.COM: Open Source CMS][ ...
The World's Largest Literary Cafe: Carolinanavy.com
Posted by Jean Durand on September 02, 1999 at 14:37:07: Good morning, I am french and I hope you excuse my very bad english. My question : Do you know a french wine which has Edmund Burke's "photo"
on the bootles ticket (label) ? And why ? Thank you very much and best regards, Jean
Follow Ups:

Post a Followup Name:
E-Mail: Subject: Comments:
: Good morning, : I am french and I hope you excuse my very bad english. : My question : : Do you know a french wine which has Edmund Burke's "photo" : on the bootles ticket (label) ? : And why ? : Thank you very much and best regards, : Jean Optional Link URL:
Link Title: Optional Image URL: Follow Ups Post Followup Edmund Burke Discussion Deck The Jolly Roger ... The World's Largest Literary Cafe : Carolinanavy.com ] Carolinanavy.com

9. Philosophische Untersuchung über Den Ursprung Unserer Ideen Vom Erhabenen Und S
Translate this page Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen undSchönen burke edmund. Autor burke edmund. Rubrik Philosophie 20. 21.
http://www.fachbuch-arena.de/Burke-Edmund-Philosophische-Untersuchu-3787309446.h
Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen Burke Edmund
Titel: Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen.
Autor: Burke Edmund
Rubrik: Philosophie 20. 21. Jahrhundert Erhaben - Das Erhabene Idee - Ideengeschichte Kunst Literatur Musik Schön (Ästhetik)
Fichte Johann Gottlieb Darste...

Seuse Heinrich Das Buch von d...

Meier Georg Friedrich Versuch...

Philosophisch - Literaris...
...
Home

10. Burke
Edmund Burke (17291797). engels staatsman/filosoof. Biografie van Burke. Burke opBlupete.com. Speech in commons on India, 1783. Edmund Burke Lecture Hall. On taste.
http://www.ichthustref.nl/hoofdmap_links/lexikonfilosofen/filosofen-lexicon/Burk
Edmund Burke (1729-1797) engels staatsman/filosoof Biografie van Burke Reflections on The Revolution in France Algemene Burke-pagina Burke op Blupete.com ... Theologie

11. Edmund Burke
EDMUND BURKE 17291797. Burke was born in Dublin, probably on 1 January1729. On graduating from Trinity College, Dublin, in 1748
http://www.irelandseye.com/aarticles/history/people/writers/eburke.shtm
// Where you place this code is where the random proverb will be displayed. document.write(topbanads[rand(ideas.length)])
Search the site:
powered by FreeFind
Search the Internet // Where you place this code is where the random proverb will be displayed. document.write(ideas[rand(ideas.length)])
EDMUND BURKE
Burke was born in Dublin, probably on 1 January 1729. On graduating from Trinity College, Dublin, in 1748 he studied law at the Middle Temple in London. Seeking a literary career, he published A Vindication of Natural Society (1756), a satire on rationalist philosophy, and Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), a treatise on aesthetics. Burke was quickly taken up by Goldsmith, Sheridan, Reynolds and other worthies, and was a founder member of Samuel Johnson's Club. In 1758 he was invited to edit the first Annual Register and continued to do so for almost twenty years. In 1761 Burke became private secretary to the chief secretary in Ireland, W. G. Hamilton. After a breach with Hamilton in 1765, he became private secretary to Lord Rockingham, who briefly headed a Whig administration at Westminster. He entered parliament in 1766 as MP for Wendover and later sat for Bristol - losing that seat for insisting that he was a representative of his constituents and not their delegate - and Malton. Burke had a distinguished parliamentary career, raising the standard of debate and fostering the party system. He took the lead in impeaching Warren Hastings, the former governor-general of India, in 1787. Though he never held a major office of state, his views have influenced politicians for two centuries.

12. Quotations From Edmund Burke
Quotations from Edmund Burke Find Edmund Burke items at the Quotegeek Store.Quotegeek Literature and Personalities burke edmund. Search Now
http://www.quotegeek.com/Literature/Burke_Edmund/
Quotations from Edmund Burke
Choose a Location Home Literature and Personalities Movies and Television Themes New Quotations Forums Store Add a Quotation Search
 • Find Edmund Burke items at the Quote Geek Store
 • Add a quotation
 • Search Ambition can creep as well as soar.
  ( Rating: Review It The greater the power, the more dangerous the abuse.
  ( Rating: Review It I have in general no very exalted opinion of the virtue of paper government.
  On Conciliation with America (1775) ( Rating: Review It Search: Number of Results:
  As Keywords: As Phrase:
  AND connector: OR connector: Or search:
 • Movies and Television
 • Edmund Burke
  (1729-97) British political writer and statesman Find Edmund Burke items at the Quotegeek Store Quotegeek Literature and Personalities : Burke Edmund Search Now:
  quotegeek.com collection and images © 1999-2000 Katharine Brown
  designed and maintained by Katharine Brown
  Links Engine 2.0 By: Gossamer Threads Inc. pages last updated 3-Nov-2000 at the obscene hour of 18:48:05 var site="sm3quotegeek"

  13. Advanced Search View Basket Your Account Order Status Help Home
  Your search for burke+edmund+r+ yielded 10 results using author Displayingresults 1 to 10. 1. Avery's Sports Nutrition Almanac Burke
  http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?searchtype=author&searchtext=

  14. Burke Edmund Philosophische Untersuchung über Den Ursprung Unserer Ideen Vom Er
  Translate this page burke edmund Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vomErhabenen und Schönen. Autor burke edmund. Rubrik1 Philosophie, 20., 21.
  http://www.politik-zeitgeschichte-buecher.de/Burke-Edmund-Philosophische-Unter-3
  Burke Edmund Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen.
  Titel: Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen.
  Autor: Burke Edmund
  Rubrik1: Philosophie, 20., 21. Jahrhundert, Erhaben - Das Erhabene, Idee - Ideengeschichte, Kunst Literatur Musik, Schön (Ästhetik)
  Toomey Mary Clematis.-3804371...

  Courtier Jane Praxisbuch Zimm...

  Squire David Grundkurs Pflanz...

  Robinson Peter Grundkurs Teic...
  ...
  Link

  15. Edmund Burke Burke BusinessPhilosophy.com Lighthouse
  aboard The Jolly Roger. burke edmund Burke , and Edmund Burke all sail aboardThe Jolly Roger. cranberry bogs. burke edmund Burke. Add Comment
  http://businessphilosophy.com/business/EdmundBurkebusiness/mobydick.html
  WRITER S WORD.COM: Open Source CMS][ Free Open Source Blog Hosting ... Web Hosting
  Edmund Burke BusinessPhilosophy.com Lighthouse
  If ye would like to moderate the Edmund Burke BusinessPhilosophy.com Lighthouse, please drop captain@businessphilosophy.com a line.
  Edmund Burke, Edmund Burke, and all sail aboard The Jolly Roger
  Edmund Burke BusinessPhilosophy.com Lighthouse TM
  Classicals.com
  Western Canon University Commons
  Western Canon University Lecture Halls
  Nantucket Poetry Postcards ...
  Conservative Books Lighthouses
  The Edmund Burke BusinessPhilosophy.com Lighthouse TM We'd also like to invite you to sail on by the Edmund Burke Live Chat , and feel free to use the message board below to schedule a live chat. And the brave of heart shall certainly wish to sign their souls aboard The Jolly Roger . Burke Edmund Burke , and Edmund Burke all sail aboard The Jolly Roger Nantucket northeasters, white ghostly fogs,
  to crimson glory of cranberry bogs.
  Burke Edmund Burke
  Add Comment ] (If your comment does not appear, hit the reload or refresh button.)

  16. Edmund Burke
  burke edmund. Quigley,C. Tragedy and Hope. 1966 (146). pages cited thissearch 1 Order hard copy of these pages Show a social network
  http://www.namebase.org/xbun/Edmund_Burke.html
  BURKE EDMUND
  pages cited this search: 1
  Order hard copy of these pages

  Show a social network diagram for this name

  Try another NameBase search
  Back to home page

  17. Burke Edmund Philosophische Untersuchung über Den Ursprung Unserer Ideen Vom Er
  Translate this page burke edmund Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vomErhabenen und Schönen. Autor burke edmund. Rubrik Philosophie 20. 21.
  http://www.mybuechertipp.de/Burke-Edmund-Philosophische-Untersuchu-3787309446.ht
  Burke Edmund Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen
  Titel: Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen.
  Autor: Burke Edmund
  Rubrik: Philosophie 20. 21. Jahrhundert Erhaben - Das Erhabene Idee - Ideengeschichte Kunst Literatur Musik Schön (Ästhetik)
  Bleicken Jochen Augustus. Ein...

  Anderson Scott Triage....

  Shorter Edward Geschichte der...

  Heidkamp Konrad It's all over...
  ...
  Home

  18. Biographies: The Political Philosopher, Edmund Burke (1729-97).
  burke was an Irish born English Statesman and author, sympathetic towards American colonies and Irish Catholics, and (because of the resulting violence and destruction) an enemy of those who supported the French Revolution. edmund burke "STUCK IN A FRAME". (172997) CLICK HERE
  http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Burke.htm
  Edmund Burke STUCK IN A FRAME
  CLICK HERE

  The cords of man:
  "Man acts from adequate motives relative to his interest,
  and not on metaphysical speculations."
  ("Speech on Conciliation with the Colonies," 1775.)
 • Lawyer/Writer/Politician:-
 • Quotes.
 • Dates.
 • Notes. ...

 • [TOC]

  Lawyer/Writer/Politician:- Burke was the son of a Dublin attorney. In 1750, he entered the Middle Temple, London, but Burke soon abandoned law for literary work. In 1756 he published, anonymously, A Vindication of Natural Society . In 1765 he became the private secretary to Marquis of Rockingham, who at that time, but only for a year thereafter, was premier. Burke soon entered parliament, as a Whig, through a pocket borough, Wendover. During most all of his years as a parliamentarian, Burke was to sit in the opposition benches as a critic to the ruling Tories. These were times of great historical importance, marked by the unsuccessful coercion of the American colonies. The event, which was to unfold over a number of years, was, accompanied by corruption, extravagance, and reaction. Against this, Burke and his Whig friends could only raise a strong protest. "The best of Burke's writings and speeches belong to this period, and may be described as a defence of sound constitutional statesmanship against prevailing abuse and misgovernment." After the British colonies were lost, still yet in opposition, Burke turned his great talents in the support of the Irish cause

  19. From Revolution To Reconstruction: Biographies: Edmund Burke
  Short biography for burke provided by the American Revolution project.
  http://odur.let.rug.nl/~usa/B/eburke/burke.htm
  FRtR Biographies Edmund Burke
  A biography of Edmund Burke (1729-1797)
  Quote British statesman, parliamentary orator and political thinker, played a prominent part in all major political issues for about 30 years after 1765, and remained an important figure in the history of political theory. Burke was Irish, born in Dublin in 1729. His father, a solicitor, was protestant, his mother Roman Catholic. He entered Trinity college, Dublin, in 1744, and came to London in 1750. Burke's A Vindication of Natural Society was published in 1756 and in 1757 A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful appeared. Also in 1757, Burke married Jane Nugent, the daughter of an Irish Catholic doctor. His political career started in 1765 when he became the private secretary of one of the Whig leaders in Parliament, the marquess of Rockingham. Burke soon proved to be one of the main characters in the constitutional controversy in Britain under George III, who at the time was trying to establish more actual power for the crown. Although the crown had lost some influence under the first two Georges, one of the major political problems in 18th century Britain was the fact that both the king and Parliament had considerable control over the executive. Burke responded to these affairs in his pamphlet Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), in which he argued that although George's actions were legal in the sense that they were not against the letter of the constitution, they were all the more against it in spirit. In the pamphlet Burke elaborates on his famous and new justification of a party, defined as :... a body of men united on public principle, which could act as a constitutional link between king and parliament, providing consistency and strenght in administration, or principled criticism in opposition" (...431-32).

  20. Edmund Burke Collection At Bartleby.com
  burke, edmund. Bartleby.com Authors Nonfiction Harvard Classics edmund burke. When bad men combine, the good must associate; else they will
  http://www.bartleby.com/people/Burke-Ed.html
  Select Search All Bartleby.com All Reference Columbia Encyclopedia World History Encyclopedia World Factbook Columbia Gazetteer American Heritage Coll. Dictionary Roget's Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia Quotations Simpson's Quotations English Usage Modern Usage American English Fowler's King's English Strunk's Style Mencken's Language Cambridge History The King James Bible Oxford Shakespeare Gray's Anatomy Farmer's Cookbook Post's Etiquette Bulfinch's Mythology Frazer's Golden Bough All Verse Anthologies Dickinson, E. Eliot, T.S. Frost, R. Hopkins, G.M. Keats, J. Lawrence, D.H. Masters, E.L. Sandburg, C. Sassoon, S. Whitman, W. Wordsworth, W. Yeats, W.B. All Nonfiction Harvard Classics American Essays Einstein's Relativity Grant, U.S. Roosevelt, T. Wells's History Presidential Inaugurals All Fiction Shelf of Fiction Ghost Stories Short Stories Shaw, G.B. Stein, G. Stevenson, R.L. Wells, H.G. Authors Nonfiction Harvard Classics When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle. Thoughts on the Cause of the Present Discontent.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter